ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1973/31973L0173

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1973-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1973-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1973-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 73/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουνίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών που αναφέρονται στην ταξινόμηση , συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων ( διαλυτών ) ( 73/173/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι οι επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα ρυθμίζονται από κανόνες στα Κράτη μέλη . ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών αυτών κανόνων , και ιδίως όσον αφορά στην επισήμανση αλλά εξίσου και όσον αφορά στην ταξινόμηση σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου που παρουσιάζουν οι ουσίες αυτές και τα παρασκευάσματα , ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο στις συναλλαγές και επηρεάζουν αμέσως τη δημιουργία και τη λειτουργία της κοινής αγοράς . ότι από την οδηγία του Συμβουλίου (1) της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στην ταξινόμηση , συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσίων ως ετροποποιήθη τελευταίως από την οδηγία της 21ης Μαΐου 1973 (2) προβλέπονται ήδη κανόνες που αφορούν στις επικίνδυνες ουσίες , ότι είναι απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως , συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων παρασκευασμάτων . ότι εν όψει της εκτάσεως του πεδίου αυτού και των πολύ λεπτομερών μέτρων που απαιτούνται για την προσέγγιση όλων των διατάξεων , που αφορούν στα επικίνδυνα παρασκευάσματα , είναι σκόπιμο να συζητηθεί πρώτιστα η προσέγγιση των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως , συσκευασίας και επισημάνσεως επικινδύνων παρασκευασμάτων , ως οι διαλύτες . ότι το χύριο χαρακτηριστικό αυτών των παρασκευασμάτων είναι ο κίνδυνος της τοξικότητος και της βλαπτικότητος των συστατικών τους . ότι παρασκευάσματα που περιέχουν μία ή περισσότερες των επικινδύνων αυτών ουσίων χρησιμοποιούνται συχνά για βιομηχανικούς , γεωργικούς , τεχνικούς και οικιακούς σκοπούς , είτε ως διαλύτες αυτοί καθ’ εαυτοί , είτε ως μέσα αραιώσεως , προϊόντα καθαρισμού , απολιπαντικά ή παρόμοια προϊόντα . ότι οι πολλές και διάφορες χρήσεις διαλυτών σε άλλα παρασκευάσματα απαιτούν επί πλέον να ληφθούν υπόψη σε άλλες οδηγίες οι υλικοί κίνδυνοι που προέρχονται από τις συνθήκες χρησιμοποιήσεως όπως είναι η παρατεταμένη ή περιστασιακή έκθεση στην επίδρασή τους , από την ποσότητα των επικινδύνων παρασκευασμάτων και τις διαστάσεις της συσκευασίας τους και από οιουσδήποτε άλλους παράγοντες σχετικούς με τις επικίνδυνες ουσίες που δύνανται να αυξήσουν ή να ελαττώσουν τους κινδύνους τους , ότι οι οδηγίες αυτές πρέπει να αφορούν σε ζιζανιοκτόνα , κόλλες , τυπογραφικές μελάνες , χρώματα και βερνίκια . ότι εν όψει των ειδικών χαρακτηριστικών και συνθηκών χρησιμοποιήσεως των παρασκευασμάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από διαλύτες πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα , γνωστά δεδομένα που αφορούν στους κινδύνους δηλητηριάσεως λόγω παρατεταμένης εκθέσεως στην επίδραση αυτών των παρασκευασμάτων . ότι η τεχνική πρόοδος απαιτεί ταχεία προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία ότι προς διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων που απαιτούνται προς τούτο , πρέπει να εξασφαλισθεί στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής εντός του πλαισίου της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο , των οδηγιών περί εξαλείψεως των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων που συνεστήθη από την οδηγία της 27ης Ιουνίου 1967 . ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1 . Η παρούσα οδηγία αφορά : - στην ταξινόμηση - στη συσκευασία - στην επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων που συνίστανται αποκλειστικά από διαλύτες οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως διαλύτες . Ουσίες προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν ως διαλύτες και περιέχουσες προσμίξεις περιλαμβανόμενες στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 2 παράγραφος 5 θεωρούνται επίσης ως επικίνδυνα παρασκευάσματα . 2 . Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε παρασκευάσματα που διατίθενται στην αγορά των Κρατών μελών και τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες των αναγραφομένων ουσίων στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας . 3 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται : α ) στα φάρμακα , ναρκωτικά , ραδιενεργές ουσίες και καύσιμα . β ) στη μεταφορά επικινδύνων παρασκευασμάτων σιδηροδρομικώς , οδικώς , δια χερσαίων υδατίνων οδών , δια θαλάσσης ή αεροπορικώς . γ ) στα πυρομαχικά ή αντικείμενα που περιέχουν τα παρασκευάσματα αυτά υπό μορφή υλικών πυροδοτήσεως ή καυσίμων . δ ) στα επικίνδυνα παρασκευάσματα που εξάγονται σε τρίτες χώρες . ε ) στα παρασκευάσματα υπό διαμετακόμιση , υποκείμενα σε τελωνειακό έλεγχο υπό την προϋπόθεση ότι ουδεμία υφίστανται μεταποίηση . 4 . Οι ορισμοί που καθορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία . Άρθρο 2 1 . Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες όπως καθορίζονται στην οδηγία της 27ης Ιουνίου 1967 και χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες , διαιρούνται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες , σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσης οδηγίας . Τοξικές ουσίες κατατάσσονται στην κατηγορία I και επιβλαβείς στην κατηγορία II , σε κάθε υποκατηγορία δίδεται ένας δείκτης ταξινομήσεως I1 και ένας δείκτης εξαιρέσεως I2 , όπως παρίσταται στον κατωτέρω πίνακα : Κατηγορία ουσίας * Δείκτης ταξινομήσεως I1 * Δείκτης εξαιρέσεως I2 * Όριο συγκεντρώσεως που δικιμολογεί την εξαίρεση Ε % * Τοξική I/α * 500 * 500 * 0,2 * Τοξική I/β * 100 * 100 * 1 * Τοξική I/γ * 25 * 25 * 4 * Επιβλαβής II/α * 5 * 20 * 5 * Επιβλαβής II/β * 2 * 8 * 12,5 * Επιβλαβής II/γ * 1 * 4 * 25 * Επιβλαβής II/δ * 0,5 * 2 * 50 * 2 . Παρασκευάσματα που περιέχουν μία ή περισσότερες των περιλαμβανομένων ουσίων στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας θεωρούνται τοξικά αν το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν δια πολλαπλασιασμού της επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητος του παρασκευάσματος σε κάθε τοξική ή επιβλαβή ουσία επί τον αντίστοιχο δείκτη I1 κάθε ουσίας υπερβαίνει το 500 , ήτοι : Σ ( P x I1 ) > 500 όπου P είναι η επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότης παρασκευάσματος σε κάθε ουσία , I1 είναι ο δείκτης που αντιστοιχεί στην κατηγορία της ουσίας . 3 . Παρασκευάσματα που περιέχουν μία ή περισσότερες των περιλαμβανομένων ουσίων στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας θεωρούνται επιβλαβή αν : α ) το άθροισμα των καθοριζομένων γινομένων στην παράγραφο 2 είναι μικρότερο ή ίσο προς 500 , ήτοι Σ ( P x I1 ) * 500 και β ) το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν δια πολλαπλασιασμού της επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητος του παρασκευάσματος σε κάθε τοξική ή επιβλαβή ουσία επί τον αντίστοιχο δείκτη I2 κάθε ουσίας υπερβαίνει το 100 , ήτοι Σ ( P x I2 ) > 100 όπου P είναι η επί τοίς εκατό κατά βάρος περιεκτικότης του παρασκευάσματος σε κάθε ουσία , I1 και I2 είναι οι δείκτες που αντιστοιχούν στην κατηγορία της ουσίας . 4 . Παρασκευάσματα που περιέχουν μία ή περισσότερες των περιλαμβανομένων ουσίων στον κατάλογο του παραρτήματος της παρούσης οδηγίας δεν θεωρούνται τοξικά ή επιβλαβή αν το άθροισμα των γινομένων , που προκύπτουν δια πολλαπλασιασμού της επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητος του παρασκευάσματος σε κάθε τοξική ή επιβλαβή ουσία επί τον αντίστοιχο δείκτη I2 κάθε ουσίας , είναι κατώτερο ή ίσο του 100 , ήτοι : Σ ( P x I2 ) * 100 όπου P είναι η επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότης του παρασκευάσματος σε κάθε ουσία , I2 είναι ο δείκτης , που αντιστοιχεί στην κατηγορία της ουσίας . 5 . Δεν λαμβάνονται υπόψη ουσίες που περιέχονται σε παρασκευάσματα καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία αν περιέχονται ως προσμίξεις ή προσθετικά , εφόσον η συγκέντρωση κάθε μιας από αυτές είναι μικρότερη του 0,2 % κατά βάρος , εφόσον εμπίπτει στην κατηγορία I και του 1 % κατά βάρος εφόσον εμπίπτει στην κατηγορία II . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η μη διάθεση στην αγορά των επικινδύνων παρασκευασμάτων ( διαλυτών ) παρά μόνο αν πληρούν τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας και του παραρτήματός της . Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η μη διάθεση στην αγορά των επικινδύνων παρασκευασμάτων ( διαλυτών ) εκτός αν η συσκευασία τους πλήροι τους ακολούθους όρους : α ) οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται και κλείονται κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου πλην υπάρξεως τυποποιημένων συστημάτων ασφαλείας . β ) τα υλικά συσκευασίας και κλεισίματος δεν πρέπει να προσβάλλονται από το περιεχόμενο ή να σχηματίζουν επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις με αυτό . γ ) οι συσκευασίες και τα συστήματα κλεισίματος πρέπει να είναι ανθεκτικά και στερεά ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα χαλαρωθούν και θα ανταποκριθούν ασφαλώς στις συνήθεις απαιτήσεις χειρισμού . Συσκευασίες ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ικανοποιητικές . Άρθρο 5 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η μη διάθεση στην αγορά επικινδύνων παρασκευασμάτων ( διαλυτών ) παρά μόνο αν η επιγραφή επί της συσκευασίας πληροί τους ακολούθους όρους : 2 . Σε όλες τις συσκευασίες πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλα στοιχεία τα ακόλουθα : α ) το ή τα ονόματα του ή των τοξικών συστατικών του επικινδύνου παρασκευάσματος , το όνομα των επιβλαβών συστατικών των οποίων η συγκέντρωση στο παρασκεύασμα : - υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος στην περίπτωση ουσιών κατατασσομένων στην κατηγορία II/α , - υπερβαίνει το 6 % κατά βάρος , στην περίπτωση ουσιών κατατασσομένων στην κατηγορία II/β , - υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος στην περίπτωση ουσιών κατατασσομένων στην κατηγορία II/γ , - υπερβαίνει το 5 % κατά βάρος , στην περίπτωση του τολουολίου και του ξυλολίου , - υπερβαίνει το 20 % κατά βάρος στην περίπτωση ουσιών κατατασσομένων στην κατηγορία II/δ . Το όνομα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα προς μία των ονομασιών των αναγραφομένων στον κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 . β ) το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που διαθέτει το παρασκεύασμα στην αγορά . γ ) τα σύμβολα και οι ενδείξεις των κινδύνων που συνεπάγεται το τοξικό , επικίνδυνο ή λίαν εύφλεκτο παρασκεύασμα , σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 υπό γ ) της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 και σε συνδυασμό με το παράρτημα V αυτής . δ ) προειδοποίηση περί των ειδικών κινδύνων που προκύπτουν από τους κινδύνους αυτούς σε περίπτωση μη τοξικών παρασκευασμάτων δεν υπάρχει ανάγκη να αναγράφονται αυτοί οι ειδικοί κίνδυνοι αν το περιεχόμενο της συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 100 ml . 3 . Η προειδοποίηση περί των ειδικών κινδύνων πρέπει να παρέχεται από τον παρασκευαστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διαθέτει το παρασκεύασμα στην αγορά , αναλόγως προς τη σοβαρότητα των κινδύνων αυτών . Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις που δίδονται στο παράρτημα III της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 . Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται περισσότερες των 4 φράσεων . Κίνδυνοι για την υγεία πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των κινδύνων εκρήξεως ή πυρκαϊάς . 4 . Η συσκευασία συνοδεύεται από προειδοποίηση περί του τρόπου αποφυγής των κυριωτέρων κινδύνων εκ του παρασκευάσματος . Οι προειδοποιήσεις αυτές επιλέγονται από τον παρασκευαστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διαθέτει το παρασκεύασμα στην αγορά , μεταξύ των φράσεως που αναγράφονται οτόν κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 και του παραρτήματος IV αυτής . 5 . Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5 της παρούσης οδηγίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην επισήμανση . Άρθρο 6 1 . Εφόσον τα απαιτούμενα από το άρθρο 5 χαρακτηριστικά στοιχεία αναγράφονται σε ετικέτα , η ετικέτα αυτή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια ή περισσότερες επιφάνειες της συσκευασίας ώστε να είναι δυνατό να διαβάζεται οριζοντίως εφόσον η συσκευασία τοποθετείται κανονικά . Οι διαστάσεις της ετικέτας πρέπει να είναι οι ακόλουθες : Περιεχόμενο της συσκευασίας * Διαστάσεις * - μικρότερο ή ίσο προς 3 l αν είναι δυνατό * 52 x 74 mm * - μεγαλύτερο των 3 l και μη υπερβαίνον τα 50 l τουλάχιστον * 74 x 105 mm * - μεγαλύτερο των 50 l και μη υπερβαίνον τα 500 l τουλάχιστον * 105 x 148 mm * - μεγαλύτερο των 500 l τουλάχιστον * 148 x 210 mm * Κάθε σύμβολο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο της συνολικής επιφανείας της ετικέτας . Η όλη επιφάνεια της ετικέτας πρέπει να επικολλάται επί της αμέσου συσκευασίας της ουσίας . 2 . Δεν απαιτείται ετικέτα εφόσον τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή σε αυτή ταύτη τη συσκευασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 . 3 . Τα Κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση της ή των εθνικών τους γλωσσών για την επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων που διατίθενται στην αγορά . 4 . Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας οι απαιτήσεις για την επισήμανση κρίνεται ότι πληρούνται : α ) στην περίπτωση εξωτερικής συσκευασίας , που περιέχει μία ή περισσότερες εσωτερικές συσκευασίες αν η εξωτερική συσκευασία φέρει επισήμανση σύμφωνη με τους κανονισμούς μεταφοράς επικινδύνων υλικών και η ή οι εσωτερικές συσκευασίες φέρουν επισήμανση σύμφωνη με την παρούσα οδηγία . β ) στην περίπτωση αμέσου συσκευασίας αν η συσκευασία αυτή φέρει επισήμανση σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς επικινδύνων υλικών και με το άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφια α ) , β ) και γ ) και παράγραφος 3 της παρούσης οδηγίας . Άρθρο 7 1 . Τα Κράτη μέλη δύνανται : α ) να επιτρέψουν να τοποθετηθεί με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο ή από το άρθρο 5 απαιτουμένη επισήμανση επί συσκευασιών των οποίων οι διαστάσεις είναι τόσο περιορισμένες ώστε να μην είναι δυνατή η επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 . β ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 να επιτρέψουν τη συσκευασία χωρίς επισήμανση των μη τοξικών παρασκευασμάτων ή συσκευασία με διάφορη επισήμανση αν περιέχει τόσο μικρές ποσότητες ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξ αυτού για τους εργαζομένους ή για άλλα πρόσωπα . 2 . Αν Κράτος μέλος κάνει χρήση των διευκολύνσεων των προβλεπομένων από την παράγραφο 1 ενημερώνει αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 8 Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν , περιορίζουν ή παρεμποδίζουν για λόγους ταξινομήσεως , συσκευασίας ή επισημάνσεως κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας τη διάθεση στην αγορά επικινδύνων παρασκευασμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσης οδηγίας και του παραρτήματός της . Άρθρο 9 1 . Όταν ένα Κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα επικίνδυνο παρασκεύασμα αν και σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια εξ αιτίας του οποίου απαιτείται ταξινόμηση ή επισήμανση διάφορη της προβλεπομένης από την παρούσα οδηγία δύνται για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τους έξη μήνες να απαγορεύσει την πώληση , διάθεση στην αγορά ή χρήση του παρασκευάσματος αυτού στο έδαφός του . Ενημερώνει αμέσως περί αυτού τα λοιπά Κράτη μέλη και την Επιτροπή αναλύον τους λόγους της αποφάσεώς του . 2 . Η Επιτροπή εντός έξη εβδομάδων προβαίνει σε διαβουλεύσεις μετά των ενδιαφερομένων Κρατών μελών , διατυπώνει τη γνώμη της χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα . Σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει τροποποίηση , ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 10 , η προβλεπομένη στην παράγραφο 1 προθεσμία παρατείνεται μέχρις ότου συμπληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από το άρθρο 8 τετράκις της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 . Άρθρο 10 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύμφωνα προς την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 8 τετράκις της οδηγίας της 27ης Ιουνίου 1967 . Άρθρο 11 1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία εντός δεκαοκτώ μηνών από την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Εν τούτοις για χρονική περίοδο τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου , η Δανία , η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να επιτρέψουν στο έδαφός τους τη διάθεση στην αγορά των επικινδύνων παρασκευασμάτων ( διαλυτών ) , των οποίων η συσκευασία και η επισήμανση είναι σύμφωνες προς τους όρους που ισχύουν στο έδαφός τους κατά το χρόνο της προσχωρήσεώς τους . 2 . Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιώδων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία . Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 4 Ιουνίου 1973 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. VAN ELSLANDE (1) ΕΕ αριθ. 196 της 16 . 8 . 1967 , σ. 1 . (2) ΕΕ αριθ. 167 της 25 . 6 . 1973 , σ. 1 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος σκετικός με την ταξινόμηση επικινδύνων ουσιών ( διαλυτικά ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I/α Τοξικές ουσίες ( Σύμβολο : Νεκροκεφαλή ) Ουσία 6.3 Διθειάνθρακας 601,18 Βενζόλιο 602,4 Τετραχλωράνθρακας ( Τετραχλωρομεθάνιο ) 602,9 1,1,2,2 - Τετραχλωροαιθάνιο 602,10 Πενταχλωροαιθάνιο 609,1 Νιτροβενζόλιο 612,5 Ανιλίνη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I/β Τοξικές ουσίες ( Σύμβολο : Νεκροκεφαλή ) Ουσία 602,8.1 1,1,2 - Τριχλωροαιθάνιο 603,13.1 2,2 - Διχλωροαιθυλαιθέρας 604,1 Φαινόλη 604,3 Κρεσόλες 606,2.8 Ισοφορόνη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I/γ Τοξικές ουσίες ( Σύμβολο : Νεκροκεφαλή ) ουσία 602,10.2 1-Βρωμοπροπάνιο ( 1-Προπυλοβρωμίδιο ) 603,1 Μεθανόλη ( Μεθυλική αλκοόλη ) 603,5.1 Φουρφουρύλη 606,2.5 Μεσιτυλοξείδιο 608,1 Ακετονιτρίλιο 613,2 Πυριδίνη 601,20.3 Μεσιτυλένιο 601,20.1 Λιθυλοβενζόλιο 601,20.2 Προπυλοβενζόλιο 602,8 1,1,1 - Τριχλωροαιθάνιο 602,10.1 Χλωροπροπάνια ( Προπυλοχλωρίδια ) 602,12.1 Χλωροπεντάνια ( Αμυλοχλωρίδια ) 603,4.7 2 - Λιθοξυαιθανόλη ( Μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης ) 607,9.1 Ανθρακικός διμεθυλεστέρας 607,16.6 Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας 620,9 Τερεβινθέλαιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/δ Βλαβερές ουσίες ( λιγώτερο τοξικές ) ( Σύμβολο : Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ) ουσία 602,2.2 Διχλωρομεθάνιο 603,4 Βουτανόλες ( Βουτυλικές αλκοόλες ) 603,12.1 Αιθυλενογλυκόλη ( Γλυκόλη ) 603,4.2 Αμυλικές άλκοόλες ( Μίγματα ισομερών ) 603,4.3 Μεθυλαμυλική αλκοόλη 603,4.4 Κυκλοεξανόλη 603,4.5 2-Μεθυλοκυκλοεξανόλη 606,2.6 Κυκλοεξανόνη 606,2.7 2-Μεθυλοκυκλοεξανόνη 607,16.8 Οξεικός 2-αιθοξυαιθυλεστέρας ( Οξεικός εστέρας της αιθυλογλυκόλης ) 607,16.9 Οξεικός 2-βουτοξυαιθυλεστέρας ( Οξεικός εστέρας της βουτυλογλυκόλης ) 603,12 Τετραϋδραφουράνιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/α Βλαβερές ουσίες ( λιγώτερο τοξικές ) ( Σύμβολο : Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ) ουσία 602,3 Χλωροφόρμιο ( τριχλωρομεθάνιο ) 602,20.2 1,2-Διχλωροβενζόλιο 609,0.1 1-Νιτροπροπάνιο 609,0.2 2-Νιτροπροπάνιο 602,7.1 1,2-Διχλωροαιθάνιο 602,20.1 Χλωροβενζόλιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/β Βλαβερές ουσίες ( λιγώτερο τοξικές ) ( Σύμβολο : Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ) ουσία 601,23 Τετραϋδροναφθαλίνιο ( Τετραλίνη ) 602,2.1 Διβρωμομεθάνιο 602,7 1,1-Διχλωροαιθάνιο 602,11 Διχλωροπροπάνια 602,15 Διχλωραιθυλένια 602,16 Τριχλωροαιθυλένιο 602,17 Τεχραχλωροαιθυλένιο ( Υπερχλωροαιθυλένιο ) 607,9.2 Ν,Ν-Διμεθυλοφορμαμίδιο 603.11 1,4 Διοξάνιο 603,4.6 2-Μεθοξυαιδανόλη ( Μονομεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης , Μεθυλογλυκόλη ) 603,4.8 2-Ισοπροποξυαιθανόλη ( Μονοϊσοπρολυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης , Ισοπροπυλογλυκόλη ) 603,4.9 2-Βουτοξυαιθανόλη ( Μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης , βουτυλοκλυκόλη ) 607,16.7 Οξεικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας ( Οξεικός εστέρας της μεθυλογλυκόλης ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/γ Βλαβερές ουσίες ( λιγώτερο τοξικές ) ( Σύμβολο : Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ) ουσία 601,19 Τολουόλιο 601,20 Ξυλόλια 601,21 Στυρόλιο και α-Μεθυλοστυρόλιο 601,22 Βινυλοτολουόλιο
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία