ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1966/31966L0403

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1966-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1966-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1966-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η παραγωγή γεωμήλων κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος- ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια των γεωμήλων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρησιμοποιήση καταλλήλων σπόρων γεωμήλων- ότι για το σπόρο αυτόν, ορισμένα Κράτη Μέλη, έχουν από καιρό περιορίσει την εμπορία σπόρων γεωμήλων, σε σπόρους γεωμήλων υψηλής ποιότητος- ότι έχουν επωφεληθεί από το αποτελέσμα των εργασιών συστηματικής φυτικής επιλογής, οι οποίες διενεργούνται από πολλές δεκαετίες ή έχουν καταλήξει στη δημιουργία ποικιλιών γεωμήλων επαρκώς σταθερών και ικανοποιητικώς ομοιoμόρφων των οποίων τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την πρόβλεψη ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για τις υπόψη χρησιμοποιήσεις- ότι μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην καλλιέργεια των γεωμήλων μέσα στην Κοινότητα να επιτευχθεί με την εφαρμογή, από τα Κράτη Μέλη, ενιαίων, και όσο το δυνατό αυστηρών κανόνων σε ό,τι αφορά την επιλογή ποικιλιών που γίνονται αποδεκτές στην εμπορία, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγιεινή τους κατάσταση- ότι, εν τούτοις, ένας περιορισμός της εμπορίας ορισμένων ποικιλιών δικαιολογείται εφ' όσον υπάρχει συγχρόνως η εγγύηση για τον παραγωγό ότι θα πάρει σπόρους γεωμήλων αυτών των ποικιλιών- ότι για το λόγο αυτόν, ορισμένα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν συστήματα πιστοποιήσεως που έχουν σαν αντικείμενο να εξασφαλίσουν με έναν επίσημο έλεγχο την ταυτότητα ή την καθαρότητα των ποικιλιών και την υγιεινή τους κατάσταση- ότι έγιναν εισηγήσεις μέσα στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής, για την Ευρώπη οι οποίες αφορούν την τυποποίηση της εμπορικής ποιότητος των σπόρων γεωμήλων που κινείται στο διεθνές εμπόριο- ότι αυτές οι εισηγήσεις αναφέρονται ιδιαίτερα στην υγιεινή αξία των απογόνων- ότι μπορούν συνεπώς να αποτελέσουν τις βάσεις ενός συστήματος ενιαίας πιστοποιήσεως μέσα στην Κοινότητα- ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών όσο και στην εμπορία στις εθνικές αγορές- ότι, κατά γενικό κανόνα, οι σπόροι γεωμήλων πρέπει να μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνο αν έχουν επίσημα εξετασθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιήσεως ως βασικοί σπόροι γεωμήλων ή πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων- ότι η εκλογή των τεχνικών όρων 'βασικοί σπόροι γεωμήλων' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων' στηρίζεται στη διεθνή ορολογία που ήδη υπάρχει- ότι οι σπόροι γεωμήλων που δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας πρέπει να αποκλείονται από το πεδίον εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων λόγω της μικρής οικονομικής σπουδαιότητός τους- ότι δεν πρέπει να θιγεί το δικαίωμα των Κρατών Μελών να τους υποβάλλουν σε ειδικές προδιαγραφές- ότι πρέπει να μην εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στους σπόρους γεωμήλων για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για τρίτες χώρες. ότι, για να βελτιωθεί όχι μόνο η γενετική αξία και η υγιεινή κατάσταση των σπόρων γεωμήλων μέσα στην Κοινότητα αλλά και η εξωτερική ποιότητα αυτών, πρέπει να προβλεφθούν όρια ανοχής σχετικά με τις ξένες ύλες τα ελαττώματα ή τις ασθένεις των σπόρων γεωμήλων- ότι, για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα των σπόρων γεωμήλων, πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τη συσκευασία, το σφράγισμα και τη σήμανση- ότι για το σκοπό αυτόν οι ετικέττες πρέπει να φέρουν τις αναγκαίες ενδείξεις για τη διεξαγωγή του επισήμου ελέγχου καθώς και την πληροφόρηση του γεωργού και να καθιστούν φανερό τον κοινοτικό χαρακτήρα της πιστοποιήσεως- ότι, για να εξασφαλισθεί κατά την εμπορία η τήρηση τόσο των όρων περί της ποιότητος των σπόρων γεωμήλων όσο και των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβλέψουν κατάλληλες διατάξεις ελέγχου- ότι οι σπόροι γεωμήλων που ανταποκρίνονται σ' αυτούς τους όρους δεν πρέπει να υπόκεινται, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 της συνθήκης, παρά μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά τα όρια ανοχής σχετικά με την παρουσία ασθενειών, βλαβερών οργανισμών ή των φορέων τους- ότι αρμόζει σε πρώτη φάση, μέχρι της συντάξεως ενός καταλόγου ποικιλιών, οι περιορισμοί αυτοί να περιλαμβάνουν κυρίως το δικαίωμα των Κρατών Μελών να περιορίσουν την εμπορία των σπόρων, σε αυτή των ποικιλιών που έχουν καλλιεργητική αξία ή χρησιμότητα για το έδαφός τους- ότι πρέπει να προβλεφθεί πως οι σπόροι γεωμήλων που συγκομίζονται στις τρίτες χώρες δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μέσα στην Κοινότητα παρά αν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους σπόρους γεωμήλων που πιστοποιήθηκαν επίσημα μέσα στην Κοινότητα ή είναι σύμφωνοι με τους κοινοτικούς κανόνες- ότι για περιόδους που ο εφοδιασμός με πιστοποιημένους σπόρους διαφόρων κατηγοριών αντιμετωπίζει δυσκολίες πρέπει να γίνονται αποδεκτοί προσωρινώς σπόροι που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις- ότι για να υπάρχει εγγύηση ότι οι σπόροι γεωμήλων που πιστοποιούνται μέσα στην Κοινότητα ανταποκρίνονται προς τις προβλεπόμενες προϋπόθεσεις ή για να υπάρχουν δυνατότητες συγκρίσεως στο μέλλον μεταξύ αυτών των σπόρων γεωμήλων και των σπόρων που προέρχονται από τρίτες χώρες, επιβάλλεται η εγκατάσταση στα Κράτη Μέλη κοινοτικών συγκριτικών αγορών για να επιτραπεί ένας ετήσιος έλεγχος των σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι'- ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να απαγορεύουν την εμπορία όλων ή μερικών ποικιλιών σπόρων, γεωμήλων προερχομένων από άλλα Κράτη Μέλη,όταν οι συγκριτικές εξετάσεις δεν κατέληξαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ορισμένων ετών- ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η φροντίδα λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής- ότι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προτεινομένων μέτρων πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που δημιουργεί στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής των Σπόρων προς Σπορά ή των Γεωργικών Δενδροκηπευτικών ή Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία αφορά τους σπόρους γεωμήλων προς φύτευση που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος. Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: Α. Βασικοί σπόροι: οι κόνδυλοι γεωμήλων α) οι οποίοι παρήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες της συντηρητικής επιλογής όσον αφορά την ποικιλία και τη φυτοϋγιεινή κατάσταση- β) οι οποίοι προβλέπονται κυρίως για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων- γ) οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημο έλεγχο ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις. Β. Πιστοποιημένοι σπόροι: οι κόνδυλοι γεωμήλων α) οι οποίο προέρχονται απ' ευθείας από βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους ή μιας ορισμένης ποικιλίας- β) οι οποίοι προβλέπονται για παραγωγή γεωμήλων εκτός εκείνης των σπόρων γεωμήλων- γ) οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων- και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις. Γ. Επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται α) από τις αρχές ενός κράτους, ή β) υπό την ευθύνη ενός κράτους, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή, γ) για βοηθητικές δραστηριότητες επίσης υπό τον έλεγχο ενός κράτους από φυσικά πρόσωπα που έχουν δώσει ειδικό όρκο, υπό τον όρο ότι τα στις παραγράφους β) και γ) αναφερθέντα πρόσωπα δεν αποκομίζουν ιδαίτερο όφελος εκ του αποτελέσματος των διατάξεων αυτών. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι γεωμήλων δεν δύναται να τεθούν προς εμπορίαν παρά μόνο εφ'όσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι' και εφ' όσον ανταποκρίνταοναι στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II. Τα Κράτη Μέλη προβλέπουν ότι σπόροι μη ανταποκρινόμενοι, κατά την εμπορία, στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II, δύναται ν' αποτελέσουν αντικείμενο διαλογής. Οι μη αποκλεισθέντες σπόροι υποβάλλονται εν συνεχεία σε νέα επίσημη εξέταση. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται: Α. Να υποδιαιρέσουν τις κατηγορίες των σπόρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 σε κλάσεις ανταποκρινόμενες σε διαφορετικές προϋποθέσεις. Β. Να προβλέψουν παρεκκλίσεις στις διατάξεις της παραγράφου 1 πρώτη φάση: α) για σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων- β) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς- γ) για εργασίες επιλογής. Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη δύναται αν ορίζουν, όσον αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ίδιας παραγωγής τους. Άρθρο 5 1. Κάθε Κράτος Μέλος συντάσσει έναν κατάλογο των ποικιλιών γεωμήλων που έγιναν επίσημα αποδεκτές για πιστοποίηση εντός του εδάφους του- ό κατάλογος δείχνει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιφέρουν την διάκριση των ποικιλιών μεταξύ τους. 2. Οι ποικιλίες που γίνονται αποδεκτές ελέγχονται επίσημα. Αν διαπιστώνεται ότι μία από τις προϋποθέσεις της αποδοχής για πιστοποιήση δεν τηρείται πλέον, η αποδοχή ανακαλείται και η ποικιλία διαγράφεται από τον κατάλογο. 3. Αυτοί οι κατάλογοι καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις τους κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή η οποία τις ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη. Άρθρο 6 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι σπόροι γεωμήλων δεν δύνανται να τεθούν σε εμπορία εφ' όσον έχουν υποστεί επεξεργασία με προϊόντα που εμποδίζουν τη βλαστική ικανότητα. Άρθρο 7 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι σπόροι γεωμήλων δεν δύναται να τεθούν σε εμπορία παρά μόνο εφ' όσον έχουν τέτοιο ελάχιστο διαμέτρημα ώστε να μην μπορούν να περάσουν από κόσκινο με τετράγωνες οπές πλευράς 28 χιλ. Για τις ποικιλίες που έχουν κατά μέσον όρο μήκος τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο του μεγαλυτέρου πλάτους, οι τετράγωνες οπές δεν πρέπει να είναι μικρότερες των 25x25 χιλ. Όσον αφορά τους κονδύλους που είναι πολύ μεγάλοι ώστε να περάσουν από τετράγωνες οπές 35 χιλ. τα ανώτερα και κατώτερα όρια του διαμετρήματος εκφράζονται σε πολλαπλάσια του 5. Η ανωτάτη διαφορά διαμετρήματος μεταξύ των πλευρών δύο τετραγώνων οπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm. 2. Μία σπορομερίς δεν περιέχει πλέον των 3% σε βάρος κονδύλους διαμετρήματος κατωτέρου του ελαχίστου, ούτε πλέον των 3% σε βάρος κονδύλους διαμετρήματος ανωτέρου του ανωτάτου υποδεικνυομένου. 3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται, όσον αφορά τους σπόρους γεωμήλων της εγχωρίας παραγωγής, να περιορίζουν πιο αυστηρά τη διαφορά μεταξύ του ελαχίστου και μεγίστου διαμετρήματος των κονδύλων μιας σπορομερίδος. Άρθρο 8 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί και οι πιστοποιημένοι σπόροι δεν δύνανται αν τεθούν σε εμπορία παρά μόνο σε σπορομερίδες επαρκώς ομοιογενείς και σε σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία. Αυτές πρέπει να είναι σφραγισμένες και εφοδιασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10, με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καινουργείς. Τα δοχεία πρέπει να είναι καθαρά. 2. Τα Κράτη Μελη δύνανται να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή, παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως ως και τη σήμανση. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών και πιστοποιημένων σπόρων, σφραγίζονται επίσημα σε τρόπο ώστε, κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, το σύστημα σφραγίσεως να καταστρέφεται και να μην δύναται να επανατοθετηθεί. 2. Μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις δεν δύναται να γίνουν παρά μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επίσης μνεία, στην προβλεπόμενη από το άρθρο 10 παράγραφος 1, ετικέττα της τελευταίας νέας σφραγίσεως της ημερομηνίας της και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε. Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν όπως οι συσκευασίες των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων: α) εφοδιάζονται εξωτερικώς με επίσημη ετικέττα σύμφωνα με το παράρτημα III, συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Η ετικέτττα στερεώνεται με ένα σύστημα επισήμου σφραγίσεως. Το χρώμα της ετικέττας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλέ για τους πιστοποιημένους σπόρους. Στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών, η ετικέττα δεικνύει την ημερομηνία της επισήμου σφραγίσεως- β) περιέχουν, εσωτερικά, επίσημη σημείωση, του ιδίου με την ετικέττα χρώματος, που αναγράφει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III για την ετικέττα. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται: α) να ορίζουν ότι η ετικέττα πρέπει να αναφέρει σε όλες τις περιπτώσεις την ημερομηνία της επισήμου σφραγίσεως- β) να αποδέχονται όπως οι οριζόμενες ενδείξεις για την ετικέττα να είναι τυπωμένες ανεξίτηλα επί της συσκευασίας σε αντικατάσταση τους εις την παράγραφο 1β) προβλεπομένου επισήμου σημειώματος- γ) να προβλέπουν παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες. Άρθρο 11 Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να ορίζουν όπως οι συσκευασίες και τα δοχεία βασικών ή πιστοποιημένων σπόρων, εθνικής παραγωγής ή εισαγομένων εφοδιάζονται, εν όψει της εμπορίας των στην επικράτειά τους, με ετικέττα του προμηθευτού. Άρθρο 12 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν όπως κάθε χημική κατεργασία των βασικών ή πιστοποιημένων σπόρων αναγράφεται επί της επισήμου ετικέττας είτε επί της ετικέττας του προμηθευτού, ως επίσης επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό της ή επί του δοχείου. Άρθρο 13 1. Τα Κράτη Μέλη φροντίζουν όπως οι βασικοί και οι πιστοποιημένοι σπόροι που πιστοποιήθηκαν επίσημα και των οποίων η συσκευασία σφραγίσθηκε και εσημάνθηκε επίσημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μη υπόκεινται παρά μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται υπό της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και τη σφράγιση. 2. Η Επιτροπή επιτρέπει, σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 19 διαδικασία, για την εμπορία σπόρων γεωμήλων στο σύνολο ή σε τμήματα της επικρατείας ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών, όπως θεσπίζονται αυστηρότερες διατάξεις από τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I εναντίον ορισμένων ιώσεων που δεν υπάρχουν στις περιοχές αυτές ή που φαίνονται ιδιαιτέρως βλαβερές για τις καλλιέργειες αυτών των περιοχών. Σε περίπτωση επικειμένης απειλής εισαγωγής ή διαδόσεως τέτοιων οι διατάξεις δύνανται να θεσπισθούν υπό του ενδιαφερομένου Κράτους Μέλους άμα τη καταθέσει της αιτήσεως του μέχρι της οριστικής λήψεως αποφάσεως υπό της Επιτροπής ως προς το ζήτημα τούτο. 3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να περιορίσουν, την εμπορία των σπόρων γεωμήλων των ποικιλιών των εγγεγραμμένων στον εθνικό καταλόγο που θεμελιώνεται επί της καλλιεργητικής αξίας και της αξίας χρησιμότητος για την επικράτεια των μέχρις ότου δυνηθεί να τεθεί σε εφαρμογή κοινός κατάλογος των ποικιλιών. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να γίνει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1970. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο αυτόν, για τις ποικιλίες που προέρχονται απο άλλα Κράτη Μέλη, είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις εγγραφής των εθνικών ποικιλιών. Άρθρο 14 1. Τα Κράτη Μέλη δύνανται ν' απαγορεύσουν εν όλω ή εν μέρει, την εμπορία σπόρων γεωμήλων που συγκομίζονται σε άλλο Κράτος Μέλος, εφ' όσον τα αποτελέσματα των συγκριτικών κοινοτικών δοκιμών, επί τρία συνεχή έτη, δειγμάτων επισήμως ληφθέντων σπόρων βασικών ή πιστοποιημένων που συγκομίσθηκαν σ' αυτό το Κράτος Μέλος δεν συμφωνούν με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο μέρος I παρ. 1 γ) 2 γ) 3 και 4. 2. Τα ληφθέντα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ακυρώνονται μόλις διαπιστωθεί με αρκετή βεβαιότητα ότι οι βασικοί και οι πιστοποιημένοι σπόροι οι συλλεγέντες στο εν λόγω Κράτος Μέλος θα ανταποκρίνονται μελλοντικώς στις ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3. Πριν ληφθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα, ζητείται η αιτιολογημένη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19. Γίνεται επίσης προσφυγή στη γνώμη αυτή όταν ένα Κράτος Μέλος αρνείται να ακυρώσει ληφθέν μέτρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, μολονότι φαίνεται επιβεβλημένη η ακύρωση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 19 διαδικασία, τις αναγκαίες διατάξεις για την εκτέλεση των συγκριτικών δοκιμών. Σπόροι γεωμήλων που έχουν συλλεγεί σε τρίτες χώρες δύνανται να συμπεριληφθούν στις συγκριτικές δοκιμές. Άρθρο 15 1. Με πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο εκδίδον απόφαση με ειδική πλειοψηφία, διαπιστώνει εάν σπόροι γεωμήλων, που συλλέγονται σε τρίτη χώρα και οι οποίοι παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ως προς τις θεσπισθείσες διατάξεις για την εξέτασή τους, για τη βεβαίωση της ταυτότητός τους, για τη σήμανση και τον έλεγχό τους, είναι ως προς τούτο ισοδύναμοι προς τους βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και σύμφωνοι προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Μέχρις ότου αποφανθεί το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβαίνουν μόνα τους στις διαπιστώσεις που προβλέπονται στην προαναφερθείσα παράγραφο. Το δικαίωμα τούτο εκπνέει την 1η Ιουλίου 1975. Άρθρο 16 1. Για την εξάλειψη παροδικών δυσκολιών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους που παρουσιάζονται σ'ένα τουλάχιστο Κράτος Μέλος και που είναι ανυπέρβλητοι στο εσωτερικό της Κοινότητος, ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη δύνανται να εξουσιοδοτηθούν, σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 19 διαδικασία όπως αποδεχθούν την εμπορία, για καθορισμένη περίοδο σπόρων κατηγορίας που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις. 2. Η επίσημη ετικέττα είναι χρώματος σκούρου κίτρινου για την κατηγορία αυτή. Η ετικέττα δεικνύει πάντοτε ότι πρόκειται περί σπόρων γεωμήλων κατηγορίας που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους γεωμήλων που αποδεδειγμένα προορίζονται για εξαγωγή στις τρίτες χώρες. Άρθρο 18 Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της εμπορίας την πραγματοποίηση, τουλάχιστο με δειγματοληψία, επισήμου ελέγχου των σπόρων γεωμήλων σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η Διαρκής Επιτροπή των Σπόρων προς Σπορά των Γεωργικών Δενδροκηπευτικών ή Δασικών Φυτών προς Φύτευση, που συνιστάται με την απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966(2), ονομαζομένη κατωτέρω 'η επιτροπή' συγκαλείται υπό του προέδρου της, ή με πρωτοβουλία του ή κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός Κράτους Μέλους. 2. Στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή εκφράζει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών, εντός προθεσμίας που δύναται να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με το επείγον των θεμάτων που υποβάλονται προς εξέταση. Αποφασίζει με πλειοψηφία 12 ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που εφαρμόζονται αμέσως. Εν τούτοις, εφ' όσον δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δύναται ν' αναβάλει το πολύ για ένα μήνα από την ανακοίνωση αυτή, την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασισθεί από αυτήν. Το Συμβούλιο, εκδίδον απόφαση με ειδική πλειοψηφία, δύναται να αποφασίσει διαφορετικά σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Άρθρο 20 Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα παραρτήματα I και II ανοχών ως προς την παρουσία ασθενειών, βλαβερών οργανισμών ή των φορέων των, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που αιτιολογούνται από λόγους προσταστίας της υγείας και της ζωής των ατόμων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών ή προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 21 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ, την 1η Ιουλίου 1968 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για συμμόρφωση στις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 και την 1η Ιουλίου 1969 το αργότερο, τις αναγκαίες διατάξεις για συμμόρφωση στις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της. Περί αυτού πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 22 Τα Κράτη Μέλη είναι παραλήπτες της παρούσας οδηγίας. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου 1966. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. WERNER (1) ΕΕ αριθ. 109 της 9.7.1964, σ. 1770/64. (2) EΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι σπόροι γεωμήλων 1. Οι βασικοί σπόροι γεωμήλων πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο προς της συγκομιδής, το ποσοστό σε αριθμό φυτών προσβληθέντων υπό μελανώσεως δεν υπερβαίνει το 2%- β) Στους απ' ευθείας απογόνους, το ποσοστό σε αριθμό φυτών που δεν είναι σύμφωνο με την ποικιλία δεν υπερβαίνει το 0,25% και των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνει το 0,1%- γ) Στους απ' ευθείας απογόγους το ποσοστό σε αριθμό φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα ελαφρών ή σοβαρών ιώσεων δεν υπερβαίνει το 4%. 2. Οι πιστοποιημένοι σπόροι ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Κατά την επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, το ποσοστό σε αριθμό φυτών προσβεβλημένων από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 4%- β) Στους απ' ευθείας απογόνους, το ποσοστό σε αριθμό φυτών που δεν είναι σύμφωνο με την ποικιλία δεν υπερβαίνει το 0,5% και των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνει το 0,2%- γ) Στους απ' ευθείας απογόνους, το ποσοστό φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα σοβαρών ιώσεων δεν υπερβαίνει το 10%. Δεν λαμβάνοναι υπόψη οι ελαφρές προσβολές από Μωσαϊκό, δηλαδή απλοί αποχρωματισμοί άνευ παραμορφώσεως του φυλλώματος. 3. Κατά την εκτίμηση των απογόνων μιας ποικιλίας που έχει προσβληθεί από χρόνια ίωση, δεν λαμβάνονται υπόψη ελαφρά συμπτώματα προκληθέντα από τον εν λόγω ιό. 4. Οι προβλεπόμενες ανοχές στα σημεία 1γ), 2γ) και 3 δεν εφαρμόζονται παρά μόνο τις ιώσεις που προκαλούνται από τους διαδεδομένους στην Ευρώπη ιούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητος των μερίδων των σπόρων γεωμήλων Ανοχές όσον αφορά τις ακόλουθες προσμίξεις, ελαττώματα και ασθένειες των σπόρων γεωμήλων: '' ID='1'>1. Παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων> ID='2'>2% του βάρους'> ID='1'>2. Ξηρά και υγρά σήψη, εφ' όσον δεν έχουν προσβληθεί από τους Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ή Pseudomonas solanacearum> ID='2'>1% του βάρους'> ID='1'>3. Εξωτερικά ελαττώματα (πχ.: παραμορφωμένοι ή τραυματισμένοι κόνδυλοι)> ID='2'>3% του βάρους'> ID='1'>4. Ακτινομύκωση: κόνδυλοι προσβεβλημένοι επί επιφανείας μεγαλυτέρας του ενός τρίτου> ID='2'>5% του βάρους'> ID='1'>Συνολική ανοχή για τα σημεία 2 έως 4> ID='2'>6% του βάρους'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Ετικέττα Α. Οριζόμενες ενδείξεις: 1. 'Σπόροι γεωμήλων πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος 3. Αριθμός αναγνωρίσεως του παραγωγού ή σχετικός αριθμός σπορομερίδος 4. Ποικιλία 5. Χώρα παραγωγής 6. Κατηγορία και τυχόν κλάση 7. Διαμέτρημα 8. Δηλωμένο καθαρό βάρος 9. Έτος συγκομιδής Β. Ελάχιστες διαστάσεις 110mmx 67mm ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι τα δάση καλύπτουν 21,6% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ότι τόσο η ανανέωση των δασών αυτών όσο και η πραγματοποίηση αναδασώσεων απαιτούν ηυξημένες ποσότητες δασικού πολλαπλασιαστικόυ υλικού- ότι η έρευνα στον τομέα της δασικής επιλογής καταδεικνύει την ανάγκη χρησιμοποιήσεως πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής γενετικής ποιότητος, για να αυξηθεί κατά τρόπον ουσιώδη η παραγωγή των δασών και να βελτιωθούν έτσι οι όροι αποδοτικότητος του εδάφους- ότι, επί πλέον, ορισμένα Κράτη μέλη εφαρμόζουν από μερικά έτη ρυθμίσεις που βασίζονται στις αρχές αυτές- ότι οι διαφορές μεταξύ των ρυθμίσεων αυτών αποτελούν εμπόδιο στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών μελών- ότι είναι προς το συμφέρον όλων των Κρατών μελών να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες που περιέχουν όσο το δυνατόν υψηλότερες απαιτήσεις- ότι πρέπει οι κανόνες αυτοί να ισχύουν στην εμπορία τόσο μεταξύ των Κρατών μελών όσο και στις εθνικές αγορές- ότι μία τέτοια ρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές ανάγκες και να περιορίζει το αντικείμενό της στα δασικά γένη και είδη, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στις αναδασώσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή ξύλου- ότι στην παρούσα κατάσταση της δασικής τεχνικής, οι γενετικοί χαρακτήρες σημαίνουν την κληρονομική καταβολή του πολλαπλασιαστικού υλικού σε αντίθεση προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του υλικού αυτού- ότι τα προβλήματα τα σχετικά με τα εξωτερικά αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν επί του παρόντος το αντικείμενο μελέτης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί- ότι συνεπώς η κοινοτική ρύθμιση πρέπει να περιορίζεται προς το παρόν στους γενετικούς χαρακτήρες του πολλαπλασιαστικού υλικού- ότι ως προς το κοινοτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, η αποδοχή των υλικών βάσεως και, κατά συνέπεια, η οροθέτηση των περιοχών προελεύσεως συνιστούν τη βάση για την επιλογή- ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν όμοιους κανόνες που συνεπάγονται όσο το δυνατόν υψηλότερες απαιτήσεις για την αποδοχή των υλικών βάσεως- ότι μόνο το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από τα εν λόγω υλικά βάσεως δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας- ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να συντάξουν πίνακα των περιοχών προελεύσεως, ο οποίος θα ορίζει επακριβώς εφ' όσον είναι γνωστή, την καταγωγή των υλικών βάσεως- ότι το αναπαραγωγικό υλικό που δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας πρέπει, λόγω της μικρής οικονομικής σημασίας του να μην αποτελεί αντικείμενο κοινοτικής ρυθμίσεως- ότι δεν πρέπει να θίγεται το δικαίωμα των Κρατών μελών να υποβάλλουν το πολλαπλασιαστικό αυτό υλικό σε ειδικές προδιαγραφές- ότι πρέπει να επιτρέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή προς τρίτες χώρες- ότι, εκτός της γενετικής αξίας, πρέπει να εξασφαλίζεται η ταυτότης του πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για εμπορία ή αποτελεί αντικείμενο εμπορίας- ότι πρέπει να παραχωρείται άδεια στα Κράτη μέλη να απαιτούν να συνοδεύεται το πολλαπλασιαστικό υλικό που εισάγεται στο έδαφός τους από επίσημο πιστοποιητικό, ότι για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται κατά την εμπορία, οι απαιτήσεις οι σχετικές με την γενετική αξία και με τις διατάξεις για την εξασφάλιση της ταυτότητος, τα Κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες διατάξεις ελέγχου- ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές δύναται να υπόκειται μόνο σε εμπορικούς περιορισμούς που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες- ότι οι περιορισμοί αυτοί αφορούν ιδίως το δικαίωμα των Κρατών μελών να αποκλείουν από την εμπορία το πολλαπλασιαστικό υλικό που είναι ακατάλληλο για χρήση στο έδαφός τους- ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό προελεύσεως τρίτων χωρών δύναται να αποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της Κοινότητος, μόνο αν παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις με το κοινοτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, όσον αφορά την γενετική αξία των υλικών βάσεώς του και την ταυτότητά του- ότι, για περιόδους που ο εφοδιασμός με πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών και ειδών, το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές της παρούσης οδηγίας, προσκρούει σε παροδικές δυσκολίες, πρέπει να γίνεται προσωρινά αποδεκτό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πολλαπλασιαστικό υλικό που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις- ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα της λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής- ότι, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχεδιαζομένων μέτρων, πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που οδηγεί σε στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και των Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία αφορά το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της Κοινότητος, κατά το μέτρο που ερευνώνται οι γενετικοί χαρακτήρες του. Άρθρο 2 1. Στην παρούσα οδηγία υπάγονται: α) το πολλαπλασιαστικό υλικό από: Abies alba Mill. (Abies pectinata D.C.) Fagus sylvatica L. Larix decidua Mill. Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. Picea abies Karst. (Picea excelsa Link.) Picea sitchensis Trautv. et Mey. (Picea menziesii Carr.) Pinus nigra Arn. (Pinus laricio Poir.) Pinus sylvestris L. Pinus strobus L. Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (Pseudotsuga douglasii Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) Quercus borealis Michx. (Quercus rubra Du Roi.) Quercus pedunculata Ehrh. (Quercus robur. L.) Quercus sessiliflora Sal. (Quercus petraea Liebl.) β) το πολλαπλασιαστικό υλικό αγενούς πολλαπλασιασμού από: Populus 2. Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών μελών να υποβάλλουν το πολλαπλασιαστικό υλικό άλλων γενών και ειδών, καθώς και το πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού από Populus στις αρχές της παρούσης οδηγίας- στην περίπτωση αυτή δύνανται να προβλέπονται μειωμένες απαιτήσεις. Άρθρο 3 Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται ως: Α. Πολλαπλασιαστικό υλικό: α) Σπόροι προς σπορά: οι κώνοι, καρποί και σπόροι που προορίζονται για την παραγωγή φυτών- β) Μέρη φυτών: τα μοσχεύματα, οι καταβολάδες, και τα εμβόλια που προορίζονται για την παραγωγή φυτών- γ) Φυτά προς φύτευση: τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί από σπόρους προς σπορά ή μέρη φυτών, καθώς και τα φυσικά σπορόφυτα. Β. Υλικά βάσεως: α) Οι φυτείες δένδρων και οι φυτείες για σπόρους προς συντήρηση, για το πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού- β) Οι κλώνοι, για το πολλαπλασιαστικό υλικό αγενούς πολλαπλασιασμού- Γ. Φυτεία για σπόρους προς συντήρηση: Η φυτεία που έχει αναπτυχθεί τεχνητώς από πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από μία ή περισσότερες επίσημα αποδεκτές φυτείες δένδρων της ιδίας περιοχής προελεύσεως και η οποία προορίζεται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά. Δ. Προέλευση: Ο συγκεκριμένος τόπος, όπου ευρίσκεται πληθυσμός δένδρων αυτόχθων ή μη αυτόχθων. Ε. Καταγωγή: Ο συγκεκριμένος τόπος όπου ευρίσκεται πληθυσμός δένδρων αυτόχθων ή ο τόπος απ' όπου αρχικά προήλθε μη αυτόχθων πληθυσμός. ΣΤ. Περιοχή προελεύσεως: Για συγκεκριμένο γένος, είδος, υποείδος ή συγκεκριμένη ποικιλία η περιοχή ή το σύνολο των περιοχών, οι οποίες υπόκεινται σε ικανοποιητικά ομοιόμορφες οικολογικές συνθήκες και στις οποίες ευρίσκονται φυτείες δένδρων με γενετικά ή τουλάχιστον μορφολογικά χαρακτηριστικά ανάλογα και ισοδύναμα για την παραγωγή ξύλου- Η περιοχή προελεύσεως του πολλαπλασιαστικού υλικού που έχει παραχθεί από φυτείες για σπόρους προς συντήρηση είναι αυτή των υλικών βάσεως που έχουν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία της φυτείας για σπόρους προς συντήρηση. Ζ. Επίσημα μέτρα: τα μέτρα που λαμβάνονται, α) από κρατικές αρχές ή, β) από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με την ευθύνη του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν αποκομίζουν ιδιαίτερο κέρδος από τα μέτρα αυτά. Άρθρο 4 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας, μόνον αν προέρχεται από επίσημα αποδεκτά υλικά βάσεως. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1: α) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς- β) για εργασίες επιλογής. 3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένως δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Άρθρο 5 Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι μόνον τα υλικά βάσεως, τα οποία λόγω των ιδιοτήτων τους είναι κατάλληλα για τον πολλαπλασιασμό και δεν έχουν ανεπιθύμητους χαρακτήρες για την παραγωγή ξύλου, δύνανται να γίνουν επίσημα αποδεκτά. Η αποδοχή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα I. Άρθρο 6 Κάθε Κράτος μέλος συντάσσει για τα διάφορα γένη και είδη πίνακα των υλικών βάσεως που έγιναν επίσημα αποδεκτά στην επικράτειά του. Η καταγωγή των υλικών βάσεως αναφέρεται εφ' όσον είναι γνωστή. Ο πίνακας καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις του κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή, η οποία τις γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη. Άρθρο 7 Τα Κράτη μέλη οροθετούν για το πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού τις περιοχές προελεύσεως που καθορίζονται από διοικητικά ή γεωγραφικά όρια και, κατά περίπτωση, ανάλογα με το υψόμετρο. Άρθρο 8 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό φυλάσσεται κατά τη συλλογή, την επεξεργασία, την εναποθήκευση, τη μεταφορά και την ανάπτυξη σε παρτίδες που χωρίζονται και αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: α) Γένος και είδος καθώς και, κατά περίπτωση, υποείδος και ποικιλία- β) Κλώνος, για πολλαπλασιαστικό υλικό αγενούς πολλαπλασιασμού- γ) Περιοχή προελεύσεως, για πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού- δ) Τόπος προελεύσεως και υψόμετρο, για πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού το οποίο δεν προέρχεται από υλικά βάσεως επίσημα αποδεκτά- ε) Καταγωγή: αυτόχθων ή μη αυτόχθων- στ) Έτος ωριμάνσεως, για τους σπόρους προς σπορά- ζ) Διάρκεια αναπτύξεως σε φυτώριο σαν μόσχευμα ή σαν φυτό προς φύτευση έχει φυτευθεί μία ή περισσότερες φορές, για τα φυτά προς φύτευση. 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένως δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό δύναται να αποτελεί αντικείμενο εμπορίας μόνον σε παραδόσεις που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 8 και συνοδεύονται από έγγραφο που δεσμεύει τον εκδότη του και αναφέρει τα κριτήρια αυτά, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: α) τη βοτανική ονομασία του πολλαπλασιαστικού υλικού- β) το όνομα του υπεύθυνου για την παρτίδα προμηθευτού- γ) την ποσότητα- δ) τις λέξεις 'πολλαπλασιαστικό υλικό από φυτείες για σπόρους προς συντήρηση', για τους σπόρους προς σπορά από φυτείες για σπόρους και για τα φυτά προς φύτευση που έχουν αναπτυχθεί από τους σπόρους αυτούς. 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένως δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Άρθρο 10 Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μόνον σε σφραγισμένες συσκευασίες. Το σύστημα σφραγίσεως είναι τέτοιο, ώστε να καθίσταται άχρηστο όταν ανοίγεται το δέμα. Άρθρο 11 1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότης του πολλαπλασιαστικού υλικού από τη συλλογή μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή με επίσημο σύστημα ελέγχου που καθορίζεται ή εγκρίνεται από αυτά. 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένα δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Άρθρο 12 1. Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό εισάγεται στο έδαφός τους, μόνον αν συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό άλλου Κράτους μέλους σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος II, ή από ισοδύναμο πιστοποιητικό τρίτης χώρας- το τελευταίο αυτό πιστοποιητικό διευκρινίζει ιδίως: α) την περιοχή προελεύσεως - ή τον τόπο προελεύσεως και το υψόμετρο - για το πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενούς πολλαπλασιασμού- β) την κλωνική ταυτότητα για το πολλαπλασιαστικό υλικό αγενούς πολλαπλασιασμού. 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένα δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. Άρθρο 13 1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό, ως προς τους γενετικούς χαρακτήρες των υλικών βάσεώς του και ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ταυτότητός του, να υπόκειται μόνο στους περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγουν να επηρεάζεται δυσμενώς η αποδοτικότης ή η παραγωγή ξύλου των δασών τους από πολλαπλασιαστικό υλικό ακατάλληλο λόγω των γενετικών χαρακτήρων του, για το έδαφός τους- η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τα μέρη φυτών και τα φυτά προς φύτευση, τα οποία αποδεδειγμένα δεν προορίζονται κυρίως για την παραγωγή ξύλου. 3. Εφ' όσον τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε άλλο Κράτος μέλος, αποτελούν αντικείμενο προηγουμένης διαβουλεύσεως των άλλων Κρατών μελών και της Επιτροπής. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαβούλευση περιορίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών μελών και της Επιτροπής. 4. Κατά την διάρκεια περιόδου δύο ετών από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα Κράτη μέλη δύνανται, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεύτερη περίοδος να λάβουν αυτά τα ίδια τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, άνευ διαβουλεύσεως των ενδιαφερομένων Κρατών μελών και της Επιτροπής. Ενημερώνουν αμέσως περί των μέτρων αυτών τα εν λόγω Κράτη μέλη και την Επιτροπή. Άρθρο 14 1. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, διαπιστώνει με ειδική πλειοψηφία αν το πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε τρίτη χώρα παρέχει, ως προς τους γενετικούς χαρακτήρες των υλικών βάσεώς του και τα μέτρα που ελήφθησαν για τη βεβαίωση της ταυτότητός του, τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στο εσωτερικό της Κοινότητος και που ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας. 2. Μέχρις ότου το Συμβούλιο αποφανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα Κράτη μέλη δύνανται να προβούν αυτά τα ίδια στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Αυτό το δικαίωμα αποσβέννυται, για τα διάφορα γένη και είδη, μετά πέντε έτη υπολογιζόμενα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1. Άρθρο 15 1. Για την άρση προσωρινών δυσχερειών στον γενικό εφοδιασμό με πολλαπλασιαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσης οδηγίας, οι οποίες αναφύονται σε ένα τουλάχιστον Κράτος μέλος και δεν δύνανται να αρθούν στο εσωτερικό της Κοινότητος, η Επιτροπή, αιτήσει ενός τουλάχιστον των εν λόγω Κρατών μελών, παρέχει κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, την άδεια σε ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη να εγκρίνουν προς εμπορία, για περίοδο που αυτή καθορίζει, πολλαπλασιαστικό υλικό ενός ή περισσοτέρων ειδών, υποκειμένων σε μειωμένες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναφέρει ότι πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι η ένδειξη αυτή πρέπει να αναφέρεται επίσης στο πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Άρθρο 16 Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας. Μεριμνούν ώστε να αποκλείεται κάθε ανάμιξη του πολλαπλασιαστικού αυτού υλικού με το πολλαπλασιαστικό υλικό που ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας και αποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της Κοινότητος. Άρθρο 17 1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και των Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, η οποία συνεστήθη με απόφαση του Συμβουλίου της 14.6.1966(2) και καλείται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου Κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των προς λήψη μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας, την οποία δύναται να ορίσει ο πρόεδρος σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα των υπό εξέταση ζητημάτων. Αποφαίνεται δε με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων. 4. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα, τα οποία τυγχάνουν αμέσου εφαρμογής. Εν τούτοις, αν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δύναται να αναβάλλει, για ένα μήνα, κατ' ανώτατο όριο, από της ανακοινώσεως αυτής, την εφαρμογή των μέτρων, τα οποία αυτή αποφάσισε. Το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός μηνός. Άρθρο 18 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας και των παραρτημάτων της: α) Την 1η Ιουλίου 1967 το αργότερο για τους σπόρους προς σπορά και τα μέρη φυτών από: Abies alba Mill. Picea abies Karst. Pinus silvestris L. Pseudotsuga taxifolia Britt. β) Την 1η Ιουλίου 1969 το αργότερο για τους σπόρους προς σπορά και τα μέρη φυτών από: Larix decidua Mill. Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. Picea sitchensis Trautv. et Mey. Pinus nigra Arn. Pinus strobus L., γ) Την 1η Ιουλίου 1971 το αργότερο για τους σπόρους προς σπορά και τα μέρη φυτών από: Fagus silvatica L. Quercus borealis Michx. Quercus pedunculata Ehrh. Quercus sessiliflora Sal. Populus. 2. Για τους σπόρους προς σπορά από γένη και είδη κωνοφόρων που έχουν συλλεγή πριν από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1, οι προθεσμίες δύνανται να παραταθούν κατά δύο έτη. 3. Για τα φυτά προς φύτευση, οι προθεσμίες παρατείνονται κατά τέσσερα έτη, υπολογιζόμενα από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 ή βάσει της παραγράφου 2. 4. Τα Κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί της ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων αυτών. Άρθρο 19. Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου 1966. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. WERNER (1) ΕΕ αριθ. 109 της 9.7.1964, σ. 1777/64. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία