ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1965/31965L0066

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1965-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1965-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1965-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 65/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιανουαρίου 1965 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 65/66/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία του Συμβουλίου με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 1963 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 1 ) , και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 , τα συντηρητικά πρέπει να ανταποκρίνονται στα ειδικά κριτήρια τα καθοριζόμενα , όπου χρειάζεται , σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 αυτής της οδηγίας ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν ειδικά κριτήρια καθαρότητος για όλα τα συντηρητικά που εμφαίνονται στο παράρτημα της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 ότι αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε ορισμένα Κράτη μέλη συγχρόνως με τις , δυνάμει της παραπάνω οδηγίας , τροποποιημένες νομοθεσίες και ότι είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί όπως τα παραπάνω κριτήρια εφαρμοσθούν το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 1966 , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7 εδάφιο β ) της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 περιλαμβάνονται στο παράρτημα . Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη τροποποιούν τις νομοθεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 , κατά τρόπο ώστε οι νέες διατάξεις να εφαρμοσθούν το αργότερο την 1η Ιουνίου 1966 στα διατιθέμενα στο εμπόριο συντηρητικά . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 26 Ιανουαρίου 1965 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M . COUVE DE MURVILLE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Γενικές παρατηρήσεις α ) Εκτός αντιθέτου υποδείξεως , οι ποσότητες και τα εκατοστιαία ποσοστά υπολογίζονται σε βάρος επί του ανύδρου προϊόντος . β ) Οταν το εν λόγω προϊόν δεν είναι καταρχήν άνυδρο και τίθεται θέμα ' πτητικών υλών ' , το νερό περιλαμβάνεται μέσα σ ' αυτές τις ύλες . γ ) Οταν η διάρκεια της ξηράνσεως δεν καθορίζεται , αυτή νοείται ' μέχρι σταθερού βάρους ' . δ ) Οταν η ερμηνεία των κάτωθι θεσπιζομένων κριτηρίων απαιτεί τον ορισμό μερικών τεχνικών δεδομένων όπως ' κενού ' , πρέπει να γίνεται αναφορά στις μεθόδους που θεσπίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 . * Ε 200 * Σορβικό οξύ * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική , μη παρουσιάζουσα μετατροπή χρώματος έπειτα από θέρμανση στους 105 * C επί 90 λεπτά * Περιοχή τήξεως ± 133-135 °C , έπειτα από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες , σε ξηραντήρα θειικού οξέως * Περιεκτικότητα * Οχι λιγότερο από 99 % , έπειτα από ξήρανση υπό κενό , επί 4 ώρες , σε ξηραντήρα θειικου οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 3 % , προσδιορισμένο διά ξηράνσεως επί 24 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέως * Τέφρα θειική * Οχι περισσότερο από 0,2 % * Αλδεϋδες * Οχι περισσότερο από 0,1 % , υπολογισμένο ως φορμαλδεϋδη * * Ε 201 * Σορβικό νάτριο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική , μη παρουσιάζουσα μεταβολή χρώματος έπειτα από θέρμανση στους 105 °C επί 90 λεπτά * Περιοχή τήξεως του σορβικού οξέος , μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως N± 133 - 135 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι λιγότερο από 99 % , έπειτα από ξήρανση σε κενό , επί 4 ώρες , σε ξηραντήρα θειικου οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 1 % , προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέως * Αλδεϋδες * Οχι περισσότερο από 0,1 % , υπολογισμένο ως φορμαλδεϋδη * * Ε 202 * Σορβικό κάλιο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική , μη παρουσιάζουσα μεταβολή χρώματος έπειτα από θέρμανση στους 105 °C επί 90 λεπτά * Περιοχή τήξεως του σορβικού οξέος , μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως * 133 - 135 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι λιγότερο από 99 % , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικου οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 1 % , προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σε κενό επί 4 ώρες , σε ξηραντήρα θειικού οξέως * Αλδεϋδες * Οχι πλέον του 0,1 % , υπολογισμένο ως φορμαλδεϋδη * * Ε 203 * Σορβικό ασβέστιο * Οψη * Λεπτή κρυσταλλική κόνις , μη παρουσιάζουσα μεταβολή χρώματος έπειτα από θέρμανση στους 105 °C επί 90 λεπτά * Περιοχή τήξεως του σορβικού οξέος , μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως * 133 - 135 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό επί 4 ώρες , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι λιγότερο από 98 % , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικου οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 2 % , προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέως * Αλδεϋδες * Οχι περισσότερο του 0,1 % , υπολογισμένο ως φορμαλδεϋδη * * Ε 210 * Βενζοϊκό οξύ * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιοχή τήξεως * 121,5 - 123,5 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99,5 % * Τέφρα θειική * Οχι περισσότερο από 0,05 % * Πολυκυκλικά οξέα * Κατά τη διάρκεια σταδιακής οξινίσεως ενός εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού οξέος , το πρώτο ίζημα δεν πρέπει να παρουσιάζει περιοχή τήξεως διαφορετική εκείνης του βενζοϊκού οξέος * Οργανικό χλώριο * Οχι περισσότερο από 0,07 % αντιστοιχούν σε 0,3 % εκφρασμένα σε μονοχλωροβενζοϊκά οξέα * Ουσίες εύκολα οξειδούμενες * Επιμονή του ροζ χρωματισμού με το πολύ 0,5 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 Ν ) ανά γραμμάριο σε θειικό διάλυμα 0,1 Ν μετά μία ώρα , σε θερμοκρασία περιβάλλοντος * Δοκιμασία θειικού οξέος * Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικό οξύ 94,5 - 95,5 % δεν πρέπει να παρουσιάζει χρωματισμό πιο έντονο από εκείνο ενός υγρού αναφοράς περιέχοντος 0,2 ml χλωριούχο κοβάλτιο STC ( 2 ) , 03 ml χλωριούχου σιδήρου STC ( 3 ) , 01 ml θειικού χαλκού STC ( 4 ) και 4,4 ml νερού * * Ε 211 * Βενζοϊκό νάτριο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιοχή τήξεως του βενζοϊκού οξέος μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως ± 121,5-123,5 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99,5 % έπειτα από ξήρανση στους 105 °C επί 4 ώρες * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 1 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στους 105 °C επί 4 ώρες * Πολυκυκλικά οξέα * Κατά τη σταδιακή οξίνιση ενός διαλύματος , ενδεχομένως εξουδετερωθέντος , βενζοϊκού νατρίου , το πρώτο ίζημα δεν πρέπει να παρουσιάζει μια περιοχή τήξεως διάφορη εκείνης του βενζοϊκού οξέος * Οργανικό χλώριο * Οχι περισσότερο από 0,06 % αντιστοιχούν σε 0,25 % εκφρασμένα σε μονοχλωροβενζοϊκά οξέα * Ουσίες εύκολα οξειδούμενες * Επιμονή του ροζ χρωματισμού με το πολύ 0,5 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 Ν ) ανά g σε διάλυμα θειικού οξέος ( 0,1 Ν ) μετά μία ώρα , σε θερμοκρασία περιβάλλοντος * Βαθμός οξύτητας ή αλκαλικότητας * Η εξουδετέρωση , παρουσία φαινολοφθαλεϊνης , ενός γραμμαρίου βενζοϊκού νατρίου δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 0,25 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 N ) ή HCL ( 0,1 N ) * * Ε 212 * Βενζοϊκό κάλιο * Οψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή * Περιοχή τήξεως του βενζοϊκού οξέος μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως * 121,5-123,5 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 26,5 % προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στους 105 °C * Πολυκυκλικά οξέα * Κατά τη σταδιακή οξίνιση ενός διαλύματος , ενδεχομένως εξουδετερωθέντος , βενζοϊκού καλίου , το πρώτο ίζημα δεν πρέπει να παρουσιάζει περιοχή τήξεως διαφορετική εκείνης του βενζοϊκού οξέος * Οργανικό χλώριο * Οχι περισσότερο από 0,06 % αντιστοιχούν σε 0,25 % εκφρασμένα σε μονοχλωροβενζοϊκά οξέα * Ουσίες εύκολα οξειδούμενες * Επιμονή του ροζ χρωματισμού με το πολύ 0,5 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 Ν ) ανά γραμμάριο σε διάλυμα θειικού οξέος ( 0,1 Ν ) μετά μία ώρα , σε θερμοκρασία περιβάλλοντος * Βαθμός οξύτητας ή αλκαλικότητας * Η εξουδετέρωση , παρουσία φαινολοφθαλεϊνης , ενός γραμμαρίου βενζοϊκού καλίου δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 0,25 ml Βλέπε Ε . Ε ( 0,1 N ) ή HCL ( 0,1 N ) * * Ε 213 * Βενζοϊκό ασβέστιο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιοχή τήξεως του βενζοϊκού οξέος μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως * 121,5-123,5 °C , έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 17,5 % προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στους 105 * C επί 4 ώρες * Πολυκυκλικά οξέα * Κατά τη σταδιακή οξίνιση ενός διαλύματος , ενδεχομένως εξουδετερωθέντος , βενζοϊκού ασβεστίου , το πρώτο ίζημα δεν πρέπει να παρουσιάζει μια περιοχή τήξεως διάφορη εκείνης του βενζοϊκού οξέος * Οργανικό χλώριο * Οχι περισσότερο από 0,06 % αντιστοιχούν σε 0,25 % εκφρασμένα σε μονοχλωροβενζοϊκά οξέα * Ουσίες εύκολα οξειδούμενες * Επιμονή του ροζ χρωματισμού με το πολύ 0,5 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 Ν ) ανά γραμμάριο σε διάλυμα θειικού οξέος ( 0,1 Ν ) μετά μία ώρα , σε θερμοκρασία περιβάλλοντος * Βαθμός οξύτητας ή αλκαλικότητας * Η εξουδετέρωση , παρουσία φαινολοφθαλεϊνης , ενός γραμμαρίου βενζοϊκού ασβεστίου δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 0,25 ml Βλέπε ΕΕ ( 0,1 N ) ή HCL ( 0,1 N ) * * Ε 214 * Αιθυλικός εστέρας του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιοχή τήξεως * 115 - 118 °C * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99,5 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 80 °C * Τέφρα θειική * Οχι περισσότερο από 0,05 % * Ελεύθερα οξέα * Οχι περισσότερο από 0,35 % εκφρασμένο σε π - υδροξυβενζοϊκό οξύ * Σαλικυλικό οξύ * Οχι περισσότερο από 0,1 % * * Ε 215 * Παράγωγο νατρίου του αιθυλικού εστέρα του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική , υγροσκοπική * Περιοχή τήξεως του εστέρα μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωμένου δι ' οξινίσεως * 115 - 118 °C έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα σε αιθυλικό εστέρα του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οχι ολιγότερο από 83 % έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 5 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος Τέφρα θειική * 37 - 39 % * pH * Το υδατικό διάλυμα 0,1 % πρέπει να παρουσιάζει ένα pH μεταξύ 9,9 και 10,3 * Σαλικυλικό οξύ * Οχι περισσότερο από 0,1 % * * Ε 216 * n - προπυλικός εστέρας του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιοχή τήξεως * 95 - 97 °C έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 80 °C * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99,5 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 80 °C * Τέφρα θειική * Οχι περισσότερο από 0,05 % * Ελεύθερα οξέα * Οχι περισσότερο από 0,35 % εκφρασμένα σε π - υδροξυβενζοϊκό οξύ * Σαλικυλικό οξύ * Οχι περισσότερο από 0,1 % * * Ε 217 * Παράγωγο νατρίου του n - προπυλικού εστέρα του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οψη * Κόνις λευκή ή σχεδόν λευκή , κρυσταλλική , υγροσκοπική * Περιοχή τήξεως του εστέρα μη ανακρυσταλλωθέντος , απομονωθέντος δι ' οξινίσεως * 94 - 97 °C έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Περιεκτικότητα σε προπυλικό εστέρα του π - υδροξυβενζοϊκού οξέος * Οχι ολιγότερο από 85 % έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 5 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος * Τέφρα θειική * 34 - 36 % * pH * Το υδατικό διάλυμα 0,1 % πρέπει να παρουσιάζει ένα pH μεταξύ 9,8 και 10,2 * Σαλικυλικό οξύ * Οχι περισσότερο από 0,1 % * * Ε 220 * Διοξείδιο του θείου * Οψη * Αέριο άχρουν * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % * Μη πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 0,01 % * Θειικός ανυδρίτης * Οχι περισσότερο από 0,1 * Αλλα αέρια ( εκτός αερίων που απαντώνται στην κανονική σύνθεση του ατμοσφαιρικού αέρα ) * Ουδέν ίχνος * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg * * E 221 * Θειώδες νάτριο * ( άνυδρο ή με επτά μόρια ύδατος ) Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική ή άχροοι κρύσταλλοι * Περιεκτικότητα : άνυδρο * Οχι ολιγότερο από 95 % Βλέπε Ε.Ε και όχι ολιγότερο από 48 % Βλέπε ΕΕ * με επτά μόρια ύδατος * Οχι ολιγότερο από 48 % Βλέπε ΕΕ και όχι ολιγότερο από 24 % Βλέπε ΕΕ * Θειοθειικό * Οχι περισσότερο από 0,1 % Βλέπε ΕΕ με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 50 mg / kg στο Βλέπε ΕΕ με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * * E 222 * Οξινο θειώδες νάτριο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 95 % σε Βλέπε ΕΕ και όχι ολιγότερο από 58,4 % σε Βλέπε ΕΕ * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg στο Βλέπε ΕΕ * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * * E 223 * Μετά - διθειώδες νάτριο * Οψη * Κρύσταλοι άχροοι ή κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 95 % Βλέπε ΕΕ και όχι ολιγότερο από 64 % Βλέπε ΕΕ * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 35 mg / kg στο Βλέπε ΕΕ * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * * E 224 * Μετά - διθειώδες κάλιο * Οψη * Κρύσταλοι άχροοι ή κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 95 % Βλέπε ΕΕ και όχι ολιγότερο από 54,7 % Βλέπε ΕΕ * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg στο Βλέπε ΕΕ * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * * E 225 * Μετά - διθειώδες ασβέστιο * Οψη * Κόνις λευκή ή τεμάχια με κιτρινωπή χροιά * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 95 % Βλέπε ΕΕ και όχι ολιγότερο από 66 % Βλέπε ΕΕ * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 35 mg / kg στο Βλέπε ΕΕ * Σελήνιο * Οχι περισσότερο από 10 mg / kg με βάση την περιεκτικότητα σε Βλέπε ΕΕ * * E 250 * Νιτρώδες νάτριο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική ή τεμάχια παρουσιάζοντα κιτρινωπή χροιά * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 98 % έπειτα από ξήρανση σε κενό , σε ξηραντήρα θειικού οξέος , το υπόλοιπο πρέπει να αποτελείται πρακτικώς εξ ολοκλήρου από νιτρικό νάτριο * Υδωρ * Οχι περισσότερο από 1 % * * Ε 251 * Νιτρικό νάτριο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική ελαφρώς υγροσκοπική * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 1 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στους 105 °C * Νιτρώδη * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg εκφρασμένο σε Βλέπε ΕΕ * * Ε 252 * Νιτρικό κάλιο * Οψη * Κόνις λευκή , κρυσταλλική * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 1 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στους 105 °C * Νιτρώδη * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg εκφρασμένο σε Βλέπε ΕΕ * * Ε 260 * Οξεικό οξύ ( 5 ) * Οψη * Υγρό διαυγές , άχρουν * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99,4 % * Σημείο ζέσεως * 118 °C υπό 760 mm του Hg * Ουσίες μη πτητικές * Οχι περισσότερο από 0,005 % * Μυρμηκικό οξύ , μυρμηκικά άλατα και άλλες ακαθαρσίες οξειδούμενες * Οχι περισσότερο από 0,2 % εκφρασμένο σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι ' υπερμαγγανικού καλίου * * Ε 261 * Οξεικό κάλιο * Οψη * Κρύσταλλοι άχροοι , διαρρέοντες * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση στους 200 °C * Μυρμηκικό οξύ , Μυρμηκικά άλατα και άλλες ακαθαρσίες οξειδούμενες * Οχι περισσότερο από 0,2 % εκφρασμένο σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι ' υπερμαγγανικού καλίου * * E 262 * Διοξεικό νάτριο ( 6 ) * Οψη * Κρύσταλλοι άχροοι , ή κόνις λευκή , κρυσταλλική * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Το υδατικό διάλυμα 10 % πρέπει να είναι διαυγές * Μυρμηκικό οξύ , μυρμηκικά άλατα και άλλες ακαθαρσίες οξειδούμενες * Οχι πλέον από 0,2 % εκφρασμένο σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι ' υπερμαγγανικού καλίου * Οξεικό οξύ , οξεικό νάτριο και νερό * Οχι ολιγότερο από 99,7 % συνολικά και όχι ολιγότερο από 40 % σε οξεικό οξύ * * Ε 263 * Οξεικό ασβέστιο * Οψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερη από 99 % μετά από ξήρανση στους 200 °C * Ουσίες πτητικές * Οχι περισσότερο από 10,5 % προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στους 200 °C * pH * Το υδατικό διάλυμα 10 % πρέπει να παρουσιάζει ένα pH μεταξύ 7,0 και 9,0 * Μυρμηκικό οξύ , μυρμηκικά άλατα και άλλες ακαθαρσίες οξειδούμενες * Οχι περισσότερο από 0,2 % εκφρασμένο σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι ' υπερμαγγανικού καλίου * * Ε 270 * Γαλακτικό οξύ ( 7 ) * Οψη * Υγρό διαυγές , ελαφρώς πυκνόρευστο , άχρουν ή ελαφρώς κιτρινωπό * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 80 % * Λιπαρά Οξέα * Ουδέν ίχνος προσδιορίσιμο * Ασβέστιο * Οχι περισσότερο από 0,05 % * Θειικά * Οχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε Βλέπε ΕΕ * Χλωριούχα * Οχι περισσότερο από 0,02 % εκφρασμένο σε Βλέπε ΕΕ * Τέφρα θειική * Οχι περισσότερο από 0,3 % * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 20 mg / kg * Βάριο * Ουδέν ίχνος προσδιορίσιμο * Οξαλικό οξύ * Οχι περισσότερο από 0,15 % * Σιδηροκυανιούχα * Ουδέν ίχνος * Ουσίες αναγωγικές * Ουδεμία αναγωγή του φελιγγείου υγρού * * Ε 280 * Προπιονικό οξύ ( 8 ) Οψη * Υγρό άχρουν ή ελαφρώς κιτρινωπό * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 0,05 % * Αλδεϋδες * Οχι περισσότερο από 0,1 % εκφρασμένο σε φορμαλδεϋδη * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg * * Ε 281 * Προπιονικό νάτριο * Οψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 4 % προσδιορισμένο έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 °C * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Οχι πλέον του 0,3 % * Ουσίες ευκόλως οξειδούμενες * Ουδέν ίχνος * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg * * Ε 282 * Προπιονικό ασβέστιο * Οψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 °C * Πτητικές ουσίες * Οχι περισσότερο από 4 % προσδιορισμένο έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 °C * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Οχι περισσότερο από 0,3 % * Ουσίες ευκόλως οξειδούμενες * Ουδέν ίχνος * Σίδηρος * Οχι περισσότερο από 30 mg / kg * * Ε 290 * Διοξείδιο του άνθρακα * Οψη * Αέριο άχρουν * Περιεκτικότητα * Οχι ολιγότερο από 99 % Βλέπε ΕΕ κατ ' όγκον * Οξύτητα * Η διαβίβαση 915 ml του αερίου διά μέσου 50 ml ύδατος προσφάτως βρασθέντος , δεν πρέπει να αποδίδει σε αυτό οξύτητα , ως προς την ηλιανθίνη , ανώτερη εκείνης 50 ml ύδατος προσφάτως βρασθέντος περιεχόντων 1 ml υδροχλωρικού οξέος ( 0,1 Ν ) * Ουσίες αναγωγικές , υδρόθειο και φωσφίνη * Η διαβίβαση 915 ml αερίου διά μέσου 25 ml αντιδραστηρίου αμμωνιακού νιτρικού αργύρου περιεχόντων 3 ml αμμωνίας δεν πρέπει να προκαλεί ούτε θόλωμα , ούτε αμαύρωση αυτού του διαλύματος * Μονοξείδιο του άνθρακα * Ενα αραιό διάλυμα αίματος έπειτα από ανάδευση με έναν όγκο 915 ml αερίου και προσθήκη ενός μίγματος πυρογαλλόλης και ταννικού οξέος , δεν πρέπει να παρουσιάζει χρώμα ρόζ , αλλά ένα χρωματισμό γκρί συγκρίσιμο με τον παραγόμενο με τις ίδιες συνθήκες από έναν ίσο όγκο αερίου διοξειδίου του άνθρακα παραχθέντα δι ' αποσυνθέσεως του όξινου ανθρακικού νατρίου με υδροχλωρικό οξύ . ( 1 ) ΕΕ αριθ . 12 της 27.1.1964 , σ . 161/64 . ( 2 ) Χλωριούχο κοβάλτιο STC : Διαλύονται 65 gr περίπου χλωριούχου κοβαλτίου Βλέπε ΕΕ σε μία ποσότητα ενός μίγματος από 25 ml υδροχλωρικό οξύ και 975 ml ύδωρ αρκετή για να ληφθεί ένας ολικός όγκος 1000 ml . Εισάγονται 5 ml ακριβώς από αυτό το διάλυμα εντός φιάλης αριθμού ιωδίου των 250 ml , προστίθενται 5 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου 3 % κατόπιν 15 ml ενός διαλύματος 20 % υδροξειδίου του νατρίου , ζέεται επί 10 λεπτά , ψύχεται , προστίθενται 2 g ιωδιούχο κάλιο και 20 ml θειικό οξύ 25 % . Επειτα από πλήρη διάλυση του ιζήματος ογκομετρείται το ιώδιο που ελευθερώθηκε με θειοθειικό νάτριο ( 0,1 Ν ) παρουσία αμύλου ST ( * ) . Ενα ml θειοθειικού νατρίου ( 0,1 Ν ) αντιστοιχεί σε 23,10 mg Βλέπε ΕΕ . Διορθούται ο τελικός όγκος του διαλύματος με προσθήκη αρκετής ποσότητος του μίγματος υδροχλωρικού οξέως και υδατος για να ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 59,5 mg Βλέπε ΕΕ ανά ml ( 3 ) Τριχλωριούχος σίδηρος STC : Διαλύονται 55 gr περίπου τριχλωριούχου σιδήρου σε μία ποσότητα ενός μίγματος από 25 ml υδροχλωρικό οξύ και 975 ml ύδωρ αρκετή για να ληφθεί ένας ολικός όγκος 1000 ml . Εισάγονται 10,0 ml από αυτό το διάλυμα εντός φιάλης αριθμού ιωδίου των 250 ml , προστίθενται 15 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου 3 % κατόπιν 15 ml ύδατος και 3 g ιωδιούχου καλίου , έπειτα αφήνετε σε ηρεμία το μίγμα επί 15 λεπτά . Διαλύεται με 100 ml ύδατος , κατόπιν ογκομετρείται το ιώδιο που ελευθερώθηκε με θειοθειικό νάτριο ( 0,1 Ν ) παρουσία αμύλου ST ( * ) . Ενα ml θειοθειικού νατρίου ( 0,1 Ν ) αντιστοιχεί σε 27,03 mg Βλέπε ΕΕ . Διορθούται ο τελικός όγκος του διαλύματος με προσθήκη αρκετής ποσότητος του μίγματος υδροχλωρικού οξέως και υδατος για να ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 45,0 mg Βλέπε ΕΕ ανά ml . ( 4 ) Θειικός χαλκός STC : Διαλύονται 65 gr περίπου θειικού χαλκού σε μία ποσότητα ενός μίγματος από 25 ml υδροχλωρικό οξύ και 975 ml ύδωρ αρκετή για να ληφθεί ένας ολικός όγκος 1000 ml . Εισάγονται 10,0 ml από αυτό το διάλυμα εντός φιάλης αριθμού ιωδίου των 250 ml , προστίθενται 40 ml ύδατος , 4 ml οξεικού οξέος και 3 g ιωδιούχο καλίο . Ογκομετρείται το ιώδιο που ελευθερώθηκε με θειοθειικό νάτριο ( 0,1 Ν ) παρουσία αμύλου ST ( * ) . Ενα ml θειοθειικού νατρίου ( 0,1 Ν ) αντιστοιχεί σε 24,7 mg Βλέπε ΕΕ . Διορθούται ο τελικός όγκος του διαλύματος με προσθήκη αρκετής ποσότητος του μίγματος υδροχλωρικού οξέως και υδατος για να ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 62,4 mg Βλέπε ΕΕ ανά ml . ( * ) Αμυλο ST : Λειοτριβούνται 0,5 g αμύλου ( άμυλο γεωμήλων , άμυλο αραβοσίτου ή διαλυτό άμυλο ) με 5 ml ύδατος , κατόπιν στην κόλλα που λαμβάνεται και χωρίς να σταματήσεις η ανακίνηση , προστίθεται μια ποσότητα ύδατος αρκετή για να ληφθεί ένας τελικός όγκος 100 ml . Φέρεται σε βρασμό επί μερικά λεπτά , αφήνεται προς ψύξη και διηθείται . Το άμυλο ST πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής . ( 5 ) Τα δεδομένα αναφέρονται σε οξεικό οξύ glacial . Για τα υδατικά διαλύματα πρέπει να υπολογίζονται οι τιμές που αντιστοιχούν στην περιεκτικότητά τους σε οξεικό οξύ glacial . ( 6 ) Δύναται να περιέχει μια μικρή ποσότητα οξεικού οξέος ή οξεικού νατρίου . ( 7 ) Τα δεδομένα σε υδατικό διάλυμα 80 - 85 % . Για τα υδατικά διαλύματα με μικρότερες συγκεντρώσεις θα πρέπει να υπολογίζονται οι τιμές που αντιστοιχούν στην περιεκτικότητά τους σε γαλακτικό οξύ . ( 8 ) Τα δεδομένα αναφέρονται στο άνυδρο προπιονικό οξύ . Για τα υδατικά διαλύματα πρέπει να υπολογίζονται οι τιμές που αντιστοιχούν στην περιεκτικότητά τους σε προπιονικό οξύ .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία