ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1969/31969L0063

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1969-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1969-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1969-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 69/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 1969 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (69/63/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 αυτής, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), (1) ΕΕ αριθ. Α 108 της 19.10.1968, σ. 30. τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες δοατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (2) (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι μεταβατικές διατάξεις και να επιτραπεί η χρήση σπόρων προγενεστέρων γενεών των βασικών σπόρων ότι είναι αναγκαίο να περιληφθούν στην οδηγία νέα είδη κτηνοτροφικών φυτών και να προσδιορισθούν γι’ αυτά οι ελάχιστες προϋποθέσεις ότι, αν στο έδαφος κράτους μέλους δεν υφίσταται κανονικά αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων ορισμένων ειδών πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής αυτού του κράτους μέλους από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας σε σχέση με τα εν λόγω είδη κατά τη διαδικασία της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση ότι πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες απλουστεύσεις ως προς τη σήμανση καθώς και τροποποίηση του χρώματος της ετικέτας, όταν πρόκειται για εμπορικούς σπόρους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών τροποποιείται όπως ορίζεται στα ακόλουθα άρθρα. ρθρο 2 Η λέξη «πολλαπλασιασμός» αντικαθίσταται κάθε φορά από τη λέξη «αναπαραγωγή». ρθρο 3 1. Το άρθρο 2 γίνεται άρθρο 2 παράγραφος 1. 2. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Α στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Leguminosae // Ψυχανθή Hedysarum coronarium L. /7 Ηδύσαρυν το Στεφανοφόρον Lotus corniculatus L. // Λωτός ο κερατιοφόρος Lupinus spec. με εξαίρεση του Lupinus perennis L. // Λούπινον με εξαίρεση το λούπινον το Πολυετές Medicago lupulina L. // Μηδική η Λυκίσκη Medocago sativa L. // Μηδική η Ήμερος Medicago varia Martyn // Μηδική ποικιλία στικτή Onobrychis sativa Lam. // Ονοβρυχία η Ήμερος Pisum arvense L. // Πίσον το Αρουραίον Trifolium alexandrium L. // Τριφύλλιον το Αλεξανδρινόν Trifolium hybridum L. // Τριφύλλιον το Νόθον Trifolium incaruatum L. // Τριφύλλιον το Σαρκόχρουν Trifolium pratense L. // Τριφύλλιον το Λειμώνιον Trifolium repens L. // Τριφύλλιον το Έρπον Trifolium resupinatum L. // Τριφύλλιον το Ύπτιον Trigonella foenum-graecum L. // Τριγωνίσκη (Μοσχοσίταρο) Vicia spec. με εξαίρεση της Vicia faba major L. // Είδη βίκου με εξαίρεση τους Κυάμους (Κουκιά).» 3. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Α προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): «γ) λλα είδη Brassica napus L. // Γογγύλη var. napobrassica (L) Peterm. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) // Κράμβη Κτηνοτροφική Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. // Ελαιοφόρο Ραπάνι.» 4. Το κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 μέρος Γ στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων οι οποίοι ανταποκρίνονται κατόπιν επισήμου εξετάσεως στις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους βασικούς σπόρους.» 5. Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2 και 3: «2. Τα κράτη μέλη δύνανται εντός μεταβατικής περιόδου τεσσάρων ετών το πολύ μετά τη θέση σε ισχύ των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 μέρος Γ να πιστοποιούν ως πιστοποιημένους σπόρους εκείνους που προέρχονται απευθείας από σπόρους επίσημα ελεχθέντες εντός κράτους μέλους σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και οι οποίοι παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις με εκείνες που παρέχονται από σπόρους πιστοποιημένους ως βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας. 3. Δεν θίγεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν ότι οι σπόροι του είδους Brassica rapa var. rapa (L.) Thell. υπόκεινται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.» ρθρο 4 Το κείμενο του άρθρου 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι των: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium spec. Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago varia Martyn Pisum arvense L. Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. Trifolium repens L. και από της 1ης Ιουλίου 1971 του Trifolium pratense L. δεν δύνανται να διατίθενται στο εμπόριο, εκτός αν έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο παράρτημα ΙΙ.» ρθρο 5 Στο άρθρο 8 η λέξη «παραδόσεις» αντικαθίσταται από τη λέξη «σπορομερίδες». ρθρο 6 Το κείμενο του άρθρου 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Δύνανται να γίνουν μία ή περισσότερες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ομοίως μνεία επί της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ετικέτας περί της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας που έγινε και της υπηρεσίας που την πραγματοποίησε.» ρθρο 7 1. Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) οι λέξεις «σκούρο κίτρινο» αντικαθίστανται από τη λέξη «φαιό». 2. Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) περιέχουν στο εσωτερικό επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας η οποία αναφέρει τις ενδείξεις τις προβλεπόμενες για την ετικέτα στπ παράρτημα IV μέρος Α υπό α) σημεία 3, 4 και 5 και για τους εμπορικούς σπόρους υπό β) σημεία 2, 4 και 5. Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις έχουν τυπωθεί με ανεξίτηλο τρόπο επί της συσκευασίας.» ρθρο 8 Το κείμενο του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ρθρο 15 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους που πιστοποιούνται σε κράτος μέλος και συλλέγονται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα δύνανται να πιστοποιούνται στο κράτος παραγωγής των βασικών σπόρων, αν έχουν υποβληθεί σε καλλιεργητικό έλεγχο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι και αν έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο για την πιστοποίηση των πιστοποιημένων σπόρων που προέρχονται απευθείας από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων οι οποίοι δύνανται να πληρούν και πληρούν κατά την επίσημη εξέταση τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους βασικούς σπόρους.» ρθρο 9 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 η ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία περίοδο αντικαθίσταται από εκείνη της 1ης Ιουλίου 1970. ρθρο 10 Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 οι λέξεις «βασικοί σπόροι και» τίθενται μετά από τις λέξεις «μετέλεγχος των δειγμάτων». ρθρο 11 Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 23α: «ρθρο 23α Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, κράτος μέλος δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να απαλλαγεί εν όλω ή εν μέρει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας για ορισμένα είδη, αν δεν υφίσταται κανονικά επί του εδάφους του αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων των ειδών αυτών.» ρθρο 12 1. Στο παράρτημα Ι προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4α: «4α Για τα είδη Brassica, οι ελάχιστες αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές καλλιέργειες άλλων ποικιλιών ή υποδιαιρέσεων του ιδίου είδους είναι: 400 μέτρα για τους βασικούς σπόρους 200 μέτρα για τους πιστοποιημένους σπόρους. Οι αποστάσεις αυτές δυνατόν να μην τηρούνται, εφόσον υπάρχει ικανοποιητική προστασία εναντίον κάθε ανεπιθύμητης ξένης γονιμοποιήσεως.» 2. Στο παράρτημα Ι σημείο 5, οι λέξεις «αλλόγαμα είδη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα άλλα αλλόγαμα είδη». ρθρο 13 1. Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ μέρος Ι σημείο 3 υπό Α στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> 2. Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι σημείο 3 υπό Α προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> 3. Το κείμενο του παραρτήματιος ΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Για την Poa Annua L. ένα ποσοστό 10% και για τα άλλα είδη της Poa 3% σε σπόρους άλλων ειδών της Poa δεν θεωρούνται ως πρόσμιξη.» ρθρο 14 1. Στο κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Α στοιχείο α) τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ' 2. Υπηρεσίες πιστοποιήσεως και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους.» 2. Το κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Α στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Για τους εμπορικούς σπόρους: 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ' 2. 'Εμπορικοί σπόροι (μη πιστοποιημένοι για την ποικιλία)' 3. Υπηρεσίες πιστοποιήσεως και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους. 4. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος 5. Είδος (1) (1) Όσον αφορά τα λούπινα πρέπει να δηλώνεται αν πρόκειται για πικρά ή γλυκά λούπινα. 6. Περιοχή παραγωγής 7. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος.» 3. Εντούτοις, οι ετικέτες που φέρουν τις ενδείξεις τις προβλεπόμενες στο παράρτημα IV μέρος Α στοιχείο α) σημείο 1 και στοιχείο β) της οδηγίας του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών δύνανται να χρησιμοποιούνται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 1970. ρθρο 15 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1969 το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν δε περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. ρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 1969. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J.P. BUCHLER
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία