ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1968/31968L0420

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1968-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1968-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1968-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 68/420/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου 'περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι δυνάμει των άρθρων 5 υπό α) και 11 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967(2), τα Κράτη μέλη όφειλαν να απαγορεύσουν, το αργότερο τέσσερα έτη μετά την κοινοποίηση της οδηγίας αυτής, τη χρησιμοποίηση ορισμένων συντηρητικών, και ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος ενός ακόμη έτους- ότι οι διεξαγόμενες επιστημονικές και τεχνικές έρευνες σχετικά με τα προαναφερθέντα συντηρητικά δεν κατέστη δυνατό να τερματισθούν μέχρι σήμερα και ότι η ολοκλήρωσή τους απαιτεί συμπληρωματική προθεσμία- ότι πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη να αναστείλουν την εφαρμογή της απαγορεύσεως χρησιμοποιήσεως των συντηρητικών αυτών, ώστε να μπορέσουν εν τω μεταξύ να συγκεντρώσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή τους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963, προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'Εν τούτοις, στην περίπτωση αυτή, η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία μπορεί να εφαρμόζεται μόνο από της 1ης Ιανουαρίου 1972.' Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1968. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος V. LATTANZIO (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27. 1. 1964, σ. 161/64. (2) ΕΕ αριθ. 148 της 11. 7. 1967, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία