ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1969/31969L0060

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1969-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1969-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1969-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 69/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά δημητριακών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 'περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά δημητριακών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά δημητριακών(2)- ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι μεταβατικές διατάξεις και να επιτραπεί η χρησιμοποίηση σπόρων γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων- ότι είναι αναγκαίο να περιληφθεί στην οδηγία ένα νέο είδος σιτηρού και να προσδιορισθούν γι' αυτό οι ελάχιστες προϋποθέσεις- ότι, αν στο έδαφος Κράτους Μέλους δεν υπάρχει κανονική αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων ορισμένων ειδών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απαλλαγής αυτού του Κράτους Μέλους, κατά τη διαδικασία της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας αυτής ως προς τα εν λόγω είδη- ότι πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες απαλλαγές ως προς τη σήμανση και τροποποίηση του χρώματος της ετικέτας, όταν πρόκειται περί σπόρων υποκειμένων σε μειωμένες απαιτήσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών τροποποιείται όπως ορίζεται στα ακόλουθα άρθρα. Άρθρο 2 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Α προστίθενται μετά τις λέξεις 'Oryza sativa L. Όρυζα' οι λέξεις 'Phalaris canariensis L. Φαλαρίς η Κανάριος'. 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Γ μετά τις λέξεις 'σίτος σπέλτα, σίκαλις' και στο μέρος Ε μετά τις λέξεις 'σίκαλις, αραβόσιτος' προστίθενται ένα κόμμα και η λέξη 'Φαλαρίς η Κανάριος'. 3. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Ε στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, οι οποίοι πληρούν κατά την επίσημη εξέταση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα παραρτήματα I και II-' 4. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος ΣΤ στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, οι οποίοι πληρούν κατά την επίσημη εξέταση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα παραρτήματα I και II-' 5. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Ζ στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης αναπαραγωγής ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, οι οποίοι πληρούν κατά την επίσημη εξέταση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους-' 6. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προστίθεται το κατωτέρω στοιχείο γ): 'γ) κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου το πολύ τριών ετών, μετά την έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 μέρη Ε, ΣΤ, Ζ, να πιστοποιούν ως πιστοποιημένους σπόρους σπόρους που προέρχονται απευθείας από σπόρους ελεγχόμενους επίσημα σε Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και παρέχοντας τις ίδιες εγγυήσεις τις οποίες παρέχουν οι βασικοί σπόροι οι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις βασικές αρχές της παρούσας οδηγίας. Η διάταξη αυτή εφαμρόζεται κατ' αναλογία στους πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης αναπαραγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέρος Ζ.' Άρθρο 3 Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) διαγράφονται οι λέξεις 'από αραβόσιτο'. Άρθρο 4 Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 η λέξη 'παραδόσεις' αντικαθίσταται από τη λέξη 'σπορομερίδες'. Άρθρο 5 Το κείμενο του άρθρου 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Δύνανται να προβούν σε μία ή περισσότερες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μνεία επί της ετικέτας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, περί της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας που έγινε και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε.' Άρθρο 6 Το κείμενο του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) περιέχουν στο εσωτερικό επίσημη σημείωση για το χρώμα της ετικέτας στην οποία αναφέρονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Α στοιχείο α) σημεία 3, 4 και 5 για την ετικέτα- η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις αυτές έχουν αποτυπωθεί κατά τρόπο ανεξίτηλο επί της συσκευασίας.'. Άρθρο 7 Το κείμενο του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο- 'Άρθρο 15 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι δημητριακών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από σπόρους πιστοποιημένους πρώτης αναπαραγωγής, που έχουν πιστοποιηθεί σε Κράτος Μέλος και έχουν συγκομισθεί σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα, δύνανται να πιστοποιούνται στο κράτος παραγωγής των βασικών σπόρων ή των πιστοποιημένων σπόρων πρώτης αναπαραγωγής, αν αυτοί έχουν υποβληθεί στον αγρό παραγωγής τους σε καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II και αν έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II για τους πιστοποιημένους σπόρους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στην πιστοποίηση των πιστοποιημένων σπόρων που προέρχονται απευθείας από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, οι οποίοι δύνανται να πληρούν και πληρούν κατά την επίσημη εξέταση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους.' Άρθρο 8 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, η ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία περίοδο αντικαθίσταται από εκείνη της 1ης Ιουλίου 1970. Άρθρο 9 Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, οι λέξεις 'κίτρινη σκούρα' αντικαθίσταται από τη λέξη 'φαιά'. Άρθρο 10 Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 23α: 'Άρθρο 23α Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, Κράτος Μέλος δύναται με αίτησή του ν' απαλλαγεί εν όλω ή εν μέρει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας για ορισμένα είδη, αν δεν πραγματοποιείται κανονικά επί του εδάφους του αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων των ειδών αυτών.' Άρθρο 11 Στο παράρτημα I σημείο 2 μέρος Α και σημείο 4, προστίθενται κάθε φορά μετά τη λέξη 'σίκαλις' ένα κόμμα και οι λέξεις 'Φαλαρίς η Κανάριος'. Άρθρο 12 1. Το κείμενο του παραρτήματος II σημείο 2 δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Είναι ανεκτά ανά 500 γραμμάρια, ένα σκληρώτιο του Claviceps purpurea για τους βασικούς σπόρους και τρία σκληρώτια ή τεμάχια σκληρωτίων του Claviceps purpurea για τους πιστοποιημένους σπόρους.' 2. Στο παράρτημα II σημείο 3 μέρος Α στοιχείο α) περίπτωση ββ) και γγ) καθώς και στοιχείο γ) περίπτωση ββ), ο αριθμός '5' που αναφέρεται στην εβδόμη στήλη αντικαθίσταται από τον αριθμό '7'. 3. Στο παράρτημα II σημείο 3 μέρος Α στοιχείο β), η εβδόμη στήλη τροποποιείται ως εξής: α) περίπτωση αα): οι λέξεις '1 κόκκινος σπόρος' αντικαθίστανται από τις λέξεις '2 κόκκινοι σπόροι'- β) περίπτωση ββ): ο αριθμός '2' αντικαθίσταται από τον αριθμό '5'- γ) περίπτωση γγ): ο αριθμός '3' αντικαθίσταται από τον αριθμό '5'. 4. Στο παράρτημα II σημείο 3 μέρος Α στοιχείο δ) περίπτωση αα) έκτη στήλη, προστίθενται μετά το '0' οι ακόλουθες λέξεις: 'σε 250 γραμμάρια'. 5. Στο παράρτημα II σημείο 3 μέρος Α, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: ' '' ID='1' ASSV='2'>ε) Φαλαρίς η Κανάριος> ID='2'>αα) Βασικοί σπόροι> ID='3'>75> ID='4'>98> ID='5'>4> ID='6'>1> ID='7'>0> ID='8'>Avena fatua, Avena sterilis'> ID='2'>ββ) Πιστοποιημένοι σπόροι> ID='3'>75> ID='4'>98> ID='5'>10> ID='6'>5> ID='8'>Avena ludoviciana, ή Lolium temulentum'> ' 6. Στο παράρτημα II σημείο 3, προστίθεται το ακόλουθο μέρος Γ: 'Γ. Ιδιομορφία για τη μεγίστη περιεκτικότητα σε σπόρους των ειδών Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana και Lolium temulentum: Η παρουσία ενός σπόρου της Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum σε ένα δείγμα των 500 γραμμαρίων δεν θεωρείται πρόσμιξη, αν ένα δεύτερο δείγμα των 500 γραμμαρίων δεν περιέχει σπόρους της Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ή Lolium temulentum.' Άρθρο 13 1. Το κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Α στοιχείο α) σημεία 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους.' 2. Εν τούτοις, οι ετικέτες που φέρουν την ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α στοιχείο α) σημείο 1 της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά δημητριακών δύνανται να χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 1970. Άρθρο 14 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1969 το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πληροφορούν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 15 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλες, στις 18 Φεβρουαρίου 1969. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. P. BUCHLER (1) ΕΕ αριθ. Ν 108 της 19.10.1968, σ. 30. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία