ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1971/31971L0162

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1971-04-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1971-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1971-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όδηγία τού Συμβουλίου τής 30ής Μαρτίου 1971 περί τροποποιήσεως τών όδηγιών τής 14ης Ίουνίου 1966 «περί έμπορίας σπόρων τεύτλων πρός σπορά, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών καί σπόρων γεωμήλων πρός φύτευση» καί τής όδηγίας τής 30ής Ίουνίου 1969 «περί έμπορίας σπόρων πρός σπορά έλαιούχων καί κλωστικών φυτών» καί τής όδηγίας τής 29ης Σεπτεμβρίου 1970 «περί έμπορίας σπόρων πρός σπορά κηπευτικών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαρτίου 1971 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και σπόρων γεωμήλων προς φύτευση' και της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών' και της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 18ης Φεβρουαρίου 1969(3) περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά(4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 18ης Φεβρουαρίου 1969(5) περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά(6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 18ης Φεβρουαρίου 1969(7)περί εμπορίάς σπόρων γεωμήλων προς φύτευση(8), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 18ης Φεβρουαρίου 1969(9), της οδηγίας της 30ης Ιουνίου 1969(10) περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών και της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970(11) περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών- ότι έχει προβλεφθεί κοινός κατάλογος ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών από την οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970(12). ότι οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων, στην ουσία τεχνικές, πρέπει να διευκολύνονται από μία ταχεία διαδικασία- ότι είναι αναγκαίο στο μέλλον να επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικεττών- ότι πρέπει να επεκταθούν οι διατάξεις περί συγκριτικών δοκιμών- ότι πρέπει να υποδιαιρεθούν ορισμένα γένη κτηνοτροφικών φυτών σε περισσότερα είδη μεγίστης σημασίας για τη γεωργία και να τροποποιηθούν ορισμένες τεχνικές διατάξεις- ότι, αφ' ενός, στην περίπτωση των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα είδη κρώτονος (ρετσινολαδιάς) και σησάμου, και ότι πρέπει, αφ' ετέρου, να προβλεφθούν ιδιαίτερες διατάξεις για τη μόνοικο κάνναβι, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το δημιουργό.' 2. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση α) συμπληρούται ως ακολούθως, μετά τις λέξεις 'για πιστοποιημένους σπόρους-' 'επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικεττών- είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως επίσημη σφραγίδα-' 3. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 τελευταία περίοδος, η ημερομηνία αντικαθίσταται από αυτήν της 1ης Ιουλίου 1972. 4. Το κείμενο του άρθρου 20 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητος για το μετέλεγχο δειγμάτων πιστοποιημένων σπόρων τεύτλων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά ελέγχεται κατά τη διάρκεια του μετελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21.' 5. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 21: 'Άρθρο 21α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' Άρθρο 2 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά τροποποιείται ως ακολούθως- 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α περίπτωση α) οι λέξεις: 'Agrostis spec. Ψευδαγρώστις' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. Ψευδαγρώστις (Αγρώστις του κυνός) Agrostis gigantea Roth Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λευκή) Agrostis stolonifera L. Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η σπονδυλωτή) Agrostis tenuis Sibth. Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λεπτή).' 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α περίπτωση α) οι λέξεις: 'Lolium spec. Αΐρα (Ήρα)' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Lolium multiflorum Lam. Λόλιον το ιταλικόν περιλαμβανομένου και του Westerwold) Lolium perenne L. Λόλιον το πολυετές Lolium x hybridum Hausskn. Λόλιον το υβρίδιον.' 3. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α περίπτωση α) οι λέξεις: 'Poa spec. Είδη πόας' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Poa annua L. Πόα η ετησία Poa nemoralis L. Πόα η δασική Poa palustris L. Πόα η βαλτάσης Poa pratensis L. Πόα η λειμώνιος Poa trivialis L. Πόα η κοινή.' 4. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α περίπτωση β) οι λέξεις: 'Lupinus spec. εκτός του Lupinus perennis L. Λούπινα, εκτός του Λούπινου του πολυετούς' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Lupinus albus L. Λούπινο το λευκό Lupinus angustifolius L. Λούπινο το στενόφυλλο (Λούπινο το μπλέ) Lupinus luteus L. Λούπινο το κίτρινο.' 5. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α περίπτωση β) οι λέξεις: 'Vicia spec. εκτός του Vicia faba major L. Είδη βίκων, εκτός του κύαμου του μεγαλόσπερμου' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. Κύαμος ο κοινός Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull. Κύαμος ο μικρόσπερμος Vicia pannonica Crant/ Βίκος ο ουγγρικός Vicia sativa L. Βίκος ο κοινός (κτηνοτροφικός) Vicia villosa Roth. Βίκος ο άγριος.' 6. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 οι λέξεις: 'Lolium spec.' αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 'Lolium multiflorum Lam. Λόλιον το ιταλικόν περιλαμβανομένου και του Westerwold) Lolium perenne L. Λόλιον το πολυετές Lolium x hybridum Hausskn Λόλιον το υβρίδιον.' 7. Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από τον δημιουργό.' 8. Το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α) συμπληρούται ως ακολούθως μετά τις λέξεις 'για εμπορικούς σπόρους': 'επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικεττών- είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως επίσημη σφραγίδα-'. 9. Στην τελευταία πρόταση του άρθρου 16 παράγραφος 2 η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 1ης Ιουλίου 1972. 10. Το κείμενο του άρθρου 20 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην Κοινότητα για το μετέλεγχο δειγμάτων βασικών σπόρων, με εξαίρεση εκείνων των υβριδίων και των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων σπόρων των κτηνοτροφικών φυτών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά, ελέγχεται κατά τη διάρκεια του μετελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21.' 11. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 21: 'Άρθρο 21α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' 12. Στο παράρτημα II πρώτο μέρος σημείο 3 εδάφιο Α περίπτωση α) οι λέξεις 'Agrostis alba' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'Agrostis gigantea Roth' και οι λέξεις 'Lolium multiflorum spec. italicum' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'Lolium multiflorum Lam.' 13. Στο παράρτημα II πρώτο μέρος σημείο 3 εδάφιο Α περίπτωση β) ο αριθμός '0,1' που δεικνύει τη μεγίστη περιεκτικότητα σε σπόρους ζιζανίων για το Hedysarum coronarium L., αντικαθίσταται από τον αριθμό '1,5'. 14. Το παράρτημα II πρώτο μέρος σημείο 3 εδάφιο Β συμπληρούται ως ακολούθως: 'στ) Ο αριθμός των σπόρων του Rumex obstusifolius και του Rumex crispus δεν υπερβαίνει το 2 σε ένα δείγμα 5 γραμμαρίων.' 15. Το κείμενο του παραρτήματος II πρώτο μέρος σημείο 3 εδάφιο Γ περίπτωση α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων ενός άλλου χρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 στην περίπτωση του πικρολούπινου (bitter lupin) και τον 1 στην περίπτωση των λοιπών λούπινων.' 16. Το κείμενο του παραρτήματος II τρίτο μέρος σημείο 4 περίπτωση α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων ενός άλλου χρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 4 στην περίπτωση του πικρολούπινου (bitter lupin) και τους 2 στην περίπτωση των λοιπών λούπινων.' 17. Στο παράρτημα IV μέρος Α στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '10. Για τους σπόρους ποικιλιών αγρωστωδών για τους οποίους δεν έγινε εξέταση ως προς την καλλιεργητική αξία και χρήση κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της οδηγίας του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970(13) περί κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών: 'μη προοριζομένων για την παραγωγή ζωοτροφών'.' Άρθρο 3 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο Α οι λέξεις: 'Zea mays L. Αραβόσιτος' αντικαθίσταται από τις ακόλουθες λέξεις: 'Zea mays L. εκτός του Zea mays convar. microsperma (Koern) και Zea mays convar. saccharata (Koern) Αραβόσιτος, εκτός από τον αραβόσιτο τον μικρόσπερμο και τον σακχαρώδη αραβόσιτο 2. Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από τον δημιουργό.' 3. Το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α) συμπληρούται ως ακολούθως, μετά τις λέξεις 'της δευτέρας αναπαραγωγής': 'επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικεττών- είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως επίσημη σφραγίδα-'. 4. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 τελευταία περίοδος η ημερομηνία που αναφέρεται αντικαθίσταται από αυτήν της 1ης Ιουλίου 1972. 5. Το κείμενο του άρθρου 20 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην Κοινότητα για τον μετέλεγχο δειγμάτων βασικών σπόρων, με εξαίρεση εκείνων των υβριδίων και των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων σπόρων όλων των ειδών των σιτηρών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί, δύναται να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του μετελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21.' 6. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 21: 'Άρθρο 21α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' Άρθρο 4 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 5 καταργείται. 2. Το άρθρο 14 παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 'Κατά τις συγκριτικές δοκιμές, οι ελάχιστες λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I δύνανται επίσης να εξετάζονται.' 3. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 τελευταία πρόταση η ημερομηνία αντικαθίσταται από αυτή της 1ης Ιουλίου 1972. 4. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 19: 'Άρθρο 19α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' Άρθρο 5 Η οδηγία της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 διαγράφονται οι λέξεις 'Ricinus communis L-Κρότων ο κοινός' και 'Sesamum orientale L-Σήσαμο το ινδικό' και όλες οι σχετικές αναφορές με τον κρότωνα τον κοινό και τον σήσαμο το ινδικό. 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα: α) στο τέλος του εδαφίου Β περίπτωση β) οι λέξεις: 'ή, κατά περίπτωση, 'πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής'-' β) στο εδάφιο Γ, πριν τη λέξη 'κάνναβις' η λέξη 'δίοικος'- γ) στο εδάφιο Δ, μετά τη λέξη 'αραχίς' η λέξη 'μονόοικος κάνναβις'- δ) στο εδάφιο Δ περίπτωση β) μετά τις λέξεις 'πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής' οι λέξεις: 'ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής'-' ε) στο τέλος του εδαφίου Ε περίπτωση β) οι λέξεις: 'ή, κατά περίπτωση, το οποίο προορίζεται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής' στ) μετά το εδάφιο Ε τα ακόλουθα: 'Ε α Πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής (μονόοικος κάνναβις): οι σπόροι α) οι οποίοι προέρχονται απευθείας από πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης αναπαραγωγής και οι οποίοι έχουν παραχθεί και επίσημα ελεγχθεί ειδικά ως προς την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων της δευτέρας αναπαραγωγής, β) οι οποίοι προορίζονται για την παραγωγή καννάβεως που πρόκειται να συγκομισθεί σε άνθιση, γ) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους, και δ) για τους οποίους διαπιστώθηκε κατά την επίσημη εξέταση ότι πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.' 3. Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από τον δημιουργό.' 4. Το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α) μετά τις λέξεις 'για εμπορικούς σπόρους' συμπληρούται ως ακολούθως: 'επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικεττών- είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως επίσημη σφραγίδα-' 5. Στην τελευταία πρόταση του άρθρου 15 παράγραφος 2 η ημερομηνία αντικαθίσταται από αυτήν της 1ης Ιουλίου 1973. 6. Το κείμενο του άρθρου 19 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στην Κοινότητα για τον μετέλεγχο δειγμάτων βασικού σπόρου, με εξαίρεση εκείνων των υβριδίων ή των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί δύναται να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του μετελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 20.' 7. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 20: 'Άρθρο 20α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' 8. Στο παράρτημα I σημείο 5 και στο παράρτημα II πρώτο μέρος σημείο 2 εδάφιο Α διαγράφονται οι λέξεις: 'Κρότων ο κοινός' και 'Ricinus communis', 'Σήσαμο το ινδικό' και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με αυτές. 9. Στο παράρτημα II πρώτο μέρος σημείο 2 εδάφιο Β περίπτωση ε) οι λέξεις 'Linum usitatissimum' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'Cannabis sativa'. Άρθρο 6 Η οδηγία της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το κείμενο του άρθρου 39 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητος για τον μετέλεγχο δειγμάτων βασικών σπόρων, με εξαίρεση εκείνων των υβριδίων και των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων ή standard σπόρων κηπευτικών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί, δύναται να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του μετελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 40.' 2. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 40: 'Άρθρο 40α Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα.' Άρθρο 7 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν: α) με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1970, στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 2 παράγραφος 9, του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 5 παράγραφοι 1,2 και 7- β) όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 1972, στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1, του άρθρου 2 παράγραφοι 7 και 17, του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 6- γ) όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 1971, στις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαρτίου 1971. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHUMANN (1) ΕΕ αριθ. Α 101 της 4. 8. 1970, σ. 44. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2290/66. (3) ΕΕ αριθ. Ν 48 της 26. 2. 1969, σ. 4. (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2298/66. (5) ΕΕ αριθ. Ν 48 της 26. 2. 1969, σ. 8. (6) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2309/66. (7) ΕΕ αριθ. Ν 48 της 26. 2. 1969, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2320/66. (9) ΕΕ αριθ. Ν 48 της 26.2.1969, σ. 7. (10) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10. 7. 1969, σ. 3. (11) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12. 10. 1970, σ. 7. (12) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12. 10. 1970, σ. 1. (13) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία