ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1966/31966L0722

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1966-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1966-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1966-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 66/722/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1966, περί τροποποίησης της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963, περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τους παράγοντες συντήρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 1966 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 66/722/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , σύμφωνα με το άρθρο 5 εδάφιο β ) της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 , σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (2) , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 23ης Δεκεμβρίου 1965 (3) , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την επεξεργασία της επιφανείας των εσπεριδοειδών με διφαινύλιο , ορθοφαινυλοφαινόλη και ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο . ότι , αν τα εσπεριδοειδή τα επεξεργασμένα με τα παραπάνω προϊόντα , δεν θα μπορούσαν πλέον να τίθενται σε εμπορία μέσα στην Κοινότητα , ο εφοδιασμός με εσπεριδοειδή των περιοχών που είναι απομακρυσμένες από τους τόπους παραγωγής θα καθίστατο πολύ ανεπαρκής ή και θα διεκόπτετο σε ορισμένες εποχές του έτους . ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους όλες οι διαδικασίες του κοινοτικού και εθνικού δικαίου που απαιτούνται για να επιτραπεί σε όλη την Κοινότητα η χρησιμοποίηση των εν λόγω συντηρητικών κατά τρόπο ενιαίο ότι φαίνεται συνεπώς αναγκαίο , προκειμένου να επιτραπεί στα Κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία τους στο θέμα αυτό , να παραταθεί η προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1966 , μέχρι την 30η Ιουνίου 1967 , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο άρθρο 5 εδάφιο β ) της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 23ης Δεκεμβρίου 1965 , η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1966 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 1967 . Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 14 Δεκεμβρίου 1966 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος B. W. BIESHEUVEL (1) ΕΕ αριθ. 232 της 16 . 12 . 1966 , σ. 3922/66 . (2) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (3) ΕΕ αριθ. 222 της 28 . 12 . 1965 , σ. 3263/65 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία