ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1973/31973L0437

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1973-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1973-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1973-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 73/437/EOK του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών , σχετικά με ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 73/437/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι οι νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα Κράτη μέλη καθορίζουν ορισμένες κατηγορίες σακχάρων , προσδιορίζουν ακριβώς τους ορισμούς και τα χαρακτηριστικά συνθέσεως που πρέπει να έχουν , καθώς και τους κανόνες τους σχετικούς με τη σήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων αυτών . ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών διατάξεων είναι φύσεως τέτοιας , ώστε να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και να δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού . ότι , εξ άλλου , η καλή λειτουργία της κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης ( σακχαρόζης ) προϋποθέτει τον καθορισμό σε κοινοτικό επίπεδο των διαφόρων ποιοτήτων του προϊόντος αυτού που τίθενται σε εμπορία , των χαρακτηριστικών συνθέσεώς τους και των κανόνων των σχετικών με την επισήμανση και τη συσκευασία τους . ότι ο καθορισμός των τρόπων δειγματοληψίας και των μεθόδων αναλύσεως των αναγκαίων για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των εν λόγω προϊόντων είναι μέτρα εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα και ότι πρέπει να ανατεθεί η θέσπισή τους στην Επιτροπή με το σκοπό να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία . ότι , σε κάθε περίπτωση που το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων , που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (3) . ότι ο καθορισμός μιας ολικής περιεκτικότητος σε παραμένον διοξείδιο του θείου για τα διάφορα προϊόντα που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία καθιστά αναγκαία , σε ορισμένα Κράτη μέλη , τροποποίηση των όρων παρασκευής , τέτοια , ώστε να πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τις αναγκαίες προσαρμογές ότι οι παρεκκλίσεις που έχουν προβλεφθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να εφαρμοσθούν στο σύνολο της Κοινότητος , όσον άφορα το αφυδατωμένο ή μη σιρόπι γλυκόζης , ενώ είναι δυνατό να περιορισθούν στα Κράτη μέλη που το επιθυμούν στην περίπτωση των άλλων προϊόντων , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως : 1 . Ζάχαρη ημίλευκη Η καθαρισμένη και κρυσταλλωμένη σακχαρόζη καλής , γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη * ( πολυσυμμετρικώς ) τουλάχιστον 99,5 ° * β ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο * όχι περισσότερο του 0,10 % κατά βάρος * γ ) απώλεια βάρους κατά την ξήρανση * όχι περισσότερο του 0,10 % κατά βάρος * δ ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο των 15 mg/kg . * 2 . Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη Η καθαρισμένη και κρυσταλλωμένη σακχαρόζη καλής , γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη * ( πολυσυμμετρικώς ) τουλάχιστον 99,7 ° * β ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο * όχι περισσότερο του 0,04 % κατά βάρος * γ ) απώλεια βάρους κατά την ξήρανση * όχι περισσότερο του 0,10 % κατά βάρος * δ ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο του 15 mg/kg * ε ) χροιά * να μην υπερβαίνει τους 12 βαθμούς , όπως μετρούνται σύμφωνα με το παράρτημα υπό α ) . * 3 . Υπέρλευκη ζάχαρη ή ζάχαρη λευκή ραφινέ Το προϊόν που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του σημείου 2 υπό α ) έως δ ) και του οποίου ο αριθμός των βαθμών που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος δεν υπερβαίνει τους 8 συνολικά ούτε - τους 4 για τη χροιά - τους 6 για την περιεκτικότητα σε τέφρα - τους 3 για το χρωματισμό του διαλύματος 4 . Διάλυμα ζάχαρης Το υδατικό διάλυμα σακχαρόζης , το οποίο ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 62 % κατά βάρος * β ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο ( σχέση φρουκτόζης προ δεξτρόζη : 1,0 ± 0,2 ) * όχι περισσότερο του 3 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * γ ) τέφρα μετρούμενη αγωγιμομετρικώς * όχι περισσότερο του 0,1 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας προσδιοριζόμενη κατά το παράρτημα , υπό β ) * δ ) χρωματισμός του διαλύματος * να μην υπερβαίνει τις 45 μονάδες ICUMSA που προσδιορίζονται κατά το παράρτημα , υπό γ ) * ε ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο των 15 mg/kg επί της ξηράς ουσίας . * 5 . Διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης Το υδατικό διάλυμα σακχαρόζης μερικώς ιμβερτοποιημένης κατόπιν υδρολύσεως , στο οποίο δεν υπερτερεί η αναλογία της ιμβερτοποιημένης ζάχαρης και το οποίο ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 62 % κατά βάρος * β ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο ( σχέση φρουκτόζης προς δεξτρόζη 1,0 ± 0,1 ) * άνω του 3 % αλλά όχι περισσότερο του 50 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * γ ) τέφρα μετρούμενη αγωγιμομετρικώς * όχι περισσότερο του 0,4 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας καθοριζόμενη κατά το παράρτημα , υπό β ) * δ ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο των 15 mg/kg επί της ξηράς ουσίας . * 6 . Σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης Το υδατικό διάλυμα , ενδεχομένως κρυσταλλωμένο , σακχαρόζης μερικώς ιμβερτοποιημένης κατόπιν υδρολύσεως , στο οποίο υπερτερεί η αναλογία σε ιμβερτοποιημένη ζάχαρη και το οποίο ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 62 % κατά βάρος * β ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο ( σχέση φρουκτόζης προς δεξτρόζη : 1,0 ± 0,1 ) * περισσότερο του 50 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * γ ) τέφρα μετρούμενη αγωγιμομετρικώς * όχι περισσότερο του 0,04 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας καθοριζομένη σύμφωνα με το παράρτημα υπό β ) * δ ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο από 15 mg/kg επί ξηράς ουσίας . * 7 . Σιρόπι γλυκόζης Το ανακαθαρισμένο και συμπυκνωμένο υδατικό διάλυμα θρεπτικών σακχαρικτών που λαμβάνεται από άμυλο και που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 70 % κατά βάρος * β ) ισοδύναμο σε δεξτρόζη * όχι λιγότερο του 20 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας εκφρασμένης σε D-γλυκόζη * γ ) τέφρα δια θειϊκου οξέος * όχι πλέον του 1,0 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * δ ) ολικό διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο των 20 mg/kg * - γενικά * * - για την αποκλειστική χρήση σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής * τα Κράτη μέλη μπορούν , με την επιφύλαξη των εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων που καθορίζουν για τα διάφορα προϊόντα ζαχαροπλαστικής τις μέγιστες περιεκτικότητες σε διοξείδιο του θείου , να καθορίζουν για το σιρόπι γλυκόζης που διατίθεται στη δική τους επικράτεια επίπεδο ανοχής υψηλότερο από 20 mg/kg αλλά όχι υψηλότερο από 400 mg/kg * - για τη χρήση σε άλλα καθορισμένα τρόφιμα * τα Κράτη μέλη μπορούν , σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τα τρόφιμα αυτά και με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων , να καθορίζουν για το σιρόπι γλυκόζης που διατίθεται στη δική τους επικράτεια , επίπεδο ανοχής υψηλότερο από 20 mg/kg αλλά όχι μεγαλύτερο από 400 mg/kg , υπό τον όρο ότι τα επίπεδα αυτά δικαιολογούνται από τεχνολογικές ανάγκες . * 8 . Αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης Το μερικώς αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 93 % κατά βάρος * β ) ισοδύναμο σε δεξτρόζη * όχι λιγότερο του 20 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας εκφρασμένο σε D-γλυκόζη * γ ) τέφρα δια θειϊκου οξέος * όχι περισσότερο του 1,0 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * δ ) ολικό διοξείδιο του θείου * * - γενικά * όχι περισσότερο των 20 mg/kg * - για την αποκλειστική χρήση σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής * όχι περισσότερο των 150 mg/kg αυτό το επίπεδο ανοχής ωστόσο δεν θίγει τις εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις που καθορίζουν τη μεγίστη περιεκτικότητα των διαφόρων προϊόντων ζαχαροπλαστικής σε διοξείδιο του θείου * - για τη χρήση σε άλλα καθορισμένα τρόφιμα * τα Κράτη μέλη μπορούν σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τα τρόφιμα αυτά και υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων , να καθορίζουν για το σιρόπι γλυκόζης που διατίθεται στη δική τους επικράτεια , επίπεδο ανοχής υψηλότερα από 20 mg/kg αλλά όχι υψηλότερα από 150 mg/kg , υπό τον όρο ότι αυτά τα επίπεδα ανοχής δικαιολογούνται από τεχνολογικές ανάγκες . * 9 . Δεξτρόζη ένυδρη Η καθαρισμένη και κρυσταλλωμένη D-γλυκόζη που περιέχει ένα μόριο κρυσταλλικού ύδατος και που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) δεξτρόζη ( Δ-γλυκόζη ) * όχι λιγότερο του 99,5 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * β ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 90 % κατά βάρος * γ ) τέφρα δια θειϊκού οξέος * όχι περισσότερο του 0,25 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * δ ) ολικό διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο από 15 μγ/κγ . * 10 . Δεξτρόζη άνυδρη Η καθαρισμένη και κρυσταλλωμένη Δ-γλυκόζη που δεν περιέχει κρυσταλλικό ύδωρ και ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α ) δεξτρόζη ( Δ-γλυκόζη ) * όχι λιγότερο του 99,5 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * β ) ξηρά ουσία * όχι λιγότερο του 98,0 % κατά βάρος * γ ) τέφρα δια θειϊκού οξέος * όχι περισσότερο του 0,25 % κατά βάρος επί της ξηράς ουσίας * δ ) ολικό διοξείδιο του θείου * όχι περισσότερο από 15 μγ/κγ . * Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο , ώστε τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 να είναι δυνατό να κυκλοφορούν στο εμπόριο μόνον , αν ανταποκρίνονται στους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημά της . Άρθρο 3 1 . Οι ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 προορίζονται αποκλειστικά για τα προϊόντα που καθορίζονται σε αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για να τα προσδιορίζουν η ονομασία που αναφέρεται στο άρθρο 1 , σημείο 2 δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του προϊόντος που καθορίζεται στο άρθρο 1 , σημείο 3 . Επί πλέον ο χαρακτηρισμός « λευκό » προορίζεται : α ) για το διάλυμα ζάχαρης , του οποίου ο χρωματισμός δεν υπερβαίνει τις 25 μονάδες ICUMSA , όπως αυτές προορίζονται με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα υπό γ ) , β ) για το διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης και για το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης , των οποίων : - η περιεκτικότητα σε τέφρα δεν υπερβαίνει το 0,1 % - ο χρωματισμός του διαλύματος δεν υπερβαίνει τις 25 μονάδες ICUMSA όπως αυτές προσδιορίζονται με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα υπό γ ) . 2 . Δεν θίγονται από την παράγραφο 1 οι διατάξεις δυνάμει των οποίων οι ονομασίες αυτές είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε ιδιαίτερες ονομασίες για τον προσδιορισμό , σύμφωνα με τις συνήθειες , άλλων προϊόντων , εφ’ όσον τα εν λόγω προϊόντα με την ονομασία αυτή δεν είναι δυνατό να συγχέονται με εκείνα που καθορίζονται στο άρθρο 1 . 3 . Εξ άλλου η παράγραφος 1 εφαρμόζεται , όσον άφορα τη χρήση της λέξεως « ζάχαρη » χωρίς άλλο χαρακτηρισμό , μόνο στην απ’ ευθείας εμπορία των βρωσίμων σακχάρων σαν τέτοιων αποκλειομένων των συνθέτων προϊόντων , στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα σάκχαρα αύτά . Άρθρο 4 Κατά τη διάρκεια προθεσμίας 3 ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , σημεία 7 και 8 , επιτρέπεται μέγιστη περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου για τα προϊόντα που καθορίζονται στα εν λόγω σημεία ίση με 40 μγ/κγ . Άρθρο 5 Κατά τη διάρκεια προθεσμίας 5 ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 σημεία 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 και 10 , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν για προϊόντα που τίθενται σε εμπορία στο εδαφός τους τις διατάξεις που επιτρέπουν μεγίστη περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου μέχρι 20 μγ/κγ . Άρθρο 6 Υπό την επιφύλαξη των σχετικών εθνικών διατάξεων , τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 7 και 8 , τα οποία περιέχουν ποσότητα διοξειδίου του θείου μεγαλύτερη από 20 μγ/κγ , δεν είναι δυνατό να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο . Άρθρο 7 Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 - δεν μπορούν να υποστούν λεύκανση με κυανή χρωστική , - μπορούν να χρωματισθούν , εφ’ όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε άλλα τρόφιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα εν λόγω τρόφιμα , καθώς και για τη χρησιμοποίηση των χρωστικών υλών σε αυτά . Άρθρο 8 1 . Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 1 , 2 και 3 , όταν φέρονται συσκευασμένα σε συσκευασία καθαρού ατομικού βάρους μεγαλύτερου από 100 γραμμάρια και μέχρι 5 χιλιόγραμμα , τίθενται σε εμπορία μόνο στα ακόλουθα ατομικά καθαρά βάρη : 125 γ , 250 γ , 500 γ , 750 γ , 1 κγ , 1,5 κγ , 2 κγ , 2,5 κγ , 3 κγ , 4 κγ , 5 κγ . 2 . Μεταβατικά , κατά τη διάρκεια περιόδου το πολύ 5 ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , βάρη , καθαρά ή μικτά , άλλα από εκείνα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 , επιτρέπονται επίσης , υπό τον όρο ότι τα βάρη αυτά θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή με τις συνήθειες που επικρατούν κατά τη στιγμή της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 9 1 . Οι μόνες υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρουν οι συσκευασίες , περιέκτες ετικέττες των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 είναι οι ακόλουθες : α ) η ονομασία με την οποία τα προϊόντα προσδιορίζονται στο άρθρο 1 εν τούτοις , - οι ενδείξεις « ένυδρη » και « άνυδρη » είναι προαιρετικές για τον προσδιορισμό στο λιανικό εμπόριο των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 9 και 10 , - ο χαρακτηρισμός « χρωματισμένο » συνοδεύει υποχρεωτικά την ονομασία των χρωματισμένων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 7 και ο χαρακτηρισμός « λευκό » απαγορεύεται στην περίπτωση αυτή . β ) το καθαρό βάρος , εκτός αν τα προϊόντα είναι βάρους μικρότερου από 50 γ η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα βάρους μικρότερου από 50 γ κατά μονάδα που διατίθενται σε ολική συσκευασία , της οποίας το συνολικό καθαρό βάρος είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 50 γ , οπότε το συνολικό καθαρό βάρος των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ολική συσκευασία πρέπει να αναφέρεται πάνω σ’ αυτή εν τούτοις , όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 1 , 2 , 3 , 9 και 10 , η ένδειξη του καθαρού βάρους είναι δυνατό να αντικατασταθεί από εκείνη του ελαχίστου καθαρού βάρους , αν αυτά διατίθενται με το κομμάτι ή μέσα σε φακελλάκια . γ ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλήτη εγκατεστημένου στην Κοινότητα η διάταξη αυτή δεν θίγει το τυχόν δικαίωμα του παρασκευαστή να απαιτήσει να αναφέρεται το όνομά του ή η εμπορική του επωνυμία . δ ) η ένδειξη της ακριβούς περιεκτικότητος σε ξηρά ουσία και σε ιμβερτοσάκχαρο για το διάλυμα ζάχαρης , το διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης και το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης . ε ) ο χαρακτηρισμός « κρυσταλλωμένο » για το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης που περιέχει κρυστάλλους μέσα στο διάλυμα . στ ) η ονομασία του σιροπιού γλυκόζης ή του αφυδατωμένου σιροπιού γλυκόζης , των οποίων η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου είναι μεγαλύτερη από 20 μγ/κγ ή στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 , μεγαλύτερη από 40 μγ/κγ , ακολουθείται από την ένδειξη του τροφίμου για την παρασκευή του οποίου προορίζεται , ενώ η μεγίστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου του προϊόντος αναγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα . 2 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι ευδιάκριτες , ευανάγνωστες και ανεξίτηλες . 3 . Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει να φέρουν τα προϊόντα , που καθορίζονται στο άρθρο 1 , εκτός από την υποχρεωτική τους ονομασία και άλλες ονομασίες που συνηθίζονται στα διάφορα Κράτη μέλη , υπό τον όρο ότι αυτές δεν θα μπορούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές . 4 . Αν τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 φέρονται σε συσκευασίες ή περιέκτες καθαρού βάρους ίσου με ή μεγαλύτερου από 10 κγ και δεν διατίθενται στο λιανικό εμπόριο , οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , υπό β ) , δ ) , ε ) και στ ) είναι δυνατό να αναγράφονται μόνο στα συνοδευτικά έγγραφα . 5 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη α ) της επιχειρήσεως παρασκευής , όσον αφορά την εθνική τους παραγωγή , β ) της χώρας καταγωγής εν τούτοις η ένδειξη αύτη δεν είναι δυνατό να απαιτείται για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος . 6 . Τα Κράτη μέλη απέχουν να καθορίσουν , πέραν των όσων προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 , τις λεπτομέρειες κατά τις οποίες πρέπει να δίδονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 . Εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν το εμπόριο των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , αν οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπό α ) , δ ) , ε ) και στ ) δεν αναγράφονται στις εθνικές τους γλώσσες , σε μία από τις κύριες όψεις της συσκευασίας ή , στην περίπτωση της παραγράφου 4 , στα συνοδευτικά έγγραφα . Εν τούτοις , κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 , βάρη άλλα από μετρικά , τα οποία συνοδεύονται από το αντίστοιχό τους μετρικό πρέπει να αναγράφονται στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο , εφ’ όσον τα Κράτη μέλη αυτά το απαιτούν . 7 . Οι παράγραφοι 1 εώς 6 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που θα θεσπίσει η Κοινότητα σχετικά με τη σήμανση . Άρθρο 10 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε χρήσιμο μέτρο , ώστε το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία είναι σύμφωνα με τους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημά της , να μην δύναται να παρεμποδίζεται από την εφαρμογή των μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύνθεση , τα χαρακτηριστικά παρασκευής , τη συσκευασία ή τη σήμανση αυτών μόνον των προϊόντων ή των τροφίμων γενικά . 2 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις μη εναρμονισμένες διατάξεις που δικαιολογούνται από λόγους - προστασίας της δημόσιας υγείας , - καταστολής της απάτης , υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι τέτοιας φύσεως , ώστε να παρεμποδίζουν την εφαρμογή των ορισμών και κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . - προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας , των ενδείξεων προελεύσεως , των ονομασιών προελεύσεως και καταστολής του αθέμιτου ανταγωνισμού . Άρθρο 11 Οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 1 καθορίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 . Άρθρο 12 1 . Στην περίπτωση που γίνεται προσφυγή στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , η οποία καλείται στο εξής η « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της πάνω στο σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία την οποία δύναται να ορίσει ο πρόεδρος σε συνάρτηση με το επείγον του σχετικού ζητήματος . Η επιτροπή αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα ενός ψήφων , ενώ οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) αν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή όταν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . γ ) αν κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από τη σύγκληση του Συμβουλίου , αυτό δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 13 Το άρθρο 12 εφαρμόζεται επί χρονικό διάστημα δέκα οκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η επιτροπή συνεκλήθη για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 , παράγραφος 1 . Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται : α ) για τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 , όταν πρόκειται για : - ζάχαρη άχνη , - καντιοζάχαρη , - ζάχαρη σε κώνους ( εν παινς ) . β ) για τα προϊόντα που προορίζονται να εξαχθούν έξω από την Κοινότητα . Άρθρο 15 Μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τις νομοθεσίες τους , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται δύο έτη μετά την κοινοποίηση αυτή στα προϊόντα που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Κοινότητα . Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 11 Δεκεμβρίου 1973 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ib FREDERIKSEN (1) ΕΕ αριθ. Α 101 της 4 . 8 . 1970 , σ. 33 . (2) ΕΕ αριθ. Α 146 της 11 . 12 . 1970 , σ. 20 . (3) ΕΕ αριθ. Ν 291 της 19 . 11 . 1969 , σ. 9 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μέθοδος προσδιορισμού της χροίας , της περιεκτικότητος σε τέφρα και του χρωματισμού του διαλύματος της ( λευκής ) ζάχαρης και της υπέρλευκης ζάχαρης ( ραφινέ ) που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 2 και 3 Ένας « βαθμός » αντιστοιχεί : α ) σε ό , τι αφορά τη χροιά , σε 0,5 μονάδας καθορισμένης κατά τη μέθοδο του Ινστιτούτου Γεωργικής τεχνολογίας και βιομηχανίας σακχάρων του Brunswick , που περιγράφεται στο παράρτημα κεφάλαιο Α , παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 1265/69 της . Επιτροπής , της 1ης Ιουλίου 1969 , περί των μεθόδων προσδιορισμού της ποιότητος που εφαρμόζονται στη ζάχαρη που αγοράζεται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως (1) . β ) όσον αφορά την περιεκτικότητα σε τέφρα , σε 0,0018 % του προσδιοριζόμενου κατά τη μέθοδο της International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses ( ICUMSA ) , που αναφέρεται στο παράρτημα κεφάλαιο Α , παράγραφος 1 του προαναφερόντος κανονισμού . γ ) όσον αφορά το χρωματισμό του διαλύματος , σε 7,5 μονάδες που προσδιορίζονται κατά τη μέθοδο ICUMSA , η οποία αναφέρεται στο παράρτημα , κεφάλαιο Α , παράγραφος 3 , του προναφερθέντος κανονισμού . (1) ΕΕ αριθ. Ν 163 της 4 . 7 . 1969 , σ. 1 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία