Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.67 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2368 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2368 (2017) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 8007η συνεδρίασή του, την 20η Ιουλίου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), Επαναβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τις εμφανίσεις της συνιστά μια από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι οποιεσδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε και εάν διαπράχθηκαν, και επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη καταδίκη του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL, επίσης γνωστού ως Daesh), της Αl-Qaida (Αλ-Κάιντα), και των άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν, για συνεχείς και πολλαπλές εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες με στόχο την πρόκληση θανάτων αθώων πολιτών και άλλων θυμάτων, την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων και την υπονόμευση της σταθερότητας σε μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίζοντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής απαιτεί συλλογικές προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο επί τη βάσει του σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επαναβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να σχετίζεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό. Εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία του σχετικά με την παρουσία, τη βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία και τις ενέργειες του ΙSΙL, της Αλ-Κάιντα, και της αυξανόμενης παρουσίας όσων συνδέονται με αυτούς σε όλο τον κόσμο. Επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση του στην εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία όλων των Κρατών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζοντας τη σημασία της υποχρέωσης των Κρατών Μελών να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους υπό τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τονίζοντας ότι τα Κράτη Μέλη έχουν την πρωταρχική υποχρέωση να καταπολεμήσουν τις τρομοκρατικές ενέργειες και τον εξτρεμισμό που οδηγεί στην τρομοκρατία. Υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας οι οποίες προκλήθηκαν από τις τρομοκρατικές ενέργειες της 15ης Ιανουαρίου (S/ΡRSΤ/2013/1), της 28ης Ιουλίου 2014 (SΡRSΤ/2014/14), της 19ης Νοεμβρίου 2014 (S/ΡRSΤ/2014/23), της 29ης Μαΐου 2015 (S/ΡRSΤ/2015/11), της 28ης Ιουλίου 2015 (S/ΡRSΤ/2015/14), της 11ης Μαΐου 2016 (S/ΡRSΤ/2016/6) και της 13ης Μαΐου 2016 (S/ΡRSΤ/2016/7). Επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη να καταπολεμηθούν με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια οι οποίες προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες, τονίζοντας, εν προκειμένω, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη στην καθοδήγηση και το συντονισμό της προσπάθειας αυτής. Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη, η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύονται αμοιβαίως και είναι ζωτικά σε μια αποτελεσματική και συνολική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, και υπογραμμίζοντας ότι ένας ιδιαίτερος στόχος των αντιτρομοκρατικών στρατηγικών πρέπει να είναι η διασφάλιση βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας. Επαναβεβαιώνοντας την απόφαση του 1373 (2001), και ειδικότερα τις αποφάσεις του ότι όλα τα Κράτη θα εμποδίζουν και θα καταστέλλουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών και θα απέχουν από την παροχή οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης, ενεργητικής ή παθητικής, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, περιλαμβανομένης και της καταστολής της στρατολόγησης μελών τρομοκρατικών ομάδων και της εξάλειψης της προμήθειας όπλων σε τρομοκράτες, Απευθύνοντας έκκληση σε όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών όπου υπάρχει παρουσία του ΙSΙL, να απέχουν από κάθε εμπορικό, οικονομικό και χρηματοοικονομικό δεσμό με το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα συνδεόμενα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας των συνόρων τους, Τονίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να ηττηθεί μόνο με διαρκή και συνολική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των Κρατών και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, προκειμένου να παρεμποδιστεί, αποδυναμωθεί, απομονωθεί και εξουδετερωθεί η τρομοκρατική απειλή, Τονίζοντας ότι οι κυρώσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση και αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, περιλαμβανομένης της υποστήριξης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και τονίζοντας εν προκειμένων την ανάγκη σθεναρής εφαρμογής των μέτρων της παραγράφου 1 αυτής της απόφασης, Τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Κυρώσεων των αποφάσεων 1267, 1989 και 2253 για το ΙSΙL (Daesh) και την Αλ-Κάιντα στην αναγνώριση πιθανών περιπτώσεων μη-συμμόρφωσης προς τα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της στον καθορισμό των κατάλληλων δράσεων σε κάθε περίπτωση, Υπενθυμίζοντας ότι το ΙSΙL είναι μια ομάδα αποστατών της Αλ-Κάιντα, και υπενθυμίζοντας περαιτέρω ότι οποιοδήποτε άτομο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα είναι επιλέξιμο για καταχώριση, Καταδικάζοντας τις συχνές πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν από το ΙSΙL σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες κατέληξαν σε πολυάριθμες απώλειες, καθώς και τις συνεχιζόμενες, σοβαρές, συστηματικές και πολλαπλές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το ΙSΙL, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για κυρώσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες απειλές και υπενθυμίζοντας, εν προκειμένω, την παράγραφο 7 της απόφασης 2249(2015), Υπενθυμίζοντας ότι όλα τα Κράτη θα προσφέρουν μεταξύ τους τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη σε σχέση με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση ή υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους και είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες, και προτρέπει τα Κράτη να ενεργούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους υπό το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να εντοπίζουν και παραπέμπουν ενώπιον της δικαιοσύνης, εκδίδουν ή διώκουν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει, διευκολύνει, συμμετέχει ή αποπειράται να συμμετάσχει στην άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις, Υπενθυμίζοντας σε όλα τα Κράτη ότι έχουν υποχρέωση να λάβουν τα μέτρα τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 1 σχετικά με όλα τα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων κατά του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα ο οποίος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1333 (2000), 1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2014) και 2253 (2015), ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την κατοικία αυτών των ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. Απευθύνοντας έκκληση σε όλα τα Κράτη-Μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση και την επικαιροποίηση του Καταλόγου Κυρώσεων κατά του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, συμβάλλοντας με πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τις υφιστάμενες καταχωρίσεις, υποβάλλοντας αιτήματα διαγραφής, ανάλογα με την περίπτωση, και ταυτοποιώντας και κατονομάζοντας για καταχώριση επιπλέον φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που θα πρέπει να υπόκεινται στα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, Υπενθυμίζοντας στην Επιτροπή Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα να διαγράφει άμεσα και κατά περίπτωση φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια καταχώρισης της παρούσας απόφασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για τις βελτιώσεις στις διαδικασίες της Επιτροπής και στην παρουσίαση του Καταλόγου Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, εκφράζοντας την πρόθεση του να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες είναι δίκαιες και σαφείς, και αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, τόσο νομικές όσο και άλλες, για τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ικανοτήτων των Κρατών Μελών για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Εκφράζοντας εκ νέου ικανοποίηση για την ίδρυση του Γραφείου του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την απόφαση 1904 (2009) και τη διεύρυνση της εντολής του Διαμεσολαβητή στις αποφάσεις 1989 (2009), 2083 (2012), 2161 (2015) και 2253 (2015), σημειώνοντας τη σημαντική συνεισφορά του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στην παροχή επιπρόσθετης δικαιοσύνης και διαφάνειας, και υπενθυμίζοντας τη σταθερή δέσμευση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο του Διαμεσολαβητή θα είναι σε θέση να συνεχίσει να εκτελεί το ρόλο του αποτελεσματικά και ανεξάρτητα, σύμφωνα με την εντολή του, Εκφράζοντας ικανοποίηση για τις αναφορές του Διαμεσολαβητή δύο φορές το χρόνο προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, περιλαμβανομένων των αναφορών που υποβλήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2011, 22 Ιουλίου 2011, 20 Ιανουαρίου 2012, 30 Ιουλίου 2012, 31 Ιανουαρίου 2013, 31 Ιουλίου 2013, 31 Ιανουαρίου 2014, 31 Ιουλίου 2014 και 2 Φεβρουαρίου 2015, Εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ειδικότερα όσον αφορά την τεχνική συνδρομή και την ανάπτυξη ικανοτήτων, και όλων των άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, και ενθαρρύνοντας έντονα την περαιτέρω συνεργασία με τη Στρατηγική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής (CΤΙΤF) για τη διασφάλιση ενός γενικού συντονισμού και συνοχής στις προσπάθειες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, και εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα για την μεταφορά της υπάρχουσας CΤΙΤF και του Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών στο γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις 2199 (2015) και 2133 (2014) που καταδικάζουν έντονα τις απαγωγές και τις ομηρίες που διαπράττονται από τρομοκρατικές ομάδες για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένου του σκοπού άντλησης κεφαλαίων ή απόκτησης πολιτικών παραχωρήσεων, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα του να εμποδίσει τις απαγωγές και ομηρίες που διαπράττονται από τρομοκρατικές ομάδες και να διασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων χωρίς την πληρωμή λύτρων ή πολιτικές παραχωρήσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση του προς όλα τα Κράτη Μέλη να εμποδίσουν τους τρομοκράτες από το να ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από πληρωμές λύτρων ή από πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων, και εκφράζοντας ικανοποίηση για την επικύρωση από το Παγκόσμιο Αντιτρομοκρατικό Φόρουμ (GCΤF) το Σεπτέμβριο 2015 του «Παραρτήματος στο Μνημόνιο του Αλγερίου επί των Βέλτιστων Πρακτικών για την Παρεμπόδιση και Εξάλειψη των Πλεονεκτημάτων από Απαγωγές για Λύτρα από Τρομοκράτες» και προτρέποντας όλα τα Κράτη να παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με την απαγωγή και ομηρία από το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τις συνδεόμενες ομάδες τους, Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ΙSΙL, η Αλ-Κάιντα και τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα συνεχίζουν να κερδίζουν από την εμπλοκή στο διακρατικό οργανωμένο έγκλημα, και εκφράζοντας ανησυχία για το ότι οι τρομοκράτες ωφελούνται από το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα σε ορισμένες περιοχές, περιλαμβανομένου του κέρδους από διακίνηση όπλων, προσώπων, ναρκωτικών και έργων τέχνης και από το παράνομο εμπόριο σε φυσικούς πόρους περιλαμβανομένου του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων και λίθων, ορυκτών, άγριας ζωής, κάρβουνου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς επίσης από απαγωγές για λύτρα και άλλα εγκλήματα περιλαμβανομένου του εκβιασμού και της ληστείας τραπεζών, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση και καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τρομοκρατικών οργανώσεων και τρομοκρατών ακόμη και σε περίπτωση απουσίας συνδέσμου με μια συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, περιλαμβανομένων των εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα όπως μεταξύ άλλων, η παράνομη παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και των χημικών προδρόμων ουσιών τους, και υπενθυμίζοντας την παράγραφο 5 της απόφασης 1452 (2002), Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τα Κράτη Μέλη να εμποδίζουν την εκμετάλλευση μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων από και για τρομοκράτες, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη διεθνής προσπάθεια κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει διαπιστώσει συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες οι τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, για τη συγκέντρωση και μεταφορά κεφαλαίων, παροχή λογιστικής υποστήριξης, ενθάρρυνση της στρατολόγησης τρομοκρατών ή την με άλλο τρόπο υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, και καλώντας τις μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις να εμποδίζουν και να αντικρούουν, ανάλογα με την περίπτωση, απόπειρες από τρομοκράτες να εκμεταλλευτούν το καθεστώς τους μέσω μέτρων μετριασμού του κινδύνου, υπενθυμίζοντας επίσης τη σημασία του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι των μελών της κοινωνίας των πολιτών και στην ελευθερία της θρησκείας ή πίστης, και εκφράζοντας ικανοποίηση για το σχετικό αναθεωρημένο διεθνές πρότυπο και κατευθυντήριες γραμμές του 2016 που εκδόθηκε από την Ομάδα Εργασίας Οικονομικής Δράσης (FΑΤF) στην Σύσταση 8, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της για την κατάλληλη, επί τη βάσει του κινδύνου, προσέγγιση και κυβερνητική συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό τομέα, για την κατάλληλη και αποτελεσματική μείωση της κατάχρησής του από τους τρομοκράτες και για την ανάληψη των κατάλληλων δράσεων, όποτε απαιτείται, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση τυχόν παρόμοιων μέτρων από τα Κράτη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, και επαναλαμβάνοντας ότι τα Κράτη θα πρέπει να αναγνωρίζουν και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα κατά μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που είτε είναι θύματα εκμετάλλευσης είτε εν γνώσει τους στηρίζουν τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπ όψιν τα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, Υπενθυμίζοντας την απόφασή του ότι τα Κράτη Μέλη θα εξαλείψουν την προμήθεια όπλων, περιλαμβανομένων των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, σε τρομοκράτες, καθώς επίσης και τις προσκλήσεις του σε Κράτη να βρουν τρόπους εντατικοποίησης και επιτάχυνσης της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση όπλων, και να διευρύνουν το συντονισμό των προσπαθειών σε εθνικό, υπο-περιφερειακό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, Καταδικάζοντας έντονα τη συνεχιζόμενη ροή όπλων, περιλαμβανομένων των μικρών όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών (UΑSs) και των συστατικών τους στοιχείων, και στοιχείων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΙΕD) προς και μεταξύ του ΙSΙL, της Αλ-Κάιντα και των συνδεδεμένων ομάδων τους, παράνομων ένοπλων ομάδων και εγκληματιών, και ενθαρρύνοντας τα Κράτη Μέλη να εμποδίσουν και εξαλείψουν δίκτυα προμήθειας των ως άνω όπλων, συστημάτων και συστατικών στοιχείων μεταξύ του ΙSΙL, της Αλ-Κάιντα και των σχετιζόμενων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, και μέσω σχετικών αιτημάτων για καταχώριση, Εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη χρήση, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, από τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους, νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, ειδικότερα του διαδικτύου, για τη διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών, και καταδικάζοντας τη χρήση τους για την υποκίνηση, στρατολόγηση, χρηματοδότηση ή σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, Τονίζοντας την ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρόπων που το ΙSΙL, η Αλ-Κάιντα και τα συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούν την ιδεολογία τους για την στρατολόγηση άλλων για την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, και περαιτέρω υπενθυμίζοντας προς την κατεύθυνση αυτή την απόφαση 2354 (2017) και το «Ενιαίο Διεθνές Πλαίσιο για την Καταπολέμηση της Προπαγάνδας των Τρομοκρατών» (S/2017/375) με προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές, Εκφράζοντας ανησυχία για τη ροή της διεθνούς στρατολόγησης στις τάξεις του ΙSΙL, της Αλ-Κάιντα και των συνδεδεμένων ομάδων καθώς και για την κλίμακα αυτού του φαινομένου, και υπενθυμίζοντας την απόφασή του 2178 (2014), που αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη, σεβόμενα το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, θα εμποδίζουν και θα καταστέλλουν τη στρατολόγηση, οργάνωση, μεταφορά, ή εξοπλισμό αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και τη χρηματοδότηση των ταξιδιών τους και των δραστηριοτήτων τους, Επαναλαμβάνοντας την υποχρέωση των Κρατών Μελών να εμποδίζουν την είσοδο ή τη διέλευση μέσω του εδάφους τους οποιουδήποτε ατόμου σχετικά με το οποίο αυτό το Κράτος έχει αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να πιστεύει ότι αυτό επιδιώκει την είσοδο ή τη διέλευση μέσω του εδάφους τους με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνδεόμενες με ξένους τρομοκράτες μαχητές που περιγράφονται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2178 (2014) και επαναλαμβάνοντας περαιτέρω την υποχρέωση των Κρατών Μελών να εμποδίζουν τη μετακίνηση τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, με, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικούς ελέγχους συνόρων, και, σε αυτό το πλαίσιο, να ανταλλάσσουν σύντομα πληροφορίες, να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, να εμποδίσουν τη μετακίνηση τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων προς και από το έδαφος τους, την προμήθεια όπλων για τρομοκράτες και τη χρηματοδότηση η οποία θα υποστήριζε τους τρομοκράτες, Εκφράζοντας ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών οι οποίοι φεύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες, επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, ταξιδεύοντας διαμέσου και από και προς άλλα Κράτη Μέλη, και ενθαρρύνοντας τα Κράτη Μέλη να γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, εντός και μεταξύ των κυβερνήσεων τους σχετικά με τις ροές χρηματοδότησης και την κίνηση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, με σκοπό να μετριαστεί ο κίνδυνος που δημιουργούν, Προτρέποντας τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να γνωστοποιούν μεταξύ τους πληροφορίες, διαμέσου των κατάλληλων οδών και διευθετήσεων, σύμφωνα με το διεθνές και εσωτερικό δίκαιο, σχετικά με φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, και ειδικότερα στην προμήθεια όπλων και πηγών υλικής υποστήριξης, και σχετικά με τον συνεχιζόμενο διεθνή συντονισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μεταξύ ειδικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφαλείας και αστυνομικών αρχών καθώς και αρχών ποινικής δικαιοσύνης, Καταδικάζοντας κάθε εμπλοκή σε άμεσο ή έμμεσο εμπόριο, ειδικότερα πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού περιλαμβανομένων χημικών και λιπαντικών, με το ΙSΙL, το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή, και επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η εμπλοκή θα συνιστούσε υποστήριξη για αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω καταχωρίσεις από την Επιτροπή, Καταδικάζοντας την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιράκ και τη Συρία ιδίως από το ΙSΙL και το ΑΝF, περιλαμβανομένης της στοχευμένης καταστροφής θρησκευτικών χώρων και αντικειμένων, και υπενθυμίζοντας την απόφαση του ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν το εμπόριο της ιρακινής και συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων ειδών αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνιας επιστημονικής και θρησκευτικής σημασίας τα οποία αφαιρέθηκαν παρανόμως από το Ιράκ από την 6η Αυγούστου 1990 και από τη Συρία την 15η Μαρτίου 2011, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης του διασυνοριακού εμπορίου σε αυτά τα είδη, επιτρέποντας έτσι την τελική ασφαλή επιστροφή τους στον ιρακινό και τον συριακό λαό, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 2178 (2014), εκφράζοντας ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απειλή που αντιπροσωπεύει για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια το ΙSΙL, η Αλ-Κάιντα και τα συνδεόμενα με αυτά φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα του να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές αυτής της απειλής, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών που διαπράττονται από αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, Καταδικάζοντας έντονα απαγωγές γυναικών και παιδιών από το ΙSΙL, το ΑΝF, και φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτές και υπενθυμίζοντας την απόφαση 2242(2015), εκφράζοντας οργή για την εκμετάλλευση και κακοποίηση τους, περιλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής βίας, των αναγκαστικών γάμων και της υποδούλωσης από αυτά τα πρόσωπα, ενθαρρύνοντας όλα τα Κράτη και μη κρατικές οντότητες να φέρουν αυτό το θέμα υπόψη του Συμβουλίου με αποδείξεις, μαζί με οποιεσδήποτε πληροφορίες ότι αυτή η εμπορία ανθρώπων και συνδεδεμένες μορφές εκμετάλλευσης και κακοποίησης μπορεί να ενισχύουν οικονομικά τους δράστες, τονίζοντας ότι αυτή η απόφαση απαιτεί από τα Κράτη να διασφαλίσουν ότι οι υπήκοοί τους και πρόσωπα εντός της επικράτειάς τους δεν κάνουν διαθέσιμα οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους προς όφελος του ΙSΙL, και σημειώνοντας ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεταφέρει κεφάλαια άμεσα ή έμμεσα στο ΙSΙL σε σχέση με τέτοια εκμετάλλευση και κακοποίηση θα είναι επιλέξιμο για καταχώριση από την Επιτροπή, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 2331 (2016), καταδικάζοντας όλες τις πράξεις εμπορίας και εκφράζοντας περαιτέρω την πρόθεση του να προσκαλέσει τους Ειδικούς Εκπροσώπους του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συρράξεις και για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις να ενημερώσουν την Επιτροπή, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες της Επιτροπής και να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον ισχύει, των ονομάτων των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων, τα οποία μπορεί να πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης της Επιτροπής, Εκφράζοντας ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Γραμματείας να τυποποιήσει την παρουσίαση όλων των καταλόγων κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για να διευκολύνει τη χρήση τους από τις εθνικές αρχές, εκφράζοντας περαιτέρω ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Γραμματείας να μεταφράσει όλες τις καταχωρίσεις στον κατάλογο και τις διαθέσιμες περιλήψεις των λόγων της καταχώρισης στον Κατάλογο σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, και ενθαρρύνοντας τη Γραμματεία, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης, ανάλογα με την περίπτωση, να συνεχίσει την εργασία της για να εφαρμόσει το πρότυπο δεδομένων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, Ενεργώντας στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Μέτρα 1.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα όπως επιβλήθηκαν στο παρελθόν με την παράγραφο 8(γ) της απόφασης 1333 (2000), τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1390 (2002) και τις παραγράφους 1 και 4 της απόφασης 1989 (2011), σε σχέση με το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτά. Πάγωμα Περιουσιακών Στοιχείων 1)Άμεσο πάγωμα των κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων αυτών των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητά τους ή τελούν υπό τον έλεγχο τους άμεσα ή έμμεσα, ή στην κυριότητα ή υπό τον έλεγχο προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες τους και λήψη μέριμνας ούτως ώστε αυτά ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι να καθίστανται διαθέσιμα άμεσα ή έμμεσα προς όφελος των προσώπων αυτών, από τους υπηκόους τους ή από πρόσωπα εντός της επικράτειάς τους. Απαγόρευση ταξιδιών 2)Πρόληψη της εισόδου ή της διέλευσης των προσώπων αυτών μέσω της επικράτειάς τους, με την προϋπόθεση ότι η παρούσα παράγραφος δεν υποχρεώνει κανένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο ή να απαιτήσει την αναχώρηση από την επικράτειά του των υπηκόων του και ότι η παρούσα παράγραφος δεν θα εφαρμόζεται όταν η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δικαστικής διαδικασίας ή αν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες. Εμπάργκο όπλων 3)Απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταβίβασης προς αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα από την επικράτειά τους ή από υπηκόους τους εκτός της επικράτειάς τους ή με τη χρήση πλοίων ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, οπλισμού και σχετικών υλικών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών, καθώς και τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες. Κριτήρια Καταχώρισης 2.Αποφασίζει ότι πράξεις ή δραστηριότητες που υποδηλώνουν ότι ένα φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με το ΙSΙL και την Αλ-Κάιντα και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμο για καταχώριση στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, περιλαμβάνουν: 1)Συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προετοιμασία ή τη διενέργεια πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, στο όνομα, για λογαριασμό ή προς υποστήριξή τους. 2)Προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση όπλων και συναφούς υλικού σε αυτά. 3)Στρατολόγηση ή υποστήριξη, με οποιονδήποτε τρόπο, των πράξεων ή των δραστηριοτήτων της Αλ-Κάιντα, του ΙSΙL, ή οποιουδήποτε πυρήνα, θυγατρικής ή αποσχισμένης ομάδας ή παραγώγου της. 3.Επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέσα χρηματοδότησης ή υποστήριξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης καλλιέργειας, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους. 4.Επιβεβαιώνει ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο είτε ανήκει στην κυριότητα είτε ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από, ή, κατ άλλον τρόπο υποστηρίζει, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα ή το ΙSΙL, περιλαμβανομένων όσων έχουν καταχωρηθεί στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, θα είναι επιλέξιμο για καταχώριση. 5.Επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1(α) ανωτέρω ισχύουν για τους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς πόρους κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όσων χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στο Διαδίκτυο ή άλλων συναφών υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Αλ-Κάιντα, του ΙSΙL, και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 6.Επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1(α) ανωτέρω ισχύουν για τα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που μπορεί να καταστούν διαθέσιμοι, άμεσα ή έμμεσα, σε ή προς όφελος, καταχωρημένων φυσικών προσώπων, σε σχέση με τα ταξίδια τους, περιλαμβανομένων των εξόδων που καταβάλλονται για μετακίνηση και διαμονή, και ότι τέτοια κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι που σχετίζονται με ταξίδια, μπορεί να παρασχεθούν μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες εξαίρεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1452 (2002), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1735 (2006) και στις παραγράφους 10, 80 και 81 κατωτέρω. 7.Επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1(α) ανωτέρω ισχύουν για χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε σχέση με οποιαδήποτε κεφάλαια, οικονομικούς πόρους ή δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα προς όφελος φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του εμπορίου προϊόντων πετρελαίου, φυσικών πόρων, χημικών ή αγροτικών προϊόντων, όπλων ή αρχαιοτήτων από καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, της απαγωγής για λύτρα, και των εσόδων άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, εκβιασμού και ληστείας τραπεζών. 8.Επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1(α) ανωτέρω θα ισχύουν και για την καταβολή λύτρων σε φυσικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, ανεξάρτητα από το πώς ή από ποιον καταβάλλονται τα λύτρα. 9.Επαναβεβαιώνει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέψουν την πίστωση σε λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω, οποιασδήποτε πληρωμής υπέρ των καταχωρημένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες πληρωμές θα συνεχίσουν να υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω και θα παραμένουν δεσμευμένες. 10.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να κάνουν χρήση των διατάξεων σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις από τα μέτρα της ανωτέρω παραγράφου 1(α), οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1452 (2002), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1735 (2006), επιβεβαιώνει ότι εξαιρέσεις στην απαγόρευση ταξιδιών πρέπει να υποβάλλονται από τα Κράτη Μέλη, από φυσικά πρόσωπα ή από το Διαμεσολαβητή, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένης της περίπτωσης όπου καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα ταξιδεύουν για το σκοπό εκπλήρωσης θρησκευτικών υποχρεώσεων, και επισημαίνει ότι ο μηχανισμός του Σημείου Επαφής που καθιερώθηκε στην απόφαση 1730 (2006) μπορεί να λαμβάνει αιτήματα εξαίρεσης τα οποία υποβάλλονται από, ή για λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου καταχωρημένου στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα ή από το νομικό εκπρόσωπο ή τον κληρονόμο ενός τέτοιου φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου, για εξέταση από την Επιτροπή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 81 κατωτέρω. Εφαρμογή των μέτρων 11.Επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα του να προσδιορίζουν όλα τα Κράτη, και εάν είναι αναγκαίο, να υιοθετήσουν επαρκείς διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή όλων των παραμέτρων των μέτρων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1. 12.Επαναβεβαιώνει ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη διάπραξη, οργάνωση ή υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να λογοδοτήσουν, υπενθυμίζει την απόφαση του στην απόφαση 1373 (2001) ότι τα Κράτη Μέλη θα παρέχουν το ένα στο άλλο το μεγαλύτερο βαθμό βοήθειας σε σχέση με ποινικές έρευνες ή ποινικές διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών, περιλαμβανομένης της βοήθειας στην απόκτηση αποδείξεων που βρίσκονται στην κατοχή τους και είναι αναγκαίες για τις διαδικασίες, τονίζει τη σπουδαιότητα εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης σε σχέση με αυτές τις έρευνες ή διαδικασίες που συνδέονται με το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και παρακινεί τα Κράτη Μέλη να παρέχουν πλήρη συντονισμό σε τέτοιες έρευνες ή διαδικασίες ειδικά με αυτά τα Κράτη όπου, ή εναντίον των υπηκόων των οποίων, διαπράττονται τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για να εντοπίσουν και φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης, εκδώσουν, ή ασκήσουν ποινική δίωξη κατά οποιουδήποτε προσώπου το οποίο υποστηρίζει, διευκολύνει, συμμετέχει ή αποπειράται να συμμετάσχει στην άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που διαπράττονται από το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. 13.Επαναλαμβάνει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοι τους και πρόσωπα στην επικράτεια τους δεν θα καθιστούν οικονομικούς πόρους διαθέσιμους στο ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα, και σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, υπενθυμίζει επίσης ότι αυτή η υποχρέωση ισχύει για το άμεσο και έμμεσο εμπόριο σε πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης πετρελαίου, σπονδυλωτά διυλιστήρια και σχετικό υλικό περιλαμβανομένων των χημικών και λιπαντικών, και σε άλλους φυσικούς πόρους, και υπενθυμίζει περαιτέρω τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης όλων των Κρατών Μελών με την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοί τους και πρόσωπα εντός της επικράτειάς τους δεν κάνουν δωρεές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή ή σε πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό ή σύμφωνα με τις εντολές καταχωρημένων φυσικών ή νομικών προσώπων. 14.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν πιο ενεργά στην Επιτροπή αιτήματα καταχώρισης στον Κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων που υποστηρίζουν το ΙSΙL και την Αλ-Κάιντα και σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και δίνει εντολή στην Επιτροπή να εξετάσει αμέσως, σύμφωνα με την απόφαση 2199 (2015), καταχωρίσεις φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε πράξεις ή δραστηριότητες χρηματοδότησης, υποστήριξης, διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων σχετικών με το εμπόριο σε πετρέλαιο και αρχαιότητες με το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. 15.Υπενθυμίζει την απόφαση του 2331 (2016), επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα και εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων σε περιοχές που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις και σε σεξουαλική βία σε ένοπλες συγκρούσεις, και ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής προς την Επιτροπή αιτημάτων καταχώρισης για τον ως άνω σκοπό. 16.Εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την έλλειψη εφαρμογής των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011), 2199 (2015) και 2253(2015), περιλαμβανομένου του ανεπαρκούς επιπέδου αναφοράς από τα Κράτη Μέλη προς την Επιτροπή επί των μέτρων που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του και καλεί τα Κράτη Μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 2199 να αναφέρουν στην Επιτροπή απαγορεύσεις στην επικράτειά τους μεταφοράς πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικών υλικών προς ή από το ΙSΙL ή το ΑΝF και καλεί τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν επίσης αντίστοιχες απαγορεύσεις μεταφοράς αρχαιοτήτων, καθώς επίσης την έκβαση διαδικασιών που έχουν κινηθεί εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας. 17.Παροτρύνει έντονα όλα τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τα συνολικά διεθνή πρότυπα που ενσωματώνονται στις αναθεωρημένες Σαράντα Συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Εξάπλωσής της, ειδικότερα τη Σύσταση 6 για τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, να εφαρμόζουν τα στοιχεία του Ερμηνευτικού Σχολίου της FΑΤF στη Σύσταση 6, με τελικό σκοπό την αποτελεσματική παρεμπόδιση των τρομοκρατών από το να συλλέγουν, διακινούν και χρησιμοποιούν κεφάλαια, σύμφωνα με τους σκοπούς του Άμεσου Αποτελέσματος 10 της μεθοδολογίας της FΑΤF, να παρατηρούν, μεταξύ άλλων, σχετικές βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σχετικά με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την ανάγκη να έχουν κατάλληλες νομικές αρχές και διαδικασίες για να εφαρμόζουν και επιβάλλουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη ποινικών διαδικασιών, και να εφαρμόζουν ένα αποδεικτικό πρότυπο «εύλογων λόγων» ή «εύλογης βάσης», καθώς επίσης τη δυνατότητα να συλλέγουν ή να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από όλες τις σχετικές πηγές. 18.Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες εκθέσεις της FΑΤF για την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατικής Οργάνωσης ΙSΙL (που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2015) και τους Αναδυόμενους Κινδύνους Χρηματοδότησης Τρομοκρατών (που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015) και τη συνεχιζόμενη εργασία της FΑΤF σχετικά με τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεικτών κινδύνου που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, εκφράζει περαιτέρω την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της FΑΤF γκαι την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης τρομοκρατών (Οκτώβριος 2016) συμπεριλαμβανομένου του Ερμηνευτικού Σχολίου στη Σύσταση 5, που διευκρινίζει ότι η Σύσταση 5 εφαρμόζεται σε «κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία» και ότι ο όρος αυτός καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, στα σχετικά στοιχεία της απόφασης 2178 (2014), διευκρινίζοντας συγκεκριμένα ότι η χρηματοδότηση των τρομοκρατών περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του ταξιδιού φυσικών προσώπων τα οποία ταξιδεύουν ή αποπειρώνται να ταξιδέψουν σε ένα Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη της κατοικίας ή της ιθαγένειάς τους για το σκοπό διάπραξης σχεδιασμού ή προετοιμασίας ή συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες ή της παροχής ή απόκτησης τρομοκρατικής εκπαίδευσης και τονίζει ότι η Σύσταση 5 της FΑΤF εφαρμόζεται στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή μεμονωμένων τρομοκρατών για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της στρατολόγησης, εκπαίδευσης ή ταξιδιού, ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης διασύνδεσης με μια συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. 19.Ενθαρρύνει την FΑΤF να συνεχίσει τις προσπάθειές της να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης των τρομοκρατών, ειδικότερα, ταυτοποιώντας και συνεργαζόμενη με τα Κράτη Μέλη με στρατηγικές ανεπάρκειες κατά του ξεπλύματος χρήματος και της αντιμετώπισης της χρηματοδότησης τρομοκρατών, οι οποίες έχουν παρεμποδίσει τα Κράτη Μέλη από το να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας περιλαμβανομένων του ΙSΙL, της Αλ-Κάιντα, και σχετιζομένων φυσικών προσώπων, ομάδων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, και επαναλαμβάνει σχετικά ότι η παροχή οικονομικών πόρων σε τέτοιες ομάδες είναι μια σαφής παραβίαση αυτής και των άλλων σχετικών αποφάσεων και δεν είναι αποδεκτή. 20.Διασαφηνίζει ότι η υποχρέωση στην παράγραφο 1 (δ) της απόφασης 1373 (2001) εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι ή άλλες χρηματοοικονομικές ή σχετικές υπηρεσίες καθίστανται διαθέσιμοι, άμεσα ή έμμεσα προς όφελος τρομοκρατικών οργανώσεων ή εξατομικευμένων τρομοκρατών για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της στρατολόγησης, εκπαίδευσης ή του ταξιδιού, ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης διασύνδεσης με μια συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. 21.Καλεί τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν ότι έχουν θεσπίσει ως ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα στους εθνικούς τους νόμους και κανονισμούς την εκ προθέσεως παραβίαση της απαγόρευσης που περιγράφεται στην παράγραφο 1 (δ) της απόφασης 1373 (2001). 22.Καλεί τα Κράτη Μέλη να κινηθούν δραστήρια και αποφασιστικά για να ανακόψουν τις ροές κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, όπως απαιτείται από την παράγραφο 1 (α), και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Συστάσεις της FΑΤF και τα διεθνή πρότυπα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής επίβλεψης των συστημάτων μεταφοράς χρημάτων, και της ανίχνευσης και πρόληψης της υλικής διασυνοριακής κίνησης χρημάτων προς υποστήριξη της τρομοκρατίας, καθώς και την προστασία μη-κερδοσκοπικών οργανισμών από την εκμετάλλευση τους από τρομοκράτες, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση επί τη βάσει κινδύνου, ενώ παράλληλα θα εργάζονται για να μετριάσουν τον αντίκτυπο επί των νόμιμων δραστηριοτήτων που διενεργούνται με αυτά τα μέσα. 23.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για σκοπούς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται για να εμποδίσουν τη στρατολόγηση και συγκέντρωση κεφαλαίων για τρομοκρατικούς σκοπούς, και να αντιμετωπίσουν τη βίαιη εξτρεμιστική τους προπαγάνδα και την υποκίνηση στη βία στο Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης αποτελεσματικού αντίλογου, σεβόμενα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτήν την προσπάθεια. 24.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να προάγουν την ενημέρωση για τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα όσο το δυνατόν ευρύτερα, περιλαμβανομένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα και του κοινού για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 1 ανωτέρω και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να προτρέπουν ώστε οι οργανισμοί μητρώου εταιριών, ακίνητης ιδιοκτησίας και άλλοι σχετικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί μητρώου να εξετάζουν τακτικά τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων τους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτών με πληροφορίες για τους νόμιμους και/ή τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, σε αντιπαραβολή με τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα.25.Τονίζει τη σημασία των ισχυρών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εκφράζει την ικανοποίηση του για την εργασία της FΑΤF στην ανάπτυξη δεικτών κινδύνου που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται με χρηματοοικονομικά ιδρύματα και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους χρηματοδότησης τρομοκρατών (ΤF), να παρέχουν ευρύτερο πλαίσιο για τη δραστηριότητά τους στην ταυτοποίηση πιθανής δραστηριότητας χρηματοδότησης τρομοκρατών που σχετίζονται με το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και να προάγουν ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα καθώς και μεταξύ νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης των τρομοκρατών. 26.Υπογραμμίζει ότι η πληρωμές λύτρων στο ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πηγές εσόδων τους η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες στρατολόγησης, ενδυναμώνει την επιχειρησιακή τους ικανότητα να οργανώνουν και διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις και δίνει κίνητρο σε μελλοντικές απαγωγές για λύτρα, και επαναβεβαιώνει την πρόσκληση που έχει απευθύνει προς τα Κράτη Μέλη στην απόφαση του 2133 (2014) να εμποδίζουν τους τρομοκράτες από το να επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από πληρωμές λύτρων ή από πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίζουν την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων. 27.Παροτρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με την αυξανόμενη παρουσία του ΙSΙL και των συνδεδεμένων οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, και περαιτέρω παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να ταυτοποιούν και προτείνουν προς καταχώριση φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης. 28.Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της γνωστοποίησης πληροφοριών εντός και μεταξύ κυβερνήσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να επαγρυπνούν για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών εντός και μεταξύ κυβερνήσεων μέσω πολλαπλών υπηρεσιών και διαύλων, περιλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας και μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και επίσης καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν την ενοποίηση και χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών με άλλους τύπους πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις εθνικές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις απειλές χρηματοδότησης που δημιουργούνται από το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. 29.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη, για να εμποδίσουν το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα από το να προμηθευτούν, χειριστούν, αποθηκεύσουν, χρησιμοποιήσουν ή αναζητήσουν πρόσβαση σε όλους τους τύπους των εκρηκτικών, είτε στρατιωτικών είτε μη στρατιωτικών, είτε αυτοσχέδιων, καθώς επίσης και σε πρώτες ύλες και συστατικά στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών ή μη συμβατικών όπλων, περιλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των χημικών συστατικών, των πυροκροτητών, καλωδίων εκπυρσοκρότησης ή τοξικών προϊόντων, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν την άσκηση επαυξημένης επαγρύπνησης από τους υπηκόους τους, πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην επικράτειά τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους τα οποία εμπλέκονται στην παραγωγή, πώληση, προμήθεια, αγορά, μεταφορά και αποθήκευση αυτών των υλικών, περιλαμβανομένης επίσης της έκδοσης βέλτιστων πρακτικών, και ενθαρρύνει περαιτέρω τα Κράτη Μέλη να ανταλλάσουν πληροφορίες, να εγκαθιδρύουν σχήματα συνεργασίας και να αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές και ικανότητες για να αντιμετωπίσουν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. 30.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, περιλαμβανομένου μέσω των μόνιμων αποστολών τους, και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να συναντηθούν με την Επιτροπή για συζήτηση σε βάθος επί όλων των σχετικών θεμάτων. 31.Παροτρύνει όλα τα Κράτη Μέλη, στην εφαρμογή από αυτά των μέτρων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, να διασφαλίζουν ότι τα απατηλά, πλαστογραφημένα, κλεμμένα ή απολεσθέντα διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα ακυρώνονται και αποσύρονται από την κυκλοφορία, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές, το δυνατόν συντομότερα, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί αυτών εγγράφων με άλλα Κράτη Μέλη μέσω της βάσης δεδομένων της ΙΝΤΕΡΠΟΛ. 32.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να ανταλλάσσουν με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους εθνικούς τους νόμους και πρακτικές, πληροφορίες στις εθνικές βάσεις δεδομένων τους που σχετίζονται με απατηλά, πλαστά, κλεμμένα και απολεσθέντα έγγραφα ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα που αφορούν στην εθνική τους δικαιοδοσία, και, αν ένα καταχωρημένο πρόσωπο βρεθεί να χρησιμοποιεί μια ψευδή ταυτότητα, μεταξύ άλλων και για την εξασφάλιση πιστώσεων ή απατηλών ταξιδιωτικών εγγράφων, να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες ως προς αυτό το θέμα. 33.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη που εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα σε άτομα καταχωρημένα στον Κατάλογο να σημειώνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ότι ο κάτοχος υπόκειται στην απαγόρευση ταξιδιών και στις αντίστοιχες διαδικασίες εξαίρεσης. 34.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συμβουλεύονται τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα όταν εξετάζουν εάν θα ικανοποιήσουν αιτήσεις θεωρήσεων εισόδου για ταξίδια, για το σκοπό αποτελεσματικότερης εφαρμογής της απαγόρευσης ταξιδιών. 35.Επαναλαμβάνει την πρόσκληση που έχει απευθύνει προς τα Κράτη Μέλη στην απόφασή του 2178 (2014) να απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρίες που λειτουργούν στις επικράτειες τους να παράσχουν εκ των προτέρων στοιχεία των επιβατών στις κατάλληλες εθνικές αρχές με σκοπό τον εντοπισμό της αναχώρησης από τις επικράτειες τους ή της προσπάθειας εισόδου σε αυτές ή της διέλευσης μέσω των επικρατειών τους, με αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, ατόμων που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή και περαιτέρω επαναβεβαιώνει την πρόσκληση του προς τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν παρόμοια τέτοια αναχώρηση από τις επικράτειες τους, ή απόπειρα εισόδου ή διέλευσης από τις επικράτειές τους, των ως άνω φυσικών προσώπων προς την Επιτροπή, καθώς και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με το Κράτος κατοικίας ή ιθαγένειας, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις. 36.Καλεί τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων των Μητρώων Ονομάτων Επιβατών (ΡΝR) και να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των Μητρώων Ονομάτων Επιβατών χρησιμοποιούνται από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές αρχές τους με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες με σκοπό την πρόληψη, εντοπισμό και διερεύνηση τρομοκρατικών αδικημάτων, και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να απαιτούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, από τις αεροπορικές εταιρίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να παρέχουν το Μητρώο Ονομάτων Επιβατών στις αρμόδιες εθνικές αρχές τους. 37.Επαναβεβαιώνει την απόφαση του που διατυπώνεται στην απόφαση 2178 (2014) ότι όλα τα Κράτη θα διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία και κανονισμοί θεσπίζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα για τη δίωξη και επιβολή ποινών με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα των σχετιζόμενων με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες-μαχητές δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 της απόφασης αυτής. 38.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να ανταλλάσσουν σύντομα πληροφορίες με άλλα Κράτη Μέλη, ειδικότερα με Κράτη προέλευσης, προορισμού και διέλευσης, όταν εντοπίζουν το ταξίδι ατόμων καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 39.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασίας τους σε διεθνές, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, διέρχονται μέσω, ταξιδεύουν ή επανεγκαθίστανται προς ή από άλλα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της αυξημένης γνωστοποίησης πληροφοριών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, με σκοπό τον εντοπισμό της μετακίνησης των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, της γνωστοποίησης και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και της βελτιωμένης κατανόησης των τρόπων ταξιδιού και χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. 40.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να ανταλλάσσουν σύντομα πληροφορίες, μέσω διμερών ή πολυμερών μηχανισμών και σύμφωνα με την εθνική τους και διεθνή νομοθεσία, σχετικά με την ταυτότητα αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών με περισσότερες από μία ιθαγένειες, με Κράτη Μέλη των οποίων ο αλλοδαπός τρομοκράτης μαχητής είναι υπήκοος, καθώς και να διασφαλίζουν πρόσβαση των προξενικών αρχών των εν λόγω Κρατών Μελών στους κρατούμενους υπηκόους τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο. 41.Ενθαρρύνει τα προτείνοντα Κράτη να ενημερώνουν την Ομάδα Παρακολούθησης εάν ένα εθνικό δικαστήριο ή άλλη νομική αρχή έχει επανεξετάσει την περίπτωση ενός καταχωρημένου προσώπου και εάν άρχισε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, και να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όταν υποβάλλουν το τυποποιημένο έντυπο για καταχώριση. 42.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να καθορίζουν εθνικά σημεία επαφής υπεύθυνα για την επαφή με την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης επί θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και την εκτίμηση της απειλής από το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. 43.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν στην Επιτροπή σχετικά με εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 με σκοπό να διευκολύνουν την τεχνική βοήθεια. 44.Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλλουν μια επικαιροποιημένη έκθεση στην Επιτροπή όχι αργότερα από 120 ημέρες από την ημερομηνία της υιοθέτησης αυτής της απόφασης για την εφαρμογή, περιλαμβανομένων σχετικών πράξεων καταστολής όπου απαιτείται, των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής της απόφασης. Η Επιτροπή 45.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι υπάρχουν δίκαιες και σαφείς διαδικασίες για την καταχώριση φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα και για τη διαγραφή αυτών καθώς επίσης και για την παροχή εξαιρέσεων σύμφωνα με την απόφαση 1452 (2002), και εντέλει την Επιτροπή να επανεξετάζει ενεργά τις κατευθυντήριες οδηγίες της σε υποστήριξη αυτών των στόχων. 46.Ζητά από την Επιτροπή, να αναφέρει, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά ετησίως στο Συμβούλιο για τις διαπιστώσεις της σχετικά με τις προσπάθειες εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη και να καθορίζει και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της εφαρμογής και για το γενικότερο έργο της Επιτροπής και της Ομάδας Παρακολούθησης σε συνδυασμό με τους Προέδρους άλλων Επιτροπών, ανάλογα με την περίπτωση, και εκφράζει την πρόθεσή της να διεξάγει ανεπίσημες διαβουλεύσεις τουλάχιστον μία φορά ετησίως σχετικά με το έργο της Επιτροπής και περαιτέρω ζητά από τον Πρόεδρο να ενημερώνει σε τακτική βάση όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. 47.Εντέλει την Επιτροπή να ταυτοποιεί πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 και να προσδιορίζει την κατάλληλη πορεία ενεργειών για κάθε περίπτωση, και εντέλει τον Πρόεδρο να παρέχει, σε τακτικές αναφορές προς το Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 46, εκθέσεις προόδου για την εργασία της Επιτροπής επί αυτού του θέματος. 48.Επιβεβαιώνει ότι καμία υπόθεση δεν πρέπει να αφεθεί εκκρεμής ενώπιον της Επιτροπής για μια περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες εκτός εάν η Επιτροπή καθορίσει, κατά περίπτωση, ότι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο για εξέταση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής. 49.Ζητά από την Επιτροπή να διευκολύνει, μέσω της Ομάδας Παρακολούθησης ή εξειδικευμένων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, τη συνδρομή για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την προαγωγή της εφαρμογής των μέτρων, μετά από αίτημα από τα Κράτη Μέλη. Καταχώριση50.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, τα ονόματα των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη πράξεων ή δραστηριοτήτων του ΙSΙL, της Αλ- Κάιντα και των συνδεόμενων με αυτά φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. 51.Επαναβεβαιώνει ότι τα Κράτη Μέλη, όταν προτείνουν ονόματα στην Επιτροπή για καταχώριση στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, θα χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο καταχώρισης το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και θα παρέχουν μια αναφορά περίπτωσης η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένους λόγους περιγράφοντας την προτεινόμενη βάση για την καταχώριση, και όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες επί του προτεινόμενου ονόματος, ειδικότερα επαρκείς πληροφορίες στοιχείων ταυτότητας που θα επιτρέπουν την ακριβή και σίγουρη ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, και στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, τις πληροφορίες που απαιτούνται από την ΙΝΤΕΡΠΟΛ για να εκδώσει μια Ειδική Αναγγελία, και επαναβεβαιώνει ότι η αναφορά περίπτωσης θα είναι δημοσιοποιήσιμη, κατόπιν αιτήματος, εκτός από τα τμήματα τα οποία ένα Κράτος Μέλος προσδιορίζει ως εμπιστευτικά προς την Επιτροπή, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της περίληψης των λόγω καταχώρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 55 κατωτέρω. 52.Επιβεβαιώνει ότι τα Κράτη Μέλη που προτείνουν μια καινούργια καταχώριση, καθώς επίσης και Κράτη Μέλη τα οποία έχουν προτείνει ονόματα για να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ-Κάιντα πριν από την υιοθέτηση αυτής της απόφασης, θα προσδιορίζουν κατά πόσον η Επιτροπή ή ο Διαμεσολαβητής θα μπορούν να μη γνωστοποιούν την ιδιότητα του Κράτους Μέλους ως προτείνοντος Κράτους. 53.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν, όπου είναι διαθέσιμες, και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, φωτογραφίες και άλλα βιομετρικά δεδομένα φυσικών προσώπων για να συμπεριληφθούν στις Ειδικές Αναγγελίες της ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 54.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να επικαιροποιεί, όπως είναι αναγκαίο, το τυποποιημένο έντυπο για καταχώριση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Περαιτέρω εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης να αναφέρει στην Επιτροπή σχετικά με περαιτέρω μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του Καταλόγου Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ- Κάιντα και του Συγκεντρωτικού Καταλόγου Κυρώσεων, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των πληροφοριών επί των στοιχείων ταυτότητας, καθώς επίσης και σχετικά με μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι οι Ειδικές Αναγγελίες της ΙΝΤΕΡΠΟΛ- Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν για όλα τα καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Και περαιτέρω εντέλει τη Γραμματεία, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης, να κατασκευάσει να διαδώσει και να διατηρήσει το πρότυπο δεδομένων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παράσχει πρόσθετους πόρους επί αυτού του θέματος. 55.Εντέλει την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης, και σε συντονισμό με τα σχετικά προτείνοντα Κράτη, να κάνει προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ταυτόχρονα με την προσθήκη ενός ονόματος στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, μια περίληψη των λόγων καταχώρισης οι οποίοι θα είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένοι, καθώς επίσης επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες. 56.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς να ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να τις λαμβάνει υπόψη όταν εξετάζει μια αντίστοιχη καταχώριση ή ενημερώνει μια περίληψη των λόγων καταχώρισης. 57.Καλεί όλα τα μέλη της Επιτροπής και την Ομάδα Παρακολούθησης να γνωστοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχουν στη διάθεση τους σχετικά με ένα αίτημα καταχώρισης από ένα Κράτος Μέλος έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να είναι χρήσιμες για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή σχετικά με την καταχώριση και να παρέχουν πρόσθετο υλικό για την περίληψη των λόγων καταχώρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 54. 58.Επιβεβαιώνει ότι η Γραμματεία μετά τη δημοσίευση, αλλά εντός τριών εργάσιμων ημερών από την προσθήκη ενός ονόματος στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, θα ειδοποιεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας ή των χωρών όπου πιστεύει ότι βρίσκεται το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο και, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, της χώρας της οποίας το πρόσωπο είναι υπήκοος (στο βαθμό που είναι γνωστή αυτή η πληροφορία), ζητά από τη Γραμματεία να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής όλες τις σχετικές δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες, περιλαμβανομένης της περίληψης των λόγων καταχώρισης, αμέσως μόλις ένα όνομα προστεθεί στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 59.Επαναβεβαιώνει την απαίτηση από τα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές τους, προκειμένου να ειδοποιούν ή να ενημερώνουν έγκαιρα το καταχωρημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την καταχώριση του και να συμπεριλάβουν στην ειδοποίηση αυτή την περίληψη των λόγων της καταχώρισης, μια περιγραφή των επιπτώσεων της καταχώρισης, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις, τις διαδικασίες της Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων διαγραφής από τον Κατάλογο, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας υποβολής σχετικού αιτήματος στο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την παράγραφο 43 της απόφασης 2083 (2012) και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, και τις διατάξεις της απόφασης 1452 (2002) και τις παραγράφους 82 και 1(β) της παρούσας απόφασης σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής τέτοιων αιτημάτων μέσω του μηχανισμού του Σημείου Επαφής σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 82 της παρούσας απόφασης. Εξέταση Αιτημάτων Διαγραφής - Διαμεσολαβητής/Κράτη Μέλη. 60.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση 1904 (2009), όπως καθορίζεται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης για μια περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας εντολής του Γραφείου του Διαμεσολαβητή το Δεκέμβριο 2019, αποφασίζει ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να δέχεται αιτήματα από φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν να διαγραφούν από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο και δεν θα ζητά ούτε θα δέχεται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, και περαιτέρω βεβαιώνει ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να υποβάλει στην Επιτροπή παρατηρήσεις και μια πρόταση σχετικά με τη διαγραφή των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων τα οποία έχουν ζητήσει τη διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα μέσω του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, συστήνοντας είτε τη διατήρηση της καταχώρισης είτε να εξετάσει η Επιτροπή τη διαγραφή. 61.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η απαίτηση λήψης από τα Κράτη των μέτρων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 αυτής της απόφασης θα παραμένει σε ισχύ όσον αφορά το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής συνιστά τη διατήρηση της καταχώρισης στη Συνολική Έκθεση του Διαμεσολαβητή σε σχέση με ένα αίτημα διαγραφής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. 62.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η υποχρέωση των Κρατών να λάβουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα λήξει, όσον αφορά στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση και νομικό πρόσωπο, 60 ημέρες αφότου η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει την εξέταση μιας Συνολικής Έκθεσης του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, στις περιπτώσεις όπου ο Διαμεσολαβητής συνιστά να εξετάσει η Επιτροπή τη διαγραφή, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει ομοφώνως, πριν από το τέλος αυτής της περιόδου των 60 ημερών, ότι η υποχρέωση θα παραμείνει σε ισχύ για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος ενός μέλους της Επιτροπής, θα υποβάλει το ερώτημα εάν πρέπει να διαγραφεί η καταχώριση γι αυτό το φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη λήψη απόφασης εντός προθεσμίας 60 ημερών και υπό την προϋπόθεση, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που υποβληθεί ένα τέτοιο αίτημα, η υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμείνει σε ισχύ για την περίοδο αυτή, σε σχέση με εκείνο το φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο μέχρις ότου ληφθεί απόφαση για το ζήτημα αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 63.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η Επιτροπή μπορεί ομόφωνα να συντομεύσει την περίοδο των 60 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 62 ανάλογα με την περίπτωση. 64.Επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης είναι προληπτικά ως προς τη φύση τους και δεν βασίζονται σε ποινικούς κανόνες που τίθενται από το εθνικό δίκαιο. 65.Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να ενισχύει το δυναμικό του Γραφείου του Διαμεσολαβητή παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, περιλαμβανομένων υπηρεσιών μετάφρασης ανάλογα με την περίπτωση, και να κάνει τις αναγκαίες διευθετήσεις για να διασφαλίσει τη συνεχή δυνατότητα του να εκτελεί την εντολή του κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό και έγκαιρο, και διατηρεί την Επιτροπή ενήμερη για της δράσεις επί του θέματος αυτού. 66.Προτρέπει έντονα τα Κράτη Μέλη να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στο Διαμεσολαβητή, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών εμπιστευτικών πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση, ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να παρέχουν σχετικές πληροφορίες περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λεπτομερειών και συγκεκριμένων πληροφοριών, όταν είναι διαθέσιμες και με έγκαιρο τρόπο, εκφράζει την ικανοποίηση του για αυτές τις εθνικές διευθετήσεις που συνάπτονται από τα Κράτη Μέλη με το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για να διευκολύνουν τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, ενθαρρύνει έντονα την περαιτέρω πρόοδο των Κρατών Μελών επ αυτού του θέματος περιλαμβανομένης της σύναψης διευθετήσεων με το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών, και βεβαιώνει ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε περιορισμούς εμπιστευτικότητας οι οποίοι τίθενται στις εν λόγω πληροφορίες από τα Κράτη Μέλη που τις παρέχουν. 67.Παροτρύνει έντονα τα Κράτη Μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς να ενθαρρύνουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα οποία εξετάζουν την αμφισβήτηση ή βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της αμφισβήτησης της καταχώρισης μέσω των εθνικών και περιφερειακών δικαστηρίων, να επιδιώκουν πρώτα τη διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα με την υποβολή αιτημάτων διαγραφής στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή. 68.Σημειώνει τα διεθνή πρότυπα της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) και, μεταξύ άλλων, τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με στοχευμένες χρηματοοικονομικές κυρώσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 22 της παρούσας απόφασης. 69.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι όταν το προτείνον Κράτος υποβάλει ένα αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο, η υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα λήγει σε σχέση με εκείνο το φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο μετά από 60 ημέρες, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει ομόφωνα πριν από το τέλος αυτής της περιόδου των 60 ημερών, ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ όσον αφορά στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος ενός Μέλους της Επιτροπής, θα υποβάλει το ζήτημα ως προς το κατά πόσον πρέπει να διαγραφεί εκείνο το φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για έκδοση απόφασης εντός μιας περιόδου 60 ημερών, και υπό την προϋπόθεση, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος η υποχρέωση των Κρατών να λάβουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμείνει σε ισχύ για την περίοδο αυτή, σε σχέση με εκείνο το φυσικό πρόσωπο, ομάδα επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 70.Επίσης υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η Επιτροπή μπορεί, ομόφωνα, να συντομεύει την περίοδο των 60 ημερών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 69, ανάλογα με την περίπτωση. 71.Περαιτέρω υπενθυμίζει την απόφασή του ότι, για σκοπούς υποβολής αιτημάτων διαγραφής, όπως στην παράγραφο 69, πρέπει να υφίσταται ομοφωνία μεταξύ όλων των προτεινόντων Κρατών στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλά τέτοια Κράτη, και, περαιτέρω υπενθυμίζει την απόφαση του ότι οι συγκηδεμονεύοντες τα αιτήματα καταχώρισης δεν θα θεωρούνται προτείνοντα Κράτη για τους σκοπούς της παραγράφου 62. 72.Παροτρύνει θερμά τα προτείνοντα Κράτη να επιτρέπουν στο Διαμεσολαβητή να αποκαλύπτει την ταυτότητα τους ως προτεινόντων Κρατών, σε εκείνα τα καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αιτήματα διαγραφής στο Διαμεσολαβητή. 73.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της, και να εξετάζει αιτήματα διαγραφής των Κρατών Μελών για διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που φέρεται ότι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις και ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, και παροτρύνει θερμά τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν τους λόγους για την υποβολή από αυτά αιτημάτων διαγραφής. 74.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν αιτήματα διαγραφής για τα φυσικά πρόσωπα που έχει επισήμως επιβεβαιωθεί ότι έχουν αποβιώσει, και για νομικά πρόσωπα που αναφέρεται ή επιβεβαιώθηκε ότι έχουν παύσει να υφίστανται, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν σε αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν θα μεταφερθούν ή διανεμηθούν σε άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 75.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, κατά την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχειών ενός αποβιώσαντος φυσικού προσώπου ή ενός νομικού προσώπου το οποίο έχει αναφερθεί ή επιβεβαιωθεί ότι έχει παύσει να υφίσταται, ως αποτέλεσμα μιας διαγραφής καταχώρισης, να ενθυμούνται τις υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση 1373 (2001) και ιδιαίτερα, να αποτρέπουν τη χρήση των μη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για τρομοκρατικούς σκοπούς. 76.Επαναβεβαιώνει ότι, πριν από την αποδέσμευση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν δεσμευτεί ως αποτέλεσμα της καταχώρισης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, τα Κράτη Μέλη θα υποβάλουν στην Επιτροπή ένα αίτημα για αποδέσμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θα παρέχουν διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα μεταφερθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα καταχωρημένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, ή θα χρησιμοποιηθούν με άλλον τρόπο για τρομοκρατικούς σκοπούς σύμφωνα με την απόφαση 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας, και αποφασίζει περαιτέρω ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποδεσμευτούν μόνο αν δεν υπάρχει αντίρρηση από ένα μέλος της Επιτροπής εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, και τονίζει την εξαιρετική φύση αυτής διάταξης η οποία δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί προηγούμενο. 77.Καλεί την Επιτροπή, κατά την εξέταση των αιτημάτων διαγραφής, να δίνει τη δέουσα προσοχή στις απόψεις στις απόψεις των προτεινόντων Κρατών, των Κρατών διαμονής, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης καθώς και άλλων σχετιζόμενων Κρατών όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, εντέλλει τα μέλη της Επιτροπής να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αντιτίθενται στα αιτήματα διαγραφής κατά το χρόνο εναντίωσης στο αίτημα και καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιεί το σκεπτικό της στα αντίστοιχα Κράτη Μέλη και στα εθνικά και περιφερειακά δικαστήρια και φορείς, ανάλογα με την περίπτωση. 78.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόντων Κρατών και των Κρατών διαμονής, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης να παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σε σχέση με την επανεξέταση εκ μέρους της Επιτροπής των αιτημάτων διαγραφής και να συναντώνται με την Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου να μεταφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αιτήματα διαγραφής, και ενθαρρύνει περαιτέρω την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, να συναντάται με τους αντιπροσώπους εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών και φορέων που έχουν πληροφορίες σχετικές με τα αιτήματα διαγραφής. 79.Επιβεβαιώνει ότι η Γραμματεία, εντός 3 ημερών από τότε που θα διαγραφεί ένα όνομα από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, θα ενημερώνει τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Κρατών κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης (στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές), και αποφασίζει ότι τα Κράτη που θα λαμβάνουν την εν λόγω ενημέρωση θα λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές τους, προκειμένου να ενημερώνουν ή να πληροφορούν εγκαίρως το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο για τη διαγραφή. 80.Επαναβεβαιώνει ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες ο Διαμεσολαβητής αδυνατεί να εξετάσει έναν αιτούντα στο Κράτος κατοικίας του/της, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει, με τη συμφωνία του αιτούντος, να εξετάσει η Επιτροπή την παροχή εξαιρέσεων στους περιορισμούς επί των περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιών των παραγράφων 1 (α) και (β) της παρούσας απόφασης με μοναδικό σκοπό να επιτραπεί στον αιτούντα να αντιμετωπίσει τις ταξιδιωτικές δαπάνες και το ταξίδι σε ένα άλλο Κράτος για να εξεταστεί από το Διαμεσολαβητή για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από όσο είναι αναγκαία για τη συμμετοχή σε αυτήν την εξέταση, υπό τον όρο ότι όλα τα Κράτη διέλευσης και προορισμού δεν αντιτίθενται σε αυτό το ταξίδι, και περαιτέρω εντέλλει την Επιτροπή να ανακοινώσει στο Διαμεσολαβητή την απόφαση της Επιτροπής. Εξαιρέσεις/Σημείο Επαφής 81.Υπενθυμίζει ότι τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, δεν θα εφαρμόζονται σε κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχειά ή οικονομικούς πόρους που η Επιτροπή αποφασίζει ότι είναι: 1)αναγκαία για βασικές δαπάνες, περιλαμβανομένων δαπανών για τρόφιμα, ενοίκιο ή υποθήκη, φάρμακα και ιατρική θεραπεία, φόρους, ασφάλιστρα και χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και απόδοση καταβληθεισών δαπανών που συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων για υπηρεσίες για συνήθη τήρηση ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων σε συνέχεια γνωστοποίησης της πρόθεσης παροχής έγκρισης για την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια και εφόσον δεν υπάρχει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση. 2)αναγκαία για έκτακτες δαπάνες διαφορετικές από τις βασικές δαπάνες μετά από γνωστοποίηση της πρόθεσης παροχής έγκρισης για την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων και μετά από έγκριση από την Επιτροπή του αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση, και υπό τον όρο ότι, όπου απαιτείται, τα γνωστοποιούντα Κράτη Μέλη έχουν ζητήσει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τις εν λόγω δαπάνες. 82.Επαναβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός Σημείου Επαφής που θεσπίστηκε με την απόφαση 1730 (2006) μπορεί: 1)Να λαμβάνει αιτήματα από καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα για εξαιρέσεις από τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1(α) της παρούσας απόφασης, όπως ορίζεται στην απόφαση 1452 (2002) υπό τον όρο ότι το αίτημα έχει πρώτα υποβληθεί για εξέταση από το Κράτος της κατοικίας και επαναβεβαιώνει περαιτέρω ότι το Σημείο Επαφής θα διαβιβάζει τέτοια αιτήματα στην Επιτροπή για λήψη απόφασης, εντέλει την Επιτροπή να εξετάζει τέτοια αιτήματα, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με το Κράτος κατοικίας, και οποιαδήποτε άλλα σχετιζόμενα Κράτη, και περαιτέρω εντέλει την Επιτροπή, μέσω του Σημείου Επαφής, να γνωστοποιεί σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα την απόφαση της Επιτροπής. 2)Να λαμβάνει αιτήματα από καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα για εξαιρέσεις από τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 (β) της παρούσας απόφασης και να τα διαβιβάζει στην Επιτροπή για να αποφασίσει, ανάλογα με την περίπτωση, εάν η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες, εντέλει την Επιτροπή να εξετάζει τέτοια αιτήματα σε διαβούλευση με το Κράτος διέλευσης και προορισμού και οποιαδήποτε άλλα σχετιζόμενα Κράτη, και επαναβεβαιώνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή θα συμφωνήσει με τις εξαιρέσεις στα μέτρα της παραγράφου 1 (β) της παρούσας απόφασης μόνο με τη συμφωνία των Κρατών διέλευσης και προορισμού, και περαιτέρω διατάσσει την Επιτροπή, μέσω του Σημείου Επαφής να γνωστοποιεί σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα την απόφαση της Επιτροπής. 83.Επαναβεβαιώνει ότι το Σημείο Επαφής μπορεί να λαμβάνει και να διαβιβάζει στην Επιτροπή για εξέταση από αυτήν, ανακοινώσεις από: 1)φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, 2)φυσικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχουν υποβληθεί σε μέτρα περιγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1 ως αποτέλεσμα ψευδούς ή λανθασμένης ταυτοποίησης ή σύγχυσης με φυσικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 84.Εντέλει την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης και σε διαβούλευση με τα αρμόδια Κράτη, να εξετάζει προσεκτικά αυτές τις ανακοινώσεις και να απαντά, μέσω του Σημείου Επαφής σε αυτές τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 83 (β), ανάλογα με την περίπτωση, εντός 60 ημερών και περαιτέρω εντέλει την Επιτροπή, σε διαβούλευση με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, ανάλογα με την περίπτωση, να επικοινωνεί με τα Κράτη Μέλη όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για να εξετάσει πιθανές ή επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ψευδούς ή λανθασμένης ταυτοποίησης ή σύγχυσης με φυσικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. Επανεξέταση και τήρηση του Καταλόγου Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα 85.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη και ιδίως τα προτείνοντα Κράτη και τα Κράτη της κατοικίας, υπηκοότητας, έδρας ή σύστασης να υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες, περιλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, φωτογραφιών και άλλων βιομετρικών δεδομένων φυσικών προσώπων μαζί με υποστηρικτική τεκμηρίωση, σε σχέση με καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των ενημερώσεων σχετικά με το λειτουργικό καθεστώς των καταχωρημένων ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, τη μετακίνηση, τη φυλάκιση ή το θάνατο καταχωρημένων φυσικών προσώπων και άλλα σημαντικά γεγονότα, μόλις αυτές οι πληροφορίες θα καθίστανται διαθέσιμες. 86.Ζητά από την Ομάδα Παρακολούθησης να κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε δώδεκα μήνες μια κατάσταση που θα συντάσσεται σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα προτείνοντα Κράτη και τα Κράτη κατοικίας, υπηκοότητας, έδρας ή σύστασης , όπου είναι γνωστά, των: 1)φυσικών και νομικών προσώπων καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα από τις καταχωρίσεις των οποίων λείπουν στοιχεία ταυτοποίησης που είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν επιβληθεί σε αυτά, 2)φυσικών προσώπων καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα τα οποία φέρονται ως αποβιώσαντα μαζί με μια αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, όπως η πιστοποίηση του θανάτου, και στο μέτρο του δυνατού, το καθεστώς και τη θέση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και τα ονόματα οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία θα είναι σε θέση να λάβουν οποιαδήποτε αποδεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. 3)νομικών προσώπων καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα τα οποία φέρονται ή είναι επιβεβαιωμένα ότι έχουν παύσει να υπάρχουν, μαζί με μια αξιολόγηση οποιωνδήποτε σχετικών πληροφοριών. 4)οποιωνδήποτε άλλων ονομάτων καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα τα οποία δεν έχουν επανεξεταστεί για τρία ή περισσότερα χρόνια («η τριετής επανεξέταση»). 87.Εντέλει την Επιτροπή να εξετάζει εάν αυτές οι καταχωρίσεις παραμένουν κατάλληλες, και περαιτέρω διατάζει την Επιτροπή να διαγράφει αυτές τις καταχωρίσεις εάν αποφασίσει ότι δεν είναι πλέον κατάλληλες. 88.Εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης να αναφέρεται στον Πρόεδρο για επανεξέταση των καταχωρίσεων για τις οποίες, μετά από τρία χρόνια, κανένα αρμόδιο Κράτος δεν έχει απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, και επ αυτού του θέματος υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο Πρόεδρος της ενεργώντας με την ιδιότητά του/της ως Πρόεδρος, μπορεί να υποβάλει ονόματα για αφαίρεση από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, ανάλογα με την περίπτωση και υπό τον όρο εφαρμογής των κανονικών διαδικασιών λήψης απόφασης από την Επιτροπή. Συντονισμός και προσέγγιση 89.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ειδικότερα με αυτές που συστάθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009), 1988 (2011), 1970 (2011) και 2140 (2014). 90.Επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αντιτρομοκρατικών φορέων των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένης της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής (CΤC) και της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες ομάδες εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της ενδυνάμωσης της γνωστοποίησης πληροφοριών, του συντονισμού των επισκέψεων σε χώρες στα πλαίσια των αντίστοιχων εντολών τους, της διευκόλυνσης και της παρακολούθησης της τεχνικής συνδρομής των σχέσεων με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς και των λοιπών ζητημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι αυτούς τους φορείς. 91.Ενθαρρύνει την Ομάδα Παρακολούθησης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα να συνεχίσουν τις κοινές τους δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Εκτελεστική Διεύθυνση (CΤΕD) και τους Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540, προκειμένου να συνδράμουν τα Κράτη Μέλη στις προσπάθειές τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης περιφερειακών και υποπεριφερειακών σεμιναρίων. 92.Ζητά από την Επιτροπή να εξετάζει, όπου και όταν απαιτείται, επισκέψεις σε χώρες επιλεγμένες από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη της Επιτροπής, προκειμένου να βελτιώσει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, με σκοπό να ενθαρρύνει τα Κράτη να συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα απόφαση και με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), και 2133 (2014), 2161 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015) και 2214 (2015) και 2253 (2015). 93.Εντέλλει την Επιτροπή να εξετάζει αιτήματα για πληροφορίες από Κράτη και διεθνείς οργανισμούς για συνεχιζόμενες δικαστικές διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, και να απαντά ανάλογα με την περίπτωση, με επιπρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες στην Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης. Ομάδα Παρακολούθησης 94.Αποφασίζει, προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπλήρωση της εντολής της, καθώς και για την υποστήριξη του Διαμεσολαβητή, να παρατείνει την εντολή της υφιστάμενης με έδρα τη Νέα Υόρκη, Ομάδα Παρακολούθησης και των μελών της, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1526 (2004), για μια επιπλέον περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τρέχουσας εντολής της το Δεκέμβριο 2019, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό, και εκφράζει ικανοποίηση για την αναδιοργάνωση που βρίσκεται εν εξελίξει στη Γραμματεία, η οποία θα επιτρέψει στην Ομάδα Παρακολούθησης να δέχεται και να απολαμβάνει πλήρως τα ευεργετήματα του πρόσθετου ειδικευμένου και διοικητικού προσωπικού και των πόρων που ζητούνται στην παράγραφο 90 της απόφασης 2253 (2015) ούτως ώστε να εκπληρώνει την εντολή της αποτελεσματικά, ασφαλώς και έγκαιρα, ιδίως σε σχέση με το καθήκον μέριμνας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, ενός επικουρικού οργάνου του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ζητεί περαιτέρω ενημερώσεις από τη Γραμματεία για την αναδιοργάνωση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2017, 95.Εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης, στις πλήρεις, ανεξάρτητες εκθέσεις της προς την Επιτροπή που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παραρτήματος 1, να αναφέρει επί των σχετικών, θεματικών και περιφερειακών θεμάτων και αναπτυσσόμενων τάσεων όπως μπορεί να ζητείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης. 96.Ενθαρρύνει τις αρμόδιες Αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, εντός των υφιστάμενων εντολών, πόρων και δυνατοτήτων τους, να συνδράμουν την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης, όπως μέσω λογιστικής υποστήριξης, βοήθειας ως προς την ασφάλεια, και ανταλλαγή πληροφοριών στην εργασία τους η οποία σχετίζεται με την απειλή από το ΙSΙL την Αλ-Κάιντα και σχετιζόμενες ομάδες και φυσικά πρόσωπα στις αντίστοιχες περιοχές ανάπτυξής τους. 97.Εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης να ταυτοποιεί, συλλέγει πληροφορίες και τηρεί την Επιτροπή ενήμερη για τις περιπτώσεις και κοινούς τρόπους μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που επιβάλλονται στην παρούσα απόφαση, καθώς επίσης να διευκολύνει, μετά από αίτηση από τα Κράτη Μέλη, τη συνδρομή σε ανάπτυξη δομών, ζητά από την Ομάδα Παρακολούθησης να εργάζεται στενά με το Κράτος(-η) κατοικίας, υπηκοότητας, έδρας ή σύστασης, τα προτείνοντα Κράτη, άλλα σχετιζόμενα Κράτη και σχετιζόμενες Αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Εθνών, και περαιτέρω δίνει εντολή στην Ομάδα Παρακολούθησης να παρέχει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης. 98.Εντέλει την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης της, να οργανώνει ειδικές συναντήσεις για σημαντικά θεματικά ή περιφερειακά θέματα και για τις προκλήσεις στις δυνατότητες των Κρατών Μελών, σε συνεννόηση, ανάλογα με την περίπτωση, με την Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας και τη CΤΕD, την CΤΙΤF, και με την Ομάδα Εργασίας επί της Χρηματοοικονομικής Δράσης για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των περιοχών για την παροχή τεχνικής βοήθειας για να καταστήσει δυνατή την πιο αποτελεσματική εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη. 99.Ζητά από την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Κυρώσεων να παρέχει στην Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) σε τριμηνιαία βάση προφορικές ενημερώσεις επί της ανάλυσης της επί της παγκόσμιας εφαρμογής των αποφάσεων 2199 (2015) και 2178 (2014) περιλαμβανομένων συγκεντρωθεισών πληροφοριών και ανάλυσης σχετικής με τους δυνατούς καθορισμούς κυρώσεων από τα Κράτη Μέλη ή δράσεις της Επιτροπής που μπορεί να αναληφθούν. 100.Υπενθυμίζει το αίτημα της παραγράφου 14 της απόφασης 2331 (2016) προς την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Κυρώσεων, όταν διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη, να συμπεριλαμβάνει στις συζητήσεις τους το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στις περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και τη χρήση σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συρράξεις καθώς σχετίζεται με το ΙSΙL (Daesh) την Αλ-Κάιντα και τα συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και να αναφέρει στην Επιτροπή σχετικά με τις ως άνω συζητήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Αναφορά101.Τονίζοντας την απειλή που αποτελεί για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια το ΙSΙL και τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει στρατηγικού επιπέδου αναφορές οι οποίες δείχνουν και αντανακλούν τη σοβαρότητα της προαναφερθείσας απειλής, περιλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που συμμετέχουν στο ΙSΙL και των σχετιζόμενων ομάδων και νομικών προσώπων, αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, που ταξιδεύουν ή διέρχονται διαμέσου άλλων Κρατών Μελών, και των πηγών της χρηματοδότησης αυτών των ομάδων και νομικών προσώπων στις οποίες περιλαμβάνεται το παράνομο εμπόριο πετρελαίου, αρχαιοτήτων, και άλλων φυσικών πόρων, καθώς επίσης και του σχεδιασμού και της διευκόλυνσης των επιθέσεών τους, και οποιασδήποτε υποστήριξης προς το ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα ή οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Κυρώσεων κατά του ΙSΙL και της Αλ-Κάιντα, και αντικατοπτρίζει το εύρος των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών προς υποστήριξη των Κρατών Μελών στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής, με την επόμενη έκθεση να πρέπει να υποβληθεί την 31η Ιανουαρίου 2018 και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες με τη συνεισφορά της CΤΕD, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Παρακολούθησης, καθώς επίσης και με άλλους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Προσθήκες στον Κατάλογο Κυρώσεων 102.Αποφασίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης θα υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης και προστίθενται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 103.Εντέλει την Επιτροπή να καταστήσει προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής τις περιληπτικές παρουσιάσεις των λόγων καταχώρισης και των καταχωρίσεων στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, όπως έχει συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, και επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και οι μεταγενέστερες σχετικές αποφάσεις θα ισχύουν για τα ονόματα που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. Επανεξετάσεις104.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα μέτρα που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 με σκοπό την πιθανή περαιτέρω ενίσχυση τους σε δεκαοκτώ μήνες ή νωρίτερα εάν είναι αναγκαίο. 105.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Παράρτημα Ι Σύμφωνα με την παράγραφο 94 της παρούσας απόφασης, η Ομάδα Παρακολούθησης θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)να υποβάλει εγγράφως, δύο πλήρεις ανεξάρτητες εκθέσεις προς την Επιτροπή, κάθε έξι μήνες, την πρώτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: i) την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, ii) την παγκόσμια απειλή που αποτελεί το ΙSΙL, η Αλ-Κάιντα, το μέτωπο Αλ Νούρσα και τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά, της απειλής από την παρουσία του ΙSΙL και των συνεργατών του στο Ιράκ, τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν και των απειλών που τίθενται από την παρουσία της Μπόκο Χαράμ, iii) τον αντίκτυπο των μέτρων της απόφασης 2199 (2015) και της απόφασης 2253(2015), περιλαμβανομένης της προόδου στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, τις μη επιθυμητές συνέπειες και τις απρόβλεπτες προκλήσεις, όπως επιτάσσει η εν λόγω απόφαση στη μορφή των ενημερώσεων επί ενός εκάστου από τα ακόλουθα θέματα: εμπόριο πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, εμπόριο σε πολιτιστική κληρονομιά, απαγωγή για λύτρα και εξωτερικές δωρεές, φυσικοί πόροι και έσοδα από εγκληματικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, εκβιασμού και ληστείας τραπεζών, άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων ως μέρος της εκτίμησης του αντίκτυπου, σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 2199 (2015). iν) την απειλή που αποτελούν οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές που στρατολογούνται από ή προσχωρούν στην Αλ-Κάιντα, το ΙSΙL και όλες τις άλλες συνδεδεμένες ομάδες και επιχειρήσεις. ν) οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία ζητά το Συμβούλιο Ασφαλείας από την Ομάδα Παρακολούθησης να συμπεριλάβει στις συνολικές εκθέσεις της όπως παρατίθεται την παράγραφο 95 της παρούσας απόφασης, και νi) ειδικές συστάσεις σχετικά με τη βελτιωμένη εφαρμογή των σχετικών μέτρων κυρώσεων, περιλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, στην απόφαση 2178 (2014) και στην απόφαση 2199 (2015), και πιθανά νέα μέτρα. 2)Να συνδράμει το Διαμεσολαβητή, κατά τη άσκηση της εντολής του, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες επί αυτών των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που επιδιώκουν τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα 3)Να συνδράμει την Επιτροπή κατά την τακτική επανεξέταση των ονομάτων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας ταξίδια για λογαριασμό της Επιτροπής ως ενός επικουρικού οργάνου του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις επαφές μεταξύ των Κρατών Μελών, με σκοπό την ανάπτυξη του αρχείου της Επιτροπής για τα γεγονότα και τις περιστάσεις που σχετίζονται με μία καταχώριση. 4)Να συνδράμει την Επιτροπή στην παρακολούθηση των αιτημάτων σε Κράτη μέλη για πληροφορίες, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης. 5)Να υποβάλει ένα συνολικό πρόγραμμα εργασιών στην Επιτροπή προς εξέταση και έγκριση από αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο η Ομάδα Παρακολούθησης πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων ταξιδιών, επί τη βάσει στενού συντονισμού με την CΤΕD και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που προβλέπεται από την απόφαση 1540 για την αποφυγή επικαλύψεων και την ενίσχυση των συνεργείων. 6)να συνεργάζεται στενά και να ανταλλάσσει πληροφορίες με την CΤΕD και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που προβλέπεται από την απόφαση 1540 προκειμένου να εντοπίζει τομείς σύγκλισης και αλληλο-επικάλυψης και να συμβάλει στη διευκόλυνση του συγκεκριμένου συντονισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της υποβολής εκθέσεων, μεταξύ των τριών Επιτροπών. 7)Να συμμετέχει ενεργά και να υποστηρίζει όλες τις σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Υλοποίησης της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, η οποία θεσπίστηκε με σκοπό να διασφαλίζει το συνολικό συντονισμό και τη συνοχή στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα μέσω των αντίστοιχων ομάδων εργασίας της. 8)Να συγκεντρώνει πληροφορίες για λογαριασμό της Επιτροπής, για περιστάσεις αναφερόμενης μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων με την συγκέντρωση και ταξινόμηση πληροφοριών απ όλες τις σχετικές πηγές, περιλαμβανομένων των Κρατών Μελών, και εμπλεκόμενη με τα συνδεόμενα μέρη, επιδιώκοντας περιπτωσιολογικές μελέτες, και με δική της πρωτοβουλία και κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και να παρουσιάζει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με δράσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης για επανεξέταση από αυτήν. 9)Να παρουσιάζει στην Επιτροπή συστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα Κράτη Μέλη προκειμένου να τα συνδράμουν στην εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης και στην προετοιμασία προτεινόμενων προσθηκών στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 10)Να συνδράμει την Επιτροπή στην εξέταση εκ μέρους της των προτάσεων για καταχώριση στον κατάλογο, μεταξύ άλλων με την ταξινόμηση και την κυκλοφορία στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με την προτεινόμενη καταχώριση, και με την προετοιμασία του σχεδίου περίληψης που αναφέρεται στην παράγραφο 55 της παρούσας απόφασης. 11)Να διαβουλεύεται με την Επιτροπή ή οποιαδήποτε σχετιζόμενα Κράτη Μέλη, κατά περίπτωση, όταν προσδιορίζει ότι ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα έπρεπε να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα. 12)Να εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε νέες ή αξιοσημείωτες περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να δικαιολογούν τη διαγραφή, όπως οι δημόσια αναφερόμενες πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο που έχει αποβιώσει. 13)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη πριν από τη μετακίνηση σε επιλεγμένα Κράτη Μέλη, με βάση το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Επιτροπή. 14)Να συντονίζει και να συνεργάζεται με το εθνικό σημείο επαφής κατά της τρομοκρατίας ή τον παρόμοιο συντονιστικό φορέα της χώρας επίσκεψης, ανάλογα με την περίπτωση. 15)Να συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους αντιτρομοκρατικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών στην παροχή πληροφοριών επί των μέτρων που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη σχετικά με την απαγωγή και την αρπαγή ομήρων για λύτρα από την Αλ-Κάιντα, το ΙSΙL, και συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και σχετικά με τις σχετικές τάσεις και εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. 16)Να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν ονόματα και πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης για ένταξη στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. 17)Να υποβάλει στην Επιτροπή πρόσθετες ταυτοποιητικές και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή στις προσπάθειες της να διατηρήσει τον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένο και ακριβή. 18)Να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να παρέχουν πληροφόρηση στην Ομάδα Παρακολούθησης η οποία σχετίζεται με την εκπλήρωση της εντολής της, ανάλογα με την περίπτωση. 19)Να μελετά και να υποβάλει εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση της απειλής της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL, και τα καλύτερα δυνατά μέτρα για την αντιμετώπιση τους, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη, στο πλαίσιο των υφιστάμενων οικονομικών πόρων, ενός διαλόγου με αρμόδιους μελετητές, ακαδημαϊκούς φορείς και εμπειρογνώμονες, μέσω ενός ετήσιου σεμιναρίου και/ή άλλων κατάλληλων μέσων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή. 20)Να ταξινομεί, αξιολογεί, παρακολουθεί και υποβάλει εκθέσεις και να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής του μέτρου της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης στο βαθμό που σχετίζονται με την πρόληψη της εγκληματικής κατάχρησης του Διαδικτύου από τον ΙSΙL, την Αλ-Κάιντα και άλλα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην τακτική έκθεση της Ομάδας Παρακολούθησης όπως περιγράφεται στο εδάφιο (α) του παραρτήματος. Να συντάσσει μελέτες περιπτώσεων, όπου απαιτείται, και να διερευνά σε βάθος κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. 21)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη και άλλους συναφείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικές Αεροπορίας (ΙCΑΟ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCΟ), της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, της Ομάδας Εργασίας επί των Χρηματοοικονομικών Δράσεων (FΑΤF) και των περιφερειακών της φορέων, καθώς επίσης και με τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ), συμπεριλαμβανομένου του τακτικού διαλόγου με Αντιπροσώπους στη Νέα Υόρκη και στις πρωτεύουσες κρατών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους, ιδίως όσον αφορά σε τυχόν ζητήματα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της Ομάδας Παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) αυτού του παραρτήματος, όπως κενά και προκλήσεις στην εφαρμογή από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 22)Να διαβουλεύεται, εμπιστευτικά, με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των Κρατών Μελών, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών συναντήσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να ενισχύεται η επιβολή των μέτρων. 23)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη, αρμόδιους αντιπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, και με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της FΑΤF και των περιφερειακών της φορέων, για να προάγει την ενημέρωση και να διευρύνει τη συμμόρφωση και να ενημερώνεται σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και να εκπονεί προτάσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής αυτού του μέτρου. 24)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη, αρμόδιους αντιπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της ΙCΑΟ, ΙΑΤΑ, WCΟ και της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, για να προάγει την ενημέρωση και να διευρύνει τη συμμόρφωση και να ενημερώνεται σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της απαγόρευσης ταξιδιών, περιλαμβανομένης της χρήσης εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες που παρέχονται από επιχειρήσεις πολιτικής αεροπορίας σε Κράτη Μέλη και να εκπονεί συστάσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής αυτού του μέτρου. 25)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη Μέλη, αρμόδιους αντιπροσώπους διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και με τον ιδιωτικό τομέα, σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές ανάλογα με την περίπτωση, για να προάγει την ενημέρωση και να διευρύνει τη συμμόρφωση και να ενημερώνεται σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα για την αντιμετώπιση της χρήσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΙΕDs) από καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και την προμήθεια των σχετικών συστατικών μέτρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ειδικότερα (αλλά όχι μόνο) μηχανισμών ενεργοποίησης εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών, εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο, πυροκροτητών, εύκαμπτων εκρηκτικών καλωδίων ή τοξικών προϊόντων. 26)Να συνδράμει την Επιτροπή διευκολύνοντας την παροχή βοήθειας σε σχέση με την ανάπτυξη δομών για τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τα Κράτη Μέλη. 27)Να συνεργάζεται με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και τα Κράτη Μέλη προκειμένου να λαμβάνει φωτογραφίες και, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, βιομετρικές πληροφορίες των καταχωρημένων φυσικών προσώπων για πιθανή ένταξη στις Ειδικές Γνωστοποιήσεις της ΙΝΤΕΡΠΟΛ - του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργάζεται με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ για να διασφαλίσει ότι οι Ειδικές Γνωστοποιήσεις της ΙΝΤΕΡΠΟΛ - του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υφίστανται για όλα τα καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Και να συνεργάζεται επίσης με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, ανάλογα με την περίπτωση, για να εξετάζει πιθανές ή επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ψευδούς ή λανθασμένης ταυτοποίησης, με σκοπό να αναφέρει στην Επιτροπή αυτές τις περιπτώσεις και να προτείνει οποιεσδήποτε συστάσεις. 28)Να συνδράμει άλλα επικουρικά όργανα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων αυτών, κατόπιν υποβολής αιτήματος, ως προς της βελτίωση της συνεργασίας τους με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, όπως αναφέρεται στην απόφαση 1699 (2006), και να εργάζεται, σε διαβούλευση με τη Γραμματεία για να τυποποιήσει τη μορφή όλων των καταλόγων κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ενοποιημένου Καταλόγου Κυρώσεων έτσι ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή από τις εθνικές αρχές. 29)Να υποβάλει εκθέσεις προς την Επιτροπή, σε τακτική βάση, ή όποτε το ζητήσει η Επιτροπή, μέσω προφορικών και/ή γραπτών ενημερώσεων για το έργο της Ομάδας Παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων στα Κράτη Μέλη και των δραστηριοτήτων της. 30)Να εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο καθήκον που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Παράρτημα ΙΙ Σύμφωνα με την παράγραφο 60 της παρούσας απόφασης, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή θα εξουσιοδοτείται να εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα μετά την παραλαβή ενός αιτήματος διαγραφής το οποίο υποβάλλεται από ή για λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου, που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Daesh) και της Αλ-Κάιντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον κληρονόμο του εν λόγω φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου («ο αιτών»). Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα Κράτη Μέλη δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αιτήματα διαγραφής για λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου στο γραφείο του Διαμεσολαβητή. Συλλογή πληροφοριών (τέσσερις μήνες) 1.Μετά τη λήψη ενός αιτήματος διαγραφής, ο Διαμεσολαβητής θα: 1)Βεβαιώνει στον αιτούντα την παραλαβή του αιτήματος διαγραφής, 2)Ενημερώνει τον αιτούντα για τη γενική διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διαγραφής, 3)Απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις από τον αιτούντα σχετικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής, 4)Ενημερώνει τον αιτούνται σε περίπτωση που το αίτημα δεν επιλαμβάνεται επαρκώς των αρχικών κριτηρίων χαρακτηρισμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, και το επιστρέφει στον αιτούνται προς εξέταση από αυτόν, και 5)Επαληθεύει εάν το αίτημα είναι νέο αίτημα ή ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα και εάν είναι επαναλαμβανόμενο αίτημα προς το Διαμεσολαβητή και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, το επιστρέφει τον αιτούντα, με την κατάλληλη εξήγηση, για εξέταση από αυτόν. 2.Για αιτήματα διαγραφής που δεν επιστρέφονται στον αιτούντα, ο Διαμεσολαβητής θα διαβιβάζει αμέσως το αίτημα διαγραφής προς τα μέλη της Επιτροπής, τα προτείνοντα Κράτη, τα Κράτη κατοικίας και εθνικότητας ή σύστασης, τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, και οποιαδήποτε άλλα Κράτη θεωρούνται από το Διαμεσολαβητή ως σχετιζόμενα. Ο Διαμεσολαβητής θα ζητά από τα εν λόγω Κράτη ή τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να παράσχουν, εντός τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με το αίτημα διαγραφής. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εμπλακεί σε διάλογο με τα Κράτη αυτά προκειμένου να εξετάσει: 1)Τις απόψεις αυτών των Κρατών για το αν θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα διαγραφής, και 2)Πληροφορίες, ερωτήματα ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων τα οποία τα Κράτη αυτά θα ήθελαν να γνωστοποιηθούν στον αιτούντα σχετικά με το αίτημα διαγραφής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πληροφοριών ή μέτρων που μπορούν να αναληφθούν από έναν αιτούντα, προκειμένου να αποσαφηνίσει το αίτημα διαγραφής. 3.Όπου όλα τα προτείνοντα Κράτη που διαβουλεύτηκαν με το Διαμεσολαβητή δεν έχουν αντίρρηση για τη διαγραφή του αιτούντος, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συντομεύσει την περίοδο συλλογής των πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση. 4.Ο Διαμεσολαβητής θα διαβιβάζει επίσης το αίτημα διαγραφής αμέσως στην Ομάδα Παρακολούθησης, η οποία θα παρέχει στο Διαμεσολαβητή εντός τεσσάρων μηνών: 1)Όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ομάδα Παρακολούθησης οι οποίες είναι σχετικές με το αίτημα διαγραφής, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών αποφάσεων και των διαδικασιών, των ειδησεογραφικών αναφορών και πληροφοριών που τα Κράτη ή οι αρμόδιοι διεθνείς Οργανισμοί έχουν, στο παρελθόν, ανταλλάξει με την Επιτροπή ή την Ομάδα Παρακολούθησης, 2)Βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά εκτιμήσεις των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα, οι οποίες σχετίζονται με το αίτημα διαγραφής, και 3)Ερωτήσεις ή αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων που η Ομάδα Παρακολούθησης θα ήθελε να υποβληθούν στον αιτούντα σχετικά με το αίτημα διαγραφής. 5.Στο τέλος αυτής της τετράμηνης περιόδου συγκέντρωσης πληροφοριών, ο Διαμεσολαβητής θα υποβάλλει έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τότε, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το ποια Κράτη έχουν παράσχει πληροφορίες και οποιεσδήποτε σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατείνει αυτήν την περίοδο, μία φορά, για διάστημα ως δύο μηνών, εφόσον εκτιμά ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη συγκέντρωση πληροφοριών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αιτήματα των Κρατών Μελών για πρόσθετο χρόνο για την παροχή πληροφοριών. Διάλογος (δύο μήνες) 6.Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος συγκέντρωσης των πληροφοριών, ο Διαμεσολαβητής θα διευκολύνει μια δίμηνη περίοδο διαβουλεύσεων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διάλογο με τον αιτούντα. Λαμβάνοντας δεόντων υπόψη τα αιτήματα για πρόσθετο χρόνο, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτήν μία φορά για διάστημα μέχρι δύο μηνών εφόσον εκτιμά ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τις διαβουλεύσεις και τη σύνταξη της Συνολικής Έκθεσης η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συντομεύσει την εν λόγω χρονική περίοδο, αν εκτιμά ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος. 7.Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου διαβουλεύσεων, ο Διαμεσολαβητής: 1)Μπορεί να υποβάλει στον αιτούνται ερωτήσεις, είτε προφορικά είτε γραπτά, ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην εξέταση του αιτήματος από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ερωτήσεων ή αιτημάτων παροχής πληροφοριών που λαμβάνονται από τα σχετιζόμενα Κράτη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης. 2)Θα πρέπει να ζητά από τον αιτούντα μια υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι δεν διατηρεί σχέση με την Αλ-Κάιντα, το ΙSΙL, ή οποιονδήποτε πυρήνα, θυγατρική, αποσχισμένη ομάδα, ή παράγωγά τους, και δεσμεύεται να μην συνδεθεί με την Αλ-Κάιντα ή το ΙSΙL στο μέλλον. 3)Θα πρέπει να συναντάται με τον αιτούντα, στο μέτρο του δυνατού. 4)Θα διαβιβάζει τις απαντήσεις από τον αιτούντα στα σχετιζόμενα Κράτη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης και θα παρακολουθεί την υπόθεση του αιτούντα σε σχέση με ελλιπείς απαντήσεις εκ μέρους του. 5)Θα συντονίζεται με τα Κράτη Μέλη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης όσον αφορά σε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται από τον αιτούντα ή σε απαντήσεις προς τον αιτούντα. 6)Κατά τη διάρκεια των φάσεων συγκέντρωσης πληροφοριών ή διαλόγου, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ανταλλάσσει με τα σχετιζόμενα Κράτη τις πληροφορίες που παρέχονται από ένα Κράτος συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του εν λόγω Κράτους σχετικά με το αίτημα διαγραφής, εάν συναινεί το Κράτος το οποίο έδωσε τις πληροφορίες. 7)Κατά τη διάρκεια των φάσεων της συγκέντρωσης πληροφοριών και του διαλόγου και κατά την κατάρτιση της έκθεσης, ο Διαμεσολαβητής δεν θα γνωστοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες ανταλλάσσονται με ένα Κράτος, σε εμπιστευτική βάση, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εν λόγω Κράτους, και 8)Κατά τη διάρκεια της φάσης του διαλόγου, ο Διαμεσολαβητής θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των προτεινόντων Κρατών, καθώς επίσης και άλλων Κρατών Μελών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες ιδίως εκείνων των Κρατών Μελών που πλήττονται περισσότερο από τις πράξεις ή τις διασυνδέσεις που οδήγησαν στην αρχική καταχώριση. 8.Με την ολοκλήρωση της περιόδου διαβούλευσης που περιγράφεται προηγουμένως, ο Διαμεσολαβητής με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης, θα συντάσσει και θα κυκλοφορεί στην Επιτροπή μια Συνολική Έκθεση η οποία αποκλειστικά θα: 1)Συνοψίζει και, ανάλογα με την περίπτωση, διευκρινίζει όλες τις πηγές των πληροφοριών που είναι στη διάθεση του Διαμεσολαβητή και σχετίζονται με το αίτημα διαγραφής. Η έκθεση θα σέβεται τα εμπιστευτικά στοιχεία των επικοινωνιών των Κρατών Μελών με το Διαμεσολαβητή, 2)Περιγράφει τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή σε σχέση με το εν λόγω αίτημα διαγραφής, περιλαμβανομένου και του διαλόγου με τον αιτούντα, και 3)Με βάση την ανάλυση όλων των πληροφοριών που είναι στη διάθεση του Διαμεσολαβητή και την πρόταση του Διαμεσολαβητή, θα εκθέτει στην Επιτροπή τα κύρια επιχειρήματα που αφορούν το αίτημα διαγραφής. Η σύσταση πρέπει να αναφέρει τις απόψεις του Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διαγραφή κατά το χρόνο της εξέτασης του αιτήματος διαγραφής. Συζήτηση στην Επιτροπή 9.Αφού παρασχεθεί στην Επιτροπή χρόνος δεκαπέντε ημερών προκειμένου να επανεξετάσει τη Συνολική Έκθεση σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα θέσει το αίτημα διαγραφής στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής προς εξέταση. 10.Όταν η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα διαγραφής, ο Διαμεσολαβητής θα υποβάλει τη Συνολική Έκθεση αυτοπροσώπως και θα απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα. 11.Η εξέταση από την Επιτροπή της Συνολικής Έκθεσης θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Συνολική Έκθεση υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή. 12.Αφού η Επιτροπή ολοκληρώσει την εξέταση της Συνολικής Έκθεσης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να γνωστοποιήσει τη σύσταση σε όλα τα οικεία Κράτη Μέλη. 13.Με αίτηση ενός προτείνοντος Κράτους, Κράτους εθνικότητας, κατοικίας ή σύστασης, και με την έγκριση της Επιτροπής, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρέχει ένα αντίγραφο της Συνολικής Έκθεσης, με οποιεσδήποτε διορθώσεις θεωρούνται απαραίτητες από την Επιτροπή, σε αυτά τα Κράτη, μαζί με μια γνωστοποίηση προς τα εν λόγω Κράτη η οποία θα επιβεβαιώνει ότι: 1)Όλες οι αποφάσεις για την ανακοίνωση πληροφοριών από τις Συνολικές Εκθέσεις του Διαμεσολαβητή, περιλαμβανομένου του αντικειμένου των πληροφοριών, λαμβάνονται από την Επιτροπή κατά την κρίση της και κατά περίπτωση. 2)Η Συνολική Έκθεση αντικατοπτρίζει τη βάση για τη σύσταση του Διαμεσολαβητή και δεν είναι αποδοτέα σε κάποιο μέλος της Επιτροπής ατομικά, και 3)Η Συνολική Έκθεση, και οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, θα θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα ανακοινώνονται στον αιτούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος μέλος χωρίς την έγκριση της Επιτροπής. 14.Στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής προτείνει τη διατήρηση της καταχώρισης, η υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν ένα μέλος της Επιτροπής υποβάλλει αίτημα διαγραφής το οποίο η Επιτροπή θα εξετάζει με τις συνήθεις διαδικασίες λήψης απόφασης με συναίνεση. 15.Στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει τη διαγραφή, η υποχρέωση των Κρατών Μελών να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα τερματίζεται σε σχέση με αυτό το φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, 60 ημέρες από τότε που η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εξέταση μιας Συνολικής Έκθεσης του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης και της παραγράφου 7 (η), εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει ομόφωνα, πριν από το τέλος αυτής της περιόδου των 60 ημερών, ότι η υποχρέωση θα παραμένει σε ισχύ, για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι, σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος ενός μέλους της Επιτροπής, θα υποβάλει το ερώτημα εάν πρέπει να διαγραφεί το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για έκδοση απόφασης εντός 60 ημερών, και υπό την προϋπόθεση περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί ένα τέτοιο αίτημα, η υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ για την περίοδο αυτή, σε σχέση με το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μέχρις ότου ληφθεί απόφαση για το ζήτημα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 16.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 61 και 62 της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα γνωρίζει στο Διαμεσολαβητή, εντός 60 ημερών, εάν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 θα διατηρηθούν σε ισχύ ή θα τερματιστούν, και θα εγκρίνει και μια επικαιροποιημένη περίληψη των λόγων για καταχώριση, όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ενημερώνει τον Διαμεσολαβητή ότι έχει ακολουθήσει τις συστάσεις του, ο Διαμεσολαβητής θα ενημερώνει αμέσως τον Αιτούντα σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής και θα υποβάλλει στην Επιτροπή, προς εξέταση από αυτήν, μια περίληψη της ανάλυσης που περιλαμβάνεται στη Συνολική Έκθεση. Η Επιτροπή θα εξετάζει την περίληψη εντός 30 ημερών από την απόφαση για τη διατήρηση ή τερματισμό της καταχώρισης, και θα διαβιβάζει τις απόψεις της επί της περίληψης στον Διαμεσολαβητή. Ο σκοπός της εξέτασης από την Επιτροπή είναι η διερεύνηση τυχόν θεμάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διαπιστώσει εάν κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες προς την Επιτροπή έχουν εσφαλμένα συμπεριληφθεί στην περίληψη. Μετά την εξέταση από την Επιτροπή, ο Διαμεσολαβητής θα διαβιβάζει την περίληψη προς τον Αιτούντα. Η περίληψη θα περιγράφει με ακρίβεια τους κύριους λόγους της σύστασης του Διαμεσολαβητή, όπως αυτοί διατυπώνονται στην ανάλυση του Διαμεσολαβητή. Στην επικοινωνία του με τον Αιτούντα, ο Διαμεσολαβητής θα διευκρινίζει ότι η περίληψη της ανάλυσης δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Επιτροπής ή οποιωνδήποτε μελών της. Σε περίπτωση που διατηρείται η καταχώριση, η περίληψη της ανάλυσης θα καλύπτει τα επιχειρήματα για διαγραφή της καταχώρισης του Αιτούντα στα οποία απάντησε ο Διαμεσολαβητής. Σε περίπτωση διαγραφής της καταχώρισης, η περίληψη θα περιλαμβάνει τα σημεία κλειδιά της ανάλυσης του Διαμεσολαβητή. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή ενημερώνει το Διαμεσολαβητή ότι δεν ακολούθησε τις συστάσεις του ή ότι ο Πρόεδρος έχει υποβάλει το ερώτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 15 του παρόντος Παραρτήματος, η Επιτροπή θα ενημερώνει τον Διαμεσολαβητή εντός 30 ημερών από την απόφαση της ή την απόφαση του Συμβουλίου, για τους λόγους της απόφασης, προς ενημέρωση του Αιτούντα. Οι λόγοι θα ανταποκρίνονται στα βασικά επιχειρήματα του Αιτούντα. 17.Αφού ο Διαμεσολαβητής θα έχει λάβει από την Επιτροπή ενημέρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του Παραρτήματος ΙΙ, αν τα μέτρα της παραγράφου 1 πρόκειται να διατηρηθούν, ο Διαμεσολαβητής θα στείλει στον αιτούντα μια επιστολή, ένα αντίγραφο της οποίας θα έχει ήδη διαβιβάσει την Επιτροπή, η οποία: 1)Θα γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης, 2)Θα περιγράφει στο μέτρο του δυνατού και με βάση τη Συνολική Έκθεση του Διαμεσολαβητή, τη διαδικασία και τις δημοσιοποιήσιμες πραγματικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το Διαμεσολαβητή, και 3)Θα διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση, που δόθηκαν στο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του Παραρτήματος ΙΙ ανωτέρω. 18.Σε κάθε επικοινωνία με τον αιτούντα, ο Διαμεσολαβητής θα σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συζητήσεων της Επιτροπής και την εμπιστευτική επικοινωνία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των Κρατών Μελών. 19.Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ανακοινώνει στον αιτούντα, καθώς επίσης και σε αυτά τα Κράτη που σχετίζονται με μια υπόθεση αλλά δεν είναι μέλη της Επιτροπής, το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαδικασία. Άλλα καθήκοντα του Γραφείου του Διαμεσολαβητή 20.Εκτός από τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής θα: 1)Διανέμει δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής, των ενημερωτικών δελτίων και άλλων εγγράφων που συντάσσει η Επιτροπή. 2)Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι γνωστή, θα ενημερώνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με την κατάσταση της καταχώρισής τους, αφού η Γραμματεία θα έχει επίσημα ενημερώσει τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Κράτους ή των Κρατών, σύμφωνα με την παράγραφο 79 της παρούσας απόφασης, και 3)Θα υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν συνοπτικά τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Παράρτημα ΙΙΙ 1.Μuhammad Βahrum Νairn Αnggih Τamtοmο Ο Μuhammad Βahrum Νairn Αnggih Τamtοmο σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη, στρατολόγησης υπέρ, και με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων η ενεργειών» του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένο ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 2.Ηanifa Μοney Εxchange Οffice (κατάστημα που βρίσκεται στο Αλμπού Καμάλ, Συριακή Αραβική Δημοκρατία) Το Ηanifa Μοney Εxchange Οffice (Γραφείο Ανταλλαγής Συναλλάγματος της Χάιφα) (κατάστημα που βρίσκεται στο Αλμπού Καμάλ, Συριακή Αραβική Δημοκρατία) σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» «προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς όπλων και συνδεόμενων υλικών προς» ή «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων η ενεργειών», και που «είτε ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα από ή με άλλο τρόπο υποστηρίζει» το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένο ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 3.Selselat al-Τhabab Ο Selselat al-Τhabab σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» και «με άλλο τρόπο υποστηρίζει πράξεις ή δραστηριότητες του» Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένου ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 4.Jaysh Κhalid Ιbn al Waleed Ο Jaysh Κhalid Ιbn al Waleed σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» «προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς όπλων και συνδεόμενων υλικών προς» ή «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων η ενεργειών», και που «είτε ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα από ή με άλλο τρόπο υποστηρίζει» το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένο ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 5.Μalik Ruslanονich Βarkhanοeν Ο Μalik Ruslanονich Βarkhanοeν σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη», «στρατολόγησης υπέρ», και «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων η ενεργειών» του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένου ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 6.Μurad Ιraklieνich Μargοshνili Ο Μurad Ιraklieνich Μargοshνili σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη», «στρατολόγησης υπέρ», και «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων ή ενεργειών» της Jabhat Fatah al-Sham, καταχωρημένης ως Μετώπου της Αl-Νusrah fοr the Ρeοple οf Leνante (QDe_137). 7.Οman Rοchman Ο Οman Rοchman σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη», «στρατολόγησης υπέρ», και «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων η ενεργειών» του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένου ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). 8.Jund al Αqsa Ο Jund al Αqsa σχετίζεται με το ΙSΙL ή την Αλ-Κάιντα για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, σχεδιασμό, διευκόλυνση, προετοιμασία ή διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε σύνδεση με, υπό το όνομα, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» «προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς όπλων και συνδεόμενων υλικών προς» ή «με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων ή ενεργειών», και που «είτε ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα από ή με άλλο τρόπο υποστηρίζει» το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε, καταχωρημένο ως Αλ-Κάιντα στο Ιράκ (QDe_115). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία