ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0274

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1972-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1972-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/274/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» και των οδηγιών της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 «περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών' και των οδηγιών της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 'περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι αρμόζει, για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από την οδηγία της 30ής Μαρτίου 1971(1) περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά(2), περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(3), περί εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών(4) και περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων(5) προς φύτευση αντίστοιχα, της οδηγίας του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών(6), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 30ής Μαρτίου 1971 της οδηγίας του Συμβουλίου της 29ηςΣεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών(7), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 30ής Μαρτίου 1971, και της οδηγίας του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(8)- ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες οδηγίες προβλέπουν ότι, από την 1η Ιουλίου 1972, η ισοδυναμία σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση που συγκομίζονται σε τρίτες χώρες δεν είναι δυνατόν πλέον να προσδιορίζεται από τα Κράτη Μέλη σε εθνικό επίπεδο- ότι, εν τούτοις, επειδή δεν έχει καταστεί δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις να περατωθούν οι έλεγχοι που έχουν σχέση με τον κοινοτικό καθορισμό της ισοδυναμίας, πρέπει να παραταθεί η προαναφερθείσα προθεσμία για να αποφευχθεί η διαταραχή των υφισταμένων εμπορικών σχέσεων- ότι οι οδηγίες περί εμπορίας σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση εγκρίνουν μόνον είτε προϊόντα καταγωγής των Κρατών Μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις των εν λόγω οδηγιών ή προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα κοινοτικά προϊόντα- ότι πρέπει επίσης να καταστεί δυνατόν να τίθενται σε εμπορία τα προϊόντα καταγωγής χωρών που έχουν προσχωρήσει στην Κοινότητα, ενώ δεν εφαρμόζουν αμέσως τις οδηγίες αυτές, και ότι είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθούν μέτρα προς το σκοπό αυτόν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, στο άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, στο άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά και στο άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, η ημερομηνία της 1ης Ιουλίου 1972 αντικαθίσταται από αυτήν της 1ης Ιουλίου 1973. Άρθρο 2 Στο άρθρο 16 της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, στο άρθρο 16 της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, στο άρθρο 16 της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά, στο άρθρο 15 της οδηγίας της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, στο άρθρο 15 της οδηγίας της 30ήςΙουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, στο άρθρο 32 της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά, και στο άρθρο 21 της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης σε κάθε νέο Κράτος Μέλος από την ημερομηνία της προσχωρήσεώς του μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφούται προς την οδηγία αυτή. Άρθρο 3 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές ή κανονιστικές διατάξεις για να συμμορφούνται προς: α) τις διατάξεις του άρθρου 1, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1972, β) τις διατάξεις του άρθρου 2, το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 1973. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Ιουλίου 1972. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος T. WESTERTERP (1) ΕΕ αριθ. Ν 87 της 17.4.1971, σ. 24. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (6) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (7) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (8) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ.1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία