ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1969/31969L0061

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1969-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1969-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1969-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 69/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 'περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1)- τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων τεύτλων (2)- ότι πρέπει να προσαρμοσθεί η οδηγία στις πρόσφατες συστάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών επί των τεύτλων και στο υιοθετηθέν σύστημα για τους σπόρους σακχαροτεύτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως- ότι πρέπει επί πλέον να συμπληρωθούν οι μεταβατικές διατάξεις- ότι πρέπει να προβλέπονται ορισμένες απαλλαγές για τη σήμανση, ως και τροποποίηση του χρώματος της ετικέτας, όταν πρόκειται περί σπόρων που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά τροποποιείται όπως αναφέρεται στα ακόλουθα άρθρα. Άρθρο 2 Στην οδηγία, συμπεριλαμβανομένου και του αιτιολογικού της, διαγράφονται όλες οι αναφορές στον τύπο και σε κατάλογο τύπων καθώς και στην ταυτότητα και την καθαρότητα του τύπου. Άρθρο 3 1. Το άρθρο 2 γίνεται το άρθρο 2 παράγραφος 1. 2. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Ε αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Ε. Σπόροι ακριβείας: οι σπόροι που προορίζονται για σπαρτικές μηχανές ακριβείας και που δίνουν ένα μόνο φυτάριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι μέρος Β σημείο 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I μέρος Β σημείο 3 στοιχείο β) υπό ββ).' 3. Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2: '2. Τα Κράτη Μέλη, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου τεσσάρων ετών το πολύ μετά τη θέση σε ισχύ των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 μέρος Γ, δύνανται να πιστοποιούν ως πιστοποιημένους σπόρους σπόρους που προέρχονται απευθείας από σπόρους ελεγχθέντες σε Κράτος Μέλος σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και που παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που παρέχονται από τους βασικούς σπόρους που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας.' Άρθρο 4 Το άρθρο 8 διαγράφεται. Άρθρο 5 Στο άρθρο 9, η λέξη 'παραδόσεις' αντικαθίσταται από τη λέξη 'σπορομερίδες'. Άρθρο 6 Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Δύνανται να γίνουν μία ή περισσότερες σφραγίσεις μόνον επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επίσης μνεία επί της ετικέτας της προβλεπομένης στο άρθρο 11 παράγραφος 1 περί της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας που έγινε και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε.' Άρθρο 7 Το κείμενο του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) περιέχουν στο εσωτερικό επίσημη σημείωση περί του χρώματος της ετικέτας που αναφέρει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος Α, σημεία 3, 4, 5, 10 και 11 για την ετικέτα. Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν οι ενδείξεις αυτές έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα επί της συσκευασίας.' Άρθρο 8 Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): 'γ) να αυξάνουν για τους σπόρους ακριβείας τα ελάχιστα όρια εν σχέσει με τα συγκάρπια που δίνουν ένα μόνο φυτάριο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Β σημείο 3 στοιχείο β) υπό ββ).' Άρθρο 9 Το κείμενο του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 15 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων που προέρχονται απευθείας από πιστοποιημένους βασικούς σπόρους που έχουν πιστοποιηθεί σε Κράτος Μέλος και έχουν συλλεγεί σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα δύνανται να πιστοποιούνται στο κράτος παραγωγής των βασικών σπόρων, αν έχουν υποβληθεί στον αγρό παραγωγής τους σε καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Α και αν έχει διαπιστωθεί με επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Β για τους πιστοποιημένους σπόρους.' Άρθρο 10 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, η ημερομηνία στην τελευταία περίοδο αντικαθίσταται με εκείνη της 1ης Ιουλίου 1970. Άρθρο 11 Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 οι λέξεις 'σκούρο κίτρινο' αντικαθίστανται από τη λέξη 'φαιό'. Άρθρο 12 Το κείμενο του παραρτήματος I μέρος Α σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '5. Οι ελάχιστες αποστάσεις των σποροφόρων γειτονικών καλλιεργειών είναι: '' ID='1'>α) Σακχαρότευτλα, εν σχέσει:' ID='1'>- Με σακχαρότευτλα άλλων ποικιλιών> ID='2'>500 μ.> ID='3'>300 μ.'> ID='1'>- Με κτηνοτροφικά τεύτλα ως και με άλλα υποείδη του είδους Beta vulgaris> ID='2'>1 000 μ.> ID='3'>600 μ.'' ID='1'>β) Κτηνοτροφικά τεύτλα, εν σχέσει:' ID='1'>- Με κτηνοτροφικά τεύτλα άλλων ποικιλιών> ID='2'>500 μ.> ID='3'>300 μ.'> ID='1'>- Με σακχαρότευτλα ως και με άλλα υποείδη του είδους Beta vulgaris> ID='2'>1 000 μ.> ID='3'>600 μ.'' Οι αποστάσεις αυτές εφαρμόζονται ομοίως προς απομόνωση, σε σχέση με φυτά ή αγρούς τεύτλων που καλλιεργούνται για τα ριζώματα και που παρουσιάζουν τις ταξιανθίες κατά την εποχή της ανθήσεως των αγρών παραγωγής σπόρων. Οι αποστάσεις αυτές δύνανται να μην τηρούνται, όταν υφίσταται επαρκής προστασία κατά πάσης ανεπιθυμήτου ξένης γονιμοποιήσεως.' Άρθρο 13 1. Το κείμενο του παραρτήματος I μέρος Β σημείο 3 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) '' ID='1'>Σακχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα' ID='1'>αα) Μονόσπερμοι σπόροι, σπόροι ακριβείας, σπόροι φυσικοί ποικιλιών των οποίων το ποσοστό σε διπλοειδή υπερβαίνει το 85%> ID='2'>97> ID='3'>73> ID='4'>15'> ID='1'>ββ) Άλλοι σπόροι,> ID='2'>97> ID='3'>68> ID='4'>15'' Το ποσοστό σε βάρος σπόρων άλλων φυτών δεν υπερβαίνει το 0,3% από το οποίο το μέγιστο ποσοστό ζιζανίων είναι 0,1%.' 2. Στο παράρτημα I μέρος Β σημείο 3 στοιχείο β) πρώτη περίοδος, οι λέξεις 'σπόροι πολυμερισμένοι' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'σπόροι ακριβείας'. 3. Το κείμενο του παραρτήματος I μέρος Β σημείο 3, στοιχείο β) υπό ββ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ββ) Σπόροι ακριβείας: Για τις ποικιλίες των οποίων το ποσοστό σε διπλοειδή υπερβαίνει το 85, τουλάχιστον 58% των φυτρωμένων συγκαρπίων δίδουν ένα μόνο φυτάριο. Για όλους τους άλλους σπόρους, τουλάχιστον 63% των φυτρωμένων συγκαρπίων δίδουν ένα μόνο φυτάριο. Το ποσοστό των συγκαρπίων που δίδουν τρία ή περισσότερα φυτάρια δεν υπερβαίνει το 5% υπολογιζομένου επί των φυτρωμένων συγκαρπίων.' Άρθρο 14 Στο παράρτημα II ο αριθμός '300' αντικαθίσταται από τον αριθμό '500'. Άρθρο 15 1. Το κείμενο του παραρτήματος III μέρος Α σημεία 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ.' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους.' 2. Το σημείο 9 του παραρτήματος III μέρος Α διαγράφεται. 3. Το κείμενο του παραρτήματος III μέρος Α σημείο 11, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Για τους σπόρους ακριβείας: ένδειξη 'ακριβείας'.' 4. Πάντως, οι ετικέτες που φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III τμήμα Α σημεία 1, 9 και 11 της οδηγίας του Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά δύνανται να χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 1970. Άρθρο 16 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 1969 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ενημερώνουν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 1969. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. P. BUCHLER (1) ΕΕ αριθ. Α 108 της 19.10.1968, σ. 30. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία