Οδηγία 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας ( 73/241/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 100 και 227 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι οι εθνικές νομοθεσίες προορίζουν ορισμένες ονομασίες αποκλειστικά για διάφορα προϊόντα που προέρχονται από το κακάο , των οποίων καθορίζουν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά παρασκευής και ότι επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση των ονομασιών αυτών για τη διάθεση των παραπάνω προϊόντων στο εμπόριο . ότι , σε ορισμένα Κράτη Μέλη , η συσκευασία τους αποτελεί επίσης αντικείμενο επιτακτικών διατάξεων . ότι οι διαφορές που υφίστανται επί του παρόντος μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία ειδικότερα για διάφορα είδη προϊόντων του κακάο και της σοκολάτας ότι οι διαφορές αυτές είναι δυνατό να υποβάλουν τις επιχειρήσεις σε άνισους όρους ανταγωνισμού και ότι έχουν , ως εκ τούτου , άμεσες επιπτώσεις επί της δημιουργίας και της λειτουργίας της κοινής αγοράς . ότι κατά συνέπεια πρέπει να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των διατάξεων των σχετικών με τα προϊόντα αυτά και ότι είναι αναγκαίο να καθορισθούν ορισμοί και ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση , τα χαρακτηριστικά παρασκευής , τη συσκευασία και την επισήμανση προς εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων . ότι , εν τούτοις , δεν είναι δυνατό να εναρμονισθούν στην παρούσα οδηγία , από τις διατάξεις που έχουν εφαρμογή στα τρόφιμα , όλες εκείνες που μπορούν να παρεμποδίζουν τις συναλλαγές που αφορούν τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας , αλλά ότι ο αριθμός των εμποδίων που υφίστανται από το γεγονός αυτό πρόκειται βαθμηδόν να περιορισθεί , εφ’ όσον θα προοδεύει η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων των σχετικών με τα τρόφιμα . ότι , για την προστασία των καταναλωτών σε ορισμένα Κράτη Μέλη η μνεία « halbbitter » αποδίδεται αποκλειστικά σε σοκολάτα που χαρακτηρίζεται από υψηλή ελάχιστη περιεκτικότητα σε ορισμένα συστατικά ότι η μνεία αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα ότι , υπό τις προϋποθέσεις αυτές , είναι φανερό ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονικό διάστημα τριών ετών , κατά τη διάρκεια του οποίου η χρήση της μνείας αυτής είναι δυνατό να προορίζεται αποκλειστικά για τη σοκολάτα που έχει ιδιαιτέρως υψηλή ελαχίστη περιεκτικότητα σε ολική ξηρά ουσία κακάο . ότι η χρησιμοποίηση φυτικής λιπαρής ουσίας άλλης από το βούτυρο κακάο στα προϊόντα σοκολάτας επιτρέπεται σε ορισμένα Κράτη Μέλη και ότι έχει γίνει εκεί ευρύτατη χρήση της αδείας αυτής ότι , εν τούτοις , δεν είναι δυνατό να αποφασισθούν από τώρα οι δυνατότητες και ο τρόπος της επεκτάσεως της χρησιμοποιήσεως των λιπαρών αυτών ουσιών σε ολόκληρη την Κοινότητα , δεδομένου ότι οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες δεν επιτρέπουν τη θέσπιση οριστικής θέσεως και ότι , κατά συνέπεια , η κατάσταση θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό το φως των μελλοντικών εξελίξεων . ότι αν είναι από τώρα δυνατό να θεσπισθεί μία κλίμακα βαρών για τα προϊόντα της σοκολάτας που προσφέρονται με τη μορφή πλακών ή μπαστουνιών , η ίδια δυνατότητα δεν υπάρχει ακόμη σε ό,τι αφορά τα προϊόντα του κακάο σε σκόνη , δεδομένου ότι η επιλογή των διαφόρων βαθμίδων απαιτεί , στην περίπτωση αυτή , βαθύτερη έρευνα που δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί και ότι , κατά συνέπεια , θα πρέπει η επιλογή αυτή να πραγματοποιηθεί αργότερα . ότι οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα οδηγία για τα διάφορα προϊόντα κακάο και της σοκολάτας διαφέρουν , σε ορισμένες περιπτώσεις , από εκείνες που χρησιμοποιούνται στο ένα ή στο άλλο Κράτος Μέλος ότι πρέπει συνεπώς να συνηθίσουν οι καταναλωτές τις νέες αυτές ονομασίες επιτρέποντας για ορισμένο χρονικό διάστημα την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση εκείνων που ισχύουν επί του παρόντος . ότι ο καθορισμός των μεθόδων αναλύσεως των σχετικών με τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητος ορισμένων προϊόντων , καθώς και ο καθορισμός των τρόπων των σχετικών με τη δειγματοληψία και οι μέθοδοι αναλύσεως , οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων του κακάο και της σοκολάτας , αποτελούν μέτρα εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα και ότι πρέπει να ανατεθεί η λήψη αυτών στην Επιτροπή , με σκοπό την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας . ότι σε όλες τις περιπτώσεις που το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εκτέλεση κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων , που συστήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (1) . ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις μεθόδους παρασκευής και να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους μέσα σε προθεσμία το πολύ δύο ετών από την υιοθέτηση νέων κανόνων και ορισμών από τα Κράτη Μέλη ότι , εν τούτοις , η εφαρμογή της κλίμακας βαρών που προβλέπεται για ορισμένες συσκευασίες απαιτεί , στα Κράτη Μέλη , τροποποίηση του βιομηχανικού εξοπλισμού ώστε η προθεσμία να πρέπει να παραταθεί σε τρία έτη για την εφαρμογή του κανόνος αυτού . ότι είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν ιδιαίτερα μέτρα , για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που ισχύει στα νέα Κράτη Μέλη , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας , νοούνται ως προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας τα προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή και που ορίζονται στο παράρτημα I . Άρθρο 2 Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα ώστε τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 να μην μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο παρά μόνο αν ανταποκρίνονται στους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στο παράρτημα I αυτής . Άρθρο 3 1 . Οι ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I παράγραφος 1 προορίζονται αποκλειστικά για τα προϊόντα που ορίζονται εκεί και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για να τα χαρακτηρίζουν . Εν τούτοις , - οι ονομασίες « pralina » ή « cioccolatino » μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ιταλία και η ονομασία « a chocolate » μπορεί να χρησιμοποιείται στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να προσδιορισθεί η σοκολάτα , η σοκολάτα οικιακής χρήσεως , η σοκολάτα με φουντούκια gianduja , η σοκολάτα γάλακτος , η σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως η σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια gianduja ή η λευκή σοκολάτα μεγέθους μπουκιάς . - η ίδια ονομασία « milk chocolate » δύναται να απαιτείται στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προσδιορισθούν τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.21 και 1.22 , υπό τον όρο ότι η ονομασία αυτή θα συνοδεύεται και στις δύο περιπτώσεις από την ένδειξη της περιεκτικότητος σε στερεά ουσία προερχομένη από την αφυδάτωση του γάλακτος και που καθορίζεται για το καθένα από τα δύο αυτά προϊόντα με τη μνεία « milk solids : ... % minimum » . 2 . Εν τούτοις , η προηγουμένη παράγραφος δεν θίγει τις διατάξεις δυνάμει των οποίων δύνανται οι ονομασίες αυτές να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και σύμφωνα με τις συνήθειες , για να προσδιορίζουν άλλα προϊόντα που δεν είναι δυνατό να συγχέονται με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα I . Άρθρο 4 Για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κύαμοι κακάο που δεν είναι ποιοτικως υγιείς , ανόθευτοι και σύμφωνοι προς τα συναλλακτικά ήθη , φλοιοί , φύτρα ή ενα οποιοδήποτε υπολειμματικό προϊόν εκχυλίσεως του βουτύρου κακάο πραγματοποιηθείσης με διαλυτικό . Άρθρο 5 1 . Το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής , καθορίζει ομόφωνα : α ) τον κατάλογο των διαλυτικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση του βουτύρου κακάο . β ) τα κριτήρια καθαρότητος για το βούτυρο κακάο , για τα χρησιμοποιούμενα στην εκχύλισή του διαλυτικά και αν χρειάζεται , για τα άλλα προϊόντα προσθήκης ή επεξεργασίας που προβλέπονται στο παράρτημα I . 2 . Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) , τα Κράτη Μέλη επιτρέπουν ως διαλυτικό για την εκχύλιση του βουτύρου κακάο μόνο τον πετρελαϊκό αιθέρα 60/75 , αποκαλούμενο απόσταγμα B , ή το κυριότερο αγνό κλάσμα του . Εν τούτοις , κατά τη διάρκεια του ιδίου αυτού χρονικού διαστήματος , τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρήσουν , για τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο , στην επικράτειά τους , τις εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν άλλα διαλυτικά . 3 . Στην περίπτωση που η χρησιμοποίηση , στα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 , μιας των ουσιών που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2 ή η περιεκτικότητά της σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 υπό β ) , θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία , ένα Κράτος Μέλος δύναται για χρονικό διάστημα το πολύ ενός έτους να αναστείλει την άδεια χρησιμοποιήσεως της ουσίας αυτής ή να μειώσει την ανωτάτη επιτρεπομένη περιεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω στοιχεία . Ενημερώνει αμέσως περί αυτού την Επιτροπή , η οποία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα Κράτη Μέλη . Μετά από πρόταση της Επιτροπής , το Συμβούλιο αποφασίζει , ομόφωνα και αμελλητί , αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και , κατά περίπτωση , θεσπίζει με οδηγία τις αναγκαίες τροποποιήσεις . Εν ανάγκη το Συμβούλιο , αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής , μπορεί επίσης να παρατείνει το πολύ για ένα έτος το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο . Άρθρο 6 1 . Η σοκολάτα , η σοκολάτα οικιακής χρήσεως , η σοκολάτα με φουντούκια gianduja , η σοκολάτα γάλακτος , η σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως , η σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια gianduja , η λευκή σοκολάτα και η γεμιστή σοκολάτα , όταν προσφέρονται σε μορφή πλακών ή μπαστουνιών ατομικού βάρους που κυμαίνεται μεταξύ 85 g και 500 g , διατίθενται στο εμπόριο μόνο με τα ακόλουθα ατομικά βάρη : 100 g , 125 g , 150 g , 200 g , 250 g , 300 g , 400 g και 500 g . 2 . Το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής , καθορίζει τα μόνα ατομικά βάρη στα οποία διατίθενται στο εμπόριο τα προϊόντα που προβλέπονται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.8 εώς 1.13 . Άρθρο 7 1 . Οι μόνες υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρονται στη συσκευασία , τους περιέκτες ή τις ετικέτες των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα I , ενδείξεις που πρέπει να είναι ευδιάκριτες , ευανάγνωστες και ανεξίτηλες , είναι οι ακόλουθες : α ) η αποκλειστική τους ονομασία στην περίπτωση των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.27 , η ονομασία αυτή συνοδεύεται από κατάλληλη ένδειξη που πληροφορεί τον καταναλωτή για το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε ως γέμιση , με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν κατά περίπτωση για το τελευταίο αυτό προϊόν . β ) για τα προϊόντα που προβλέπονται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.10 , 1.11 , 1.12 , 1.13 , 1.16 , 1.17 , 1.21 και 1.22 , η ένδειξη της περιεκτικότητος σε ολική ξηρά ουσία κακάο με την υποχρεωτική μνεία « κακάο ... % τουλάχιστον » . γ ) για τη γεμιστή σοκολάτα και τα σοκολατάκια ή τις πραλίνες , που λαμβάνονται από προϊόντα σοκολάτας άλλα από τη σοκολάτα ή τη σοκολάτα κουβερτούρα , συμπληρωματικό χαρακτηρισμό που να υποδεικνύει τη φύση του ή των τύπων σοκολάτας που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτά . Εν τούτοις , για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , προκειμένου για σοκολατάκια ή πραλίνες και εφ’ όσον η ανωτέρω υποχρέωση δεν προκύπτει από εθνικές διατάξεις , ο περί ου πρόκειται συμπληρωματικός χαρακτηρισμός δεν είναι υποχρεωτικός παρά μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά λαμβάνονται από σοκολάτα οικιακής χρήσεως , σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως ή από λευκή σοκολάτα . δ ) κατά περίπτωση , οι υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα I παράγραφοι 4 εώς 7 . ε ) το καθαρό βάρος , εκτός αν τα προϊόντα είναι βάρους μικρότερου από 50 g η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα βάρους μικρότερου από 50 g ανά μονάδα που προσφέρονται σε μαζική συσκευασία , της οποίας το ολικό καθαρό βάρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 50 g . Η ένδειξη αυτή είναι δυνατό να αντικατασταθεί με την ένδειξη του ελαχίστου καθαρού βάρους στην περίπτωση εσωτερικώς κενών προϊόντων . στ ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως του κατασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλήτη εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητος . 2 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα για την επισήμανση των τροφίμων , τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη : α ) της επιχειρήσεως παρασκευής για την εθνική τους παραγωγή . β ) της χώρας προελεύσεως εν τούτοις η ένδειξη αυτή δεν είναι δυνατό να απαιτείται για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος . 3 . Τα Κράτη Μέλη απέχουν να διευκρινίσουν , πέρα από το ότι προβλέπεται στην παράγραφο 1 , τον τρόπο , με τον οποίο πρέπει να δίνονται οι ενδείξεις που επιβάλλονται στην εν λόγω παράγραφο . Εν τούτοις , τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαγορεύουν στην επικράτειά τους : - το εμπόριο των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I , αν οι αναγραφές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) , γ ) και δ ) δεν φέρονται στην ή στις εθνικές γλώσσες σε μία από τις όψεις της συσκευασίας ή του περιέκτη . - το εμπόριο του προϊόντος που ορίζεται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.22 , αν η ονομασία « milk chocolate » φέρεται στη συσκευασία . Άρθρο 8 Η κύρια ονομασία « σοκολάτα » ή « σοκολάτα γάλακτος » δεν είναι δυνατό να συμπληρώνεται με ενδείξεις ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ποιότητα παρά μόνο : α ) αν η σοκολάτα περιέχει τουλάχιστον 43 % ολική ξηρά ουσία κακάο , ήτοι τουλάχιστον 26 % βούτυρο κακάο . β ) αν η σοκολάτα γάλακτος δεν περιέχει περισσότερο από 50 % σακχαρόζη και περιέχει τουλάχιστον 30 % ολική ξηρά ουσία κακάο , καθώς και 18 % στερεά προερχόμενα από τη συμπύκνωση του γάλακτος , ήτοι τουλάχιστον 4,5 % λίπος γάλακτος . Άρθρο 9 1 . Για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 υπό α ) , τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν να συνοδεύεται η αποκλειστική ονομασία στη συσκευασία , τους περιέκτες ή τις ετικέτες από την ονομασία που εχρησιμοποιείτο προηγουμένως σύμφωνα με τις συνήθειες ή τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας . 2 . Επί χρονικό διάστημα τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 , τα Κράτη Μέλη προορίζουν τη χρήση της μνείας « halbbitter » αποκλειστικά για τη σοκολάτα που περιέχει τουλάχιστον 50 % ολική ξηρά ουσία κακάο , ήτοι τουλάχιστον 18 % βούτυρο κακάο . Άρθρο 10 1 . Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα ώστε το εμπόριο των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 και είναι σύμφωνα με τους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημα I αυτής , να μην είναι δυνατό να παρεμποδίζεται από την εφαρμογή μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύνθεση , τα χαρακτηριστικά παρασκευής , τη συσκευασία ή την επισήμανση μόνον αυτών των προϊόντων ή των τροφίμων γενικά . 2 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις μη εναρμονισμένες διατάξεις που δικαιολογούνται από λόγους : - προστασίας της δημοσίας υγείας , - καταστολής της απάτης , υπό τον όρο οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να παρακωλύουν την εφαρμογή των ορισμών και κανόνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία , - προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας , ενδείξεων προελεύσεως , ονομασιών προελεύσεως και καταστολής του αθέμιτου ανταγωνισμού . Άρθρο 11 Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 καθορίζονται : α ) οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητος που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 υπό β ) . β ) οι τρόποι οι σχετικοί με τη δειγματοληψία και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I . Άρθρο 12 1 . Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , και η οποία καλείται στο εξής η « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της , είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους Μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου αυτού μέσα σε προθεσμία , την οποία δύναται να ορίσει ο πρόεδρος σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του σχετικού ζητήματος . Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων , ενώ οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται κατά το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφ’ όσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) Αν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . γ ) Αν , κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από τη σύγκληση του Συμβουλίου , αυτό δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 13 Το άρθρο 12 εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα δέκα οκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συνεκλήθη η επιτροπή πρώτη φορά σε εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 . Άρθρο 14 1 . Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της Κοινότητος . 2 . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών : α ) δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η απαγορεύεται επί του παρόντος η προσθήκη στα διάφορα προϊόντα σοκολάτας , που ορίζονται στο παράρτημα I , φυτικών λιπαρών ουσιών εκτός από το βούτυρο κακάο . Το Συμβούλιο αποφασίζει , μετά από πρόταση της Επιτροπής , μετά την πάροδο προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , για τις δυνατότητες και τους τρόπους επεκτάσεως της χρησιμοποιήσεως των λιπαρών αυτών ουσιών σε ολόκληρη την Κοινότητα . β ) δυνάμει των οποίων απαγορεύεται ή επιτρέπεται η λιανική πώληση των διαφόρων προϊόντων σοκολάτας χωρίς συσκευασία . γ ) δυνάμει των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο εμπόριο πλακών σοκολάτας βάρους που κυμαίνεται μεταξύ 75 και 85 γραμμαρίων . Το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής , καθορίζει μεταγενέστερα τους τρόπους που θα εφαρμόζονται εν προκειμένω τρία έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . δ ) οι οποίες ρυθμίζουν κατά τρόπο λιγότερο αυστηρό την επισήμανση κατά τη λιανική πώληση προϊόντων ιδιάζοντος σχήματος όπως αγαλματίδια , σιγαρέττα , αυγά καθώς και σοκολατάκια ή πραλίνες χύμα στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις αυτές δεν είναι δυνατό να επιβάλουν παρά μόνο την τοποθέτηση πινακίδας κοντά στο εκτιθέμενο προϊόν . ε ) οι οποίες εφαρμόζονται στα προϊόντα ειδικής διατροφής , έως ότου τεθούν σε ισχύ κοινοτικές διατάξεις στο θέμα αυτό . στ ) δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η διάθεση στο εμπόριο προϊόντων σοκολάτας άλλων από εκείνα που ορίζονται στο παράρτημα I με τις ονομασίες « σοκολάτα με αφρόγαλα » και « σοκολάτα με αποβουτυρωμένο γάλα » . 3 . Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I και προορίζονται για εξαγωγή εξω από την Κοινότητα . Άρθρο 15 Μέσα σε προθεσμία ενός έτους που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη Μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τις νομοθεσίες τους , προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και πληροφορούν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται στα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στα Κράτη Μέλη δύο έτη μετά την κοινοποίηση αυτή . Εν τούτοις , η τελευταία αυτή προθεσμία παρατείνεται έως τρία έτη για την εφαρμογή του άρθρου 6 . Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται ομοίως στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα . Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 24 Ιουλίου 1973 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος I. NORGAARD (1) ΕΕ αριθ. N 291 της 19 . 11 . 1969 , σ. 9 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1 . Κατά την έννοια της οδηγίας , νοούνται ως : 1.1 Κύαμοι κακάο τα ζυμωθέντα και αποξηραμένα σπέρματα του κακαοδένδρου ( Theobroma cacao L. ) . 1.2 Κόκκοι κακάο οι φρυγμένοι ή μη κύαμοι κακάο που , αφού καθαριστούν και απομακρυνθούν οι φλοιοί και τα φύτρα , δεν περιέχουν , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 , πάνω από 5 % εναπομείναντες φλοιούς και φύτρα , ούτε πάνω από 10 % τέφρα , ποσοστά που υπολογίζονται επί ξηράς και απολιπανθείσης ουσίας . 1.3 Θραύσματα κακάο στοιχεία κυάμων κακάο που εμφανίζονται με μορφή μικρών σωματιδίων που συλλέγονται χωριστά κατά τις εργασίες απομακρύνσεως των φλοίων και φύτρων και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % λιπαρή ουσία υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας . 1.4 Κακάο σε πάστα ή κακαόμαζα το κακάο σε κόκκους , που έχει μετατραπεί σε πάστα με μηχανική μέθοδο και από το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί κανένα μέρος φυσικής λιπαρής ουσίας . 1.5 Πίττα κακάο ( πλακούντας κακάο ) προϊόν επεξεργασίας με μηχανική μέθοδο κόκκων κακάο ή κακαόμαζας και μετατροπής της σε πλακούντα που περιέχει , υπό την επιφύλαξη του ορισμού της αποβουτυρωμένης πίττας κακάο , 20 % τουλάχιστον βούτυρο κακάο , ποσοστό υπολογισμένο επί ξηράς ουσίας , και 9 % το πολύ νερό . 1.6 Αποβουτυρωμένη πίττα κακάο η πίττα κακάο , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο , υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας , είναι 8 % . 1.7 Πίττα κακάο εκθλίψεως ( exreller ) οι κύαμοι κακάο , τα θραύσματα κακάο , με ή χωρίς κακάο σε κόκκους ή πίττα κακάο , που μετετράπησαν σε πίττα με expeller 1.8 Σκόνη κακάο , κακάο το προϊόν προέρχεται από την κονιοποίηση με μηχανική μέθοδο πίττας κακάο που έχει ληφθεί με υδραυλική πίεση και η οποία περιέχει , υπό την επιφύλαξη του ορισμού της αποβουτυρωμένης σκόνης κακάο , 20 % τουλάχιστον βούτυρο κακάο , ποσοστό υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας , και το πολύ 9 % νερό . 1.9 Αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο , κακάο αποβουτυρωμένο η σκόνη κακάο , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο , υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας , είναι 8 % . 1.10 Σκόνη κακάο , ζαχαρούχο κακάο , σκόνη σοκολάτα το προϊόν που λαμβάνεται με ανάμειξη σκόνης κακάο και σακχαρόζης σε αναλογία τέτοια ώστε 100 γραμμάρια προϊόντος να περιέχουν τουλάχιστον 32 γραμμάρια σκόνης κακάο . 1.11 Σκόνη κακάο οικιακής χρήσεως , κακάο οικιακής χρήσεως , σκόνη σοκολάτας οικιακής χρήσεως το προϊόν που λαμβάνεται με ανάμειξη σκόνης κακάο και σακχαρόζης σε αναλογία τέτοια ώστε 100 γραμμάρια του προϊόντος να περιέχουν τουλάχιστον 25 γραμμάρια σκόνης κακάο , 1.12 Ζαχαρούχος αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο , ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο κακάο το προϊόν που λαμβάνεται με ανάμειξη αποβουτυρωμένης σκόνης κακάο και σακχαρόζης σε αναλογία τέτοια , ώστε 100 γραμμάρια προϊόντος να περιέχουν τουλάχιστον 32 γραμμάρια αποβουτυρωμένης σκόνης κακάο . 1.13 Αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο οικιακής χρήσεως , αποβουτυρωμένο κακάο οικιακής χρήσεως το προϊόν που λαμβάνεται με ανάμειξη αποβουτυρωμένης σκόνης κακάο και σακχαρόζης σε αναλογία τέτοια ώστε 100 γραμμάρια προϊόντος να περιέχουν τουλάχιστον 25 γραμμάρια αποβουτυρωμένης σκόνης κακάο 1.14 Βούτυρο κακάο η λιπαρή ουσία που λαμβάνεται από κυάμους κακάο ή μέρη κυάμων κακάο και η οποία ανταποκρίνεται στις ακόλουθες διατάξεις : - βούτυρο κακάο πιέσεως ή βούτυρο κακάο το βούτυρο κακάο που λαμβάνεται με πίεση μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες πρώτες ύλες : κόκκοι κακάο , κακαόμαζα , πίττα κακάο , αποβουτυρωμένη πίττα κακάο . Ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - περιεκτικότητα σε ασαπωνοποίητα συστατικά προσδιοριζόμενη με πετρελαϊκό αιθέρα * όχι περισσότερο από 0,35 % * - οξύτητα * όχι περισσότερο από 1,75 % ( εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ ) * - βούτυρο κακάο ( expeller ) το βούτυρο κακάο που λαμβάνεται με expeller από κυάμους κακάο , μόνους ή σε μίγμα με κόκκους κακάο , κακαόμαζα , πίττα κακάο ή αποβουτυρωμένη πίττα κακάο . Ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - περιεκτικότητα σε ασαπωνοποίητα συστατικά προσδιοριζόμενη με πετρελαϊκό αιθέρα * όχι περισσότερο από 0,50 % * - οξύτητα * όχι περισσότερο από 1,75 % ( εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ ) * - εξευγενισμένο βούτυρο κακάο το βούτυρο κακάο που λαμβάνεται με πίεση , με expeller , με εκχύλιση δια διαλυτικού ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών από μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες πρώτες ύλες : κύαμοι κακάο , κόκκοι κακάο , θραύσματα κακάο , κακαόμαζα , πίττα κακάο , πίττα expeller και που έχει εξευγενισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπό β ) στην περίπτωση κατά την οποία το λίπος του κακάο που παράγεται είτε από τον ίδιο τον παρασκευαστή του εξευγενισμένου βουτύρου κακάο είτε από έναν άλλο παρασκευαστή , χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση πρώτη ύλη , το λίπος αυτό πρέπει να έχει ληφθεί από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται ανωτέρω . Ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - περιεκτικότητα σε ασαπωνοποίητα συστατικά προσδιοριζόμενα με πετρελαϊκό αιθέρα * όχι περισσότερο από 0,50 % * - οξύτητα * όχι περισσότερο από 1,75 % ( εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ ) * - περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες προερχόμενες από φλοιούς και φύτρα * όχι μεγαλύτερη κατ’ αναλογία από την περιεκτικότητα που υπάρχει φυσιολογικά στους κυάμους κακάο . * 1.15 Λίπος κακάο η λιπαρή ουσία που λαμβάνεται από κυάμους κακάο ή μέρη κυάμων κακάο και που δεν είναι σύμφωνη με τα χαρακτηριστικά που έχουν καθορισθεί για τις διάφορες κατηγορίες βουτύρου κακάο . 1.16 Σοκολάτα το προϊόν που λαμβάνεται από κόκκους κακάο , κακαόμαζα , σκόνη κακάο ή αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο και σακχαρόζη , με ή χωρίς χροσθήκη βουτύρου κακάο και το οποίο περιέχει , υπό την επιφύλαξη των ορισμών της σοκολάτας τρούφας , της σοκολάτας με φουντούκια gianduja και σοκολάτας κουβερτούρας τουλάχιστον 35 % ολική ξηρά ουσία κακάο , τουλάχιστον 14 % απολιπανθέν ξηρό κακάο και 18 % βούτυρο κακάο . Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται μετά από αφαίρεση του βάρους των ουσιών που η προσθήκη τους προβλέπεται στις παραγράφους 5 εώς 8 . 1.17 Σοκολάτα οικιακής χρήσεως το προϊόν λαμβάνεται από κόκκους κακάο , κακαόμαζα , σκόνη κακάο ή αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο και σακχαρόζη με ή χωρίς προσθήκη βουτύρου κακάο και το οποίο περιέχει τουλάχιστον 30 % ολική ξηρά ουσία κακάο , τουλάχιστον 12 % αποβουτυρωμένο ξηρό κακάο και 18 % βούτυρο κακάο . Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται μετά από την αφαίρεση του βάρους των ουσιών που η προσθήκη τους προβλέπεται στις παραγράφους 5 εώς 8 . 1.18 Σοκολάτα τρούφα ή νιφάδες σοκολάτας η σοκολάτα σε μορφή κυλινδρίσκων ή νιφάδων , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολική ξηρά ουσία κακάο είναι 32 % και σε βούτυρο κακάο 12 % . 1.19 Σοκολάτα με φουντούκια gianduja ( ή ένα από τα παράγωγα της τελευταίας λέξεως ) το προϊόν κου λαμβάνεται , αφ’ ενός , από σοκολάτα , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολική ξηρά ουσία κακάο είναι 32 % και η σε αποβουτυρωμένο ξηρό κακάο 8 % και , αφ’ ετέρου , από λεπτοαλεσμένα φουντούκια σε αναλογία τέτοια , ώστε 100 g του προϊόντος να περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 40 g και κατ’ ελάχιστο 20 g φουντούκια . Είναι δυνατό επί πλέον να προστεθούν αμύγδαλα , φουντούκια και καρύδια , ολόκληρα ή τεμαχισμένα , σε αναλογία τέτοια , ώστε το βάρος των προσθηκών αυτών , προστιθέμενο σε εκείνο των λεπτοαλεσμένων φουντουκιών , να μην υπερβαίνει το 60 % του ολικού βάρους του προϊόντος . 1.20 Κουβερτούρα η σοκολάτα της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο είναι 31 % και σε αποβουτυρωμένο ξηρό κακάο 2,5 % . Αν η σοκολάτα κουβερτούρα προσδιορίζεται σαν « σοκολάτα κουβερτούρα , σκούρου χρώματος » , η ελάχιστη περιεκτικότητά της σε βούτυρο κακάο είναι 31 % και η ελάχιστη περιεκτικότητά της σε αποβουτυρωμένο ξηρό κακάο είναι 16 % . 1.21 Σοκολάτα γάλακτος το προϊόν που λαμβάνεται από κόκκους κακάο , κακαόμαζα , σκόνη κακάο ή αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο και σακχαρόζη , γάλα ή στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση του γάλακτος , με ή χωρίς προσθήκη βουτύρου κακάο , και το οποίο περιέχει , υπό την επιφύλαξη των ορισμών σοκολάτας γάλακτος τρούφα , σοκολάτας γάλακτος με φουντούκια gianduja και σοκολάτας κουβερτούρας γάλακτος : - 25 % τουλάχιστον ολική ξηρά ουσία κακάο , ήτοι τουλάχιστον 2,5 % ξηρού αποβουτυρωμένου κακάο . - 14 % τουλάχιστον στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση γάλακτος , ήτοι τουλάχιστον 3,5 % λίπος γάλακτος . - 55 % το πολύ σακχαρόζη . - 25 % τουλάχιστον λιπαρές ουσίες . τα ποσοστά αυτά έχουν υπολογισθεί μετά από αφαίρεση του βάρους των προσθηκών που προβλέπονται στις παραγράφους 5 εώς 8 . 1.22 Σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως το προϊόν που λαμβάνεται από κόκκους κακάο , κακαόμαζα , σκόνη κακάο ή αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο και σακχαρόζη , γάλα ή στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση γάλακτος , με ή χωρίς προσθήκη βουτύρου κακάο και το οποίο περιέχει : - 20 % τουλάχιστον ολική ξηρά ουσία κακάο , ήτοι τουλάχιστον 2,5 % ξηρό αποβουτυρωμένο κακάο . - 20 % τουλάχιστον στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση γάλακτος , ήτοι τουλάχιστον 5 % λίπος γάλακτος . - 55 % το πολύ σακχαρόζη . - 25 % τουλάχιστον λιπαρές ουσίες . τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται μετά από αφαίρεση του βάρους των προσθηκών που προβλέπονται στις παραγράφους 5 εώς 8 . 1.23 Σοκολάτα γάλακτος τρούφα ή σοκολάτα γάλακτος σε νιφάδες η σοκολάτα γάλακτος σε μορφή κυλινδρίσκων ή νιφάδων , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολική ξηρά ουσία κακάο είναι 20 % , σε λιπαρές ουσίες 12 % , ήτοι 3 % τουλάχιστον λίπος γάλακτος , και η μέγιστη περιεκτικότητα σε σακχαρόζη 66 % . 1.24 Σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια gianduja ( ή ένα από τα παράγωγα της τελευταίας λέξεως ) το προϊόν που λαμβάνεται , αφ’ ενός , από σοκολάτα γάλακτος , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση του γάλακτος είναι 10 % και , αφ’ ετέρου , από λεπτοαλεσμένα φουντούκια σε αναλογία τέτοια , ώστε 100 g του προϊόντος να περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 40 g και κατ’ ελάχιστον 15 g φουντούκια . Είναι δυνατό να προστεθούν επί πλέον αμύγδαλα , φουντούκια , και καρύδια , ολόκληρα ή τεμαχισμένα , σε αναλογία τέτοια ώστε το βάρος των προσθηκών αυτών , προστιθέμενο σε εκείνο των λεπτοαλεσμένων φουντουκιών , να μην υπερβαίνει το 60 % του ολικού βάρους του προϊόντος . 1.25 Σοκολάτα γάλακτος κουβερτούρα η σοκολάτα γάλακτος , της οποίας η ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι 31 % . 1.26 Λευκή σοκολάτα το προϊόν που είναι απαλλαγμένο από χρωστικές ύλες και λαμβάνεται από βούτυρο κακάο , σακχαρόζη , γάλα ή στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση του γάλακτος και το οποίο περιέχει : - 20 % τουλάχιστον βούτυρο κακάο . - 14 % τουλάχιστον στερεές ουσίες που προέρχονται από την εξάτμιση του γάλακτος , ήτοι τουλάχιστον 3,5 % λίπος γάλακτος . - 55 % το πολύ σακχαρόζη . τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται μετά από αφαίρεση του βάρους των προσθηκών που προβλέπονται στις παραγράφους 5 εώς 8 . 1.27 Σοκολάτα γεμιστή υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται στο προϊόν που χρησιμοποιείται ως γέμιση , το « γεμιστό » προϊόν των προϊόντων αρτοποιίας πολυτελείας , ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας και του οποίου το εξωτερικό μέρος αποτελείται από σοκολάτα , σοκολάτα οικιακής χρήσεως , σοκολάτα με φουντούκια gianduja , σοκολάτα κουβερτούρα , σοκολάτα γάλακτος , σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως , σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια gianduja , σοκολάτα γάλακτος κουβερτούρα ή λευκή σοκολάτα και αντιπροσωπεύει 25 % τουλάχιστον του ολικού βάρους του προϊόντος . 1.28 Bonbon de chocolat ( Γαλλία ) , praline ή bonbon de chocolat ( Βέλγιο , Λουξεμβούργο ) Το προϊόν μεγέθους μπουκιάς που αποτελείται : - είτε από γεμιστή σοκολάτα , - είτε από επάλληλα μέρη σοκολάτας σοκολάτας οικιακής χρήσεως , σοκολάτας με φουντούκια gianduja , σοκολάτας κουβερτούρας , σοκολάτας γάλακτος , σοκολάτας γάλακτος οικιακής χρήσεως , σοκολάτας γάλακτος με φουντούκια gianduja , σοκολάτας γάλακτος κουβερτούρας ή λευκής σοκολάτας και μερών από άλλες βρώσιμες ουσίες , εφ’ όσον τα μέρη των προϊόντων σοκολάτας φαίνονται τουλάχιστον εν μέρει καθαρά και αντιπροσωπεύουν 25 % τουλάχιστον του ολικού βάρους του προϊόντος , - είτε από μίγμα σοκολάτας , σοκολάτας οικιακής χρήσεως , σοκολάτας κουβερτούρας , σοκολάτας γάλακτος , σοκολάτας γάλακτος οικιακής χρήσεως ή σοκολάτας γάλακτος κουβερτούρας και άλλων βρωσίμων ουσιών με εξαίρεση : - των αλεύρων και αμύλων - υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 υπό α ) , των λιπαρών ουσιών άλλων από το βούτυρο κακάο και των λιπαρών ουσιών προελεύσεως γάλακτος εφ’ όσον τα προϊόντα σοκολάτας αντιπροσωπεύουν 25 % τουλάχιστον του ολικού βάρους του προϊόντος . 2 . Οι κύαμοι κακάο , οι κόκκοι κακάο , τα θραύσματα κακάο , η κακαόμαζα , η πίττα κακάο , η αποβουτυρωμένη πίττα κακάο , η πίττα κακάο εκθλίψεως , η σκόνη κακάο και η αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο μπορούν να υποστούν αλκαλική επεξεργασία αποκλειστικά με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα : ανθρακικά άλατα αλκαλίων , υδροξείδια αλκαλίων , ανθρακικό μαγνήσιο , οξείδιο του μαγνησίου , αμμωνιακά διαλύματα , με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα του προστιθεμένου αλκαλικού προϊόντος εκφραζόμενη σε ανθρακικό κάλιο δεν υπερβαίνει το 5 % του βάρους της ξηράς και απολιπανθείσης ουσίας . Στα προϊόντα που υφίστανται τέτοια επεξεργασία , δύναται να προστεθεί κιτρικό οξύ ή τρυγικό οξύ σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 0,5 % του ολικού βάρους του προϊόντος . Η μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε τέφρα είναι 14 % της ξηράς απολιπανθείσης ουσίας εφ’ όσον το προϊόν έχει υποστεί την ανωτέρω προβλεπόμενη επεξεργασία . 3 . α ) Το βούτυρο κακάο δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασίες άλλες από εκείνες που απαριθμούνται κατωτέρω : - διήθηση , φυγοκέντρηση και άλλες συνήθεις φυσικές μεθόδους που αποσκοπούν στην αποκομμίωση ( απογλισχρασματοποίηση ) . - κατεργασία με υπέρθερμο υδρατμό υπό κενό και άλλες συνήθεις φυσικές μεθόδους με σκοπό την απόσμηση . β ) Για το εξευγενισμένο βούτυρο κακάο επιτρέπονται επί πλέον : - η κατεργασία με αλκαλικό διάλυμα ή παρόμοια ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για εξουδετέρωση . - η κατεργασία με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες : - βεντονίτης , - ενεργός άνθρακας , - άλλες παρόμοιες ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον αποχρωματισμό . 4 . Τα προϊόντα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δύνανται να περιέχουν αντί σακχαρόζης : - κρυσταλλική γλυκόζη ( δεξτρόζη ) , φρουκτόζη , λακτόζη ή μαλτόζη , μέχρι του ποσού συνολικά 5 % του ολικού βάρους του προϊόντος και χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώνεται . - κρυσταλλική γλυκόζη ( δεξτρόζη ) σε αναλογία μεγαλύτερη από 5 % και όχι μεγαλύτερη από 20 % του ολικού βάρους του προϊόντος . Στην περίπτωση αυτή η ονομασία του προϊόντος συνοδεύεται από τη μνεία « με κρυσταλλική γλυκόζη » ή « με δεξτρόζη » . 5 . α ) Επιτρέπεται να προστεθούν στην κακαόμαζα και στα διάφορα είδη σκόνης κακάο , σοκολάτας και σοκολάτας γάλακτος , στη λευκή σοκολάτα καθώς και στα σοκολατάκια ή στις πραλίνες , τα καρυκεύματα , οι φυσικές αρωματικές ουσίες , οι συνθετικές ή τεχνητές αρωματικές ουσίες , των οποίων η χημική σύσταση είναι ταυτόσημη με εκείνη των κυρίων συστατικών των φυσικών αρωματικών ουσιων , καθώς και η αιθυλοβανιλλίνη εξαιρουμένων των αρωματικών ενώσεων που θυμίζουν τη γεύση φυσικής σοκολάτας ή της λιπαρής ουσίας του γάλακτος . β ) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 , μνεία σχετική με την προσθήκη αυτή συνοδεύει την ονομασία : - της κακαόμαζας , της σοκολάτας κουβερτούρας και της σοκολάτας γάλακτος κουβερτούρας . - των διαφόρων ειδών σκόνης κακάο , σοκολάτας και σοκολάτας γάλακτος , άλλες από την κουβερτούρα , καθώς και τη λευκή σοκολάτα εφ’ όσον επικρατεί η γεύση του καρυκεύματος ή της αρωματικής ουσίας . Η μνεία αυτή παρέχεται : - στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως καρυκεύματος , με την ένδειξη του ονόματος αυτού , - στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αρωματικών ουσιών άλλων από την αιθυλοβανιλλίνη , με την ένδειξη που συνοδεύει την ονομασία « με γεύση ... » ή « με άρωμα ... » , συνοδευόμενη με στοιχεία των ιδίων διαστάσεων , από το όνομα της ουσίας , ενώ κάθε αναφορά σε φυσική προέλευση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις φυσικές αρωματικές ουσίες , - στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αιθυλοβανιλλίνης , με την ένδειξη « με αιθυλοβανιλλίνη » ή « αρωματισμένο με αιθυλοβανιλλίνη » . 6 . Η φυτική τεχνικώς καθαρή λεκιθίνη , της οποίας ο αριθμός υπεροξειδίων ( εκφραζόμενος σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά kg ) δεν υπερβαίνει το 10 , μπορεί να προστεθεί στα προϊόντα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 , με εξαίρεση τους κόκκους κακάο . Η ονομασία του προϊόντος συνοδεύεται από τη μνεία της προσθήκης αυτής και του ποσοστού της , εκτός αν η λεκιθίνη προστίθεται στα διάφορα είδη σοκολάτας που προβλέπονται στα σημεία 1.16 εώς 1.28 . Τα προϊόντα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεν μπορούν να περιέχουν φωσφατίδια περισσότερο από 0,5 % του συνολικού τους βάρους . Εν τούτοις , το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάνει το 1 % για τα διάφορα είδη σκόνης κακάο , τη σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως καθώς και τη σοκολάτα σε μορφή κυλινδρίσκων ή νιφάδων και στο 5 % για τα διάφορα είδη σκόνης κακάο που προορίζεται για την παρασκευή στιγμιαίων παρασκευασμάτων , εφ’ όσον το επιτρέπουν οι σχετικές με αυτά διατάξεις και υπό την επιφύλαξη μιας ενδείξεως του προορισμού τους αυτού πάνω στη συσκευασία και τα συνοδευτικά εγγραφα . 7 . α ) Χωρίς να θίγεται το άρθρο 14 παράγραφος 2 υπό α ) , οι βρώσιμες ουσίες με εξαίρεση τα άλευρα και άμυλα καθώς και τις λιπαρές ουσίες και τα παρασκευάσματά τους που δεν προέρχονται αποκλειστικά από γάλα , μπορούν να προστίθενται στη σοκολάτα , στη σοκολάτα οικιακής χρήσεως , στη σοκολάτα κουβερτούρα , στη σοκολάτα γάλακτος , στη σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως , στη σοκολάτα γάλακτος κουβερτούρα και στη λευκή σοκολάτα . Η ποσότητα των ουσιών αυτών , σε σχέση με το ολικό βάρος του τελικού προϊόντος , δεν μπορεί να είναι : i ) ούτε μικρότερη άπό 5 % ούτε μεγαλύτερη συνολικά από 40 % , όταν προστίθενται σε εμφανή και διαχωριζόμενα κομμάτια . ii ) μεγαλύτερη συνολικά από 30 % , όταν προστίθενται με μορφή τέτοια που πρακτικά αυτά δεν διακρίνονται . iii ) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται υπό i ) , μεγαλύτερη συνολικά από 40 % , όταν προστίθεται συγχρόνως σε εμφανή και διαχωριζόμενα κομμάτια και με μορφή που πρακτικά δεν διακρίνεται , β ) μνεία σχετική με τις βρώσιμες ουσίες που προστίθενται συνοδεύει την ονομασία των προϊόντων σοκολάτας που προβλέπονται υπό α ) . Τέτοια μνεία απαγορεύεται εν τούτοις σε ό,τι αφορά : i ) το γάλα και τα προϊόντα του γάλακτος , όταν το τελικό προϊόν δεν είναι σοκολάτα γάλακτος , σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως ή σοκολάτα γάλακτος κουβερτούρα . ii ) τον καφέ και τα οινοπνευματώδη όταν η ποσότητα καθεμιάς από τις ουσίες αυτές , σε σχέση με το ολικό βάρος του τελικού προϊόντος , είναι μικρότερη από 1 % . iii ) τις άλλες βρώσιμες ουσίες που είναι ενσωματωμένες με μορφή που πρακτικά δεν διακρίνεται , όταν η ποσότητα καθεμιάς από τις ουσίες αυτές , σε σχέση με το ολικό βάρος του τελικού προϊόντος , είναι μικρότερη από 5 % , γ ) στην περίπτωση της γεμιστής σοκολάτας και στα σοκολατάκια ή τις πραλίνες , οι βρώσιμες ουσίες που προστίθενται και που προβλέπονται υπό α ) , δεν περιλαμβάνονται στα μέρη προϊόντων σοκολάτας , τα οποία , δυνάμει των σημείων 1.27 και 1.28 , πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 25 % του ολικού βάρους . 8 . Η σοκολάτα , η σοκολάτα οικιακής χρήσεως , η σοκολάτα γαλάκτος , η σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσεως , η λευκή σοκολάτα , η γεμιστή σοκολάτα , καθώς και οι πραλίνες ή τα σοκολατάκια μπορούν να είναι γαρνιρισμένα εν μέρει στην επιφάνεια με βρώσιμες ουσίες σε ανώτατο ποσοστό 10 % του συνολικού βάρους τους . Στην περίπτωση αυτή : α ) τα ανώτατα όρια του 40 % και του 30 % που καθορίζονται στην παράγραφο 7 υπό α ) και β ) αντίστοιχα συμπεριλαμβάνουν τις ουσίες γαρνιρίσματος , β ) τα κατώτερα όρια του 25 % που καθορίζονται για την παρουσία των διαφόρων ειδών σοκολάτας μέσα στη γεμιστή σοκολάτα και τις πραλίνες ή τα σοκολατάκια ισχύουν για το ολικό βάρος του προϊόντος , συμπεριλαμβανομένης της γαρνιτούρας . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτημα II αυτού του κανονισμού έχει καταργηθεί .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία