ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1970/31970L0358

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1970-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1970-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1970-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 70/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 που επιφέρει τετάρτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1970 που επιφέρει τέταρτη τροποποίηση στην οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 70/358/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1968 (2) , η Επιτροπή έλαβε την αρμοδιότητα , να καθορίζει , μετά από διαβουλεύσεις με τα Κράτη μέλη , τις μεθόδους αναλύσεως , τις αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας τα οποία πρέπει να πληρούν οι χρωστικές ύλες . ότι αρμόζει να ανατεθεί στην Επιτροπή το έργο του καθορισμού των τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων αναλύσεως για την ανίχνευση και την πιστοποίηση των χρωστικών υλών μέσα και πάνω στα τρόφιμα . ότι είναι σκόπιμο , σε όλες τις περιπτώσεις , κατά τις οποίες το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εκτέλεση κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , να προβλέπεται διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων , που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (3) , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία της 23ης Οκτωβρίου 1962 του Συμβουλίου τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 . Άρθρο 2 Το άρθρο 11 παράγραφος 2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « 2 . Καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11α : - οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο των γενικών και ειδικών κριτηρίων καθαρότητας που ορίζονται στο παράρτημα III . - οι τρόποι εκτελέσεως των δειγματοληψιών και οι μέθοδοι αναλύσεως για την ανίχνευση και την πιστοποίηση των χρωστικών υλών μέσα και πάνω στα τρόφιμα . » Άρθρο 3 Μετά το άρθρο 11 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες διατάξεις : « Άρθρο 11α 1 . Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , στο εξής καλούμενη « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της , είτε με πρωτοβουλία του ιδίου , είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου ενός Κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυτώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον πρόεδρο , ανάλογα με το επείγον του κρινομένου θέματος . Η επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία 12 ψήφων , όπου οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 , παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) Εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής , ή αν δεν υπάρχει γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . γ ) Αν κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών , που υπολογίζεται από τη σύγκληση του Συμβουλίου , αυτό δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 11β Οι διατάξεις του άρθρου 11α εφαρμόζονται για ένα χρονικό διάστημα δέκα οκτώ μηνών , που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία συγκαλείται η επιτροπή για πρώτη φορά , είτε σε εφαρμογή του άρθρου 11α παράγραφος 1 , είτε βάσει κάθε άλλης αναλόγου διατάξεως . » Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 13 Ιουλίου 1970 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. 115 της 11 . 11 . 1962 , σ. 2645/62 . (2) ΕΕ αριθ. N 309 της 24 . 12 . 1968 , σ. 24 . (3) ΕΕ αριθ. N 291 της 19 . 11 . 1969 , σ. 9 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία