ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1969/31969L0062

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1969-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1969-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1969-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 69/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 'περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση(2)- ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι μεταβατικές διατάξεις και να επιτραπεί η χρησιμοποίηση σε στάδια προγενέστερα από τους βασικούς σπόρους- ότι πρέπει να τροποποιηθεί μία ένδειξη της ετικέτας καθώς και το χρώμα αυτής, εφ' όσον πρόκειται για σπόρους κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση τροποποιείται όπως ορίζεται στα ακόλουθα άρθρα. Άρθρο 2 1. Το άρθρο 2 γίνεται άρθρο 2 παράγραφος 1. 2. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Β στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή πιστοποιούμενους σπόρους ή σπόρους σταδίου προγενεστέρου των βασικών σπόρων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, κατά την επίσημη εξέταση, στις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες για τους βασικούς σπόρους-'. 3. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2: '2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται: α) κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου δύο ετών το πολύ μετά τη θέση σε ισχύ των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων προς συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 μέρος Β να πιστοποιούν ως πιστοποιούμενους σπόρους τους σπόρους που προέρχονται απευθείας από σπόρους επίσης ελεγχθέντες σε Κράτος Μέλος σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και που παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που παρέχονται από τους σπόρους που έχουν πιστοποιηθεί ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι' σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας- β) να προβλέπουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 1972 ότι οι επίσημες εξετάσεις που αφορούν την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα II δεν διεξάγονται σε όλες τις σπορομερίδες κατά την πιστοποίηση, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Πάντως η εξέταση πρέπει να γίνει τουλάχιστον επί του 20% όλων των σπορομερίδων.' Άρθρο 3 Στο άρθρο 7 η λέξη 'παράδοση' αντικαθίσταται από τη λέξη 'σπορομερίδα'. Άρθρο 4 Στο άρθρο 8 η λέξη 'παραδόσεις' αντικαθίσταται από τη λέξη 'σπορομερίδες'. Άρθρο 5 Το κείμενο του άρθρου 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Δύνανται να προβούν σε μία ή περισσότερες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ομοίως μνεία επί της ετικέτας της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 1 περί της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας που έγινε και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε.' Άρθρο 6 Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) περιέχουν στο εσωτερικό επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας περιλαμβάνουσα τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 3, 4, και 6 για την ετικέτα- η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις έχουν τυπωθεί ανεξίτηλα επί της συσκευασίας.' Άρθρο 7 Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 η ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση αντικαθίσταται με εκείνη της 1ης Ιουλίου 1970. Άρθρο 8 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, οι λέξεις 'σκούρο κίτρινο' αντικαθίστανται από τη λέξη 'φαιό'. Άρθρο 9 1. Το κείμενο του παραρτήματος III μέρος Α σημεία 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ.' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους.' 2. Εν τούτοις, οι ετικέτες που φέρουν την ένδειξη που ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση δύνανται να χρησιμοποιηθούν το αργότερο μέχρι της 30ής Ιουνίου 1970. Άρθρο 10 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 1969 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πληροφορούν δε περί αυτών αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 1969. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. P. BUCHLER (1) ΕΕ αριθ. Α 108 της 19.10.1968, σ. 30. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία