ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1970/31970L0359

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1970-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1970-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1970-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 70/359/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1970 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 70/359/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1968 (2) , εδόθη στην Επιτροπή η αρμοδιότης να προσδιορίσει , κατόπιν διαβουλεύσεων με τα Κράτη μέλη , τις μεθόδους αναλύσεως τις αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας , στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα συντηρητικά . ότι ενδείκνυται ν’ ανατεθεί στην Επιτροπή το έργο του καθορισμού των τρόπων δειγματοληψίας και των μεθόδων αναλύσεως για την ανίχνευση και την πιστοποίηση των συντηρητικών μέσα και πάνω στα τρόφιμα . ότι , σε όλες τις περιπτώσεις , που το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , αρμόζει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (3) , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 . Άρθρο 2 Το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « 2 . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 α ) καθορίζονται : - οι μέθοδοι αναλύσεως οι απαραίτητες για τον έλεγχο των γενικών και ειδικών κριτηρίων καθαρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7 , - οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως για την ανίχνευση και την πιστοποίηση των συντηρητικών μέσα και πάνω στα τρόφιμα . » Άρθρο 3 Μετά το άρθρο 8 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες διατάξεις : « Άρθρο 8α ) 1 . Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων , που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , καλουμένη στο εξής η ' επιτροπή ' , συγκαλείται από τον πρόεδρό της , είτε με πρωτοβουλία του ιδίου είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στηνεέπιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Ή επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τον πρόεδρο , ανάλογα με το επείγον του θέματος . Η επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων , οι δε ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής , ή όταν δεν υπάρχει γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία . γ ) Αν κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από τη σύγκληση του Συμβουλίου , αυτό δεν έχει αποφανθεί , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 8β ) Οι διατάξεις του άρθρου 8 α ) εφαρμόζονται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η επιτροπή συγκαλείται για πρώτη φορά , είτε σε εφαρμογή του άρθρου 8α ) παράγραφος 1 , είτε βάσει οιασδήποτε άλλης αναλόγου διατάξεως . » Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 13 Ιουλίου 1970 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. N 309 της 24 . 12 . 1968 , σ. 25 . (3) ΕΕ αριθ. N 291 της 19 . 11 . 1969 , σ. 9 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία