ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0444

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1972-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1972-12-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/444/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Δεκεμβρίου 1972 περί ογδόης τροποποιήσεως της οδηγίας περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Δεκεμβρίου 1972 περί ογδόης τροποποιήσεως της οδηγίας 'περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 υπό α) και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία της 20ής Δεκεμβρίου 1971(2), τα Κράτη μέλη πρέπει να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων συντηρητικών και η απαγόρευση αυτή πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1973- ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει προσεχώς πρόταση οδηγίας ώστε, από τα ανωτέρω συντηρητικά, να επιτραπεί η χρήση του μυρμηγκικού οξέος και των αλάτων του, της εξαμεθυλενοτετραμίνης, και του βορικού οξέος και των αλάτων του, σε όλη την Κοινότητα- ότι, εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση, πριν από την 1η Ιανουαρίου και ότι πρέπει συνεπώς να παραταθεί η προθεσμία επί ένα έτος, όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 τροποποιείται ως εξής: 'Εν τούτοις, όσον αφορά το μυρμηγκικό οξύ και τα άλατά του, το βορικό οξύ και τα άλατά του καθώς και την εξαμεθυλενοτετραμίνη η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία μπορεί να εφαρμόζεται μόνο από της 1ης Ιανουαρίου 1974.' Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 26 Δεκεμβρίου 1972. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος T. WESTERTERP (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27.1.1964, σ. 161/64. (2) ΕΕ αριθ. Ν 2 της 4.1.1972, σ. 22.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία