Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η παραγωγή δημητριακών κατέχει μία θέση πολύ σημαντική στην γεωργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος- ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια των δημητριακών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την χρησιμοποίηση καταλλήλων σπόρων προς σπορά- ότι για τον σκοπό αυτό, ορισμένα Κράτη μέλη έχουν από αρκετό καιρό περιορίσει την εμπορία των σπόρων δημητριακών προς σπορά, στην εμπορία των σπόρων προς σπορά υψηλής ποιότητος- ότι έχουν ωφεληθεί από το αποτέλεσμα των εργασιών συστηματικής επιλογής των φυτών που πραγματοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες και έχουν επιτύχει την δημιουργία ποικιλιών δημητριακών ικανοποιητικά σταθερών και ομοιογενών, των οποίων τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την πρόβλεψη ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για τις σχεδιαζόμενες χρήσεις- ότι μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον τομέα της καλλιέργειας των δημητριακών στην Κοινότητα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή από τα Κράτη μέλη ομοιομόρφων και όσο το δυνατό αυστηρών κανόνων όσον αφορά την επιλογή των ποικιλιών που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας- ότι πάντως, ένας περιορισμός της εμπορίας σε ορισμένες ποικιλίες δεν δικαιολογείται παρά μόνον κατά το μέτρο που υφίσταται συγχρόνως για το γεωργό, η εγγύηση ότι θα αποκτήσει πράγματι σπόρους προς σπορά των ιδίων ποικιλιών- ότι για τον σκοπό αυτό, ορισμένα Κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα πιστοποιήσεως που αποσκοπούν στο να εξασφαλισθεί με επίσημο έλεγχο η ταυτότητα και η καθαρότητα των ποικιλιών- ότι τα συστήματα αυτά υπάρχουν ήδη σε διεθνές επίπεδο- ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών υπέδειξε ελάχιστες προδιαγραφές για την πιστοποίηση σπόρων αραβοσίτου προς σπορά στις ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες- ότι εξ άλλου ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως καθιέρωσε ένα σύστημα πιστοποιήσεως ποικιλιών σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, προς σπορά, που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο- ότι πρέπει να καθιερωθεί για την Κοινότητα ένα ενιαίο σύστημα πιστοποιήσεως βασιζόμενο στις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από την εφαρμογή των προαναφερθέντων συστημάτων- ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών μελών όσο και στην εμπορία στις εθνικές αγορές- ότι κατά γενικό κανόνα, οι σπόροι δημητριακών προς σπορά δεν πρέπει να δύνανται να τίθενται σε εμπορία εκτός αν, σύμφωνα με τους κανόνες της πιστοποιήσεως, εξετάσθηκαν και πιστοποιήθηκαν επίσημα, ως βασικοί σπόροι προς σπορά ή πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά- ότι η εκλογή των τεχνικών όρων 'βασικοί σπόροι προς σπορά' και 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά' βασίζεται επί της ήδη υφισταμένης διεθνούς ορολογίας- ότι πρέπει οι σπόροι δημητριακών προς σπορά που δεν τίθενται σε εμπορία, να εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων, λόγω της μικρής οικονομικής τους σημασίας- ότι δεν πρέπει να θίγεται το δικαίωμα των Κρατών μελών να τους υποβάλλουν σε ειδικές προδιαγραφές- ότι οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να μην εφαρμόζονται σε σπόρους προς σπορά οι οποίοι αποδεδειγμένα προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες- ότι για τη βελτίωση, εκτός της γενετικής αξίας, της εξωτερικής ποιότητος των σπόρων δημητριακών προς σπορά στην Κοινότητα, ορισμένοι όροι πρέπει να προβλεφθούν ως προς την ειδική καθαρότητα, τη βλαστητική ικανότητα και τη φυτοϋγειονομική κατάσταση- ότι για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα των σπόρων προς σπορά πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τη συσκευασία, την δειγματοληψία, τη σφράγιση και τη σήμανση- ότι για τον σκοπό αυτό, οι ετικέττες πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την άσκηση του επίσημου ελέγχου, καθώς και για την πληροφόρηση του γεωργού και να καθιστούν εμφανή τον κοινοτικό χαρακτήρα της πιστοποιήσεως- ότι εν όψει των ειδικών χρήσεων, ορισμένα Κράτη μέλη έχουν ανάγκη μιγμάτων σπόρων δημητριακών προς σπορά περισσοτέρων ειδών- ότι για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες αυτές επιτρέπεται στα Κράτη μέλη να αποδέχονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις τέτοια μίγματα- ότι για να διασφαλίζεται, κατά την εμπορία, η τήρηση τόσο των όρων που αναφέρονται στην ποιότητα των σπόρων προς σπορά, όσο και των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους, τα Κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν τις κατάλληλες διατάξεις ελέγχου- ότι οι σπόροι προς σπορά που ανταποκρίνονται στους όρους αυτούς δεν πρέπει να υπόκεινται παρά μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 της συνθήκης, εκτός των περιπτώσεων όπου οι κοινοτικοί κανόνες προβλέπουν ανοχές για τους επιβλαβείς οργανισμούς- ότι πρέπει, σε πρώτο στάδιο μέχρι της καθιερώσεως ενός κοινού καταλόγου των ποικιλιών, οι περιορισμοί αυτοί να περιλαμβάνουν ιδίως το δικαίωμα των Κρατών μελών να περιορίζουν την εμπορία των σπόρων προς σπορά στις ποικιλίες εκείνες οι οποίες έχουν καλλιεργητική αξία και χρησιμότητα για το έδαφός τους- ότι είναι αναγκαίο οι σπόροι προς σπορά που πολλαπλασιάζονται σε μία άλλη χώρα από βασικούς σπόρους προς σπορά πιστοποιημένους σ' ένα Κράτος μέλος, να αναγνωρίζονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ως ισοδύναμοι με τους σπόρους προς σπορά που πολλαπλασιάζονται σε αυτό το Κράτος μέλος- ότι εξ άλλου, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι σπόροι δημητριακών προς σπορά των οποίων η συγκομιδή γίνεται σε τρίτες χώρες δεν είναι δυνατό να τίθενται σε εμπορία μέσα στην Κοινότητα, εκτός αν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους επίσημα πιστοποιημένους μέσα στην Κοινότητα σπόρους προς σπορά και είναι σύμφωνοι με τους κοινοτικούς κανόνες- ότι σε περιόδους κατά τις οποίες ο εφοδιασμός σε πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά διαφόρων κατηγοριών αντιμετωπίζει δυσχέρειες, πρέπει να γίνονται δεκτοί προσωρινά, σπόροι προς σπορά που ανταποκρίνονται σε μειωμένες απαιτήσεις- ότι με σκοπό την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως των διαφόρων Κρατών μελών και για να υπάρχουν μελλοντικά δυνατότητες συγκρίσεως μεταξύ των πιστοποιημένων στο εσωτερικό της Κοινότητος σπόρων προς σπορά και εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, ενδείκνυται η ίδρυση στα Κράτη μέλη κοινοτικών συγκριτικών αγρών για να καταστεί δυνατός ένας ετήσιος μετέλεγχος των σπόρων προς σπορά των διαφόρων κατηγοριών 'πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά'- ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η φροντίδα της λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής- ότι προς διευκόλυνση της εφαρμογής των σχεδιαζομένων μέτρων, πρέπει να προβλεφθεί μία διαδικασία που να καθιερώνει μία στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο μιας Μόνιμης Επιτροπής σπόρων προς σπορά και των γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία αφορά τους σπόρους δημητριακών προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος. Άρθρο 2 1. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας, νοούνται ως: Α. Δημητριακά: τα φυτά ακολούθων ειδών: '' ID='1'>Avena sativa L.> ID='2'>Βρώμη'> ID='1'>Hordeum distichum L.> ID='2'>Κριθή δίστοιχος'> ID='1'>Hordeum polystichum L.> ID='2'>Κριθή πολύστοιχος'> ID='1'>Oryza sativa L.> ID='2'>Όρυζα'> ID='1'>Secale cereale L.> ID='2'>Σίκαλις'> ID='1'>Triticum aestivum L.> ID='2'>Σίτος μαλακός'> ID='1'>Triticum durum L.> ID='2'>Σίτος σκληρός'> ID='1'>Triticum spelta L.> ID='2'>Σίτος spelta'> ID='1'>Zea majs L.> ID='2'>Αραβόσιτος'> Β. Ποικιλίες, υβρίδια και καθαρές σειρές αραβοσίτου: α) ποικιλία ελεύθερης γονιμοποιήσεως: ποικιλία επαρκώς ομοιογενής και σταθερή- β) καθαρή σειρά: σειρά επαρκώς ομοιογενής και σταθερή, επιτευχθείσα είτε με τεχνητή αυτογονιμοποίηση συνοδευόμενη από επιλογή επί πολλές διαδοχικές γενεές, είτε με ισοδύναμες μεθόδους- γ) απλό υβρίδιο: πρώτη γενεά διασταυρώσεως μεταξύ δύο καθαρών σειρών, προσδιοριζομένης από τον δημιουργό- δ) διπλό υβρίδιο: πρώτη γενεά διασταυρώσεως μεταξύ δύο απλών υβριδίων, προσδιοριζομένης από τον δημιουργό- ε) υβρίδιο τριών σειρών: πρώτη γενεά διασταυρώσεως μεταξύ μιας καθαρής σειράς και ενός απλού υβριδίου, προσδιοριζομένης από τον δημιουργό- στ) υβρίδιο 'Top Cross': πρώτη γενεά διασταυρώσεως μεταξύ μιας καθαρής σειράς ή ενός απλού υβριδίου και μιας ποικιλίας ελεύθερης γονιμοποιήσεως, προσδιοριζομένης από τον δημιουργό- ζ) διαποικιλιακό υβρίδιο: πρώτη γενεά διασταυρώσεως, προσδιοριζομένης από τον δημιουργό, μεταξύ φυτών εκ βασικών σπόρων προς σπορά δύο ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποιήσεως. Γ. Βασικοί σπόροι προς σπορά (βρώμη, κριθή, όρυζα, σίτος, σίτος spelta, σίκαλις): οι σπόροι προς σπορά α) που έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημιουργού, σύμφωνα με τους κανόνες συντηρητικής επιλογής, σε ό,τι αφορά την ποικιλία- β) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά είτε της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά' είτε των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής'- γ) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση α), στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους προς σπορά- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση, ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Δ. Βασικοί σπόροι προς σπορά (αραβόσιτος): 1. Ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως: οι σπόροι προς σπορά α) που έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημιουργού, σύμφωνα με τους κανόνες συντηρητικής επιλογής, όσον αφορά την ποικιλία- β) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά' της ποικιλίας αυτής, υβριδίων 'Top Cross' ή διαποικιλιακών υβριδίων- γ) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους προς σπορά- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 2. Καθαρές σειρές: οι σπόροι προς σπορά α) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους προς σπορά- και β) για τους οποίους διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 3. Απλά υβρίδια: οι σπόροι προς σπορά α) που προβλέπονται για την παραγωγή διπλών υβριδίων, υβριδίων τριών σειρών ή υβριδίων 'Top Cross'- β) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, για τους βασικούς σπόρους προς σπορά- και γ) για τους οποίους διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Ε. Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά (σίκαλις, αραβόσιτος): οι σπόροι προς σπορά α) που προέρχονται κατ' ευθείαν από βασικούς σπόρους προς σπορά- β) που προβλέπονται για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων δημητριακών προς σπορά- γ) που ανταποκρίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση β) και παράγραφος 2, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε, κατά την διάρκεια επίσημης εξετάσεως ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. ΣΤ. Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής (βρώμη, κριθή, όρυζα, σίτος, σίτος spelta): οι σπόροι προς σπορά α) που προέρχονται κατ' ευθείαν από βασικούς σπόρους προς σπορά μιας ποικιλίας καθορισμένης- β) που προβλέπονται είτε για την παραγωγή σπόρων προς σπορά της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής', είτε για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων δημητριακών προς σπορά- γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε, σε επίσημη εξέταση, ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Ζ. Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής (βρώμη, κριθή, όρυζα, σίτος, σίτος spelta): οι σπόροι προς σπορά α) που προέρχονται κατ' ευθείαν είτε από βασικούς σπόρους προς σπορά είτε από πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής μιας ποικιλίας καθορισμένης- β) που προβλέπονται για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων δημητριακών προς σπορά- γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η. Επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται α) από τις αρχές ενός Κράτους ή, β) υπό την ευθύνη του Κράτους, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή γ) για βοηθητικές δραστηριότητες, επίσης υπό κρατικό έλεγχο, από φυσικά πρόσωπα που έχουν δώσει ειδικό όρκο, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό β) και γ) δεν αποκομίζουν ειδικό όφελος από το αποτέλεσμα των διατάξεων αυτών. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται: α) να περιλάβουν περισσότερες γενεές στην κατηγορία των βασικών σπόρων προς σπορά και να υποδιαιρέσουν την κατηγορία αυτή κατά γενεές- β) να προβλέψουν ότι οι επίσημες εξετάσεις που αφορούν την βλαστητική ικανότητα και την ειδική καθαρότητα δεν πραγματοποιούνται εφ' όλων των σπορομερίδων κατά την πιστοποίηση, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα II. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι σπόροι δημητριακών προς σπορά δεν δύνανται να τίθενται σε εμπορία παρά μόνον εφ' όσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως 'βασικοί σπόροι προς σπορά', 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά', 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής' και εφόσον ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II. 2.Τα Κράτη μέλη ορίζουν, για την πιστοποίηση και την εμπορία, την ανώτατη περιεκτικότητα σε υγρασία των πάσης φύσεως βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως. 3. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις των σπόρων προς σπορά να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους, κατά το μέτρο που υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι. 4. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2: α) για σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων προς σπορά- β) για δοκιμές ή στο πλαίσιο επιστημονικών σκοπών- γ) για εργασίες επιλογής- δ) για ακατέργαστους σπόρους προς σπορά που τίθενται σε εμπορία εν όψει συσκευασίας, εφ' όσον η ταυτότης των σπόρων προς σπορά είναι εγγυημένη. Άρθρο 4 1. Τα Κράτη μέλη δύνανται πάντως, να επιτρέψουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3: α) την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία βασικών σπόρων προς σπορά μη ανταποκρινομένων στις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την βλαστητική ικανότητα- για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυάται ο προμηθευτής μία καθορισμένη βλαστητική ικανότητα, την οποία αναφέρει κατά την θέση σε εμπορία επί ειδικής ετικέττας, που φέρει το όνομα και την διεύθυνση του προμηθευτού, καθώς και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος- β) για τον ταχύ εφοδιασμό σε σπόρους αραβόσιτου προς σπορά, την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία μέχρι του πρώτου εμπορικού παραλήπτου σπόρων των κατηγοριών 'βασικοί σπόροι προς σπορά' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά', για τους οποίους δεν θα είχε περατωθεί η επίσημη εξέταση προς έλεγχο της τηρήσεως των προβλεπομένων στο παράρτημα II προϋποθέσεων, όσον αφορά την βλαστική ικανότητα. Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο μετά από παρουσίαση εκθέσεως προσωρινής αναλύσεως των σπόρων προς σπορά και υπό τον όρο να αναφέρονται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου- λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυάται ο προμηθευτής την βλαστική ικανότητα που διαπιστώθηκε κατά την προσωρινή ανάλυση- η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητος πρέπει να αναφέρεται κατά τη θέση σε εμπορία επί ειδικής ετικέττας, που φέρει το όνομα και την διεύθυνση του προμηθευτού ως και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους προς σπορά που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 σε ό,τι αφορά τον πολλαπλασιασμό εκτός της Κοινότητος. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται, για σπόρους αραβοσίτου προς σπορά, να ελαττώσουν μέχρι το 85%, σε σχέση προς τους καθαρούς σπόρους προς σπορά, το ελάχιστο ποσοστό της προβλεπομένης στο παράρτημα II βλαστητικής ικανότητος. Άρθρο 5 Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν, όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις, συμπληρωματικές ή πλέον αυστηρές προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της δικής τους παραγωγής. Άρθρο 6 1. Κάθε Κράτος μέλος συντάσσει έναν κατάλογο των ποικιλιών δημητριακών που είναι δεκτές επίσημα προς πιστοποίηση στο έδαφός του. 2. Μία ποικιλία δεν είναι αποδεκτή προς πιστοποίηση εκτός αν διαπιστώνεται από επίσημες ή επίσημα ελεγχθείσες εξετάσεις, ιδίως δοκιμαστικές καλλιέργειες που πραγματοποιούνται επί δύο διαδοχικά έτη και για την σίκαλη και τις ποικιλίες αραβοσίτου ελεύθερης γονιμοποιήσεως επί τρία διαδοχικά έτη: α) για τη βρώμη, κριθή, όρυζα, σίτο και σίτο spelta ότι η ποικιλία είναι επαρκώς ομοιογενής και σταθερή- ο κατάλογος αναφέρει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση της ποικιλίας- β) για την σίκαλη και τις ποικιλίες αραβοσίτου ελεύθερης γονιμοποιήσεως ότι η ποικιλία είναι επαρκώς ομοιογενής και σταθερή. Ο κατάλογος αναφέρει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να διακρίνονται μεταξύ τους οι ποικιλίες φυτών που προέρχονται απ' ευθείας από σπόρους προς σπορά της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά'- γ) για τις ποικιλίες υβριδίων αραβοσίτου, ότι οι βασικές καθαρές σειρές είναι επαρκώς ομοιογενείς και σταθερές και ότι η ποικιλία είναι αποτέλεσμα διασταυρώσεων καθορισμένων από τον δημιουργό- ο κατάλογος αναφέρει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να διακρίνονται μεταξύ τους οι ποικιλίες φυτών που προέρχονται απ' ευθείας από σπόρους προς σπορά της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά'. Αν απαιτείται πιστοποίηση ως 'βασικών σπόρων προς σπορά' για τα γενεαλογικά συνθετικά των υβριδίων, των συνθετικών και παρομοίων ποικιλιών, πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή των κυρίων μορφολογικών ή φυσιολογικών χαρακτηριστικών των συνθετικών αυτών. 3. Για τα υβρίδια και τις συνθετικές ποικιλίες, τα γενεαλογικά συνθετικά ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της αποδοχής και της πιστοποιήσεως. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εξέταση και η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών, αιτήσει του δημιουργού, να τηρηθούν εμπιστευτικές. 4. Οι αποδεκτές ποικιλίες υπόκεινται σε τακτικό και επίσημο έλεγχο. Αν μία των προϋποθέσεων της αποδοχής προς πιστοποίηση δεν πληρούται πλέον, η αποδοχή ανακαλείται και η ποικιλία διαγράφεται από τον κατάλογο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως ενός ή περισσοτέρων δευτερευόντων χαρακτηριστικών μιας ποικιλίας σικάλεως ή αραβοσίτου ελεύθερης γονιμοποιήσεως, η περιγραφή στον κατάλογο τροποποιείται αμέσως. 5. Ο κατάλογος ως και οι διάφορες τροποποιήσεις τους ανακοινώνονται αμέσως στην Επιτροπή, η οποία τις γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη. Άρθρο 7 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των ποικιλιών ως και των καθαρών σειρών αραβοσίτου και κατά την διάρκεια εξετάσεως των σπόρων προς σπορά για την πιστοποίηση, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους. 2. Κατά την διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων προς σπορά για την πιστοποίηση, τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες- το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδος και το ελάχιστο βάρος ενός δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα III. Άρθρο 8 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί σπόροι προς σπορά και οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πάσης φύσεως δεν δύνανται να τίθενται σε εμπορία παρά σε σπορομερίδες επαρκώς ομοιογενείς και σε κλειστές συσκευασίες εφοδιασμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10, με ένα σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 όσον αφορά την συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως και την σήμανση. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν όπως οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως κλείνονται επίσημα κατά τρόπο ώστε κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, το σύστημα σφραγίσεως να καταστρέφεται και νη μη δύναται να επανατοποθετηθεί. 2. Νέα σφράγιση είναι δυνατόν να γίνει μόνον επισήμως. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επίσης μνεία επί της ετικέττας της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 1, της νέας πράξεως σφραγίσεως, της ημερομηνίας αυτής και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε. Άρθρο 10 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως: α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέττα σύμφωνη με το παράρτημα IV, συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος- η στερέωσή της διασφαλίζεται από το σύστημα της επίσημης σφραγίσεως- το χρώμα της ετικέττας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους προς σπορά, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά και για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής και κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής- στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών μελών, η ετικέττα αναφέρει την ημερομηνία της επίσημης σφραγίσεως- αν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2, βασικοί σπόροι προς σπορά και σπόροι αραβοσίτου προς σπορά δεν ανταποκρίνονται στις οριζόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία τούτου επί της ετικέττας- β) περιέχουν εσωτερικά, επίσημη σημείωση για το χρώμα της ετικέττας που αναφέρει τις προβλεπόμενες στο παράρτημα IV ενδείξεις για την ετικέττα- η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν οι ενδείξεις αυτές έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα επί της συσκευασίας. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται: α) να ορίζουν ότι η ετικέττα οφείλει να φέρει σε όλες τις περιπτώσεις, την ημερομηνία της επίσημης σφραγίσεως- β) να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες. Άρθρο 11 Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών μελών να ορίζουν ότι σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 4, οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά ή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως εθνικής παραγωγής ή εισαγομένων, φέρουν ετικέττα προμηθευτού, εν όψει της εμπορίας τους στο έδαφός τους. Άρθρο 12 Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία των βασικών σπόρων προς σπορά ή των πάσης φύσεως πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά αναφέρεται είτε επί της επίσημης ετικέττας είτε επί της ετικέττας του προμηθευτού ως και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής. Άρθρο 13 1. Τα Κράτη μέλη δύνανται να αποδεχθούν όπως σπόροι δημητριακών προς σπορά τίθενται σε εμπορία με την μορφή μιγμάτων σπόρων διαφόρων ειδών εφ' όσον τα συστατικά του μίγματος ανταποκρίνονται, προ της μίξεως, στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται επ' αυτών. 2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 11, ως επίσης και διατάξεις του άρθρου 10, με την επιφύλαξη, πάντως, ότι για τα μίγματα η ετικέττα είναι πρασίνου χρώματος. Άρθρο 14 1. Τα Κράτη μέλη φροντίζουν όπως οι βασικοί σπόροι προς σπορά και οι πάσης φύσεως πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά, που πιστοποιήθηκαν επίσημα και των οποίων η συσκευασία σφραγίσθηκε και σημάνθηκε επίσημα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής, υπόκεινται μόνον σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, την σήμανση και την σφράγιση. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται: α) να περιορίζουν την εμπορία των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά βρώμης, κριθής, ορύζης, σίτου ή σίτου spelta στους σπόρους προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής- β) να περιορίζουν την εμπορία των σπόρων δημητριακών προς σπορά στους σπόρους προς σπορά ποικιλιών εγγεγραμμένων σε εθνικό κατάλογο, βασιζόμενοι επί της καλλιεργητικής αξίας και χρησιμότητος για το έδαφός τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατό να ισχύσει κοινός κατάλογος των ποικιλιών. Ο κατάλογος πρέπει να ισχύσει το αργότερο μέχρι 1ης Ιανουαρίου 1970- οι προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο αυτό είναι, για ποικιλίες προερχόμενες από άλλα Κράτη μέλη, ίδιες με τις προϋποθέσεις εγγραφής των εθνικών ποικιλιών. Άρθρο 15 Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι δημητριακών προς σπορά που προέρχονται απ' ευθείας από βασικούς σπόρους προς σπορά ή από πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής που πιστοποιήθηκαν σε ένα Κράτος μέλος και συγκομίσθηκαν σε άλλο Κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, είναι ισοδύναμοι προς τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά ή προς τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης ή της δεύτερης αναπαραγωγής, εφ' όσον η συγκομιδή των σπόρων αυτών έγινε στο Κράτος παραγωγής είτε των βασικών σπόρων προς σπορά είτε των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής και εφ' όσον υποβλήθηκαν στον αγρό παραγωγής σε καλλιεργητικό έλεγχο που να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I προϋποθέσεις και εφ' όσον διαπιστώθηκε σε επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά ή τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης ή της δεύτερης αναπαραγωγής. Άρθρο 16 1. Προτάσει της Επιτροπής, το Συμβούλιο προσδιορίζει, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία: α) αν, στην προβλεπόμενη στο άρθρο 15 περίπτωση, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι, σε τρίτη χώρα, πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I προϋποθέσεις- β) αν οι σπόροι δημητριακών προς σπορά συγκομισθέντες σε τρίτη χώρα και παρέχοντες τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ως προς τις θεσπισθείσες διατάξεις για την εξέτασή τους, για την εξασφάλιση της ταυτότητός τους, για την σήμανσή τους και για τον έλεγχό τους, αντιστοιχούν ως προς τα ανωτέρω με τους βασικούς σπόρους προς σπορά, τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά ή τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης ή της δεύτερης αναπαραγωγής τους συγκομισθέντες στην Κοινότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. 2. Μέχρις ότου αποφανθεί το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα Κράτη μέλη δύνανται τα ίδια να προβούν στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Το δικαίωμα τούτο παύει να υφίσταται την 1η Ιουλίου 1969. Άρθρο 17 1. Με σκοπό την ελάττωση των προσωρινών δυσκολιών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους προς σπορά ή σε πάσης φύσεως πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά, που παρουσιάζονται σε ένα τουλάχιστο Κράτος μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, η Επιτροπή επιτρέπει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, σε ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη να αποδεχθούν για την εμπορία, για μία περίοδο που αυτή καθορίζει, σπόρους προς σπορά κατηγορίας που ανταποκρίνεται σε μειωμένες απαιτήσεις. 2. Εφ' όσον πρόκειται για μία κατηγορία σπόρων προς σπορά μιας ποικιλίας ή μιας ορισμένης καθαρής σειράς, η επίσημη ετικέττα είναι εκείνη που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία και, σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι κίτρινη σκούρα. Η ετικέττα αναφέρει πάντοτε ότι πρόκειται για σπόρους προς σπορά μιας κατηγορίας που ανταποκρίνονται σε μειωμένες απαιτήσεις. Άρθρο 18 Η παρούσα οδηγία, δεν εφαρμόζεται σε σπόρους δημητριακών προς σπορά για τους οποίους απεδείχθη ότι προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες. Άρθρο 19 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν την πραγματοποίηση κατά την διάρκεια της εμπορίας, τουλάχιστο με δειγματοληψίες, του επίσημου ελέγχου των σπόρων δημητριακών προς σπορά όσον αφορά τις προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία προϋποθέσεις. Άρθρο 20 1. Καθιερώνονται στο εσωτερικό της Κοινότητος κοινοτικοί συγκριτικοί αγροί στους οποίους διεξάγεται κατ' έτος ένας μετέλεγχος των δειγμάτων των βασικών σπόρων προς σπορά και των πάσης φύσεως πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά που ελήφθησαν με δειγματοληψίες. Οι αγροί αυτοί υπόκεινται σε επιθεώρηση της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21. 2. Σε πρώτο στάδιο, οι συγκριτικές εξετάσεις χρησιμεύουν για την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως, με σκοπό την απόκτηση ισοδυνάμων αποτελεσμάτων. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι συγκριτικές εξετάσεις αποτελούν το αντικείμενο μιας ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος που ανακοινώνεται εμπιστευτικά στα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, την ημέρα κατά την οποία η έκθεση συντάσσεται για πρώτη φορά. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, τις αναγκαίες διατάξεις προς εκτέλεση των συγκριτικών εξετάσεων. Σπόροι δημητριακών προς σπορά συγκομισθέντες σε τρίτες χώρες δύνανται να περιλαμβάνονται στις συγκριτικές εξετάσεις. Άρθρο 21 1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία, η Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, συσταθείσα δυνάμει της αποφάσεως του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966(2), η οποία καλείται στο εξής 'Επιτροπή', συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου Κράτους μέλους. 2. Στο πλαίσιο της Επιτροπής, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο Πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας την οποία ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει σε συνάρτηση με το επείγον των θεμάτων που υποβάλλονται προς εξέταση, αποφαίνεται δε με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα, που πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως. Εν τούτοις, αν αυτά δεν είναι σύμφωνα προς τη γνώμη που διατυπώθηκε από την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται αμελλητί από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δύναται να αναβάλλει επί ένα μήνα το πολύ, από την ανακοίνωση αυτή, την εφαρμογή των αποφασισθέντων μέτρων. Το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός μηνός. Άρθρο 22 Με την επιφύλαξη των ανοχών που προβλέπονται στο παράρτημα II σημείο 2 ως προς την παρουσία επιβλαβών οργανισμών, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που δικαιολογούνται για λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 23 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1968 το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για την συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 και την 1η Ιουλίου 1969 το αργότερο, τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση με τις άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας και των παραρτημάτων της. Πληροφορούν δε αμέσως την Επιτροπή περί αυτού. Άρθρο 24 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου 1966. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. WERNER (1) ΕΕ αριθ. 109 της 9.7.1964, σ. 1760/64. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση ως προς την καλλιέργεια 1. Η καλλιέργεια έχει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα. Η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται κατ' αναλογία στις καθαρές σειρές του αραβοσίτου. 2. Πραγματοποιείται ο ακόλουθος τουλάχιστον αριθμός επισήμων καλλιεργητικών ελέγχων: '' ID='1'>Α. Γα την βρώμη, την κριθή, την όρυζα, τον σίτο, τον σίτο spelta, την σίκαλη> ID='2'>1'> ID='1'>Β. Για τον αραβόσιτο, κατά την διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας' ID='1'>α) ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>1'> ID='1'>β) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων> ID='2'>3'> ID='1'>γ) για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά απλών υβριδίων> ID='2'>4'> ID='1'>δ) καθαρές σειρές> ID='2'>4'' 3. Η καλλιεργητική κατάσταση του αγρού παραγωγής και η κατάσταση αναπτύξεως της καλλιέργειας επιτρέπουν έναν επαρκή έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητος και καθαρότητος ως και της καταστάσεως φυτοϋγείας της και επί πλέον όσον αφορά τον αραβόσιτο, της ταυτότητος και της καθαρότητος των καθαρών σειρών και του ευνουχισμού για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων. 4. Για την σίκαλη και τον αραβόσιτο οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτονικές καλλιέργειες άλλων ποικιλιών ή καθαρών σειρών του ιδίου είδους και από καλλιέργειες της ιδίας ποικιλίας ή καθαρής σειράς που δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες καθαρότητος για την παραγωγή σπόρων της ιδίας κατηγορίας είναι: '' ID='1'>α) αραβόσιτος> ID='2'>200 μέτρα> ID='3'>200 μέτρα'> ID='1'>β) σίκαλη> ID='2'>300 μέτρα> ID='3'>250 μέτρα'> Οι αποστάσεις αυτές δύνανται να μην τηρούνται εφ' όσον υφίσταται επαρκής προστασία εναντίον κάθε ανεπιθύμητης ξένης γονιμοποιήσεως. 5. Η παρουσία ασθενειών που ελαττώνουν την χρησιμότητα των σπόρων προς σπορά, ιδίως της Ustilagineae, δεν είναι ανεκτή παρά μόνο κατά το ελάχιστο δυνατό όριο. 6. Ειδικές προϋποθέσεις για τον αραβόσιτο: '' ID='1'>Α. Η εκατοστιαία αναλογία κατά αριθμό στελεχών που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές αποκλίσεις δεν υπερβαίνει το:' ID='1'>α) για τους βασικούς σπόρους προς σπορά> ID='2'>0,1'> ID='1'>β) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων> ID='2'>0,2'> ID='1'>γ) για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>0,5'' Β. Όσον αφορά τον ευνουχισμό για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων, η διαπιστωθείσα εκατοστιαία αναλογία στελεχών του θήλεος γονέως που έχει διασπείρει γύρη δεν υπερβαίνει το ένα κατά καλλιεργητικό έλεγχο και δεν υπερβαίνει το 2 για το σύνολο των καλλιεργητικών ελέγχων που πραγματοποιούνται. Γ. Για την παραγωγή σπόρων ποικιλιών υβριδίων, όλα τα στελέχη των γονέων πρέπει να ανθοφορούν με ικανοποιητικό συγχρονισμό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά 1. Οι σπόροι προς σπορά έχουν επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα. Η προϋπόθεση αυτή είναι εφαρμοστέα κατ' αναλογία στις καθαρές σειρές αραβοσίτου. 2. Η παρουσία ασθενειών που μειώνουν την χρησιμότητα των σπόρων προς σπορά δεν είναι ανεκτή παρά μόνο κατά το ελάχιστο δυνατό όριο. Για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά είναι ανεκτά δύο τεμάχια ή θραύσματα Claviceps purpurea ανά 500 γραμμάρια. 3. Α. Οι σπόροι ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: '' ID='1' ASSV='3'>α) Βρώμη Κριθή Σίτος Σίτος spelta> ID='2'>αα) βασικοί σπόροι προς σπορά> ID='3'>99,9> ID='4'>85> ID='5'>98> ID='6'>4> ID='7'>1> ID='8'>3, εκ των οποίων 1 Raphanus raphanistrum ή Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum'> ID='2'>ββ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής> ID='3'>99,7> ID='4'>85> ID='5'>98> ID='6'>10> ID='7'>5> ID='8'>7, εκ των οποίων 3 Raphanus raphanistrum ή Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum'> ID='2'>γγ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής> ID='3'>99> ID='4'>85> ID='5'>98> ID='6'>10> ID='7'>5> ID='8'>7, εκ των οποίων 3 Raphanus raphanistrum ή Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum'> ID='1' ASSV='3'>β) Όρυζα> ID='2'>αα) βασικοί σπόροι προς σπορά> ID='3'>99,9> ID='4'>80> ID='5'>98> ID='6'>4> ID='7'>1 κόκκινος σπόρος> ID='8'>1 Panicum'> ID='2'>ββ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής> ID='3'>99,7> ID='4'>80> ID='5'>98> ID='6'>10> ID='7'>2 κόκκινοι σπόροι> ID='8'>3 Panicum'> ID='2'>γγ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής> ID='3'>99> ID='4'>80> ID='5'>98> ID='6'>10> ID='7'>3 κόκκινοι σπόροι> ID='8'>3 Panicum'> ID='1' ASSV='2'>γ) Σίκαλις> ID='2'>αα) βασικοί σπόροι προς σπορά> ID='4'>85> ID='5'>98> ID='6'>4> ID='7'>1> ID='8'>3, εκ των οποίων 1 Raphanus raphanistrum ή Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum'> ID='2'>ββ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά> ID='4'>85> ID='5'>98> ID='6'>10> ID='7'>5> ID='8'>7, εκ των οποίων 3 Raphanus raphanistrum ή Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum'> ID='1' ASSV='3'>δ) Αραβόσιτος> ID='2'>αα) βασικοί σπόροι προς σπορά> ID='4'>90> ID='5'>98> ID='6'>0'> ID='2'>ββ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά ποικιλιών υβριδίων> ID='4'>90> ID='5'>98> ID='6'>0'> ID='2'>γγ) πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='4'>90> ID='5'>98> ID='6'>0'> Β. Η τήρηση των προϋποθέσεων της ελαχίστης ποικιλιακής καθαρότητος ελέγχεται κυρίως στην καλλιέργεια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III '' ID='1'>Μέγιστο βάρος σπορομερίδος:> ID='2'>20 τόννοι'> ID='1' ASSV='2'>Ελάχιστο βάρος δείγματος:> ID='2'>1000 γραμμάρια'> ID='2'>250 γραμμάρια για τις καθαρές σειρές αραβοσίτου'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ετικέττα Α. Προβλεπόμενες ενδείξεις α) Για τους βασικούς σπόρους προς σπορά και τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά: 1. 'Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος μέλος 3. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος 4. Είδος 5. Ποικιλία ή καθαρή σειρά αραβοσίτου 6. Κατηγορία 7. Χώρα παραγωγής 8. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 9. Για τις ποικιλίες υβριδίων αραβοσίτου: Ένδειξη 'υβρίδια' β) Για τα μίγματα σπόρων: 1. 'Μίγμα ... (είδη)' 2. Υπηρεσία η οποία προέβη στη σφράγιση και Κράτος μέλος 3. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος 4. Είδος, κατηγορία, ποικιλία, χώρα παραγωγής και αναλογία κατά βάρος εκάστου των συνθετικών 5. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος Β. Ελάχιστες διαστάσεις 110 mm x 67 mm
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία