ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1970/31970L0357

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1970-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1970-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1970-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 70/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 70/357/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 100 και 227 παράγραφος 2 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , σε κάθε νομοθεσία που αφορά τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα , πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πρώτο λόγο η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας , κατά δεύτερο λόγο η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τις καταστρατηγήσεις , καθώς επίσης και οι οικονομικές και τεχνολογικές αναγκαιότητες στα όρια που επιβάλλει η προστασία της υγείας . ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τις ουσίες αυτές , εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συνθήκες άνισου ανταγωνισμού και συνεπώς να έχουν άμεση επίπτωση στη δημιουργία ή τη λειτουργία της κοινής αγοράς . ότι η προσέγγιση των νομοθεσιών αυτών είναι αναγκαία για την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων . ότι η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σε πρώτο στάδιο την κατάρτιση ενιαίου καταλόγου των εν λόγω ουσίων , των οποίων η χρήση επιτρέπεται με σκοπό την προστασία των τροφίμων από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση , καθώς επίσης και τον καθορισμό κριτηρίων καθαρότητος , στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι παραπάνω ουσίες . ότι για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και τεχνολογικές αναγκαιότητες σε ορισμένα Κράτη μέλη , πρέπει να προβλεφθει προθεσμία , κατά τη διάρκεια της οποίας αυτά τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν για ορισμένες από τις ουσίες αυτές τις ισχύουσες νομοθεσίες τους . ότι , σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο παρέχει αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων , που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (1) . ότι , σε δεύτερο στάδιο , το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την προσέγγιση των νομοθεσιών των σχετικών με τα τρόφιμα ανά κεφάλαιο , στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται οι αντιοξειδωτικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας καθώς και για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η προσθήκη αυτή πρέπει να γίνεται , λαμβάνοντας υπόψη και τα επιστημονικά δεδομένα στο θέμα αυτό . ότι , η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 της συνθήκης , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση , για λόγους προστασίας των τροφίμων από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση , όπως η αλλοίωση των λιπών και η μεταβολή του χρώματος των τροφίμων από αυτοξείδωση , ουσίων άλλων από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα , μέρη I εώς III , ενδεχομένως διαλυμένες ή αραιωμένες με τις ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος IV του παραρτήματος . Άρθρο 2 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 και για χρονικό διάστημα τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις εθνικές τους νομοθεσίες , δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στα τρόφιμα της συνθετικής βτοκοφερόλης , του αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικού δινατρίου ασβεστίου , του γαλλικού προπυλεστέρα και των εστέρων του 1-ασκορβικού οξέος με μη διακλαδισμένα λιπαρά οξέα με άτομα άνθρακα 14 και 18 . Πριν από την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο , το Συμβούλιο θα μπορεί να αποφανθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 της συνθήκης , σχετικά με πρόταση οδηγίας για την καταχώρηση στο παράρτημα των ουσίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο . Η καταχώρηση των ουσίων στο παράρτημα δεν μπορεί να αποφασισθεί παρά μόνο αν οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει το ακίνδυνο αυτών για την ανθρώπινη υγεία , και αν η χρησιμοποίησή τους είναι αναγκαία από οικονομική άποψη . Άρθρο 3 1 . Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση στα τρόφιμα μιας από τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ή που η περιεκτικότητά της σε ένα ή περισσότερα στοιχεία από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία , ένα Κράτος μέλος δύναται , για χρονικό διάστημα το πολύ ενός έτους , να αναστείλει την άδεια χρησιμοποιήσεως της ουσίας αυτής ή να μειώσει την ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω στοιχεία . Ενημερώνει αμέσως περί αυτού την Επιτροπή , η οποία ζητεί τη γνώμη των Κρατών μελών . 2 . Μετά από πρόταση της Επιτροπής , το Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση , ομοφώνως , αν πρέπει να τροποποιηθεί ο κατάλογος του παραρτήματος και , κατά περίπτωση , θεσπίζει με οδηγία τις αναγκαίες τροποποιήσεις . Εν ανάγκη δύναται επίσης το Συμβούλιο , με ειδική πλειοψηφία , προτάσει της Επιτροπής , να παρατείνει το πολύ για ένα έτος το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτη φράση . Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε , οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα , να ανταποκρίνονται : α ) στα κατωτέρω γενικά κριτήρια καθαρότητας : - Δεν πρέπει να περιέχουν αρσενικό περισσότερο από 3 mg/kg ούτε μόλυβδο περισσότερο από 10 mg/kg . - Δεν πρέπει να περιέχουν χαλκό και ψευδάργυρο συνολικά περισσότερο από 50 mg/kg από τα οποία η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 mg/kg , εκτός παρεκκλίσεων που προκύπτουν από τον καθορισμό των ειδικών κριτηρίων που προβλέπονται υπό β ) . - Δεν πρέπει να περιέχουν προσδιορίσιμα ίχνη επικίνδυνων από τοξικολογική άποψη στοιχείων , ιδίως άλλων βαρέων μετάλλων , εκτός των παρεκκλίσεων που προκύπτουν από τον καθορισμό των ειδικών κριτηρίων που προβλέπονται υπό β ) . β ) στα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 . Άρθρο 5 1 . Μετά από πρόταση της Επιτροπής , το Συμβούλιο ομόφωνα θεσπίζει με οδηγία τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα , μέρη I εώς III και IV , σημεία 4 εώς 7 . 2 . Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 καθορίζονται : - οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας , γενικών και ειδικών , του άρθρου 4 . - οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως για την αναζήτηση και την πιστοποίηση των ουσίων που έχουν αντιοξειδωτική δράση εντός και επί των τροφίμων . Άρθρο 6 1 . Στην περίπτωση που γίνεται παραπομπή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων , που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , στο εξής καλούμενη η « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με πρωτοβουλία του ίδιου είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία την οποία ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει , ανάλογα με το επείγον του κρινομένου θέματος . Αποφαίνεται με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων , οι δε ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 , παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφ’ όσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής , ή αν δεν υπάρχει γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . γ ) Αν το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από τη σύγκλησή του , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 7 Οι διατάξεις του άρθρου 5 εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών , που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία συγκλήθηκε η επιτροπή για πρώτη φορά , είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 , παράγραφος 1 , είτε σε εφαρμογή οιασδήποτε άλλης ανάλογης διατάξεως . Άρθρο 8 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα , ώστε οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα , μέρη I εώς III και που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα για τους σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 , να διατίθενται στο εμπόριο μόνο αν η συσκευασία ή οι περιέκτες τους φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις : α ) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή ενός πωλήτη υπευθύνου κατά τη νομοθεσία του Κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος το πρόσωπο που εισάγει ένα προϊόν άπό τρίτη χώρα εξομοιούται με τον κατασκευαστή . β ) τον αριθμό και την ονομασία των ουσίων , όπως αναφέρονται στο παράρτημα . γ ) την ένδειξη « για τρόφιμα ( περιορισμένη χρήση ) » . δ ) Σε περίπτωση μίγματος των ουσίων που απαριθμούνται στο παράρτημα μεταξύ τους ή με άλλες ουσίες : - την ονομασία καθενός συστατικού ή , όταν υπάρχει , τον αριθμό τους , όπως αναφέρονται στο παράρτημα . - την εκατοστιαία αναλογία τους , όταν πρόκειται για μια ή περισσότερες ουσίες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα , μέρη I εώς III και IV , σημείο 7 , αν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από διατάξεις σχετικές με άλλες κατηγορίες προσθέτων . 2 . Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύσουν την εισαγωγή στο εδαφός τους και τη διάθεση στο εμπόριο ουσίων που απαριθμούνται στο παράρτημα για μόνο το λόγο ότι θεωρούν την επισήμανση ανεπαρκή , αν οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες ή στους περιέκτες και αν εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β ) και γ ) είναι γραμμένες σε δύο επίσημες γλώσσες της Κοινότητος , η μία γερμανικής και η άλλη λατινικής προελεύσεως . Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νομοθεσίες που καθορίζουν τα τρόφιμα , στα οποία επιτρέπεται να προστεθούν οι ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα , μέρη I έως III και τις προϋποθέσεις της προσθήκης αυτής . Εν τούτοις , οι νομοθεσίες αυτές δεν πρέπει να αποκλείουν τελείως τη χρήση στα τρόφιμα μιας από τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα . Άρθρο 10 1 . Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα καθώς και στα τρόφιμα που εισάγονται στην Κοινότητα . 2 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα τρόφιμα που προορίζονται να εξαχθούν έξω από την Κοινότητα . Άρθρο 11 1 . Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη τροποποιούν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και πληροφορούν αμέσως περί αυτών την Επιτροπή . Η κατά τα ανωτέρω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . 2 . Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2 , εδάφιο πρώτο , οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο αρχίζουν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο . Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα . Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 13 Ίουλίου 1970 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. N 291 της 19 . 11 . 1969 , σ. 9 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ I Αντιοξειδωτικά Αρίθμηση ΕΟΚ * Ονομασία * Ε 300 * L-ασκορβικό οξύ * Ε 301 * L-ασκορβικό νάτριο ( άλας νατρίου του L-ασκορβικού οξέος ) * Ε 302 * L-ασκορβικό ασβέστιο ( άλας ασβεστίου του L-ασκορβικού οξέος ) * Ε 303 * 5,6-διακετυλο-L-ασκορβικό οξύ * Ε 304 * 6-παλμιτυλο-L-ασκορβικό οξύ * Ε 306 * Εκχυλίσματα φυσικής προελεύσεως πλούσια σε τοκοφερόλες * Ε 307 * Συνθετική άλφα-τοκοφερόλη * Ε 308 * Συνθετική γάμμα-τοκοφερόλη * Ε 309 * Συνθετική δέλτα-τοκοφερόλη * Ε 311 * Γαλλικός οκτυλεστέρας * Ε 312 * Γαλλικός δωδεκυλεστέρας * Ε 320 * Βουτυλοϋδροξυανισόλη ( ΒΗΑ ) * Ε 321 * Βουτυλοϋδροξυτολουόλιο ( ΒΗΤ ) * ΜΕΡΟΣ II Ουσίες που έχουν αντιοξειδωτική δράση αλλά επίσης και άλλες ιδιότητες Αρίθμηση ΕΟΚ * Ονομασία * Ε 220 * Διοξείδιο του θείου * Ε 221 * Θειώδες νάτριο * Ε 222 * Όξινο θειώδες νάτριο * Ε 223 * Διθειώδες νάτριο ( πυροθειώδες νάτριο ) * Ε 224 * Διθειώδες κάλιο ( πυροθειώδες κάλιο ) * Ε 226 * Θειώδες ασβέστιο * Ε 322 * Λεκιθίνες * ΜΕΡΟΣ III Ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν την αντιοξειδωτική δράση άλλων ουσίων Αρίθμηση ΕΟΚ * Ονομασία * Ε 270 * Γαλακτικό οξύ * Ε 325 * Γαλακτικό νάτριο ( άλας νατρίου του γαλακτικού οξέος ) * Ε 326 * Γαλακτικό κάλιο ( άλας καλίου του γαλακτικού οξέος ) * Ε 327 * Γαλακτικό ασβέστιο ( άλας ασβεστίου του γαλακτικού οξέος ) * Ε 330 * Κιτρικό οξύ * Ε 331 * Άλατα νατρίου του κιτρικού οξέος * Ε 332 * Άλατα καλίου του κιτρικού οξέος * Ε 333 * Άλατα ασβεστίου του κιτρικού οξέος * Ε 334 * Τρυγικό οξύ * Ε 335 * Άλατα νατρίου του τρυγικού οξέος * Ε 336 * Άλατα καλίου του τρυγικού οξέος * Ε 337 * Τρυγικό καλιονάτριο * Ε 338 * Ορθοφωσφορικό οξύ * Ε 339 * Άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος * Ε 340 * Άλατα καλίου του ορθοφωσφορικού οξέος * Ε 341 * Άλατα ασβεστίου του ορθοφωσφορικού οξέος * Ε 372c (1) * Κιτρικός εστέρας μονο-και-διγλυκεριδίων των εδώδιμων λιπαρών οξέων * ΜΕΡΟΣ IV Ουσίες που είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν για την διάλυση ή την αραίωση των ουσίων που αναφέρονται στα μέρη I ως III Ονομασία 1 . Πόσιμο νερό , νερό απιονισμένο , νερό απεσταγμένο 2 . Εδώδιμα ελαία 3 . Εδώδιμα λίπη 4 . Αιθυλική αλκοόλη 5 . Γλυκερίνη 6 . Σορβίτης 7 . Προπυλενογλυκόλη ( 1,2-Προπανοδιόλη ) (1) Διόρθωση ΕΕ της 22 . 1 . 72 αριθ. N 18 , σ. 22 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία