ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1968/31968L0419

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1968-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1968-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1968-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 68/419/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 που επιφέρει τρίτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1968 που επιφέρει τρίτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα(1), όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1967(2), τα Κράτη μέλη όφειλαν να απαγορεύσουν, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1967, τη χρησιμοποίηση ορισμένων χρωστικών υλών και ειδικά της σουλφονωμένης ορσέλλης- ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του έτους 1968- ότι οι επιστημονικές έρευνες που είχαν αναληφθεί για την σουλφονωμένη ορσέλλη, δεν ήταν δυνατό να περατωθούν μέχρι σήμερα και ότι για την ολοκλήρωσή τους είναι αναγκαίο ένα πρόσθετο χρονικό διάστημα- ότι συνεπώς πρέπει να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη να αναστείλουν την εφαρμογή της απαγορεύσεως της χρήσεως της εξεταζόμενης χρωστικής ύλης, για να μπορέσουν εν τω μεταξύ να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες τις αναγκαίες για την οριστική της εκτίμηση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η ακόλουθη φράση προστίθεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1965(3): 'Εν τούτοις, σε ό,τι αφορά τη σουλφονωμένη ορσέλλη, η τροποποιημένη νομοθεσία μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον μετά την 1η Ιανουαρίου 1972.' Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1968. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος V. LATTANZIO (1) ΕΕ αριθ. 115 της 11.11.1962, σ. 2645/62. (2) ΕΕ αριθ. 263 της 30.10.1967, σ. 4. (3) ΕΕ αριθ. 178 της 26.10.1965, σ. 2793/65.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία