ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1965/31965L0469

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1965-10-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1965-10-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1965-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 65/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου «περί προσεγγίσεως των ρυθμίσεων των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των ρυθμίσεων των Κρατών μελών , σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 65/469/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ) , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου , της 23ης Οκτωβρίου 1962 , περί προσεγγίσεως των ρυθμίσεων των Κρατών μελών , σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 3 ) , πρέπει να συμπληρωθεί και να διορθωθεί ότι ειδικότερα οι διεξαγόμενες μελέτες για τη συναγωγή ακριβούς εκτιμήσεως σχετικά με τις χρωστικές ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 δεν είναι δυνατό να περατωθούν μέσα στην τριετή προθεσμία από την κοινοποίηση της οδηγίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 , και πρέπει επομένως να παραταθεί η εν λόγω προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 ότι η εφαρμογή των γενικών κριτηρίων καθαρότητας που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ , τμήμα Α , παράγραφος 1 , εδάφιο α ) της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 συναντά , όσον αφορά την περιεκτικότητα σε μόλυβδο , σοβαρές δυσκολίες σε ορισμένα Κράτη μέλη ότι συνεπώς πρέπει να επιτραπεί στα Κράτη μέλη να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα των χρωστικών υλών που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 ότι ο ορισμός του καραμελοχρώματος , όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 ,θα κατέληγε στο ότι ορισμένες ποικιλίες του προϊόντος αυτού δεν θα μπορούν πια να χρησιμοποιούνται για τη χρώση των τροφίμων ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι αδικαιολόγητος , εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία , αν η σύνθεσή τους πληροί ορισμένα ειδικά κριτήρια καθαρότητας ότι προϊόντα εξίσου ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και ευρέως χρησιμοποιούμενα έχουν παραλειφθεί από τον κατάλογο των καροτινοειδών και των ξανθοφυλλών , καθώς και από τον κατάλογο των προϊόντων που επιτρέπονται για την αραίωση ή τη διάλυση των χρωστικών υλών ότι τέλος η ορσέλλη , όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 , δεν είναι χρωστική ύλη ευρείας χρήσεως ότι αντιθέτως η σουλφονωμένη ορσέλλη χρησιμοποιείται ευρέως σε ορισμένα Κράτη μέλη για τη χρώση των τροφίμων ότι πρέπει να επιτραπεί στα Κράτη μέλη αυτά να διατηρήσουν προσωρινά τη ρύθμισή τους σχετικά με το τελευταίο αυτό προϊόν , σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο του άρθρου 2 της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1 . Το άρθρο 2 της οδηγίας του Συμβουλίου , της 23ης Οκτωβρίου 1962 , η οποία καλείται στο εξής ' οδηγία ' τροποποιείται ως εξής : ' Άρθρο 2 1 . Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις ισχύουσες διατάξεις των εθνικών ρυθμίσεων που αφορούν τις χρωστικές ύλες , οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ . 2 . Πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 , το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 της συνθήκης , επί προτάσεως οδηγίας που θα αποσκοπεί να επιτρέψει τις χρωστικές αυτές ύλες . Η άδεια είναι δυνατό να δοθεί , μόνον αν οι επιστημονικές ανακαλύψεις απέδειξαν το ακίνδυνο για την υγεία των υλών αυτών και αν η χρησιμοποίησή τους είναι αναγκαία από οικονομικής απόψεως . Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται στην περίπτωση που το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ' . 2 . Ο κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας συμπληρώνεται με τα ακόλουθα προϊόντα : ' Κιτρικό οξύ Τρυγικό οξύ Γαλακτικό οξύ Ζελατίνη Πηκτίνες Αλγινικά άλατα αμμωνίου , νατρίου ή καλίου Εστέρες του L - ασκορβικού οξέος με τα διακλαδισμένα λιπαρά οξέα με αριθμό ατόμων 14 , 16 και 18 ( που επιτρέπονται αποκλειστικά για τις χρωστικές ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αριθμοί Ε 160 και Ε 161 ) ' . 3 . Το κείμενο του άρθρου 8 της οδηγίας θα αποτελεί την παράγραφος 1 του άρθρου 8 . Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται με την ακόλουθη παράγραφο 2 : ' 2 . Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα , το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 , των χρωστικών υλών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και οι οποίες δεν πληρούν τα γενικά κριτήρια καθαρότητας που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα Α , σημείο 1 υπό α ) , σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε μόλυβδο ' . 4 . Το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας τροποποιείται ως κατωτέρω : ' 2 . Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2 , παράγραφος 2 , τελευταία φράση , η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 2 , παράγραφος 1 , αντικαθίσταται από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ' . Άρθρο 2 Στο παράρτημα Ι της οδηγίας επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις : Ε 141 Στη στήλη ' C.I . ' παρεμβάλλεται ο αριθμός ' 75.810 ' . Ε 150 Το κείμενο που αναγράφεται στη στήλη ' Χημική ονομασία ή περιγραφή ' πρέπει να διατυπωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο : ' Προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με θέρμανση της σακχαρόζης ή άλλων βρωσίμων σακχάρων ή άμορφα προϊόντα καστανού χρώματος , διαλυτά στο νερό που λαμβάνονται με ελεγχόμενη επίδραση της θερμότητας πάνω στα βρώσιμα σάκχαρα με την παρουσία μιάς ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες χημικές ενώσεις : - τα οξέα οξεικό , κιτρικό , φωσφορικό , θειϊκό και θειώδες , καθώς και διοξείδιο του θείου , - τα υδροξείδια αμμωνίου , νατρίου και καλίου , καθώς και αέριος αμμωνία , - ανθρακικά , φωσφορικά , θειϊκά και θειώδη άλατα αμμωνίου , νατρίου και καλίου . ' Ε 160 Υπό α ) - στη στήλη ' Schultz ' παρεμβάλλεται ο αριθ . ' 1.403 ' , - στη στήλη ' C.I . ' παρεμβάλλονται οι αριθ . ' ( 1.249α ) ' και 75.130 ' , - στη στήλη ' D.F.G . ' παρεμβάλλεται ο αριθ . ' 108 ' , - στη στήλη ' Χημική ονομασία ή περιγραφή ' πρέπει να διαβασθεί ' Προϊόντα με επικράτηση των μορφών trans ' . Υπό b ) - στη στήλη ' Schultz ' παρεμβάλλεται ο αριθ . ' 1.387 ' , - στη στήλη ' C.I . ' παρεμβάλλονται οι αριθ . ' ( 1.241 ) ' και ' 75.120 ' , - στη στήλη ' D.F.G ' παρεμβάλλεται ο αριθ . ' 109 ' . Υπό d ) - στη στήλη ' C.I . ' παρεμβάλλεται ο αριθ . ' 75.125 ' , - στη στήλη ' Χημική ονομασία ή περιγραφή ' πρέπει να διαβασθεί ' Προϊόντα με επικράτηση των μορφών trans ' Μετά το σημείο d ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία : Κοινή ονομασία * Schultz * C . I . * D . F . G . * Χημική ονομασία ή περιγραφή * e ) βητα - απο - 8' καροτενάλη ( C 30 ) * - * - * - * Προϊόντα με επικράτηση των μορφών trans * f ) Αιθυλεστέρας του βητα - απο - 8' του βητα - απο - 8 - καροτενικού οξέος ( C 30 ) * - * - * - * Προϊόντα με επικράτηση των μορφών trans * Ε 161 Στη στήλη ' Χημική ονομασία ή περιγραφή ' πρέπει να διαβαστεί ' Οι ξανθοφύλλες είναι κετονικά και / ή υδροξυλικά παράγωγα των καροτενίων ' . Υπό d ) στη στήλη ' C . I . ' παρεμβάλλεται ο αριθμός ' 75.135 ' . Μετά το σημείο f ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο : ' g ) Κανταξανθίνη ' . Ε 163 Στη στήλη ' Χημική ονομασία ή περιγραφή ' το τελευταίο εδάφιο να διαβαστεί ως εξής : ' Οι ανθοκυάνες δεν δύνανται να ληφθούν παρά μόνον από βρώσιμους καρπούς ή λαχανικά , όπως φράουλες , μούρα , κεράσια , δαμάσκηνα , σμέουρα ( φραμπουάζ ) , βατόμουρα , φραγκοστάφυλα , μαύρα και ερυθρά , κόκκινα λάχανα , κόκκινα κρεμμύδια , σμέρτα , βατσίνια , μελιτζάνες , σταφύλια και καρποί κουφοξυλιάς ( σαμπούκο ) ' . Ε 172 Στη στήλη Schultz διαγράφονται οι αριθμοί ' 1.276 ' και ' 1.311 ' . Άρθρο 3 Προστίθεται η ακόλουθη χρωστική ύλη σε αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ , τμήμα Ι της οδηγίας : Κοινή ονομασία * Suetz * C . I . * D . F . G . * Χημική ονομασία ή περιγραφή * Σουλφονωμένη ορσέλλη * - * 1.758 * - * Αλας ασβεστίου του σουλφονικού οξέος της ορσέλλης * Άρθρο 4 Επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας : - η πρώτη φράση του τμήματος Α αντικαθίσταται με την ακόλουθη : ' Εκτός από παρέκκλιση που προβλέπεται στα ειδικά κριτήρια στο τμήμα Β κατωτέρω , οι χρωστικές ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια καθαρότητας : ' - Μετά τον αριθμό Ε 141 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : ' Ε 150 - Καραμελόχρωμα Αμμωνιακό άζωτο : όχι περισσότερο από 0,5 % προσδιορισμένο με τη μέθοδο Tillmans-Mildner ( 4 ) Διοξείδιο του θείου : όχι περισσότερο από 0,1 % προσδιορισμένο με τη μέθοδο Monier-Williams E . W . ( 5 ) pH : ίσο με ή μεγαλύτερο από 1,8 Φωσφορικά : όχι περισσότερο από 0,5 % εκφρασμένα σε Βλέπε ΕΕ ' - Υπό τον αριθμό Ε 181 , αντικαθίστανται οι λέξεις ' που υπολογισμένα με βάση το ' με τις λέξεις ' εκπεφρασμένα σε ' . Άρθρο 5 Τα Κράτη μέλη τροποποιούν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις , έτσι , ώστε οι νέες διατάξεις να εφαρμόζονται το αργότερο από την 31η Δεκεμβρίου 1966 στις χρωστικές ύλες και στα τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο . Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 25 Οκτωβρίου 1965 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος E . COLOMBO ( 1 ) EE αριθ . 117 της 6.11.64 , σ . 2819/64 . ( 2 ) EE αριθ . 63 της 13.4.65 , σ . 965/65 . ( 3 ) EE αριθ . 115 της 11.11.62 , σ . 2645/62 . ( 4 ) Beythien - Diemair , Laboratoriumsbuch , 7e edition , p . 151 . ( 5 ) ' Determination of sulphurdioxide in foods ' Dept . Public Health and Med . Subjects No 48 , Ministry of Health , London 1927 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία