ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1967/31967L0653

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1967-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1967-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1967-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 67/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1967 που επιφέρει τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Oκτωβρίου 1967 που επιφέρει τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 67/653/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , (1) τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , (2) Εκτιμώντας : ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 , παράγραφος 1 της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα , (3) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1965 (4) , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1966 τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τις χρωστικές ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας . ότι ορισμένες χρωστικές ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 , δηλαδή η ερυθροζίνη και το πράσινο όξινο λαμπρό BS , οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά Κράτη μέλη για τη χρώση των τροφίμων , είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν χωρίς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία , καθώς προκύπτει από τις επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ότι η χρησιμοποίησή τους είναι αναγκαία από οικονομικής απόψεως . ότι η άδεια για τη χρησιμοποίηση των χρωστικών αυτών υλών προϋποθέτει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων καθαρότητας , τα οποία πρέπει να πληρούν , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 τροποποιειται ως εξής : 1 . Στο παράρτημα I τμήμα I παρεμβάλλονται τα ακόλουθα δεδομένα . - μετά το Ε 126 : « Ε 127 * Ερυθροζίνη * 887 * ( 773 ) 45430 * 93 * Δινάτριο ή δικάλιο άλας της τετραιοδο-φλουορεσκεΐνης * * * * * * ή υδροξυτετραιδο - καρβοξυφαινυλοφλουορόνη » * - μετά το Ε 141 : « Ε 142 * πράσινο όξινο λαμπρό BS ( πράσινο λισσαμίνης ) * 836 * ( 737 ) 44090 * 86 * Άλας νατρίου του δι-(p-διμεθυλαμινο- φαινυλο)-υδροξυ-2 δισουλφο 3,6-ναφθοφουξονιμωνίου » * Στο παράρτημα II τμήμα I , διαγράφονται τα σχετικά με την ερυθροζίνη και το πράσινο όξινο λαμπρό BS ( πράσινο λισσαμίνης ) . 2 . Στο παράρτημα III παρεμβάλλονται τα ακόλουθα δεδομένα : - μετά το Ε 126 : « Ε 127 - Έρυθροζίνη Προϊόντα αδιάλυτα στο νερό : όχι περισσότερο από 0,2 % Ανόργανα ιωδιούχα : όχι περισσότερο από 1 000 mg/kg ( υπολογισμένα σε ιωδιούχο νάτριο ) Συμπαραμαρτούσες χρωστικές : όχι περισσότερο από 3 % Φλουορεσκεΐνη : κανένα προσδιορίσιμο ίχνος . » - μετά το Ε 141 : « Ε 142 - πράσινο όξινο λαμπρό BS Προϊόντα αδιάλυτα στο νερό : όχι περισσότερο από 0,2 % Συνοδευτικές χρωστικές : όχι περισσότερο από 1 % . » Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1968 , και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 24 Οκτωβρίου 1967 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος K. SCHILLER (1) ΕΕ αριθ. 63 της 3 . 4 . 67 , σ. 966/67 . (2) ΕΕ αριθ. 64 της 5 . 4 . 67 , σ. 1008/67 . (3) ΕΕ αριθ. 115 της 11 . 11 . 62 , σ. 2645/62 . (4) ΕΕ αριθ. 178 της 26 . 10 . 65 , σ. 2793/65 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία