ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1967/31967L0428

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1967-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1967-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1967-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 67/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 «περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 1967 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 « περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 67/428/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας , την οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν τα συντηρητικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 , περί της χρησιμοποιήσεως ορισμένων συντηρητικών για την επεξεργασία στην επιφάνεια των εσπεριδοειδών , και περί των μέτρων ελέγχου για την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των συντηρητικών μέσα και πάνω στα εσπεριδοειδή (2) , και κυρίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 , την οδηγία του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 , που θεσπίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τα συντηρητικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου , της 26ης Ιανουαρίου 1965 , εθέσπισε τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας , για τα συντηρητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 ότι το παράρτημα αυτό συμπληρώθηκε από την οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 , που προσέθεσε στον κατάλογο των επιτρεπομένων συντηρητικών το διφαινύλιο , την ορθοφαινυλοφαινόλη και το ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο . ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τα τρία συντηρητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω . ότι η οδηγία του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 ορίζει για το μεταδιθειώδες κάλιο ( Ε 224 ) ορισμένη ελάχιστη περιεκτικότητα σε καθαρή ουσία ότι αυτή η περιεκτικότητα που επιτυγχάνεται εύκολα στη φάση της παραγωγής του μετα-διθειώδους καλίου , δεν μπορεί να διατηρηθεί στη φάση της εμπορίας λόγω της φυσικής αποικοδομήσεως αυτού του προϊόντος , και χρειάζεται συνεπώς να διορθωθεί η περιεκτικότητα που ορίστηκε , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 , τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Υπό τον αριθμό Ε 224 , μετα-διθειώδες κάλιο , τα στοιχεία τα σχετικά με την περιεκτικότητα , αντικαθίστανται με τα επόμενα στοιχεία : « Όχι λιγότερο από 90 % K2S2O5 , και όχι λιγότερο από 51,8 % SO2 , ενώ το υπόλοιπο αποτελείται πρακτικά στο σύνολό του από θειικό κάλιο . » 2 . Μεταξύ του αριθμού Ε 225 και του αριθμού Ε 250 πρέπει να παρεμβληθούν τα επόμενα στοιχεία : « Ε 230 Διφαινύλιο Όψη * Κόνις κρυσταλλική λευκή * Περιοχή τήξεως * 68,5-70,5 ° C * Περιεκτικότητα * Όχι ολιγότερο από 99,8 % * Βενζόλιο * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg * Αρωματικές αμίνες * Όχι περισσότερο από 2 mg/kg εκφρασμένες σε ανιλίνη * Φαινολικά παράγωγα * Όχι περισσότερο από 5 mg/kg εκφρασμένα σε φαινόλη * Τριφαινύλιο και ανώτερα πολυφαινυλικά ποράγωγα * Όχι περισσότερο του 0,2 % * Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες * Απουσιάζουν * Δοκιμή δια θειικού όξέος * Η ανάμιξη 1 g διφαινυλίου και 5 ml πυκνού θειικού οξέος δεν δίδει , εν ψυχρώ , ουδεμία χρώση » * « Ε 231 Ορθοφαινυλοφαινόλη Όψη * Κόνις κρυσταλλική λευκή ή ελαφρώς κιτρινωπή * Περιοχή τήξεως * 56-58 ° C * Περιεκτικότητα * Όχι ολιγότερο από 99 % * Διφαινυλαιθέρας * Όχι περισσότερο από 0,3 % * Π-φαινυλοφαινόλη * Όχι περισσότερο από 0,1 % * α-ναφθόλη * Όχι περισσότερο από 0,01 % * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % » * « Ε 232 Ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο Όψη * Κόνις κρυσταλλική λευκή ή ελαφρώς κιτρινωπή * Περιοχή τήξεως της ορθοφαινυλοφαινόλης μη ανακρυσταλλωθείσης απομονωθείσης δια οξινίσεως * 56-58 ° C μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θειικού οξέος * pH * Το υδατικό διάλυμα 2 % πρέπει να παρουσιάζει pH μεταξύ 11,1-11,8 * Περιεκτικότητα * Όχι ολιγότερο από 95 % ή C12H9ONa · 4H2O * Διφαινυλαιθέρας * Όχι περισσότερο από 0,3 % * Π-φαινυλοφαινόλη * Όχι περισσότερο από 0,1 % * α-ναφθόλη * Όχι περισσότερο από 0,01 % » * Άρθρο 2 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1968 το αργότερο , τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 27 Ιουνίου 1967 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. VAN ELSLANDE (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. 148 της 11 . 7 . 1967 , σ. 148/1 . (3) ΕΕ αριθ. 22 της 9 . 2 . 1965 , σ. 373/65 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία