ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0180

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1972-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1972-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970(1) περί κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσης οδηγίας, τα Κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν έναν ή περισσότερους καταλόγους των ποικιλιών που είναι επισήμως αποδεκτές για την πιστοποίηση και την εμπορία στο έδαφός τους- ότι η αποδοχή ποικιλιών υπόκειται σε κοινοτικούς όρους, των οποίων ο σεβασμός πρέπει να εξασφαλίζεται με επίσημες εξετάσεις και ιδίως με καλλιεργητικούς ελέγχους- ότι οι εξετάσεις πρέπει να καλύπτουν έναν ικανοποιητικό αριθμό χαρακτηριστικών που να επιτρέπει την περιγραφή των ποικιλιών- ότι πρέπει να καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά πριν από την εξέτασή τους- ότι, άλλωστε, για την εκτέλεση των εξετάσεων πρέπει να καθορίζονται ελάχιστες προϋποθέσεις- ότι αυτά τα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις εξετάσεως πρέπει να καθορίζονται έχοντας υπόψη την κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα Κράτη μέλη καθορίζουν ότι οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καλύπτουν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Τα Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II να καλύπτονται από την εκτέλεση των εξετάσεων. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1972, τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας. Πληροφορούν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Απριλίου 1972. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος S. L. MANSHOLT (1) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ Όλα τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται για τα διάφορα είδη ισχύουν για την εξέταση της διακρίσεως και της σταθερότητος των ποικιλιών. Τα κριτήρια που θεσπίζονται για την εξέταση της ομοιομορφίας δεικνύονται ως ακολούθως: (H) για όλες τις ποικιλίες ενός είδους, (H1) για τις ποικιλίες ελευθέρας γονιμοποιήσεως, ενός είδους, (H2) για τις καθαρές σειρές και τα απλά υβρίδια ενός είδους, (H3) για τα λοιπά υβρίδια ενός είδους. 1. ΤΕΥΤΛΑ Σακχαρότευτλα και τεύτλα κτηνοτροφικά του είδους Beta vulgaris L. 1. Υποκοτύλιος άξων: χρωματισμός 2. Ρίζα: 2.1 χρωματισμός του λαιμού 2.2 χρωματισμός του υπεργείου τμήματος (H) 2.3 χρωματισμός του υπογείου τμήματος (H) 2.4 σχήμα (H) 2.5 αναλογία του υπεργείου τμήματος (τεύτλα κτηνοτροφικά) 2.6 περιεκτικότης σε ξηρή ουσία (τεύτλα κτηνοτροφικά) 2.7 περιεκτικότης σε ζάχαρη (ζαχαρότευτλα) 2.8 βάρος της ρίζας (που εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία του ολικού βάρους του φυτού) 3. Φύλλο: 3.1 χρωματισμός του ελάσματος 3.2 χρωματισμός των νεύρων του φύλλου (τεύτλα κτηνοτροφικά) 3.3 ολικό μήκος του μίσχου και του ελάσματος 3.4 πλάτος του μίσχου 3.5 χρωματισμός της βάσεως του μίσχου (τεύτλα κτηνοτροφικά) 3.6 σχήμα της φυλλώδους δέσμης 3.7 βάρος του φυλλώματος περιλαμβανομένου του λαιμού (που αναλογεί στο επί τοις εκατό του ολικού βάρους του φυτού) 4. Πλοειδία: 4.1 επίπεδο πλοειδίας 4.2 εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων επιπέδων της πλοειδίας (πολυπλοειδείς ποικιλίες) 5. Μονοσπερμία (H) 2. ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ Ψευδαγρόστις η του κυνός Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. Ψευδαγρόστις η γιγάντειος Agrostis gigantea Roth Ψευδαγρόστις η σπονδυλωτή Agrostis stolonifera L. Ψευδαγρόστις η λεπτή Agrostis tenuis Sibth. 1. Εμφάνιση του φυτού (στο στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (να καθορισθεί το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως) 4. Φύλλο: 4.1 χρώμα (το επόμενο έτος από της σποράς, προ του σχηματισμού του στάχυος) 4.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (κατά την αρχή της ανθήσεως) 4.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) (κατά την αρχή της ανθήσεως) 5. Ταξιανθία: σχήμα (μετά την άνθηση) 6. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 7. Επανεμφάνιση στάχεων σε διαφορετικές κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 8. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 3. ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ Ο ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ Alopecurus pratensis L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του ξεσταχιάσματος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (καθορίσατε το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως) 4. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 4.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου 4.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) 5. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Επανεμφάνιση στάχεων σε διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 7. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 4. ΒΡΩΜΗ Η ΥΨΗΛΗ Arrhenatherum elatius (L) J. και C. Presl. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου 3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 5. ΔΑΚΤΥΛΙΣ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΗ Dactylis glomerata L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο: 3.1 χρώμα (το επόμενο έτος από της σποράς, προ του σχηματισμού του στάχυος) 3.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως) 3.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) (στην αρχή της ανθήσεως) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος της σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Εναλλακτικότης 7. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 6. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΚΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ Festuca arundinacea Schreb. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου 3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων σε διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 7. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Festuca ovina L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου 3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων σε διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 8. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ Festuca pratensis Huds. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου 3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος από της σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων σε διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 9. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΕΡΥΘΡΑ Festuca rubra L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (να καθορισθεί το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως) 4. Φύλλο: 4.1 χρώμα (το επόμενο έτος από της σποράς, προ του σχηματισμού του στάχυος) 4.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως) 4.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 5. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο έτος της ανθήσεως) 6. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (το επόμενο από της σποράς έτος) 7. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 10. ΛΟΛΙΟΝ Λόλιον το υβρίδιον Lolium hybridum Hausskn. Λόλιον το ιταλικόν Lolium multiflorum Lam. Λόλιον το πολυετές Lolium perenne L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου (H) 3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο από της σποράς έτος και για τις ετήσιες ποικιλίες το έτος σποράς) 5. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (το επόμενο από της σποράς έτος) 6. Εναλλακτικότης 7. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 11. ΦΛΕΟΝ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΙΟΝ Phleum pratense L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο: 3.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του στάχυος) 3.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως) 3.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο από της σποράς έτος) 5. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (H) (το επόμενο από της σποράς έτος) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 12. ΠΟΑΙ Πόα η ετησία Poa annua L. Πόα η δασική Poa nemoralis L. Πόα η έλειος Poa palustris L. Πόα η λειμώνιος Poa pratensis L. Πόα η κοινή Poa trivialis L. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (να καθορισθεί το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως) 4. Φύλλο: 4.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του στάχυος) 4.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως) 4.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 5. Κολεός: χρώμα (πόα η λειμώνιος) 6. Γλωσσίς (πόα η λειμώνιος): 6.1 χρώμα 6.2 σχήμα 6.3 χνούδι 7. Ταξιανθία: χρώμα (κατά την άνθηση) 8. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο από της σποράς έτος) 9. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (το επόμενο από της σποράς έτος) 10. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) (με εξαίρεση την πόα τη λειμώνιο) 13. ΤΡΙΣΕΤΤΟΝ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟΝ Trisetum flavescens (L) Pal. Beauv. 1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του στάχυος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (κατά το τέλος της ανθήσεως) 3. Φύλλο: 3.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του στάχυος) 3.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως) 3.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος ή της ανθήσεως (H) (το επόμενο από της σποράς έτος) 5. Επανεμφάνιση στάχεων στις διάφορες κοπές (H) (το επόμενο από της σποράς έτος) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 14. ΗΔΥΣΑΡΟΗ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΜΑΤΙΚΟΝ Hedysarum coronarium L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) 2. Στέλεχος: 2.1 μήκος 2.2 διάμετρος στο μέσο του στελέχους 2.3 διακλάδωση (αριθμός κλάδων ανά στέλεχος) 3. Φύλλο: (παρατηρείται, στο μεσαίο τρίτο του φυτού) 3.1 αριθμός φύλλων ανά στέλεχος 3.2 σχήμα του τελικού φυλλαρίου (H) 3.3 διαστάσεις του τελικού φυλλαρίου (H) 3.4 αριθμός φυλλαρίων ανά φύλλο 4. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 6. Βλαστικός κύκλος: 6.1 διατήρηση της βλαστήσεως κατά το φθινόπωρο 6.2 διάρκεια της πολυετίας στην καλλιέργεια (H) 15. ΛΩΤΟΣ Ο ΚΕΡΑΤΙΟΦΟΡΟΣ Lotus corniculatus L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 16. ΛΟΥΠΙΝΑ Λούπινο το λευκό Lupinus albus L. Λούπινο το στενόφυλλο Lupinus angustifolius L. Λούπινο το κίτρινο Lupinus Leteus L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Ανθός: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 3. Λοβός: 3.1 σχήμα (H) 3.2 χνούδι: διατήρηση ή μη (H) 4. Σπόρος: 4.1 σχήμα (H) 4.2 διαστάσεις (H) 4.3 βασικό χρώμα (H) 4.4 διακόσμηση (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 6. Περιεκτικότης σε αλκαλοειδή: 6.1 του φύλλου (H) 6.2 του κόκκου (H) 17. ΜΗΔΙΚΗ Η ΛΥΚΙΣΚΗ Medicago lupulina L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 18. ΜΗΔΙΚΕΣ Luzerne Medicago sativa L. και Medicago varia Martyn 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3. Ανθός: χρώμα του ανωτέρου πετάλου 4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 19. ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ Η ΗΜΕΡΟΣ Onobrychis sativa L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 20. ΠΙΣΟΝ ΤΟ ΑΡΟΥΡΑΙΟ Pisum arvense L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα των παραφύλλων των δύο πρώτων ζευγών (H) 2.2 διαστάσεις των δύο πρώτων παραφύλλων (H) 2.3 σχήμα του φυλλαρίου (H) 2.4 διαστάσεις του φυλλαρίου (H) 2.5 σχήμα του άκρου του φυλλαρίου (H) 3. Παράφυλλα του στελέχους: 3.1 σχήμα (H) 3.2 διαστάσεις (H) 3.3 κηλίδες: παρουσία ή απουσία (H) 3.4 σχήμα του δακτυλίου (H) 3.5 χρώμα του δακτυλίου (H) 4. Άνθος: 4.1 χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 4.2 σχήμα της βάσεως του ανωτέρου πετάλου (H) 5. Λοβός: 5.1 σχήμα (H) (στο στάδιο του χλωρού ώριμου) 5.2 σχήμα του άκρου (H) (στο στάδιο του χλωρού ώριμου) 6. Σπόρος: 6.1 σχήμα, περιλαμβανομένης της εμφανίσεως του σπόρου (H) 6.2 βασικό χρώμα (H) 6.3 διακόσμηση (H) 7. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 8. Διάρκεια της ανθήσεως (H) 21. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ Trifolium alexandrinum L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 2. Στέλεχος: μήκος (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 3. Φύλλο (στην αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του κεντρικού τελικού φυλλαρίου (H) 3.2 διαστάσεις του κεντρικού τελικού φυλλαρίου (H) 4. Ταξιανθία: 4.1 διακλαδώσεις (H) 4.2 μετά ή άνευ ποδίσκου (H) 4.3 μήκος των βρακτίων σε σχέση με τον κάλυκα 5. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου 6. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 22. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ Trifolium hybridum L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 4. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 23. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΣΑΡΚΟΧΡΟΥΝ Trifolium incarnatum L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 24. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΙΟ Trifolium pratense L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.3 φυλλώδες γνώρισμα 3. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου 4. Σπόρος: βασικό χρώμα 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 6. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 25. ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΤΟ ΕΡΠΟΝ Trifolium repens L. 1. Φύλλο: 1.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 1.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 1.3 φυλλώδες γνώρισμα 1.4 μήκος του μίσχου (H) 2. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 3. Αριθμός χρωμοσωμάτων (H) 26. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΥΠΤΙΟΝ (ΠΕΡΣΙΑΣ) Trifolium resupinatum L. 1. Στέλεχος (στην αρχή της ανθήσεως): 1.1 σχήμα 1.2 μήκος (H) 1.3 χνούδι: παρουσία ή απουσία 2. Φύλλο (στην αρχή της ανθήσεως): 2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου 4. Λοβός: σχήμα (στο στάδιο πλήρους ωριμάνσεως) 5. Σπόρος: χρώμα 6. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 27. ΤΡΙΓΩΝΙΣΚΗ Trigonella foenum-graecum L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) (στην αρχή της ανθήσεως) 2. Στέλεχος: 2.1 μήκος (H) 2.2 χνούδι: παρουσία ή απουσία (H) 3. Φύλλο (στην αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (H) 3.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (H) 4. Λοβός (στο στάδιο πλήρους ωριμάνσεως): 4.1 συνολικό μήκος (H) 4.2 μήκος του άκρου (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 28. ΚΥΑΜΟΣ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ Κύαμος ο μεγαλόσπερμος Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. Κύαμος ο μικρόσπερμος Vicia faba L. var minor (Peterm.) Bull. 1. Στέλεχος: μήκος (H 1) (H 2) 2. Λοβός (στο στάδιο πλήρους ωριμάνσεως): 2.1 σχήμα (H 2) 2.2 χνούδι (H 2) 3. Σπόρος: 3.1 σχήμα (H 1) (H 2) 3.2 μέγεθος (H 2) 3.3 βασικό χρώμα (H 1) (H 2) 3.4 διακόσμηση (H 2) 3.5 χρώμα του οφθαλμού (H 2) 4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H 2) 29. ΒΙΚΟΣ Ο ΗΜΕΡΟΣ Vicia sativa L. 1. Φύλλο: 1.1 σχήμα των πρώτων αρχικών φύλλων (H) 1.2 διαστάσεις των πρώτων αρχικών φύλλων (H) 1.3 σχήμα του φυλλαρίου (H) 1.4 διαστάσεις του φυλλαρίου (H) 2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 3. Λοβός (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως): 3.1 σχήμα (H) 3.2 χνούδι (H) 4. Κόκκος: 4.1 σχήμα (H) 4.2 μέγεθος (H) 4.3 βασικό χρώμα (H) 4.4 διακόσμηση (H) 4.5 χρώμα των κοτυληδόνων (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 30. ΒΙΚΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Vicia pannonica Crantz ΒΙΚΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΤΟΣ Vicia villosa Roth 1. Φύλλο: 1.1 σχήμα του φυλλαρίου (H) 1.2 διαστάσεις του φυλλαρίου (H) 1.3 αριθμός φυλλαρίων 2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (H) 3. Λοβός (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως): 3.1 σχήμα (H) 3.2 χνούδι (H) 4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 31. ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. 1. Φυτό: ύψος 2. Ρίζα: 2.1 σχήμα (H) 2.2 ποσοστό του τμήματος του υπεράνω του εδάφους 2.3 χρώμα της ρίζης (H) 2.4 χρώμα του τμήματος του υπεράνω του εδάφους 2.5 χρώμα της σαρκός (H) 3. Κορυφή: μήκος (H) 4. Έλασμα των φύλλων: 4.1 διαστάσεις (H) 4.2 σχήμα 4.3 άκρη: κατσαρή ή οδοντωτή 4.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H) 4.5 το γλαυκόν 5. Μίσχος των φύλλων: 5.1 σχήμα 5.2 μήκος 5.3 πάχος 5.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 32. ΚΡΑΜΒΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Brassica oleracea L. Conver. acephala (DC) 1. Φυτό (παρατήρηση όταν το φυτό ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη): 1.1 ύψος (H 1) (H 2) 1.2 διακλάδωση (H 2) 2. Στέλεχος: 2.1 μήκος (H 2) 2.2 πάχος (H 1) (H 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος) 2.3 σχήμα (H 1) (H 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος) 2.4 χρώμα (H 2) 3. Έλασμα των φύλλων: 3.1 διαστάσεις (H 1) (H 2) 3.2 σχήμα (H 2) 3.3 μορφή (Η 2) 3.4 άκρο: κατσαρό ή οδοντωτό (H 2) 3.5 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H 1) (H 2) 3.6 το γλαυκόν (H 2) 4. Μίσχος των φύλλων: 4.1 σχήμα (H 2) 4.2 μήκος (H 2) 4.3 πάχος (H 2) 4.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H 1) (H 2) 33 ΕΛΑΙΟΦΟΡΟ ΡΑΠΑΝΙ Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. 1. Φυτό: (στο στάδιο της ωριμάνσεως): 1.1 ύψος 1.2 μέγεθος της διακλαδώσεως 1.3 ύψος εκφύσεως της 1ης διακλαδώσεως 2. Στέλεχος (στο στάδιο της ωριμάνσεως): 2.1 μήκος του κυρίου στελέχους (H) 2.2 πάχος του κυρίου στελέχους (να μετράται 25 εκατ. υπεράνω του λαιμού) 3. Φύλλο της ροζέττας (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών): 3.1 σχήμα 3.2 διαστάσεις 4. Άνθος: χρώμα των πετάλων 5. Κεράτιο: μήκος του άκρου (H) 6. Σπόρος:πάχος (H) 7. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 34. ΒΡΩΜΗ Avena sativa L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) (στο στάδιο του αδελφώματος) 2. Στέλεχος: 2.1 μήκος (H) 2.2 χνούδι του ανωτέρου γονάτου (H) 3. Φύλλο: χνούδι του άκρου του ελάσματος (H) 4. Φόβη: σχήμα (H) 5. Κολεός: το γλαυκόν (H) (κατά το στάδιο της ανθήσεως) 6. Κόκκος: 6.1 χρώμα των λεπυριδίων (H) 6.2 άγανα στα λεπυρίδια: παρουσία ή απουσία (H) 6.3 το τριχωτό της βάσεως των κόκκων της πρώτης σειράς 6.4 γυμνός ή ενδεδυμένος κόκκος 7. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 35. ΚΡΙΘΗ Δίστοιχη Κριθή Hordeum distichum L. Πολύστοιχη Κριθή Hordeum polystichum L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) (στο τέλος του αδελφώματος) 2. Στέλεχος: μήκος (H) 3. Ωτίδιο: χρώμα (H) 4. Κολεός: 4.1 χνούδι του κολεού της βάσεως (H) 4.2 το γλαυκόν (H) 5. Στάχυς: 5.1 τύπος: 2, 4 ή 6 σειρές (H) 5.2 άγανα: παρουσία ή απουσία (H) 5.3 οδοντωτό των αγάνων (H) 5.4 σχήμα (H) 5.5 το συμπαγές (H) 5.6 το γλαυκόν (H) 5.7 χρώμα των στείρων ανθέων (H) 5.8 σχήμα των στείρων ανθέων (H) 5.9 μήκος του κατωτέρου τμήματος της ράχεως (H) 6. Λέπυρα: μήκος (H) 7. Κόκκος: 7.1 μήκος των τριχών του ραχιδίου (H) 7.2 το οδοντωτό των λεπυριδίων (H) 7.3 γυμνός ή ενδεδυμένος (H) 7.4 χνούδι του αύλακος (H) 7.5 ανθοκυάνη στις νευρώσεις του λεπυριδίου: παρουσία ή απουσία (H) 8. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 9. Εναλλακτικότης (H) 10. Αντιδράσεις στο DDT ή σε άλλο αντιδραστήριο με συγκρίσιμα αποτελέσματα (H) 36. ΟΡΥΖΑ Oryza sativa L. 1. Στέλεχος: 1.1 χρώμα των γονάτων: πράσινο ή έγχρωμο (H) (κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως) 1.2 ύψος κατά την ωρίμανση, μετρούμενο από το λαιμό μέχρι το ακρότατο σημείο της υψηλότερης φόβης (H) (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 2. Φύλλο: πράσινο ή έγχρωμο (H) (κατά την βλάστηση) 3. Ωτίδιο: πράσινο ή έγχρωμο (H) (κατά την βλάστηση) 4. Φόβη: 4.1 άγανα: παρουσία ή απουσία (H) 4.2 σχήμα (H) (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 4.3 χρώμα των στιγμάτων: άχρωμα ή έγχρωμα (H) 5. Λεπυρίδιο: 5.1 χρώμα της καρίνας: πράσινη ή έγχρωμη (H) 5.2 χρώμα της τρόπιδος: πράσινη ή έγχρωμη (H) 5.3 χρώμα του άκρου: πράσινο ή έγχρωμο (H) 5.4 χνούδι (H) 6. Κόκκος: 6.1 πλάγια όψη του αποφλοιωμένου κόκκου(1) (H) 6.2 το μαργαριτοειδές: παρουσία ή απουσία (H) 7. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 37. ΦΑΛΑΡΙΣ Phalaris canariensis L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: σχήμα (H) (προ του σχηματισμού του στάχυος) 3. Στάχυς: σχήμα 4. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 38. ΣΙΚΑΛΙΣ Secale cereale L. 1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός 2. Εμφάνιση του φυτού: 2.1 στο τέλος του αδελφώματος (την άνοιξη) 2.2 στο στάδιο της ανορθώσεως 3. Στέλεχος: 3.1 μήκος (H) 3.2 χρώμα του ανώτερου γονάτου 3.3 πυκνότητα του χνουδιού κάτω από το στάχυ 4. Κολεός: χνούδι (στο στάδιο της ανορθώσεως) 5. Στάχυς: 5.1 σχήμα (στο στάδιο της ανθήσεως ή στο γαλακτώδες στάδιο) 5.2 χρώμα (στο γαλακτώδες στάδιο) 5.3 χρώμα των ανθήρων 5.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 6. Άγανα: ένταση οιουδήποτε ανθοκυανικού χρωματισμού 7. Κόκκος: 7.1 σχήμα 7.2 χρώμα 8. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 9. Εναλλακτικότης: χειμερινός τύπος ή εαρινός τύπος (H) 10. Πλοειδία (H) 39. ΣΙΤΟΣ Μαλακός σίτος Triticum aestivum L. Σκληρός σίτος Triticum durum L. 1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (H) 2. Εμφάνιση του φυτού (H) (στο τέλος του αδελφώματος) 3. Στέλεχος: 3.1 μήκος (H) 3.2 βαθμός πληρώσεως του άχυρου στο μέσο του ανώτερου μεσογονατίου: κενό ή πλήρες (H) 3.3 το γλαυκόν (H) 3.4 ανθοκυάνη: παρουσία η απουσία (H) 4. Φύλλο (ακριβώς προ του σχηματισμού του στάχυος): 4.1 σχήμα (H) 4.2 το γλαυκόν του ελάσματος (H) 5. Κολεός: 5.1 χνούδι του κολεού του τελευταίου φύλλου (H) 5.2 το γλαυκόν (H) 6. Στάχυς: 6.1 σχήμα (H) 6.2 το συμπαγές (H) 6.3 βαθμός του αγανώδους (H) 6.4 χρώμα των αγάνων (H) 6.5 το γλαυκόν (H) 6.6 χρώμα των ανθήρων (H) 6.7 χρώμα των στάχυων (H) (στο στάδιο που αρχίζουν να κιτρινίζουν) 7. Λέπυρα: 7.1 σχήμα της κολοβώσεως (H) 7.2 εύρος της κολοβώσεως (H) 7.3 σχήμα του άκρου (H) 7.4 μήκος του άκρου (H) 7.5 χνούδι της εξωτερικής όψεως (H) 7.6 χνούδι της εσωτερικής όψεως (H) 8. Κόκκος: 8.1 σχήμα (H) 8.2 χρώμα (H) 8.3 χνούδι του άκρου (H) 8.4 χρωματισμός σε φαινικό οξύ (H) 9. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 10. Εναλλακτικότης (H) 40. ΣΙΤΟΣ ΣΠΕΛΤΑ Triticum spelta L. 1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (H) 2. Εμφάνιση του φυτού (H) (στο τέλος του αδελφώματος) 3. Στέλεχος: 3.1 μήκος (H) 3.2 βαθμός πληρώσεως του αχύρου στο μέσο του ανώτερου μεσογονατίου: κενό ή πλήρες (H) 4. Φύλλο (ακριβώς προ του σχηματισμού του στάχυος): 4.1 σχήμα (H) 4.2 το γλαυκόν του ελάσματος (H) 5. Κολεός: 5.1 χνούδι του κολεού του τελευταίου φύλλου (H) 5.2 το γλαυκόν (H) 6. Στάχυς: 6.1 σχήμα (H) 6.2 το συμπαγές (H) 6.3 βαθμός του αγανώδους (H) 6.4 χρώμα των αγάνων (H) 6.5 το γλαυκόν (H) 6.6 χρώμα των στάχυων (H) (στο στάδιο που αρχίζουν να κιτρινίζουν): 6.7 στερεότης της ράχεως 7. Λέπυρα: 7.1 σχήμα της κολοβώσεως (H) 7.2 εύρος της κολοβώσεως (H) 7.3 σχήμα του άκρου (H) 7.4 μήκος του άκρου (H) 7.5 χνούδι της εξωτερικής όψεως (H) 7.6 χνούδι της εσωτερικής όψεως (H) 8. Φλοιός: 8.1 σχήμα (H) 8.2 χρώμα (H) 9. Ταξινόμηση του ξεσταχιάσματος (H) 10. Εναλλακτικότης (H) 41. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (εξαιρουμένων του αραβοσίτου του μικροσπέρμου (ποπ-κορν) και του σακχαρώδους αραβοσίτου) Zea mays L. (εξαιρουμένων του convar. microsperma Koern. και του convar. saccharata Koern.) 1. Στέλεχος: 1.1 μήκος του κυρίου στελέχους (H2) 1.2 ανθοκυάνη στα γόνατα: παρουσία ή απουσία (H2) 1.3 ύψος εκφύσεως του ανωτέρου σπάδικος του κυρίου στελέχους (H1) (H2) (H3) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα (H2) (κατά το χρόνο εμφανίσεως της φόβης (άρρενος ταξιανθίας) 2.2 συνολικός αριθμός (H2) 2.3 εύρος του ελάσματος του φύλλου που εκφύεται από το γόνατο υπεράνω του ανωτέρου στάχυος (H2) 3.Κολεός: 3.1 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H2) (φύλλα του μεσαίου τρίτου του φυτού) 3.2 χνούδι του άκρου του κολεού του τελευταίου φύλλου (H2) 4. Φόβη: 4.1 μήκος του κεντρικού άξονος (H2) 4.2 αριθμός διακλαδώσεων: δευτερογενείς ή τριτογενείς (H2) 4.3 σχήμα των διακλαδώσεων (H2) (κατά τη διάρκεια της πλήρους ανθήσεως των αρρένων) 4.4 χρώμα των ανθήρων (H2) (κατά τη διάρκεια εκτινάξεως της γύρεως) 5. Σπάδικας: 5.1 χρώμα των στιγμάτων (H1) (H2) (δύο με τρεις ημέρες μετά την έξοδό τους) 5.2 μήκος (H2) 5.3 σχήμα (H2) 5.4 διάμετρος στο μεσαίο τρίτο του σπάδικος (H2) 5.5 αριθμός σειρών (H2) 5.6 μήκος του μίσχου (H1) (H2) 5.7 αριθμός των γονίμων σπαδίκων στο κύριο στέλεχος (H2) 5.8 μήκος των βρακτίων φύλλων σε σχέση με τον σπάδικα (H1) (H2) 5.9 κάλυψη του σπάδικος (H2) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως όταν τα βράκτια είναι τελείως ξηρά) 5.10 χρώμα του άξονα (H1) (H2) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 5.11 διάμετρος του άξονα (H2) 6. Σπόρος: 6.1 τύπος του συγκομιζομένου σπόρου (H1) (H2) (H3) 6.2 χρώμα της κορυφής και των πλευρών (H2) 6.3 σχήμα (H2) 7. Περίοδος μεταξύ του φυτρώματος και: 7.1 της ανθήσεως της φόβης (H2) 7.2 της εμφανίσεως των στιγμάτων του σπάδικος (H1) (H2) (H3) 8. Κλάσις ωριμάνσεως καθοριζομένη με βάση την περίοδο μεταξύ του φυτρώματος: 8.1 και του σταδίου με περιεκτικότητα του σπόρου σε νερό 60% (H2) 8.2 και του σταδίου με περιεκτικότητα του σπόρου σε νερό 30% (H2) 42. ΓΕΩΜΗΛΑ Solanum tuberosum L. 1. Κόνδυλος: 1.1 σχήμα: περιγραφή, κανονικότης και ομοιομορφία (H) 1.2 χρώμα της επιδερμίδος (H) 1.3 χρώμα της σαρκός (H) 2. Φύτρο: 2.1 χρώμα (H) 2.2 σχήμα (H) 2.3 χνούδι (H) 3. Στέλεχος: χρώμα (H) 4. Άνθος: 4.1 παρουσία ή απουσία (H) 4.2 χρώμα των σεπάλων στο στάδιο του κλειστού άνθους (H) 4.3 χρώμα των πετάλων (H) 43. ΑΡΑΧΙΣ Η ΥΠΟΓΕΙΟΣ Arachis hypogaea L. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) (στο στάδιο της ανθήσεως) 2. Στέλεχος: χνούδι: παρουσία ή απουσία (H) 3. Φύλλο (στο στάδιο της ανθήσεως): 3.1 σχήμα των φυλλαρίων (H) 3.2 χνούδι του ελάσματος (H) 3.3 περίμετρος: παρουσία ή απουσία τριχιδίων (H) 4. Παράφυλλα: μήκος εν σχέσει με το μίσχο (H) 5. Φύτρο: μήκος (H) (κατά το χρόνο της φυτεύσεως) 6. Λοβός (στο στάδιο της ωριμάνσεως): 6.1 σχήμα (H) 6.2 στένωση: παρουσία ή απουσία (H) 6.3 συνοχή του περικαρπίου (H) 6.4 αριθμός σπόρων: μέχρι δύο ή περισσότεροι από δύο (H) 7. Σπόρος: 7.1 σχήμα (H) 7.2 χρώμα της εφυμενίδος (H) 44. ΕΛΑΙΟΦΟΡΟ ΓΟΓΓΥΛΙ Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 1. Κοτυληδόνες: διαστάσεις 2. Φυτό (στο στάδιο της ωριμάνσεως): 2.1 ύψος 2.2 σημασία της διακλαδώσεως 2.3 ύψος εκφύσεως της 1ης διακλαδώσεως 3. Στέλεχος (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 3.1 μήκος του κυρίως στελέχους (H) 3.2 πάχος του κυρίως στελέχους μετρουμένου 25 εκατ. υπεράνω του λαιμού 4. Φύλλο της ροζέττας (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών): 4.1 σχήμα (H) 4.2 διαστάσεις (H) 5. Άνθος: χρώμα των πετάλων (H) 6. Σπόρος: διαστάσεις (πάχος) 7. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 8. Εναλλακτικότης (H) 45. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΦΑΙΟΝ Brassica juncea L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 2. Φύλλα της ροζέττας: σχήμα (H) (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών) 3. Άνθος: χρώμα των πετάλων (H) 4. Σπόρος: 4.1 διαστάσεις (H) 4.2 χρώμα (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 46. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk 1. Κοτυληδόνες: διαστάσεις (H) 2. Φυτό: σημασία της διακλαδώσεως (H) (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 3. Στέλεχος: μήκος του κυρίως στελέχους (H) (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 4. Φύλλα της ροζέττας: σχήμα (H) (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών) 5. Άνθος: χρώμα των πετάλων (H) 6. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 7. Εναλλακτικότης (H) 47. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝ Brassica nigra (L.) W. Koch 1. Φυτό: ύψος του κυρίως στελέχους (H) (σε πλήρη ωρίμανση) 2. Άνθος: χρώμα των πετάλων (H) 3. Κεράτιο: συγκράτηση στο στέλεχος (H) (στο στάδιο της ωριμάνσεως) 4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 48. ΚΑΝΝΑΒΙΣ Η ΚΟΙΝΗ Cannabis sativa L. 1. Στέλεχος (φυτά φέροντα θήλεα άνθη): 1.1 ραβδώσεις: παρουσία ή απουσία 1.2 χρώμα 2. Φύλλο: αριθμός λοβών (φυτά φέροντα θήλεα άνθη) 3. Καρπός (φυτά φέροντα θήλεα άνθη): 3.1 σχήμα 3.2 πτέρνα: παρουσία ή απουσία 4. Ταξινόμηση της πρωιμότητος (H) 5. Μόνοικος ή δίοικος (H) 49. ΚΥΜΙΝΟ Carum carvi L. 1. Στέλεχος: μήκος (H) 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα προ της ανορθώσεως 2.2 χρώμα 3. Καρπός: αχαίνιο διαχωριζόμενο ευκόλως ή μη (H) 4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 50. ΒΑΜΒΑΚΙ Gossypium sp. 1. Εμφάνιση του φυτού (H) 2. Στελέχη (στο στάδιο της ανθήσεως): 2.1 τύπος διακλαδώσεων 2.2 αριθμός βλαστικών και ανθοφόρων κλάδων 2.3 χνούδι 3. Φύλλο του βλαστικού κλάδου (στην αρχή της ανθήσεως): 3.1 χνούδι του ελάσματος (H) 3.2 αριθμός των λοβών 3.3 βάθος των εγκοπών (H) 4. Άνθος (προ της ανθήσεως): 4.1 μήκος των βρακτίων σε σχέση με τη στεφάνη (H) 4.2 χρώμα των πετάλων 5. Κάψα: 5.1 σχήμα (H) (στο στάδιο του πράσινου καρυδιού προ του ανοίγματος) 5.2 στίξη: παρουσία ή απουσία (H) (στο στάδιο του πράσινου καρυδιού προ του ανοίγματος) 5.3 διάρρηξη: πλήρης ή μη πλήρης (H) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 5.4 αριθμός φατνιδίων (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 6. Ίνα (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως): 6.1 σγουρή ή λεία 6.2 μέσο μήκος 6.3 κανονικότης του μήκους 7. Σπόρος: 7.1 γυμνός ή με χνούδι 7.2 χρώμα του χνουδιού 51. ΗΛΙΑΝΘΟΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ Helianthus annuus L. 1. Υποκοτύλιο: ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H2) 2. Φύλλο: 2.1 φερόμενο στο μέσο του στελέχους (H2) 2.2 χρώμα του ελάσματος (H2) (στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων) 2.3 διαστάσεις (H1) (H2) 3. Θύσανος: 3.1 σχήμα (H2) 3.2 ταινιόστενα άνθη: παρουσία ή απουσία (H2) 4. Γόνιμο άνθος: 4.1 χρώμα των πετάλων: κίτρινο ή πορτοκαλόχρουν (H2) (H2) 4.2 ανθοκυάνη των σεπάλων: παρουσία ή απουσία (H2) 4.3 χρώμα των στιγμάτων (H2) 5. Σπόρος: 5.1 σχήμα (H2) 5.2 βασικό χρώμα (H1) (H2) 5.3 λωρίδες: παρουσία ή απουσία (H1) (H2) 5.4 χρώμα των λωρίδων (H2) 5.5 αναλογία φλοιών (H2) Ταξινόμηση της πρωιμότητος (H1) (H2) 52. ΛΙΝΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΟ (ΛΙΝΑΡΙ) Linum usitatissimum L. 1. Φυτό: 1.1 ύψος του στελέχους (H) 1.2 ύψος εκφύσεως της διακλαδώσεως (H) 2. Άνθος: 2.1 διάμετρος (H) 2.2 κηλίδες των σεπάλων (H) 2.3 χρώμα των πετάλων (H) 2.4 χρώμα των νεύρων των πετάλων (H) 2.5 χρώμα των νημάτων των στημόνων (H) 2.6 χρώμα των ανθήρων (H) 2.7 χρώμα του στύλου (H) 2.8 χρώμα του στίγματος (H) 3. Κάψα: τριχωτό των διαφραγμάτων (H) 4. Σπόρος: 4.1 χρώμα (H) 4.2 σχήμα (H) 4.3 πάχος (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 53. ΜΗΚΩΝ Η ΥΠΝΟΦΟΡΟΣ Papaver somniferum L. 1. Στέλεχος: 1.1 μήκος (H) 1.2 χνούδι της κορυφής του κυρίως στελέχους (H) 2. Φύλλο (προ της ανορθώσεως): 2.1 κηλίδες: παρουσία ή απουσία (H) 2.2 χρώμα των κηλίδων 3. Άνθος: 3.1 ανθοκυάνη των σεπάλων: παρουσία ή απουσία (H) 3.2 χρώμα των πετάλων (H) 4. Κάψα (στο στάδιο της ωριμάνσεως): 4.1 σχήμα (H) 4.2 χρώμα (H) 5. Σπόρος: χρώμα (H) 6. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 54. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ Sinapis alba L. 1. Φυτό (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως): 1.1 ύψος του κυρίως στελέχους (H) 1.2 σημασία της διακλαδώσεως 1.3 ύψος εκφύσεως της πρώτης διακλαδώσεως 2. Φύλλα της ροζέττας (κατά την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών): 2.1 αριθμός 2.2 σχήμα 2.3 χνούδι 3. Άνθος: χρώμα των πετάλων (H) 4. Σπόρος: 4.1 πάχος 4.2 καφέ χρώμα: παρουσία ή απουσία (H) 5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) 55. ΣΟΓΙΑ Soia hispida L. 1. Κοτυληδών: ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (H) 2. Στέλεχος: μήκος (H) 3. Άνθος: χρώμα (H) 4. Λοβός: χρώμα (H) 5. Σπόρος: 5.1 βασικό χρώμα (H) 5.2 διακόσμηση: παρουσία ή απουσία (H) 5.3 σχήμα (H) 6. Ταξινόμηση της ανθήσεως (H) ΜΕΡΟΣ Β ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ Τα κατωτέρω χαρακτηριστικά ισχύουν για όλα τα είδη που καταγράφονται στο μέρος Α. 1. Αποδόσεις 2. Ανθεκτικότης σε επιβλαβείς οργανισμούς 3. Συμπεριφορά όσον αφορά τους συντελεστές του φυσικού περιβάλλοντος 4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 5. Εναλλακτικότης - για εαρινούς και χειμερινούς τύπους ποικιλιών 6. Ρυθμοί παραγωγής - για τα αγροστώδη Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δηλώνονται όταν υποβάλλονται τα αποτελέσματα. (1) Αυτό αναφέρεται στην αναλογία μήκος/ύψος: στρογγυλός: ολιγώτερο του 1,75, ημιστρογυλλός: μεταξύ 1,75 και 1,99, ημικωνικός: μεταξύ 2,00 και 2,45, κωνικός: άνω του 2,45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ '' ID='1'>1. Τεύτλα> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>120> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>2. Κτηνοτροφικά φυτά' ID='1'>2.1 Αγροστώδη> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>10 μ> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>50> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>2.2 Ψυχανθή' ID='1'>2.2.1 Πίσον το αρουραίο> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>100 Φ> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>50> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>2.2.2. Βίκοι> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>100 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>50> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>2.2.3 Κύαμος ο κτηνοτροφικός' ID='1'>2.2.3.1 Ενδοαναπαραγόμενες γραμμές> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>20> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>2.2.3.2 Άλλα υβρίδια και ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>50> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'' ID='1'>2.2.4 Άλλα ψυχανθή> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>10 μ> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>50> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'' ID='1'>2.3 Κράμβη η κτηνοτροφική' ID='1'>2.3.1 Ενδοαναπαραγόμενες γραμμές και απλά υβρίδια> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>20> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>2.3.2 Άλλα υβρίδια και ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>50> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'' ID='1'>2.4 Άλλα είδη κτηνοτροφικών φυτών> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>100 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>100 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'' ID='1'>3. Σιτηρά' ID='1'>3.1 Αυτόγαμα είδη> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>2000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>3.1.1 Χειμερινοί τύποι> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>150> ID='5'>2000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>3.1.2 Εαρινοί τύποι> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>100> ID='5'>2000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>3.2 Ετερόγαμα είδη με εξαίρεση τον αραβόσιτο> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>2000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>3.3 Αραβόσιτος' ID='1'>3.3.1 Ενδοαναπαραγόμενες γραμμές και απλά υβρίδια> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>20> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>3.3.2 Άλλα υβρίδια και ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='4'>50> ID='5'>-> ID='6'>-> ID='7'>2> ID='8'>1> ID='9'>2''> ID='1'>4. Γεώμηλα> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>80> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>5. Ελαιούχα και κλωστικά φυτά' ID='1'>5.1 Ελαιοκράμβη και μήκων> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>1000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>1000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>5.2 Κάνναβις> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>500 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>5.3 Κύμινον> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>10 μ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>5.4 Βάμβαξ> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>30 μ2> ID='6'>3> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>5.5 Ηλίανθος' ID='1'>5.5.1 Καθαρές σειρές και απλά υβρίδια> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>20> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='1'>5.5.2 Άλλα υβρίδια και ποικιλίες ελεύθερης γονιμοποιήσεως> ID='2'>Δ, Σ, Ο> ID='3'>50> ID='4'>-> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'' ID='1'>5.6 Λινάρι> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>2000 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>50> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>5.7 Σόγια> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>500 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>50> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'> ID='1'>5.8 Άλλα είδη> ID='2'>Δ, Σ> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>500 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>2'> ID='2'>Ο> ID='3'>-> ID='4'>-> ID='5'>500 Φ> ID='6'>2> ID='7'>1> ID='8'>1'' Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο αιτών θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τις ποσότητες των σπόρων προς σπορά ή των φυτών προς φύτευση που οι τελευταίες θεωρούν απαραίτητες για τις δοκιμές και τους επακολουθούντες ελέγχους. 2. Οι σπόροι προς σπορά ή τα φυτά πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ποιότητος που καθορίζονται για τη βασική κατηγορία σπόρων προς σπορά ή φυτών προς φύτευση από τις οδηγίες του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966(1) περί εμπορίας σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων σιτηρών και σπόρων γεωμήλων και την οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969(2) περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών. 3. Η εκατοστιαία αναλογία σε αριθμό των κονδύλων γεωμήλων των προσβεβλημένων υπό μελανώσεως του λαιμού (jambe noire) δεν υπερβαίνει το 2%. Τα φυτά πρέπει να είναι απηλλαγμένα από χυτρίδιο το σαρκώδες (gale verruquese) και από βακτηριακή σήψη (pourriture bacteriose vasculaire). Η εκατοστιαία αναλογία σε βάρος των παραμορφωμένων ή προσβεβλημένων κονδύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. 4. Στην περίπτωση πολυετών φυτών οι δοκιμές πρέπει να συνεχίζονται έως ότου όλα τα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί και σημειωθεί τουλάχιστον μία φορά. 5. Εάν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται στο θέμα της ομοιομορφίας, όσον αφορά τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α αριθ. 20, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52, 53, ή 55, οι απόγονοι του φυτικού υλικού, που αναπτύχθηκε το προηγούμενο έτος, πρέπει επίσης να εξετάζονται. 5. Εάν δεν είναι βέβαιο ότι η χρησιμοποιουμένη μέθοδος εξετάσεως σε ένα Κράτος μέλος εφαρμόζεται επίσης στα άλλα Κράτη μέλη, η μέθοδος αυτή πρέπει να δηλώνεται. (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (2) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία