ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1971/31971L0160

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1971-04-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1971-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1971-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 71/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1971 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΛΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ης Μαρτίου 1971 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 71/160/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (2) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της 13ης Ιουλίου 1970 (3) , ορίζει ειδικότερα τον κατάλογο των συντηρητικών , των οποίων η χρησιμοποίηση επιτρέπεται για την προστασία των τροφίμων από αλλοιώσεις που προκαλούνται από μικροοργανισμούς . ότι αφ’ ενός η οδηγία αυτή προβλέπει τη χρησιμοποίηση του διθειώδους ασβεστίου - Ε 225 - ( πυροθειώδους ασβεστίου ή μεταδιθειώδους ασβεστίου ) , ότι ενώ η ουσία αυτή είναι δυνατό να παρασκευασθεί στο εργαστήριο , εν τούτοις δεν παράγεται ως πρόσθετο σε βιομηχανική κλίμακα και συνεπώς δεν χρησιμοποιείται στα τρόφιμα , παρ’ όλο το τεχνικό ενδιαφέρον που θεωρητικά παρουσιάζει η χρησιμοποίησή της ότι αντιθέτως , το θειώδες ασβέστιο , που έχει το ίδιο αποτέλεσμα συντηρήσεως , παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα και συνεπώς ενδείκνυται να επιτραπεί η χρησιμοποίησή του αντί του διθειώδους ασβεστίου . ότι , αφ’ ετέρου , όπως προκύπτει από πρόσφατες έρευνες , η επεξεργασία της επιφανείας των εσπεριδοειδών και των μπανανών με τη 2-(4-θειαζολυλ)-βενζιμιδαζόλη ( θειαβενδαζόλη ) παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα , λόγω των μυκοστατικών της ιδιοτήτων ότι η χρήση της θειαβενδαζόλης δεν είναι καθόλου επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία , εφόσον η περιεκτικότητα σε υπολείμματά της δεν υπερβαίνει τα 6 mg σε ό,τι αφορά τα εσπεριδοειδή και τα 3 mg σε ότι αφορά τις μπανάνες ανά χιλιόγραμμο επεξεργασμένων ολόκληρων φρούτων . ότι δεν είναι εν τούτοις δυνατό να καθορισθούν από τώρα όλοι οι όροι χρησιμοποιήσεως της θειαβενδαζόλης και ιδίως η αναγκαία μέγιστη δόση για να εξασφαλισθεί η καλή συντήρηση των επεξεργασμένων φρούτων και θα πρέπει ακόμα να γίνουν συμπληρωματικές εμπειρικές δοκιμές για το σκοπό αυτό . ότι ενδείκνυται , επομένως , για να διεξαχθούν καλά οι δοκιμές αυτές και χωρίς να θίγεται η ενδεχόμενη ένταξη της θειαβενδαζόλης σε μεταγενέστερο κοινοτικό καθεστώς περί εντομοκτόνων , να επιτραπεί για ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών η χρησιμοποίηση της θειαβενδαζόλης με μία πειραματική υπολειμματική περιεκτικότητα 6 mg για τα εσπεριδοειδή και 3 mg για τις μπανάνες , ανά χιλιόγραμμο ολόκληρων επεξεργασμένων φρούτων και ότι πρέπει ν’ αποφασισθεί πριν το τέλος αυτής της περιόδου ποιο θα είναι το οριστικό καθεστώς στο οποίο θα υποβληθεί το προϊόν αυτό , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το τμήμα I του παραρτήματος της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 τροποποιείται ως εξής : 1 . Η θέση Ε 225 « Διθειώδες ασβέστιο » διαγράφεται . 2 . Προστίθενται τα ακόλουθα συντηρητικά : Αρίθμηση ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 226 * Θειώδες ασβέστιο * * Ε 233 * 2-(4-θειαζόλυλο)-βενζιμιδαζόλη ( θειαβενδαζόλη ) * α ) αποκλειστικά για την επεξεργασία της επιφανείας των : * * * - εσπεριδοειδών , * * * - μπανανών . * * * β ) κατά τη στιγμή της διαθέσεως των φρούτων στο εμπόριο : * * * ι ) το ποσοστό υπολείμματος ανά χιλιόγραμμο ολόκληρων φρούτων δεν πρέπει να υπερβαίνει : * * * - εσπεριδοειδή 6 mg * * * - μπανάνες 3 mg * * * ιι ) σε ό,τι αφορά τα εσπεριδοειδή η επεξεργασία πρέπει να δηλώνεται : * * * - για το χονδρικό εμπόριο , στα τιμολόγια και σε μία εξωτερική όψη των συσκευασιών , με την ένδειξη « Διατηρημένο με θειαβενδαζόλη » , * * * - για το λιανικό εμπόριο με μία ευδιάκριτη ένδειξη που να εξασφαλίζει , χωρίς κίνδυνο παρανοήσεως , την ενημέρωση του καταναλωτή . * * * γ ) η άδεια χρησιμοποιήσεως της θειαβενδαζόλης περιορίζεται στα φρούτα που διατίθενται στο εμπόριο πριν την 1η Ιανουαρίου 1974 . * Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έξι μήνες μετά την κοινοποίησή της . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 30 Μαρτίου 1971 Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHUMANN (1) ΕΕ αριθ. A 143 της 3 . 12 . 1970 , σ. 50 . (2) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (3) ΕΕ αριθ. N 157 της 18 . 7 . 1970 , σ. 38 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία