ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1970/31970L0458

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1970-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1970-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1970-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 αυτής, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η παραγωγή σπόρων κηπευτικών κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος- ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια κηπευτικών εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη χρησιμοποίηση καταλλήλων σπόρων προς σπορά- ότι, για το σκοπό αυτό, ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν περιορίσει, από αρκετό καιρό, την εμπορία σπόρων ορισμένων ειδών κηπευτικών σε ελεγχόμενους σπόρους καθορισμένων ποικιλιών, ενώ άλλα κράτη έχουν εισαγάγει προαιρετικούς ελέγχους που αφορούν την ποιότητα των σπόρων αυτών- ότι στο μέτρο που προβαίνουν σε αυτούς τους ελέγχους σπόρων, τα Κράτη Μέλη έχουν επωφεληθεί από το αποτέλεσμα των εργασιών συστηματικής επιλογής φυτών που διενεργούνται ήδη από πολλές δεκαετίες και έχουν καταλήξει στη δημιουργία σαφώς διακρινομένων ποικιλιών, σταθερών και επαρκώς ομοιομόρφων των οποίων τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την προσδοκία ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για τις προβλεπόμενες χρήσεις- ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην καλλιέργεια κηπευτικών της Κοινότητος από την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη ενιαίων κανόνων και κατά το δυνατό αυστηροτέρων όσον αφορά την εκλογή ποικιλιών αποδεκτών στην πιστοποίηση, στον έλεγχο και στην εμπορία- ότι, στην αρχή, καθίσταται αναγκαίο να καταρτισθεί κοινός κατάλογος ποικιλιών ειδών κηπευτικών- ότι ένας τέτοιος κατάλογος είναι δυνατόν να καταρτισθεί στο άμεσο μέλλον μόνο βάσει εθνικών καταλόγων- ότι πρέπει, ως εκ τούτου, όλα τα Κράτη Μέλη να καταρτίσουν έναν ή περισσότερους εθνικούς καταλόγους των ποικιλιών που είναι αποδεκτές στο έδαφός τους στην πιστοποίηση, στον έλεγχο και στην εμπορία- ότι οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με ομοιόμορφους κανόνες, ώστε οι αποδεκτές ποικιλίες να είναι σαφώς διακρινόμενες, σταθερές και επαρκώς ομοιόμορφες. ότι οι εξετάσεις για την αποδοχή ποικιλίας απαιτούν να καθορισθεί σημαντικός αριθμός ομοιομόρφων κριτηρίων και ελαχίστων απαιτήσεων εκτελέσεως- ότι, εξάλλου, οι προδιαγραφές σχετικά με τη διάρκεια μιας αποδοχής, τα αίτια διαγραφής της και την πραγματοποίηση επιλογής διατηρητέων ποικιλιών πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και ότι πρέπει να προβλεφθεί αμοιβαία ενημέρωση των Κρατών Μελών όσον αφορά την αποδοχή και τη διαγραφή ποικιλιών ότι οι σπόροι ποικιλιών που είναι εγγεγραμμένοι στον κοινό κατάλογο ποικιλιών δεν πρέπει να υποβάλλονται στο εσωτερικό της Κοινότητος σε κανέναν περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία- ότι πρέπει η Επιτροπή να εξασφαλίζει τη δημοσίευση των ποικιλιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- ότι πρέπει, επί πλέον, να παρέχεται στα Κράτη Μέλη το δικαίωμα να προβάλλουν αντιρρήσεις για μία ποικιλία, αν οι αντιρρήσεις αυτές δικαιολογούνται για φυτοϋγειονομικούς λόγους- ότι πρέπει να προβλέπονται προδιαγραφές που να αναγνωρίζουν την ισοδυναμία των εξετάσεων και των ελέγχων ποικιλιών που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες- ότι, εν τούτοις, δικαιολογείται περιορισμός της εμπορίας ορισμένων ποικιλιών μόνο στο μέτρο που υπάρχει συγχρόνως η εγγύηση για το γεωργό ότι πράγματι θα αποκτήσει σπόρους αυτών των ιδίων ποικιλιών- ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να δύναται να εφαρμόζεται τόσο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές όσο και στην εμπορία στις εθνικές αγορές- ότι, κατά γενικό κανόνα, οι σπόροι κηπευτικών δεν δύνανται να τεθούν σε εμπορία εκτός αν, σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιήσεως, οι σπόροι αυτοί έχουν εξετασθεί επίσημα και έχουν πιστοποιηθεί σαν βασικοί σπόροι ή πιστοποιημένοι σπόροι- ότι, για ορισμένα είδη κηπευτικών, θα ήταν επιθυμητό να περιορισθεί η εμπορία στους πιστοποιηθέντες σπόρους- ότι, εν τούτοις, είναι αδύνατο επί του παρόντος να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δεδομένου ότι οι ανάγκες της Κοινότητος δεν θα ηδύναντο να καλυφθούν στο σύνολό τους- ότι πρέπει γι' αυτό να επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ελεγμένων standard σπόρων, οι οποίοι πρέπει επίσης να κατέχουν την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας, των χαρακτηριστικών αυτών υποβαλλομένων εν τούτοις μόνο σε επίσημο έλεγχο που πραγματοποιείται στην καλλιέργεια δειγματοληπτικά- ότι πρέπει οι μη εμπορεύσιμοι σπόροι κηπευτικών να εξαιρούνται του τομέως εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων, λόγω της μικρής οικονομικής σημασίας τους- ότι δεν πρέπει να θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να υποβάλλουν τους σπόρους αυτούς σε ειδικές προδιαγραφές- ότι, για να βελτιωθεί η ποιότητα των σπόρων κηπευτικών εντός της Κοινότητος, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ειδική ελαχίστη καθαρότητα και τη βλαστική ικανότητα- ότι πρέπει ο τομέας εφαρμογής της οδηγίας να επεκταθεί σε κατάλογο ειδών, όσο το δυνατόν πληρέστερο, που να περιλαμβάνει ορισμένα είδη δυνάμενα να είναι συγχρόνως κηπευτικά, κτηνοτροφικά φυτά ή ελαιούχα φυτά- ότι αν, εν τούτοις, στο έδαφος Κράτους Μέλους δεν υφίσταται κανονικά αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων ορισμένων ειδών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαλλαγει το κράτος αυτό από την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας ως προς τα εν λόγω είδη- ότι, για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα των σπόρων, πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες ως προς τη συσκευασία, τη δειγματοληψία, τη σφράγιση και τη σήμανση- ότι πρέπει να προβλεφθούν επίσης επίσημοι προέλεγχοι των πιστοποιημένων σπόρων και να καθορισθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο υπεύθυνος της εμπορίας των standard σπόρων και των πιστοποιημένων σπόρων που προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες- ότι, για να εξασφαλισθεί κατά την εμπορία των σπόρων, η τήρηση τόσο των σχετικών με την ποιότητα προϋποθέσεων όσο και των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβλέψουν κατάλληλες διατάξεις ελέγχου- ότι οι σπόροι που πληρούν τους όρους αυτούς πρέπει να υπόκεινται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 36 της συνθήκης, μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες- ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σπόροι πολλαπλασιασθέντες σε μία άλλη χώρα, από βασικούς σπόρους πιστοποιημένους σε Κράτος Μέλος, πρέπει να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι προς τους σπόρους που πολλαπλασιάσθηκαν σ' αυτό το Κράτος Μέλος- ότι πρέπει εξάλλου να προβλεφθεί ότι οι συλλεγέντες σε τρίτες χώρες σπόροι κηπευτικών θα δύνανται να τίθενται σε εμπορία εντός της Κοινότητος μόνο αν παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις τις οποίες παρέχουν οι σπόροι οι οποίοι πιστοποιούνται επίσημα ή τίθενται σε εμπορία εντός της Κοινότητος, ως standard σπόροι και είναι σύμφωνοι με τους κοινοτικούς κανόνες- ότι για περιόδους που ο εφοδιασμός σε πιστοποιημένους σπόρους διαφόρων κατηγοριών ή σε standard σπόρους παρουσιάζει δυσκολίες, πρέπει να γίνονται αποδεκτοί προσωρινά σπόροι υποκείμενοι σε μειωμένες απαιτήσεις- ότι, για να εναρμονισθούν οι τεχνικές μέθοδοι πιστοποιήσεως και ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα διάφορα Κράτη Μέλη και για να εξασφαλισθούν στο μέλλον δυνατότητες συγκρίσεως μεταξύ σπόρων πιστοποιημένων στο εσωτερικό της Κοινότητος και σπόρων προερχομένων από τρίτες χώρες, ενδείκνυται να δημιουργηθούν στα Κράτη Μέλη κοινοτικοί συγκριτικοί αγροί, για να καθίσταται δυνατός ένας ετήσιος μετέλεγχος των σπόρων ορισμένων ποικιλιών της κατηγορίας 'βασικοί σπόροι' και των σπόρων των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι' και 'standard σπόροι'- ότι πρέπει να μην εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στους σπόρους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες- ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα της λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής- ότι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προτεινομένων μέτρων πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στους κόλπους της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση που συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966(2), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία αυτή αφορά τους σπόρους προς σπορά κηπευτικών που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος. Άρθρο 2 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: Α. Κηπευτικά: φυτά των κάτωθι ειδών που προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση: '' ID='1'>Allium cepa L.> ID='2'>Κρόμμυο'> ID='1'>Allium porrum L.> ID='2'>Πράσσο'> ID='1'>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.> ID='2'>Ανθρίσκος ή χαιρέφυλλο'> ID='1'>Apium graveolens L.> ID='2'>Σέλινο'> ID='1'>Asparagus officinalis L.> ID='2'>Σπαράγγι'> ID='1'>Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich> ID='2'>Σέσκουλο'> ID='1'>Beta vulgaris L. var. esculenta L.> ID='2'>Κοκκινογούλι'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.> ID='2'>Κράμβη η ουλόφυλλος'> ID='1'>Brassica oleracla L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis> ID='2'>Κουνουπίδι'> ID='1'>Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck> ID='2'>Μπρόκολο'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.> ID='2'>Λάχανο Βρυξελλών'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. sabanda L.> ID='2'>Κράμβη του Μιλάνου'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC.> ID='2'>Κράμβη κεφαλωτή'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell> ID='2'>Κόκκινο λάχανο'> ID='1'>Brassica oleracea L. var. gongylodes L.> ID='2'>Ραφανοκράμβη'> ID='1'>Brassica rapa L. var. rapa. (L.) Thell> ID='2'>Γογγυλοκράμβη ανοίξεως Γογγυλοκράμβη φθινοπώρου'> ID='1'>Capsicum annuum L.> ID='2'>Πιπεριά Μεγαλόκαρπος πιπεριά'> ID='1'>Cichorium endivia L.> ID='2'>Αντίδι Κατσαρό Αντίδι Άγριο'> ID='1'>Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.> ID='2'>Ραδίκι'> ID='1'>Citrullus vulgaris L.> ID='2'>Καρπούζι'> ID='1'>Cucumis melo L.> ID='2'>Πεπόνι'> ID='1'>Cucumis sativus L.> ID='2'>Αγγούρι'> ID='1'>Cucurbita pepo L.> ID='2'>Κολοκύθι'> ID='1'>Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek> ID='2'>Καρότον'> ID='1'>Foeniculum vulgare P. Mill.> ID='2'>Μάραθον'> ID='1'>Lactuca sativa L.> ID='2'>Μαρούλι'> ID='1'>Petroselinum hortense Hoffm.> ID='2'>Μαϊντανός'> ID='1'>Phaseolus coccieneus L.> ID='2'>Φασίολος ο Ισπανικός'> ID='1'>Phaseolus vulgaris L.> ID='2'>Φασίολος ο κοινός'> ID='1'>Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.)> ID='2'>Μπιζέλι'> ID='1'>Raphanus sativus L.> ID='2'>Ρεπάνι'> ID='1'>Scorzonera hispanica L.> ID='2'>Σκορτσονέρα η Ισπανική'> ID='1'>Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.)> ID='2'>Τομάτα'> ID='1'>Solanum melongena L.> ID='2'>Μελιτζάνα'> ID='1'>Spinacia oleracea L.> ID='2'>Σπανάκι'> ID='1'>Valerianella locusta (L.) Betcke (V. olitoria Polt.)> ID='2'>Λυκοτρίβολο,'> ID='1'>Vicia faba major> ID='2'>Κουκιά'> ID='1'>Zca mays convar. microsperma (Koern.)> ID='2'>Αραβόσιτος ο μικρόκαρπος'> ID='1'>Zea mays convar. saccharata (Koern.)> ID='2'>Αραβόσιτος ο σακχαρώδης.'> Β. Βασικοί σπόροι: οι σπόροι α) που έχουν παραχθεί, υπ' ευθύνη του δημιουργού ή του υπεύθυνου για τη διατήρηση της ποικιλίας, σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής όσον αφορά την ποικιλία- β) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι'- γ) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, στις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II, προϋποθέσεις για τους 'βασικούς σπόρους'- δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε, μετά από επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Γ. Πιστοποιημένοι σπόροι: οι σπόροι α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού από σπόρους μιας γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων, οι οποίοι δύνανται να πληρούν και πληρούν κατά την επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I ή II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους- β) που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή κηπευτικών- γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 υπό β) τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I ή II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους- δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί κατά την επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις- ε) που υποβάλλονται σε επίσημο μετέλεγχο, που πραγματοποιείται με δειγματοληψία, για τον έλεγχο της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας. Δ. Standard σπόροι: οι σπόροι α) που κατέχουν επαρκώς την ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας- β) που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή κηπευτικών- γ) που πληρούν τους όρους του παραρτήματος II- δ) που υποβάλλονται σε επίσημο μετέλεγχο με δειγματοληψία, για τον έλεγχο της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας. Ε. Επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται α) από τις αρχές ενός κράτους, ή β) υπό την ευθύνη ενός κράτους, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή γ) για βοηθητικές δραστηριότητες, επίσης υπό τον έλεγχο ενός Κράτους, από ορκωτά πρόσωπα, υπό τον όρο ότι τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β) και γ) πρόσωπα δεν αποκομίζουν ιδιαίτερο όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. ΣΤ. Μικρές συσκευασίες: οι συσκευασίες που περιέχουν σπόρους καθαρού βάρους κατ' ανώτατο όριο α) 5 χιλιογράμμων για τα όσπρια, τον σακχαρώδη αραβόσιτο και τον αραβόσιτο τον μικρόκαρπο (popcorn)- β) 500 γραμμαρίων για τα κρόμμυα, ανθρίσκο, σπαράγγια, σέσκουλα, κοκκινογούλια, γογγυλοκράμβη ανοίξεως, γογγυλοκράμβη φθινοπώρου, καρπούζια, κολοκύθια, καρότα, ρεπάνια, σκορτσονέρες, σπανάκια, λυκοτρίβολο- γ) 100 γραμμαρίων για όλα τα άλλα είδη κηπευτικών. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται, για μεταβατική περίοδο το πολύ τριών ετών, μετά την έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 εδάφιο Γ), να πιστοποιούν ως πιστοποιημένους σπόρους, σπόρους που προέρχονται απευθείας από σπόρους επίσημα ελεγμένους σε Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις με εκείνες τις οποίες παρέχουν οι βασικοί σπόροι, οι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις βασικές αρχές της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κηπευτικών δύνανται να πιστοποιούνται, να ελέγχονται ως standard σπόροι και να τίθενται σε εμπορία, μόνο αν η ποικιλία τους είναι επίσημα αποδεκτή σε ένα τουλάχιστον Κράτος Μέλος. 2. Κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει έναν ή περισσοτέρους καταλόγους ποικιλιών που είναι επίσημα αποδεκτοί για την πιστοποίηση, τον έλεγχο ως standard σπόρων και την εμπορία εντός του εδάφους τους. Οι κατάλογοι υποδιαιρούνται: α) σύμφωνα με τις ποικιλίες, των οποίων οι σπόροι δύνανται είτε να πιστοποιούνται ως 'βασικοί σπόροι' ή 'σπόροι πιστοποιημένοι', είτε να ελέγχονται ως standard σπόροι, και β) σύμφωνα με τις ποικιλίες, των οποίων οι σπόροι δύνανται να ελέγχονται μόνο ως standard σπόροι. Κάθε άτομο δύναται να συμβουλεύεται τους καταλόγους. 3. Καταρτίζεται κοινός κατάλογος ποικιλιών ειδών κηπευτικών βάσει των εθνικών καταλόγων των Κρατών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17. 4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η εγγραφή ποικιλίας στον κοινό κατάλογο ή στον κατάλογο άλλου Κράτους Μέλους είναι ισοδύναμη με την αποδοχή στον κατάλογό τους. Στην περίπτωση αυτή το Κράτος Μέλος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7, 10 παράγραφος 3, και 11 παράγραφοι 2 έως 5. Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε ποικιλία να είναι αποδεκτή μόνο αν είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή και επαρκώς ομοιόμορφη. Άρθρο 5 1. Ποικιλία θεωρείται σαφώς διακρινόμενη, αν κατά τον χρόνο που ζητείται η αποδοχή της διακρίνεται σαφώς από έναν ή περισσότερους σημαντικούς μορφολογικούς ή φυσιολογικούς χαρακτήρες, από κάθε άλλη ποικιλία αποδεκτή ή παρουσιαζόμενη για αποδοχή, στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή αναφερόμενη στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών κηπευτικών. 2. Μία ποικιλία θεωρείται σταθερή αν μετά τις διαδοχικές αναπαραγωγές ή πολλαπλασιασμούς της ή στο τέλος κάθε κύκλου, όταν ο δημιουργός έχει προσδιορίσει έναν ιδιαίτερο κύκλο αναπαραγωγών ή πολλαπλασιασμών, διατηρεί τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά της. 3. Μία ποικιλία θεωρείται επαρκώς ομοιόμορφη, αν τα φυτά που την αποτελούν - εκτός σπανίων ανωμαλιών - είναι όμοια, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών του συστήματος αναπαραγωγής των φυτών ή γενετικώς όμοια για το σύνολο των χαρακτήρων που λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτόν. Άρθρο 6 Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι ποικιλίες που προέρχονται από άλλα Κράτη Μέλη να υπόκεινται, κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία αποδοχής, στους ίδιους όρους με εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται στις εθνικές ποικιλίες. Άρθρο 7 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η αποδοχή ποικιλιών είναι το αποτέλεσμα επισήμων εξετάσεων που γίνονται ιδίως κατά την καλλιέργεια και αναφέρονται σε επαρκή αριθμό χαρακτήρων ώστε να καθίσταται δυνατή η περιγραφή της ποικιλίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση των χαρακτήρων πρέπει να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων οι σπόροι δύνανται να ελέγχονται μόνο ως standard σπόροι, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μη επισήμων εξετάσεων και οι πρακτικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. 2. Σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία καθορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των συγχρόνων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων: α) οι χαρακτήρες τους οποίους πρέπει, τουλάχιστον, να αφορούν οι εξετάσεις για τα διάφορα είδη- β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση των εξετάσεων. 3. Όταν η εξέταση των γενεαλογικών συνθετικών είναι αναγκαία στη μελέτη των υβριδίων και συνθετικών ποικιλιών, τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε τα αποτελέσματα της εξετάσεως αυτής και η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών να τηρούνται εμπιστευτικά, εφ' όσον ήθελε ζητηθεί τούτο από τον δημιουργό. Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι ο αιτών, κατά την κατάθεση της αιτήσεως αποδοχής ποικιλίας, πρέπει να αναφέρει, αν η ποικιλια αυτή απετέλεσε ήδη αντικείμενο αιτήσεως ενός άλλου Κράτους Μέλους, για ποιό Κράτος Μέλος πρόκειται και το αποτέλεσμα της αιτήσεως αυτής. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη Μέλη δύνανται χωρίς να πρέπει να πραγματοποιήσουν νέες εξετάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας, να αποδεχθούν ποικιλίες που είχαν γίνει επίσημα αποδεκτές στο έδαφός τους, προ της 1ης Ιουλίου 1970, αν προκύπτει από τις προηγούμενες εξετάσεις ότι οι ποικιλίες είναι σαφώς διακρινόμενες, σταθερές και επαρκώς ομοιόμορφες. Η εξέταση των χαρακτήρων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, πρέπει να έχει αποπερατωθεί το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1975. 2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε οι επίσημες αποδοχές ποικιλιών που χορηγούνται προ της 1ης Ιουλίου 1970, σύμφωνα με αρχές διαφορετικές από εκείνες της παρούσας οδηγίας, να λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1980, εφ' όσον οι εν λόγω ποικιλίες δεν θα ήσαν αποδεκτές, κατά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν έτσι ώστε να δημοσιευθεί επίσημα ο κατάλογος των αποδεκτών ποικιλιών στο έδαφός τους και όταν απαιτείται επιλογή διατηρητέων ποικιλιών, το όνομα του ή των υπευθύνων της επιλογής στη χώρα τους. Όταν πολλά πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την επιλογή μιας ποικιλίας, η δημοσίευση του ονόματός τους δεν είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, ο κατάλογος αναφέρει την αρμόδια υπηρεσία που διαθέτει τον κατάλογο των ονομάτων των υπεύθυνων για την επιλογή. 2. Κατά την αποδοχή μιας ποικιλίας τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε η ποικιλία αυτή να φέρει, εφ' όσον είναι δυνατόν, την αυτή ονομασία στα άλλα Κράτη Μέλη. Αν είναι γνωστό ότι σπόροι ή φυτά μιας ποικιλίας τίθενται σε εμπορία σε άλλη χώρα, με διαφορετική ονομασία, η ονομασία αυτή αναφέρεται επίσης στον κατάλογο. 3. Τα Κράτη Μέλη καταρτίζουν για κάθε αποδεκτή ποικιλία φάκελλο που περιλαμβάνει περιγραφή της ποικιλίας και σαφή περίληψη όλων των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αποδοχή. Η περιγραφή των ποικιλιών αναφέρεται στα φυτά τα οποία προέρχονται άμεσα από σπόρους της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' ή της κατηγορίας 'standard σπόροι'. Άρθρο 11 1. Ο κατάλογος των ποικιλιών καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις του κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή. 2. Τα Κράτη Μέλη ανακοινώνουν στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή, για κάθε νέα αποδεκτή ποικιλία, σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών που αφορούν την χρησιμοποίησή της και τα οποία είναι γνωστά από τη διαδικασία αποδοχής της. 3. Κάθε Κράτος Μέλος θέτει στη διάθεση των άλλων Κρατών Μελών και της Επιτροπής τους φακέλλους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, τους σχετικούς με τις ποικιλίες αυτές οι οποίες είναι αποδεκτές ή έχουν παύσει να είναι αποδεκτές. Οι αμοιβαίες πληροφορίες που αφορούν τους φακέλλους αυτούς τηρούνται εμπιστευτικές. 4. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι φάκελλοι αποδοχής να τίθενται στη διάθεση, προσωπικά και αποκλειστικά, κάθε προσώπου το οποίο εξεδήλωσε ένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται όταν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα στοιχεία πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικά. 5. Όταν η αποδοχή ποικιλίας απορρίπτεται ή ακυρώνεται, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τίθενται στη διάθεση των προσώπων που αφορά η ληφθείσα απόφαση. Άρθρο 12 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι αποδεκτές ποικιλίες πρέπει να διατηρούνται με επιλογή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις ποικιλίες των οποίων οι σπόροι είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως standard σπόροι και οι οποίοι είναι σαφώς γνωστοί την 1η Ιουλίου 1970. 2. Η επιλογή διατηρητέων ποικιλιών πρέπει πάντοτε να ελέγχεται βάσει των καταγραφών που γίνονται από τον ή τους υπευθύνους για τη διατήρηση της ποικιλίας. Οι καταγραφές αυτές πρέπει να επεκτείνονται στην παραγωγή όλων των γενεών, οι οποίες προηγούνται των βασικών σπόρων. 3. Δείγματα δύνανται να ζητηθούν από τον υπεύθυνο της ποικιλίας. Τέτοια δείγματα δύνανται, σε περίπτωση ανάγκης, να ληφθούν επίσημα. 4. Όταν η επιλογή γίνεται σε άλλο Κράτος Μέλος από εκείνο στο οποίο ήταν αποδεκτή η ποικιλία, τα εν λόγω Κράτη Μέλη προσφέρουν μεταξύ τους διοικητική βοήθεια όσον αφορά τον έλεγχο. Άρθρο 13 1. Η αποδοχή ισχύει για χρονικό διάστημα που λήγει στο τέλος του δεκάτου ημερολογιακού έτους, το οποίο έπεται της αποδοχής. 2. Η αποδοχή ποικιλίας δύναται να ανανεώνεται σε τακτές περιόδους, αν η σπουδαιότητα της διατηρήσεώς της στην καλλιέργεια το δικαιολογεί και εφ' όσον οι προβλεπόμενοι όροι για την διάκριση, την ομοιομορφία και σταθερότητα πληρούνται πάντοτε. Η αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο δύο έτη προ της λήξεως της αποδοχής. 3. Η διάρκεια μιας αποδοχής πρέπει να παρατείνεται προσωρινά έως ότου ληφθεί η απόφαση επί της αιτήσεως παρατάσεως. Άρθρο 14 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε η αποδοχή μιας ποικιλίας να ακυρώνεται: α) αν αποδεικνύεται, κατά τις εξετάσεις, ότι μία ποικιλία δεν είναι πλέον σαφώς διακρινόμενη, σταθερή ή επαρκώς ομοιόμορφη- β) αν ο ή οι υπεύθυνοι της ποικιλίας το ζητήσουν, εκτός αν παραμένει εξασφαλισμένη μία διατηρητέα επιλογή. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να ακυρώσουν την αποδοχή μιας ποικιλίας: α) αν δεν τηρούνται οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- β) αν κατά την αίτηση αποδοχής ή τη διαδικασία της εξετάσεως, έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η αποδοχή. Άρθρο 15 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε μία ποικιλία να διαγράφεται από τον κατάλογό τους, αν ακυρώνεται η αποδοχή της ποικιλίας αυτής, ή αν έχει λήξει η περίοδος ισχύος της αποδοχής. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να χορηγούν, για το έδαφός τους, προθεσμία τριών ετών το πολύ για τη διάθεση των σπόρων μετά το πέρας της αποδοχής. Άρθρο 16 1. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι ποικιλιών αποδεκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να μην υποβάλλονται σε κανένα περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία, από της λήξεως διμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως που προβλέπεται στο άρθρο 17. 2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 διατάξεων δύναται να επιτρέπεται σε Κράτος Μέλος, κατόπιν αιτήσεώς του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, να απαγορεύει, για όλο ή τμήμα του εδάφους του, την εμπορία των σπόρων της εν λόγω ποικιλίας αν αυτή δεν είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή ή επαρκώς ομοιόμορφη. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται προ του τέλους του τρίτου ημερολογιακού έτους από εκείνο της αποδοχής. 3. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 προθεσμία δύναται να παραταθεί προ της λήξεώς της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, εφ' όσον υπάρχει δικαιολογημένη αιτία. 4. Για τις ποικιλίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές προ της 1ης Ιουλίου 1972 η προθεσμία η οποία προβλέπεται στη δεύτερη φράση της παραγράφου 2, αρχίζει από 1ης Ιουλίου 1972. Άρθρο 17 Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχονται από Κράτη Μέλη και αμέσως όταν περιέρχονται σ'αυτή, η Επιτροπή, εξασφαλίζει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τον τίτλο 'Κοινός Κατάλογος Ποικιλιών Ειδών Κηπευτικών', όλων των ποικιλιών οι σπόροι των οποίων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16, δεν υπόκεινται σε περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία, καθώς και των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 περί του ή των υπευθύνων της διατηρητέας επιλογής. Η δημοσίευση ορίζει τα Κράτη Μέλη τα οποία έτυχαν της αδείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή το άρθρο 18. Άρθρο 18 Αν διαπιστωθεί ότι η καλλιέργεια ποικιλίας εγγεγραμμένης στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών κηπευτικών θα μπορούσε σε Κράτος Μέλος να βλάψει από φυτοϋγειονομική άποψη την καλλιέργεια άλλων ποικιλιών ή ειδών, δύναται να επιτραπεί στο Κράτος Μέλος αυτό, κατόπιν αιτήσεως του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, να απαγορεύει την εμπορία σπόρων της ποικιλίας αυτής σε όλο ή τμήμα του εδάφους του. Σε περίπτωση επικειμένου κινδύνου διαδόσεως επιβλαβών οργανισμών, η απαγόρευση αυτή δύναται να καθορισθεί, από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος, από της καταθέσεως της αιτήσεώς του μέχρι της οριστικής αποφάσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία. Άρθρο 19 Όταν ποικιλία παύει να είναι αποδεκτή σε Κράτος Μέλος, το οποίο είχε αρχικά αποδεχθεί την εν λόγω ποικιλία, ένα ή περισσότερα άλλα Κράτη Μέλη δύνανται να διατηρήσουν την αποδοχή της ποικιλίας αυτής, αν οι όροι αποδοχής διατηρούνται στα Κράτη Μέλη αυτά. Εφ' όσον πρόκειται περί μιας ποικιλίας για την οποία απαιτείται διατηρητέα επιλογή, αυτή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Άρθρο 20 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι σπόροι κηπευτικών δύνανται να τίθενται σε εμπορία, μόνο αν πρόκειται είτε για σπόρους επίσημα πιστοποιημένους ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι', είτε για 'standard σπόρους' και αν οι σπόροι αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις. 2. Από 1ης Ιουλίου 1977 δύνανται να ορισθεί, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, ότι οι σπόροι ορισμένων κηπευτικών δύνανται να τίθενται σε εμπορία από καθορισμένες ημερομηνίες, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι'. 3. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις των σπόρων να γίνονται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους, εφ' όσον υφίστανται τέτοιες μέθοδοι. 4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου I: α) για σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων- β) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς- γ) για εργασίες επιλογής- δ) για ακατέργαστους σπόρους που τίθενται σε εμπορία για επεξεργασία και εφ' όσον είναι εγγυημένης ταυτότητας. Άρθρο 21 Τα Κράτη Μέλη δύνανται εν τούτοις να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20: α) την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία βασικών σπόρων, που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις, όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται μία καθορισμένη βλαστική ικανότητα, την οποία αναφέρει, για τη διάθεση σε εμπορία, επί μιας ειδικής ετικέτας που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση αυτού, και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδας- β) για τον ταχύ εφοδιασμό σε σπόρους, την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι', για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα II όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα, η πιστοποίηση χορηγείται κατόπιν υποβολής εκθέσεως της προσωρινής αναλύσεως των σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου. Θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται την βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά τον χρόνο της προσωρινής αναλύσεως. Η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται, για την εμπορία, σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδας. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31, όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος. Άρθρο 22 Τα Κράτη Μέλη δύνανται να καθορίζουν για την παραγωγή τους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση. Άρθρο 23 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων για πιστοποίηση και κατά τον μετέλεγχο, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις που λαμβάνονται επίσημα δείγματα standard σπόρων για τον μετέλεγχο. 2. Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων για την πιστοποίηση και κατά τον μετέλεγχο τα δείγματα λαμβάνονται επί ομοιογενών σπορομερίδων. Το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα III. Άρθρο 24 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι βασικοί σπόροι, πιστοποιημένοι σπόροι και standard σπόροι δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και σε κλειστές συσκευασίες, εφοδιασμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26, με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά τη συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως καθώς και τη σήμανση. Άρθρο 25 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων, καθώς και πιστοποιημένων σπόρων, εφ' όσον αυτοί δεν προσφέρονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών, σφραγίζονται επίσημα έτσι ώστε, κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, το σύστημα σφραγίσεως να καταστρέφεται και να μη δύναται να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. 2. Όταν πρόκειται για συσκευασίες που σφραγίζονται επίσημα είναι δυνατόν να γίνονται μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή επί της ετικέτας, που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, αναφέρεται επίσης η τελευταία νέα σφράγιση, η ημερομηνία της και η υπηρεσία που την πραγματοποίησε. 3. Οι συσκευασίες standard σπόρων και οι μικρές συσκευασίες σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' σφραγίζονται έτσι ώστε, κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, να καταστρέφεται το σύστημα σφραγίσεως και να μη δύναται να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Οι συσκευασίες εφοδιάζονται επίσης, εκτός από τις μικρές συσκευασίες, με μία μολύβδινη σφραγίδα ή με παρόμοια σφράγιση την οποία τοποθετεί ο υπεύθυνος επικολλήσεως των ετικετών. Άρθρο 26 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων καθώς και πιστοποιημένων σπόρων, εφ' όσον αυτοί δεν προσφέρονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών: α) είναι εφοδιασμένες, εξωτερικά, με επίσημη ετικέτα σύμφωνα με το παράρτημα Α), συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Η επικόλληση της εξασφαλίζεται με επίσημο σύστημα σφραγίσεως. Το χρώμα της ετικέτας για τους βασικούς σπόρους είναι λευκό, για τους πιστοποιημένους σπόρους μπλε. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητων ετικετών, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται σαν επίσημες σφραγίσεις. Αν στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 21, βασικοί σπόροι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς την βλαστική ικανότητα, αυτό αναφέρεται επί της ετικέτας- β) περιέχουν στο εσωτερικό, επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, η οποία αναφέρει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Α) υπό α) σημείο 4, 5 και 6. Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις αυτές έχουν τοποθετηθεί κατά τρόπο ανεξίτηλο επί της συσκευασίας. Η ετικέτα δεν είναι αναγκαία για τις διαφανείς συσκευασίες, όταν η επίσημη εσωτερική σημείωση αναφέρει τις ενδείξεις που προβλέπονται υπό α) και είναι ευανάγνωστη μέσα από τη συσκευασία. 2. Για τις ποικιλίες που ήσαν σαφώς γνωστές την 1η Ιουλίου 1970 επιτρέπεται επί πλέον να αναφέρεται επί της ετικέτας η πραγματοποιηθείσα επιλογή. Απαγορεύεται να αναφέρονται ειδικές ιδιότητες που έχουν σχέση με την επιλογή διατηρητέων ποικιλιών. 3. Οι συσκευασίες standard σπόρων και οι μικρές συσκευασίες σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' εφοδιάζονται, σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος β), με ετικέτα του προμηθευτού ή με έντυπο επιγραφή ή με σφραγίδα που συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και βαθύ κίτρινο για standard σπόρους. Άρθρο 27 Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα στην περίπτωση των μικρών συσκευασιών πιστοποιημένων σπόρων για να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της ταυτότητας των σπόρων, ιδίως κατά τον επιμερισμό της σπορομερίδας. Για το σκοπό αυτό δύνανται να προβλέπουν ότι οι μικρές συσκευασίες που έγιναν στη χώρα τους, πρέπει να σφραγίζονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο. Άρθρο 28 Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να ορίζουν ότι οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων ή standard σπόρων, εθνικής παραγωγής ή εισαγομένων για εμπορία στο έδαφός τους, φέρουν και σε άλλες περιπτώσεις εκτός αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 21 ή 26, συμπληρωματικές ενδείξεις που τοποθετούνται από τον προμηθευτή, είτε επί ετικέτας είτε απευθείας επί του σάκκου με έντυπο επιγραφή. Άρθρο 29 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων ή των standard σπόρων αναφέρεται είτε επί της επισήμου ετικέτας, είτε επί μιας ετικέτας του προμηθευτού καθώς και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό της. Για τις μικρές συσκευασίες οι ενδείξεις αυτές δύνανται να τυπώνονται κατ' ευθείαν επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής. Άρθρο 30 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι βασικοί σπόροι και οι πιστοποιημένοι σπόροι που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα και των οποίων η συσκευασία έχει επίσημα σημανθεί και σφραγισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι πιστοποιημένοι σπόροι που προσφέρονται υπό μορφή μικρών συσκευαασιών και οι standard σπόροι των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να υπόκεινται μόνο στους περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τους κανονισμούς εξετάσεως, τη σήμανση και τη σφράγιση. 2. Από 1ης Ιουλίου 1977 και ως ότου ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, δύναται να επιτρέπεται σε κάθε Κράτος Μέλος, κατόπιν αιτήσεώς του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, να ορίζει ότι σπόροι ορισμένων ειδών κηπευτικών δύνανται να τίθενται σε εμπορία, από καθορισμένες ημερομηνίες, μόνο αν έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι'. Άρθρο 31 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι σπόροι κηπευτικών, που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους πιστοποιημένους εντός Κράτους Μέλους και συλλέγονται σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα, δύνανται να πιστοποιούνται στο κράτος το οποίο παράγει τους βασικούς σπόρους, αν έχουν υποβληθεί στον αγρό παραγωγής τους σε καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί ικανοποιητικά τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I προϋποθέσεις και αν έχει διαπιστωθεί κατά την επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, κατά τον αυτό τρόπο, στην πιστοποίηση των πιστοποιημένων σπόρων που προέρχονται απευθείας από σπόρους μιας γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων, οι οποίοι δύνανται να πληρούν και οι οποίοι πληρούν κατά την επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους. Άρθρο 32 1. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, διαπιστώνει: α) αν οι επίσημες εξετάσεις ποικιλιών που γίνονται σε τρίτη χώρα παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις με τις εξετάσεις στα Κράτη Μέλη, που προβλέπονται στο άρθρο 7- β) αν οι έλεγχοι των διατηρητέων επιλογών που γίνονται σε τρίτη χώρα παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις με τους ελέγχους που γίνονται από τα Κράτη Μέλη- γ) αν στις αναφερόμενες στο άρθρο 31 περιπτώσεις, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι σε τρίτη χώρα πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I προϋποθέσεις- δ) αν οι σπόροι κηπευτικών που συλλέγονται σε τρίτη χώρα και που παρέχουν τις αυτές εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ως προς τις θεσπισθείσες διατάξεις για την εξέτασή τους, προς εξασφάλιση της ταυτότητός τους, της σημάνσεως και του ελέγχου τους, είναι από την άποψη αυτή ισοδύναμοι με τους βασικούς σπόρους ή τους standard σπόρους που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβαίνουν μόνα τους στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Το δικαίωμα αυτό λήγει την 30ή Ιουνίου 1975. Άρθρο 33 1. Για την εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους, πιστοποιημένους σπόρους ή standard σπόρους που προκύπτουν σε ένα τουλάχιστον Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύνανται να επιτραπεί σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, να επιτρέπουν για μία καθορισμένη περίοδο την εμπορία σπόρων μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις. 2. Αν πρόκειται για κατηγορία σπόρων οιασδήποτε ποικιλίας, η επίσημη ετικέτα ή η ετικέτα του προμηθευτού είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα είναι καφέ σκοτεινού χρώματος. Η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι πρόκειται για σπόρους κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις. Άρθρο 34 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους κηπευτικών οι οποίοι είναι αποδεδειγμένο ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Άρθρο 35 Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο που επιτρέπει κατά τη διάρκεια της εμπορίας να γίνεται τουλάχιστο με δειγματοληψία ο επίσημος έλεγχος των σπόρων κηπευτικών ως προς την τήρηση των προβλεπομένων από την παρούσα οδηγία προϋποθέσεων. Άρθρο 36 Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι' και 'standard σπόροι' να υποβάλλονται σε δοκιμές μετελέγχου που γίνεται δειγματοληπτικά για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η καθαρότητα της ποικιλίας σε σχέση με δείγματα - μάρτυρες. Άρθρο 37 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι για την επικόλληση των ετικετών των σχετικών με τους standard σπόρους που προορίζονται για εμπορία να: α) τηρούν αυτά ενήμερα της ενάρξεως και του πέρατος των ενεργειών τους- β) τηρούν δελτία που να αναφέρονται σε όλες τις σπορομερίδες standard σπόρων και να θέτουν αυτα στη διάθεσή τους τουλάχιστον για τρία έτη- γ) θέτουν στη διάθεσή τους, για δύο έτη τουλάχιστον, ένα δείγμα-μάρτυρα των σπόρων των ποικιλιών για τις οποίες δεν απαιτείται συντηρητική επιλογή- δ) λαμβάνουν δείγματα από κάθε σπορομερίδα η οποία προορίζεται για εμπορία και τα θέτουν στη διάθεσή τους επί δύο έτη τουλάχιστον. Οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους β) και δ) ενέργειες αποτελούν αντικείμενο επισήμου επιβλέψεως που γίνεται με δειγματοληψία. 2. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που προτίθεται να κάνει μνεία συντηρητικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2, να αναγγέλλει την πρόθεση αυτή. Άρθρο 38 1. Αν διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις, κατά τους πραγματοποιουμένους μετελέγχους σε καλλιέργεια, ότι οι σπόροι μιας ποικιλίας δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την ταυτότητα ή την καθαρότητα της ποικιλίας, τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται στο άτομο, που είναι υπεύθυνο για την εμπορία τους, να εμπορεύεται εν όλω ή εν μέρει και ενδεχομένως για μία ορισμένη περίοδο τέτοιους σπόρους. 2. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 ακυρούνται ευθύς ως αποδειχθεί με αρκετή βεβαιότητα ότι οι σπόροι που προορίζονται για την εμπορία θα πληρούν στο μέλλον τις προϋποθέσεις που αφορούν την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας. Άρθρο 39 1. Συγκριτικές κοινοτικές δοκιμές γίνονται στο εσωτερικό της Κοινότητος για τον μετέλεγχο δειγμάτων βασικών σπόρων, εξαιρουμένων των βασικών σπόρων υβριδίων και συνθετικών ποικιλιών, πιστοποιημένων σπόρων και standard σπόρων, που λαμβάνονται με δειγματοληψία. Οι δοκιμές αυτές υποβάλλονται στην εξέταση της επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 40. Η τήρηση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί δύναται να ελέγχεται κατά τον μετέλεγχο. 2. Σε μια πρώτη φάση, οι συγκριτικές δοκιμές χρησιμεύουν στην εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως και των μετελέγχων ώστε να επιτευχθούν ισοδύναμα αποτελέσματα. Από τη στιγμή που επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός, οι συγκριτικές δοκιμές αποτελούν το αντικείμενο ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος, η οποία κοινοποιείται εμπιστευτικά στα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή. Η ημερομηνία κατα την οποία συντάσσεται η έκθεση για πρώτη φορά καθορίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία. 3. Οι αναγκαίες διατάξεις για την εκτέλεση των συγκριτικών δοκιμών θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία. Σπόροι κηπευτικών που συλλέγονται σε τρίτες χώρες δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στις συγκριτικές δοκιμές. Άρθρο 40 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, καλουμένη στο εξής 'η επιτροπή' συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου Κράτους Μέλους. 2. Στην επιτροπή οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας που δύναται να ορίζει ο πρόεδρος βάσει του επείγοντος χαρακτήρα των υπό εξέταση θεμάτων. Αποφαίνεται με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που τυγχάνουν αμέσου εφαρμογής. Εν τούτοις, αν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δύναται να αναβάλλει το πολύ για ένα μήνα από της ανακοινώσεως, την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, δύναται να λαμβάνει διαφορετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός μηνός. Άρθρο 41 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 και των παραρτημάτων I και II, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων ή διατηρήσεως των φυτικών οργανισμών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 42 Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, Κράτος Μέλος δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να απαλλαγεί εν όλω ή εν μέρει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας για ορισμένα είδη, αν δεν υπάρχει κανονική αναπαραγωγή και εμπορία σπόρων των ειδών αυτών στο έδαφός του. Άρθρο 43 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 1972 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα Κράτη Μέλη ενημερώνουν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 44 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Σεπτεμβρίου 1970. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66. (2) ΕΕ αριθ. Α 108 της 19.10.1968, σ. 30. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η καλλιέργεια διαθέτει ικανοποιητική ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. 2. Για τους βασικούς σπόρους διενεργείται τουλάχιστο ένας επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος. Για τους πιστοποιημένους σπόρους διενεργείται τουλάχιστον ένας επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος, δειγματοληπτικά, στο 20% τουλάχιστον των καλλιεργειών κάθε είδους. 3. Η κατάσταση καλλιεργείας του αγρού παραγωγής και η καλλιέργεια θα πρέπει να είναι σε τέτοιο στάδιο αναπτύξεως ώστε να επιτρέπουν έναν επαρκή έλεγχο της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας καθώς και της καταστάσεως φυτοϋγείας της. 4. Οι ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτονικές καλλιέργειες οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη γονιμοποίηση είναι οι εξής: '' ID='1'>Α. Είδη Beta και Brassica' ID='1'>1. Από πηγές ξένης γύρεως που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση των ποικιλιών των ειδών Beta και Brassica:' ID='1'>α) για τους βασικούς σπόρους> ID='2'>1 000 μέτρα-'> ID='1'>β) για τους πιστοποιημένους σπόρους> ID='2'>600 μέτρα.'' ID='1'>2. Από άλλες πηγές ξένης γύρεως που μπορεί να διασταυρωθεί με ποικιλίες των ειδών Beta και Brassica:' ID='1'>α) για τους βασικούς σπόρους> ID='2'>500 μέτρα-'> ID='1'>β) για τους πιστοποιημένους σπόρους> ID='2'>300 μέτρα.''> ID='1'>Β. Άλλα είδη' ID='1'>1. Από πηγές ξένης γύρεως που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση στις ποικιλίες άλλων ειδών, ως αποτέλεσμα διασταυρώσεως:' ID='1'>α) για τους βασικούς σπόρους> ID='2'>500 μέτρα-'> ID='1'>β) για τους πιστοποιημένους σπόρους> ID='2'>300 μέτρα.'' ID='1'>2. Από άλλες πηγές ξένης γύρεως επιδεκτικής διασταυρώσεως με ποικιλίες άλλων ειδών, και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη διασταύρωση αυτών:' ID='1'>α) για τους βασικούς σπόρους> ID='2'>300 μέτρα-'> ID='1'>β) για τους πιστοποιημένους σπόρους> ID='2'>100 μέτρα.''> Oι αποστάσεις αυτές δύνανται να μην τηρούνται όταν υφίσταται επαρκής προστασία από κάθε ανεπιθύμητη ξένη γονιμοποίηση. 5. Η παρουσία επιβλαβών ασθενειών και οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμοποιήσεως των σπόρων είναι ανεκτή μόνο στα μικρότερα δυνατά όρια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1. Οι σπόροι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. 2. Η παρουσία επιβλαβών ασθενειών και οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμοποιήσεως των σπόρων, είναι ανεκτή μόνο στα μικρότερα δυνατά όρια. 3. Οι σπόροι πρέπει να πληρούν επί πλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Προδιαγραφές '' ID='1'>Allium cepa> ID='2'>97> ID='3'>0,5> ID='4'>70'> ID='1'>Allium porrum> ID='2'>97> ID='3'>0,5> ID='4'>65'> ID='1'>Anthriscus cerefolium> ID='2'>96> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Apium graveolens> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Asparagus officinalis> ID='2'>96> ID='3'>0,5> ID='4'>70'> ID='1'>Beta vulgaris (άπαντα τα είδη)> ID='2'>97> ID='3'>0,5> ID='4'>70' ID='4'>(συσσωματώματα)' ID='1'>Brassica oleracea var. botrytis> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Brassica oleracea (έτερα είδη)> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>75'> ID='1'>Brassica rapa> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>80'> ID='1'>Caspsicum annuum> ID='2'>97> ID='3'>0,5> ID='4'>65'> ID='1'>Cichorium intybus> ID='2'>95> ID='3'>1,5> ID='4'>65'> ID='1'>Cichorium endivia> ID='2'>95> ID='3'>1> ID='4'>65'> ID='1'>Citrullus vulgaris> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>75'> ID='1'>Cucumis melo> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>75'> ID='1'>Cucumis sativus> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>80'> ID='1'>Cucurbita pepo> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>75'> ID='1'>Daucus carota> ID='2'>95> ID='3'>1> ID='4'>65'> ID='1'>Foeniculum vulgare> ID='2'>96> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Lactuca sativa> ID='2'>95> ID='3'>0,5> ID='4'>75'> ID='1'>Petroselinum hortense> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>65'> ID='1'>Phaseolus coccineus> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>80'> ID='1'>Phaseolus vulgaris> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>75'> ID='1'>Pisum sativum> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>80'> ID='1'>Raphanus sativus> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Scorzonera hispanica> ID='2'>95> ID='3'>1> ID='4'>70'> ID='1'>Solanum lycopersicum> ID='2'>97> ID='3'>0,5> ID='4'>75'> ID='1'>Solanum melongena> ID='2'>96> ID='3'>0,5> ID='4'>65'> ID='1'>Spinacia oleracea> ID='2'>97> ID='3'>1> ID='4'>75'> ID='1'>Valerianella locusta> ID='2'>95> ID='3'>1> ID='4'>65'> ID='1'>Vicia faba> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>80'> ID='1'>Zea mays convar. microsperma (Koern.)> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>85'> ID='1'>Zea mays convar. saccharata (Koern.)> ID='2'>98> ID='3'>0,1> ID='4'>85'> β) Συμπληρωματικές απαιτήσεις ι) Οι σπόροι ψυχανθών δεν πρέπει να έχουν προσβληθεί από τα κάτωθι ζώντα έντομα: Acanthoscelides obtectus sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. ιι) Οι σπόροι δεν πρέπει να έχουν προσβληθεί από ζώντα ακάρεα (Acarina). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1. Μέγιστο βάρος σπορομερίδας '' ID='1'>α) Σπόροι μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου εκείνου των σπόρων σίτου> ID='2'>20 τόννοι'> ID='1'>β) Σπόροι μεγέθους μικρότερου εκείνου των σπόρων σίτου> ID='2'>10 τόννοι'> 2. Ελάχιστο βάρος δείγματος '' ID='1'>Allium cepa> ID='2'>25'> ID='1'>Allium porrum> ID='2'>25'> ID='1'>Anthriscus cerefolium> ID='2'>25'> ID='1'>Apium graveolens> ID='2'>25'> ID='1'>Asparagus officinalis> ID='2'>100'> ID='1'>Beta vulgaris (όλα τα είδη)> ID='2'>100'> ID='1'>Brassica oleracea (όλα τα είδη)> ID='2'>25'> ID='1'>Brassica rapa> ID='2'>50'> ID='1'>Capsicum annuum> ID='2'>50'> ID='1'>Cichorium intybus> ID='2'>25'> ID='1'>Cichorium endiva> ID='2'>25'> ID='1'>Citrullus vulgaris> ID='2'>200'> ID='1'>Cucumis melo> ID='2'>100'> ID='1'>Cucumis sativus> ID='2'>25'> ID='1'>Cucurbita pepo> ID='2'>150'> ID='1'>Daucus carota> ID='2'>25'> ID='1'>Foeniculum vulgare> ID='2'>50'> ID='1'>Lactuca sativa> ID='2'>25'> ID='1'>Petroselinum hortense> ID='2'>25'> ID='1'>Phaseolus coccineus> ID='2'>1 000'> ID='1'>Phaseolus vulgaris> ID='2'>500'> ID='1'>Pisum sativum> ID='2'>500'> ID='1'>Raphanus sativus> ID='2'>50'> ID='1'>Scorzonera hispanica> ID='2'>25'> ID='1'>Solanum lycopersicum> ID='2'>25'> ID='1'>Solanum melongena> ID='2'>25'> ID='1'>Spinacia oleracea> ID='2'>100'> ID='1'>Valerianella locusta> ID='2'>25'> ID='1'>Vicia faba> ID='2'>1 000'> ID='1'>Zea mays convar. microsperma> ID='2'>500'> ID='1'>Zea mays convar. saccharata> ID='2'>1 000'> Για τις ποικιλίες υβριδίων F 1 των προαναφερθέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος δύναται να μειωθεί μέχρι του ενός τετάρτου του καθορισθέντος βάρους για την ποικιλία. Ο αριθμός σπόρων κατά δείγμα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς 200. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ετικέτα Α. Επίσημη ετικέτα (βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων εξαιρουμένων των μικρών συσκευασιών) α) Απαιτούμενες ενδείξεις 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ' 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους 3. Μήνας και έτος της επισήμου σφραγίσεως 4. Σχετικός αριθμός σπορομερίδας 5. Είδος 6. Ποικιλία 7. Κατηγορία 8. Χώρα παραγωγής 9. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος β) Ελάχιστες διαστάσεις 110 x 67 mm Β. Ετικέτα του προμηθευτού ή εγγραφή επί της συσκευασίας 'standard σπόροι' και μικρές συσκευασίες της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' α) Απαιτούμενες ενδείξεις 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ' 2. Όνομα και διεύθυνση του προμηθευτού, υπεύθυνου για την επικόλληση της ετικέτας ή του σήματος αναγνωρίσεώς του 3. Μήνας και έτος σφραγίσεως, εξαιρουμένων των μικρών συσκευασιών 4. Είδος 5. Ποικιλία 6. Κατηγορία 7. Σχετικός αριθμός που δίδεται από τον προμηθευτή, υπεύθυνο για την επικόλληση ετικετών - για την περίπτωση των standard σπόρων. 8. Σχετικός αριθμός που επιτρέπει να αναγνωρίζεται η πιστοποιημένη σπορομερίδα για τις μικρές συσκευασίες σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' 9. Χώρα παραγωγής, εξαιρουμένων των μικρών συσκευασιών έως 100 γραμμαρίων 10. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος εκτός από την περίπτωση μικρών δεμάτων που έχουν βάρος περισσότερο από 100 g. β) Ελάχιστες διαστάσεις της ετικέτας (εξαιρουμένων των μικρών συσκευασιών) 110 x 67 mm
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία