ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1966/31966L0400

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1966-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1966-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1966-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά ( 66/400/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η παραγωγή σακχαροτέυτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων , στο εξής αποκαλούμενα ' τεύτλα ' , κατέχει σπουδαία θέση στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια τεύτλων εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τη χρησιμοποίηση των καταλλήλων σπόρων προς σπορά ότι για το σκοπό αυτόν ορισμένα Κράτη Μέλη , από αρκετό καιρό , έχουν περιορίσει την εμπορία σπόρων τεύτλων προς σπορά , σε σπόρους υψηλής ποιότητος ότι έχουν επωφεληθεί από το αποτέλεσμα των εργασιών συστηματικής φυτικής επιλογής , οι οποίες διενεργούνται από πολλές δεκαετίες και έχουν καταλήξει στη δημιουργία αρκετά σταθερών και ομοιομόρφων τύπων και ποικιλιών τεύτλων , των οποίων τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την πρόβλεψη ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για τις προβλεπόμενες χρήσεις ότι μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην καλλιέργεια των τεύτλων εντός της Κοινότητος θα επιτευχθεί με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη ενιαίων και όσο το δυνατό αυστηροτέρων κανόνων , όσον αφορά την εκλογή των τύπων και ποικιλιών που είναι αποδεκτοί στην εμπορία ότι , εν τούτοις , δικαιολογείται περιορισμός της εμπορίας ορισμένων τύπων ή ποικιλιών , εφ ' όσον υπάρχει συγχρόνως η εγγύηση για το γεωργό ότι θα λάβει πράγματι σπόρους αυτών των ίδιων τύπων ή ποικιλιών ότι , για το λόγο αυτόν ορισμένα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν συστήματα πιστοποιήσεως που έχουν σαν αντικείμενο να εξασφαλίζουν , με επίσημο έλεγχο , την ταυτότητα και την καθαρότητα των τύπων ή ποικιλιών ότι συστήματα αυτού του είδους υπάρχουν ήδη σε διεθνές επίπεδο για τους σπόρους αραβοσίτου ( Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία ) και για τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών ( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως ) ότι πρέπει να εφαρμοσθεί για την Κοινότητα ενιαίο σύστημα πιστοποιήσεως βασιζόμενο στην αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή των προαναφερθέντων συστημάτων ότι πρέπει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο σύστημα τόσο στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών όσο και στην εμπορία στις εθνικές αγορές ότι , κατά γενικό κανόνα , οι σπόροι τεύτλων προς σπορά πρέπει να μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνο αν , σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιήσεως , έχουν εξετασθεί και πιστοποιηθεί επίσημα ως βασικοί ή πιστοποιημένοι σπόροι ότι η επιλογή των τεχνικών όρων των ' βασικών σπόρων ' και των πιστοποιημένων σπόρων ' στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα διεθνή ορολογία ότι ο σπόροι τεύτλων που δεν τίθενται σε εμπορία πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων , λόγω της μικρής οικονομικής τους σπουδαιότητος ότι δεν πρέπει να θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να τους υποβάλλουν σε ειδικές προδιαγραφές ότι πρέπει να μην εφαρμοσθούν οι κοινοτικοί κανόνες στους σπόρους προς σπορά , για τους οποίους αποδεικνύεται ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ότι για τη βελτίωση της ποιότητος των σπόρων τεύτλων μέσα στην Κοινότητα , πρέπει να προβλεφθούν ορισμένοι όροι σε ό,τι αφορά την πολυπλοειδία , τη μονοσπερμία καθώς και τη τεχνητή μονοσπερμία , την ειδική καθαρότητα , τη βλαστική ικανότητα και την περιεκτικότητα σε υγρασία ότι πρέπει να θεσπισθούν οι σχετικές διατάξεις αφού ληφθούν υπόψη οι όροι που εφαρμόζονται ήδη κατά ένα μεγάλο μέρος στο εμπόριο των σπόρων σακχαροτέυτλων με βάση τις συστάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών περί των Τεύτλων ότι για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα των σπόρων , πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικώς με τη συσκευασία , τη δειγματοληψία , το σφράγισμα και τη σήμανση ότι για το σκοπό αυτό οι ετικέττες πρέπει να φέρουν τις αναγκαίες ενδείξεις για τη διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου , καθώς και την πληροφόρηση του γεωργού και να επισημαίνουν τον κοινοτικό χαρακτήρα της πιστοποιήσεως ότι για να εξασφαλισθεί κατά την εμπορία η τήρηση τόσο των όρων περί της ποιότητος των σπόρων προς σπορά όσον και των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους , τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες διατάξεις ελέγχου ότι οι σπόροι προς σπορά που ανταποκρίνονται σ ' αυτούς τους όρους πρέπει να υπόκεινται , με την επιφύλαξη του άρθρου 36 της συνθήκης , μόνο σε περιορισμούς εμπορίας οι οποίοι προβλέπονται από κοινοτικούς κανόνες ότι αρμόζει , σε πρώτη φάση , μέχρι της καταρτίσεως κοινού καταλόγου τύπων ή ποικιλιών , οι περιορισμοί αυτοί να περιλαμβάνουν κυρίως το δικαίωμα των Κρατών Μελών να περιορίζουν την εμπορία των σπόρων σε αυτή των τύπων ή ποικιλιών που έχουν καλλιεργητική αξία και χρησιμότητα για το έδαφός τους ότι είναι απαραίτητο να αναγνωρισθεί , υπό ορισμένους όρους , η ισοδυναμία σπόρων που πολλαπλασιάζονται σε άλλη χώρα , με βάση βασικούς σπόρους που πιστοποιήθηκαν σε Κράτος Μέλος και σπόρων που πολλαπλασιάζονται σ ' αυτό το Κράτος Μέλος ότι άλλωστε αρμόζει να προβλεφθεί ότι οι σπόροι τεύτλων προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες δεν δύνανται να τίθενται σε εμπορία εντός της Κοινότητος , εκτός αν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους σπόρους προς σπορά που πιστοποιούνται επίσημα στην Κοινότητα και είναι σύμφωνοι με τους κοινοτικούς κανόνες ότι για περιόδους που ο εφοδιασμός πιστοποιημένων σπόρων διαφόρων κατηγοριών αντιμετωπίζει δυσκολίες πρέπει να γίνονται προσωρινά αποδεκτοί σπόροι που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις ότι με σκοπό την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως των διαφόρων Κρατών Μελών και για να υπάρξουν στο μέλλον δυνατότητες συγκρίσεως μεταξύ των σπόρων που πιστοποιούνται εντός της Κοινότητος και αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες ενδείκνυται να δημιουργηθούν στα Κράτη Μέλη κοινοτικοί συγκριτικοί αγροί για να επιτραπεί ένας ετήσιος μετέλεγχος των σπόρων της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής ότι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των σχεδιαζομένων μέτρων , πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής , στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής των Σπόρων προς Σπορά και των Γεωργικών Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία αφορά τους σπόρους τεύτλων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος . Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας , νοούνται ως : Α . Τεύτλα : τα σακχαρότευτλα και τα κτηνοτροφικά τεύτλα των ειδών Beta Vulgaris L . Β . Βασικοί σπόροι : οι σπόροι α ) που έχουν παραχθεί , υπό την ευθύνη του δημιουργού , σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες επιλογής , όσον αφορά τον τύπο ή την ποικιλία β ) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' γ ) που ανταποκρίνονται , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 , στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι για τους βασικούς σπόρους και δ ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις . Γ . Πιστοποιημένοι σπόροι : οι σπόροι , α ) που προέρχονται απ ' ευθείας από βασικούς σπόρους β ) που προβλέπονται για την παραγωγή τεύτλων γ ) που ανταποκρίνονται με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 περίπτωση β ) , στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι για τους πιστοποιημένους σπόρους και δ ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις . Δ . Μονόσπερμοι σπόροι : οι γενετικώς μονόσπερμοι σπόροι . Ε . Σπόροι ακριβείας : οι σπόροι που μετασχηματίζονται τεχνητά σε μονόσπερμους . ΣΤ . Επίσημες διατάξεις : οι διατάξεις που θεσπίζονται , α ) από τις αρχές ενός κράτους ή β ) από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό την ευθύνη ενός Κράτους ή γ ) για βοηθητικές δραστηριότητες από φυσικά πρόσωπα που έχουν δώσει ειδικό όρκο , ομοίως υπό τον έλεγχο ενός κράτους , υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β ) και γ ) δεν έχουν ιδιαίτερο όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών . Άρθρο 3 1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων προς σπορά δύνανται να τίθενται σε εμπορία μονο αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως ' βασικοί σπόροι ' ή ' πιστοποιημένοι σπόροι ' και αν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος Β . 2 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις σπόρων να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες διεθνείς μεθόδους , εφ ' όσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι . 3 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 : α ) για τους σπόρους βελτιωμένους προγενεστέρων γενεών των βασικών σπόρων β ) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς γ ) για εργασίες επιλογής δ ) για ακατέργαστους σπόρους , εγγυημένης ταυτότητος , που τίθενται σε εμπορία για επεξεργασία . Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη δύνανται , εν τούτοις , να επιτρέπουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 , α ) την επίσημη πιστοποίηση και εμπορία βασικών σπόρων που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τη βλαστική τους ικανότητα για το σκοπό αυτό θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις , ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται ορισμένη βλαστική ικανότητα , την οποία αναφέρει , για την εμπορία σε ειδική ετικέττα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή του και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδος β ) με σκοπό τον ταχύ ανεφοδιασμό σε σπόρους , την επίσημη πιστοποίηση και εμπορία μέχρι το πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών ' βασικοί σπόροι ' ή ' πιστοποιημένοι σπόροι ' , για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σε ό, τι αφορά τη βλαστική ικανότητα . Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής εκθέσεως της προσωρινής αναλύσεως σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση η ένδειξη αυτής της βλαστικής ικανότητος πρέπει να αναφέρεται , για την εμπορία , σε ειδική ετικέττα που φέρει ο όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος . Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που εισάγονται από τρίτες χώρες , εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος . Άρθρο 5 Τα Κράτη Μέλη δύνανται να καθορίζουν όσον αφορά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι , συμπληρωματικές ή πιο αυστηρές προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της δικής τους παραγωγής . Άρθρο 6 1 . Κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει κατάλογο των τύπων ή των ποικιλιών τεύτλων που είναι επίσημα αποδεκτές για πιστοποίηση εντός του εδαφους τους ο κατάλογος αναφέρει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ των τύπων ή ποικιλιών φυτών που προέρχονται απ ' ευθείας από σπόρους της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' . 2 . Για τα υβρίδια και τις συνθετικές ποικιλίες τα γενεαλογικά στοιχεία ανακοινώνονται στις υπεύθυνες υπηρεσίες για την αποδοχή και την πιστοποίηση . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε η εξέταση και η περιγραφή των γενεαλογικών στοιχείων να τηρούνται εμπιστευτικές κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού . 3 . Τύπος ή ποικιλία γίνεται αποδεκτή για πιστοποίηση μόνο αν διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια τριών συνεχών ετών , με επίσημες ή επίσημα ελεγχόμενες εξετάσεις που πραγματοποιούνται ιδίως στην καλλιέργεια , ότι ο τύπος ή η ποικιλία είναι επαρκώς ομοιόμορφη και σταθερή . 4 . Οι τύποι ή ποικιλίες που γίνονται αποδεκτές ελέγχονται τακτικά και επίσημα . Αν διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια εξετάσεων , ιδίως στην καλλιέργεια , που αφορούν πολλά έτη , ότι δεν τηρείται πλέον μία από τις προϋποθέσεις της αποδοχής προς πιστοποίηση , η αποδοχή ανακαλείται και ο τύπος ή η ποικιλία διαγράφεται από τον κατάλογο . Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων δευτερευόντων χαρακτηριστικών ενός τύπου ή μιας ποικιλίας , τροποποιείται αμέσως η περιγραφή εντός του καταλόγου . 5 . Ο κατάλογος καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις του κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή , η οποία τις ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη . Άρθρο 7 1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των τύπων και ποικιλιών και κατά τη διάρκεια της εξετάσεως σπόρων προς πιστοποίηση , τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους . 2 . Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως σπόρων προς πιστοποίηση , τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδος και το ελάχιστο βάρος ενός δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ . Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' δύνανται να τίθενται σε εμπορία α ) σαν σπόροι πολυπλοειδείς , αν το ποσοστό των διπλοειδών δεν υπερβαίνει το 40 β ) σαν σπόροι τριπλοειδείς , αν το ποσοστό των τριπλοειδών φθάνει τουλάχιστον το 75 γ ) σαν σπόροι τετραπλοειδείς , αν το ποσοστό των τετραπλοειδών φθάνει τουλάχιστον το 85 . Άρθρο 9 1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί σπόροι και πιστοποιημένοι σπόροι δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο σε παραδόσεις επαρκώς ομοιογενείς και σε συσκευασίες σφραγισμένες , εφοδιαμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως . 2 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν , για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελικό καταναλωτή , παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία , το σύστημα σφραγίσεως καθώς και τη σήμανση . Άρθρο 10 1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων είναι σφραγισμένες επίσημα με τρόπο ώστε , κατά το άνοιγμα της συσκευασίας , το σύστημα σφραγίσεως να καταστρέφεται και να μη δύναται να επανέλθει στη θέση του . 2 . Νέα σφράγιση δύναται να γίνει μόνον επίσημα . Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται επίσης στην προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφο 1 ετικέττα η νέα σφράγιση , η ημερομηνία της και η υπηρεσία που την πραγματοποίησε . Άρθρο 11 1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων : α ) φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέττα σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙΙ , συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος η ετικέττα αυτή στερεώνεται με σύστημα επισήμου σφραγίσεως το χρώμα της ετικέττας είναι λευκό για βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών η ετικέττα αναφέρει την ημερομηνία της επίσημης σφραγίσεως αν στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 περίπτωση α ) , βασικοί σπόροι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι ως προς τη βλαστική ικανότητα , γίνεται μνεία περί αυτού στην ετικέττα β ) περιέχουν στο εσωτερικό , επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέττας που αναγράφει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ για την ετικέττα η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη , όταν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες με ανεξίτηλο τρόπο επάνω στη συσκευασία . 2 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται : α ) να ορίζουν ότι η ετικέττα πρέπει να αναφέρει , σε κάθε περίπτωση , την ημρομηνία της επίσημης σφραγίσεως β ) να προβλέπουν παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες . Άρθρο 12 Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να ορίζουν ότι , οι συσκευασίες βασικών σπόρων ή πιστοποιημένων σπόρων εθνικής παραγωγής ή εισαγομένων για εμπορία στο έδαφός τους , φέρουν και σε άλλες περιπτώσεις , εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 4 , ετικέττα του προμηθευτού . Άρθρο 13 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία βασικών ή πιστοποιημένων σπόρων αναφέρεται ή στην επίσημη ετικέττα ή σε ετικέττα του προμηθευτού και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής . Άρθρο 14 1 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι βασικοί και οι πιστοποιημένοι σπόροι , οι οποίοι πιστοποιήθηκαν επίσημα και των οποίων η συσκευασία σημάνθηκε και σφραγίσθηκε επίσημα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας , να υπόκεινται μόνο στους περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία , όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους , τις διατάξεις εξετάσεως , τη σήμανση και τη σφράγιση . 2 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται : α ) να περιορίζουν την εμπορία σπόρων τεύτλων , σε σπόρους τύπων ή ποικιλιών εγγεγραμμένων σε εθνικό κατάλογο που βασίζεται στην καλλιεργητική αξία και τη χρησιμότητα για το έδαφός τους , μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή κοινός κατάλογος τύπων ή ποικιλιών . Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να επέλθει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1970 . Οι όροι εγγραφής στον κατάλογο αυτό είναι , για τους τύπους και τις ποικιλίες που προέρχονται από άλλα Κράτη Μέλη , οι ίδιοι με τους όρους εγγραφής των εθνικών τύπων και ποικιλιών β ) να ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο αν είναι σύμφωνοι με καθορισμένα μεγέθη . Άρθρο 15 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων που προέρχονται απ ' ευθείας από βασικούς σπόρους , πιστοποιημένους σε Κράτος Μέλος και συλλεχθέντες σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα , είναι ισοδύναμοι με πιστοποιημένους σπόρους που συλλέγονται στο κράτος παραγωγής των βασικών σπόρων , εφ ' όσον έχουν υποβληθεί σε καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος Α και εφ ' όσον αποδεικνύεται κατά το χρόνο της επίσημης εξετάσεως ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι μέρος Β προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους . Άρθρο 16 1 . Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , το Συμβούλιο , με ειδική πλειοψηφία διαπιστώνει : α ) αν , στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 15 , οι καλλιεργητικοί έλεγχοι εντός τρίτης χώρας πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος Α β ) αν σπόροι τεύτλων συλλεγόμενοι σε τρίτη χώρα , οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους , καθώς και ως προς τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εξέτασή τους , για να εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους , τη σήμανσή τους και για τον έλεγχό τους , είναι ως προς αυτό ισοδύναμοι των βασικών σπόρων ή των πιστοποιημένων σπόρων που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας . 2 . Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 , τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβαίνουν μόνα τους στις διαπιστώσεις που προβλέπονται στην προαναφερθείσα παράγραφο . Το δικαίωμα αυτό λήγει την 1η Ιουλίου 1969 . Άρθρο 17 1 . Με σκοπό την εξάλειψη των παροδικών δυσκολιών γενικού ανεφοδιασμού σε βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους που προκύπτουν τουλάχιστον σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος , Η Επιτροπή επιτρέπει , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη να αποδεχθούν για εμπορία , για περίοδο που προσδιορίζει η ίδια , σπόρους μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις . 2 . Αν πρόκειται για κατηγορία σπόρων ενός τύπου ή μιας καθορισμένης ποικιλίας , η επίσημη ετικέττα είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία και σε κάθε άλλη περίπτωση είναι σκούρα κίτρινη . Η ετικέττα αναφέρει πάντα ότι πρόκειται για σπόρους κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις . Άρθρο 18 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους τεύτλων για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες . Άρθρο 19 Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν , κατά τη διάρκεια της εμπορίας , την πραγματοποίηση τουλάχιστον με δειγματοληψία , επίσημου ελέγχου των σπόρων τεύτλων όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία . Άρθρο 20 1 . Εντός της Κοινότητος , καθιερώνονται συγκριτικοί αγροί στους οποίους διενεργείται κάθε έτος μετέλεγχος δειγμάτων πιστοποιημένων σπόρων τεύτλων λαμβανομένων διά δειγματοληψίας οι αγροί αυτοί υποβάλλονται σε επιθεώρηση από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 . 2 . Σε μια πρώτη φάση , οι συγκριτικές εξετάσεις εξυπηρετούν την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως με σκοπό την επίτευξη ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων . Από τη στιγμή που επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός , οι συγκριτικές εξετάσεις αποτελούν το αντικείμενο ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος που κοινοποιείται εμπιστευτικά στα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή . Η Επιτροπή καθορίζει , κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , την ημερομηνία κατά την οποία συντάσσεται για πρώτη φορά η έκθεση . 3 . Η Επιτροπή θεσπίζει , κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , τις απαραίτητες διατάξεις για την εκτέλεση συγκριτικών εξετάσεων . Σπόροι τεύτλων που συλλέγονται σε τρίτες χώρες δύνανται να συμπλεριλαμβάνονται στις συγκριτικές εξετάσεις . Άρθρο 21 1 . Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , που συνιστάται με την απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 ( 2 ) , στο εξής καλουμένη ' επιτροπή ' , συγκαλείται από τον πρόεδρό της , είτε με δική του πρωτοβουλία , είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου Κράτους Μέλους . 2 . Στην Επιτροπή οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας , την οποία δύναται να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των υπό εξέταση θεμάτων . Αποφασίζει με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων . 4 . Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που τυγχάνουν αμέσου εφαρμογής . Εν τούτοις , αν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής , ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο . Στην περίπτωση αυτή , η Επιτροπή δύναται να αναβάλει κατά ένα μήνα το πολύ από της ανακοινώσεως , την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε . Το Συμβούλιο , με ειδική πλειοψηφία , δύναται να αποφασίσει διαφορετικά σε προθεσμία ενός μηνός . Άρθρο 22 Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών , που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και ζώων ή διατηρήσεως των φυτικών οργανισμών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας . Άρθρο 23 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ , το αργότερο την 1η Ιουλίου 1968 , τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 και το αργότερο την 1η Ιουλίου 1969 , τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της . Ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 24 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 14 Ιουνίου 1966 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P . WERNER ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προϋποθέσεις πιστοποιήσεως Α . ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1 . Η καλλιέργεια διαθέτει ικανοποιητική ταυτότητα του τύπου ή της ποικιλίας . 2 . Ο παραγωγός σπόρων προς σπορά υποβάλλει για εξέταση στην υπηρεσία πιστοποιήσεως όλους τους πολλαπλασιασμούς σπόρων ενός τύπου ή μιας ποικιλίας . 3 . Γίνεται ένας τουλάχιστον επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος και για τους βασικούς σπόρους δύο τουλάχιστον επίσημοι καλλιεργητικοί έλεγχοι , από τους οποίους ο ένας αφορά τα φυτώρια και ο άλλος τα φυτά που φέρουν τους σπόρους . 4 . Η κατάσταση καλλιεργείας του αγρού παραγωγής και η καλλιέργεια θα πρέπει να είναι σε τέτοιο στάδιο αναπτύξεως , ώστε να επιτρέπουν έναν επαρκή έλεγχο της ταυτότητος , και της καθαρότητος του τύπου ή της ποικιλίας . 5 . Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γειτονικών καλλιεργειών είναι : * Βασικοί σπόροι * Πιστοποιημένοι σπόροι * α ) Σακχαρότευτλα , από * * * - Σακχαρότευτλα άλλων τύπων και ποικιλιών * 500 μ . * 300 μ . * - Αλλα υποείδη του είδους Beta Vulgaris * 1000 μ . * 600 μ . * β ) Κτηνοτροφικά τεύτλα , από * * * - Κτηνοτροφικά τεύτλα , άλλων τύπων και ποικιλιών * 500 μ . * 300 μ . * - Αλλα υποείδη του είδους Beta Vulgaris * 1000 μ . * 600 μ . * Οι αποστάσεις αυτές δύναται να μην τηρούνται αν υπάρχει ικανοποιητική προστασία κατά οιασδήποτε ανεπιθύμητης ξένης γονιμοποιήσεως . Β . ΣΠΟΡΟΙ 1 . Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική ταυτότητα και καθαρότητα του τύπου ή της ποικιλίας . 2 . Η παρουσία ασθενειών , που μειώνουν την αξία χρήσεως των σπόρων , πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό όριο . 3 . Οι σπόροι πρέπει επίσης να πληρούν τους ακόλουθους όρους : α ) * Ελαχίστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Ελαχίστη βλαστική ικανότητα ( % συγκαρπίων ) ή καθαρών σπόρων * Μέγιστο ποσοστό υγρασίας ( % του βάρους ) * Σακχαρότευτλα * * * * διπλοειδή * 97 * 73 * 15 * πολυπλοειδή * 97 * 68 * 15 * σπόροι ακριβείας * 97 * 73 * 15 * Κτηνοτροφικά τεύτλα * * * * διπλοειδή * 97 * 73 * 15 * πολυπλοειδή * 97 * 68 * 15 * σπόροι ακριβείας * 97 * 73 * 15 * Το ποσοστό σε βάρος σπόρων άλλων φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,3 από το οποίο ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 0,1 σπόροι ζιζανίων . Προς τούτο εξετάζονται 200 γρ . τουλάχιστον δείγματος . β ) Συμπληρωματικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους μονόσπερμους και τους σπόρους ακριβείας : αα ) Μονόσπερμοι σπόροι : Κατ ' ελάχιστον το 90 % των συγκαρπίων που βλαστάνουν δίδουν ένα μόνο φύτρο . ββ ) Σπόροι ακριβείας : Κατ ' ελάχιστο το 65 % και από 1ης Ιουλίου 1971 κατ ' ελάχιστο το 70 % των συγκαρπίων που βλαστάνουν δίδουν ένα φύτρο . Το ποσοστό σε συγκάρπια που δίδουν τρία φύτρα ή περισσότερα δεν υπερβαίνει το 5 , υπολογιζόμενο επί των συγκαρπίων που βλαστάνουν . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μέγιστο βάρος σπορομερίδος : 20 τόννοι Ελάχιστο βάρος δείγματος : 300 γραμμάρια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ετικέττα Α . Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις : 1 . ' Πιστοποιημένοι σπόροι κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ' 2 . Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος 3 . Σχετικός άριθμός της σπορομερίδος 4 . Σακχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα 5 . Τύπος ή ποικιλία 6 . Κατηγορία 7 . Χώρα παραγωγής 8 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 9 . Για τους πολυπλοειδής σπόρους της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' : μνεία ' πολυπλοειδείς ' . Για τους τριπλοειδής σπόρους της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' : μνεία ' τριπλοειδείς ' . Για τους τετραπλοειδής σπόρους της κατηγορίας ' πιστοποιημένοι σπόροι ' : μνεία ' τετραπλοειδείς ' . 10 . Για τους μονόσπερμους σπόρους : μνεία ' μονόσπερμοι ' 11 . Γιά τούς σπόρους ακριβείας : μνεία ' ακριβείας ' Β . Ελάχιστες διαστάσεις 110 χιλιοστομ . Χ 67 χιλιοστομ . ( 1 ) ΕΕ αριθ . 109 της 9.7.1964 , σ . 1744/64 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11.7.1966 , σ . 2289/66 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία