ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1973/31973L0438

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1973-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1973-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1973-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 73/438/EOK του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών και σπόρων γεωμήλων», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών προς φύτευση» και της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών και σπόρων γεωμήλων', της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών προς φύτευση' και της οδηγίας της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους κάτωθι εκτιθέμενους λόγους, να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των κατωτέρω απαριθμουμένων οδηγιών που τροποποιήθηκαν τελευταία από την οδηγία της 6ης Δεκεμβρίου 1972 (2): οι οδηγίες του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας αντίστοιχα σπόρων τεύτλων προς σπορά (3), εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (4), εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών (5), εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (6), η οδηγία του Συμβουλίου της 30ήςΙουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών (7), οι οδηγίες του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (8) και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (9)- ότι πρέπει να προβλεφθεί για τους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών, η δυνατότητα ιδιαιτέρας σημάνσεως ως προς την παρουσία της Avena fatua- ότι η ενδείκνυται να αυξηθεί για το είδος Trifolium repens η μεγίστη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους- ότι πρέπει, άλλωστε, να εισαχθεί το είδος Phleum Bertolinii στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας- ότι πρέπει να ενισχυθούν, σε ένα ορισμένο μέτρο, οι ελάχιστοι όροι που καθορίζονται για τα είδη σιτηρών- ότι, πρέπει, εξάλλου, να επιτραπεί για μία μεταβατική περίοδο, ελάττωση των επισήμων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται για τα αυτόγαμα είδη- ότι η κτηθείσα πείρα στο θέμα του εφοδιασμού σε σπόρους κλωστικού λίνου αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή για τέσσερα έτη η κατηγορία 'πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής'- ότι μίγματα σπόρων standard πολλών ποικιλιών πρέπει να γίνονται αποδεκτά για μία μεταβατική περίοδο, εφ'όσον πρόκειται για μικρές συσκευασίες ορισμένων ειδών κηπευτικών- ότι είναι, εξάλλου, ενδεδειγμένο να τροποποιηθεί το ελάχιστο βάρος των δειγμάτων και να εισαχθεί μία μεταβατική ρήτρα όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα σπόρων προς σπορά κηπευτικών- ότι πρέπει να συμπληρωθεί η οδηγία περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, όσον αφορά τις ποικιλίες για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν δύνανται να καλλιεργούνται σε κανένα τμήμα του εδάφους ενός Κράτους Μέλους- ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες οδηγίες προβλέπουν ότι, από 1ης Ιουλίου 1973, η ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση που συγκομίζονται σε άλλες χώρες, ιδίως σε τρίτες χώρες, δεν δύναται πλέον να διαπιστώνεται σε εθνικό πεδίο από τα Κράτη Μέλη- ότι, εν τούτοις, από το γεγονός ότι οι κοινοτικές εξετάσεις που αναφέρονται σ'αυτή δεν ήταν δυνατό να περατωθούν σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να παραταθεί η ως άνω αναφερόμενη προθεσμία για να αποφευχθεί η διατάραξη των υφισταμένων εμπορικών σχέσεων- ότι πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία τροποποιήσεως των παραρτημάτων, εφ'όσον πρόκειται περί εκτελεστικών μέτρων τεχνικού χαρακτήρος, προσφεύγοντας στη διαδικασία της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, στην περίπτωση αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων- ότι, πρέπει, τέλος, να επέλθουν σε πολλές από τις προαναφερόμενες οδηγίες ορισμένες διορθώσεις που έχουν καθαρά συντακτική σημασία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά τροποποιείται ως εξής: 1. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη δύνανται, όσον αφορά μια τρίτη χώρα, να προβαίνουν αυτά τα ίδια στις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 διαπιστώσεις, εφ'όσον το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τη χώρα αυτή. Το δικαίωμα τούτο λήγει την 1η Ιουλίου 1975.' 2. Το κείμενο του άρθρου 21α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία.' Άρθρο 2 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών τροποποιείται ως εξής: 1. Στο ολλανδικό κείμενο του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο Α περίπτωση α) οι λέξεις 'gebruikst raaigras' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'gekruist raaigras'. 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο Α περίπτωση α) οι λέξεις: 'Phleum Bertolinii DC. Fleole bulbeuse (Φλέον το βολβώδες).' προστίθενται μετά τις λέξεις: 'Lolium xhybridum Hausskn. Ray-grass hybride (Λόλιον το υβρίδιον).' 3. Στο άρθρο 11 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'ή ότι οι σπορομερίδες που ανταποκρίνονται, όσον αφορά την παρουσία της Avena fatua, σε ιδιαίτερες προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία, συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό το οποίο βεβαιοί την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.' 4. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη δύνανται, όσον αφορά μια τρίτη χώρα, να προβαίνουν αυτά τα ίδια στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 διαπιστώσεις, εφ'όσον το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά αυτή τη χώρα. Το δικαίωμα τούτο λήγει την 1η Ιουλίου 1975.' 5. Το κείμενο του άρθρου 21α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία.' 6. Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι στοιχείο 3 εδάφιο Α, ο αριθμός '20' που αναφέρεται στη στήλη 5, για το είδος Trifolium repens L. αντικαθίσταται από τον αριθμό '40'. Άρθρο 3 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'δ) να επιτρέπεται σ'αυτά, κατόπιν αιτήσεως, κατά την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία, να πιστοποιούν επίσημα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1978 το αργότερο, σπόρους αυτογάμων ειδών των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής': - όταν, αντί του επισήμου καλλιεργητικού ελέγχου που περιγράφεται στο παράρτημα Ι, διενεργήθηκε ένας επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος με δειγματοληψίες τουλάχιστο στο 20% των καλλιεργειών κάθε είδους- - υπό τον όρο ότι, εκτός των βασικών σπόρων, τουλάχιστον οι προβασικοί σπόροι δύο γενεών που προηγούνται αμέσως της κατηγορίας αυτής ανταποκρίθηκαν, κατά μία επίσημη και εντός του εν λόγω Κράτους Μέλους πραγματοποιηθείσα εξέταση, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους, όσον αφορά την ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.' 2. Στο άρθρο 11 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'ή ότι οι σπορομερίδες, ανταποκρινόμενες, όσον αφορά την παρουσία της Avena fatua, σε ιδιαίτερες προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία, συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.' 3. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη δύνανται, όσον αφορά μια τρίτη χώρα, να προβαίνουν τα ίδια στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαπιστώσεις, εφ'όσον το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τη χώρα αυτή. Το δικαίωμα τούτο λήγει την 1η Ιουλίου 1975.' 4. Το κείμενο του άρθρου 21α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία.' 5. Στο παράρτημα II στοιχείο 3 εδάφιο Α περίπτωση α) αα) ο αριθμός '98', που αναφέρεται στη στήλη 5, για τους βασικούς σπόρους βρώμης, κριθής, σίτου και σίτου spelta, αντικαθίσταται από τον αριθμό '99'. 6. Στο παράρτημα II στοιχείο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Δ. Ιδιομορφίες για τη μεγίστη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών σιτηρών: Εκεί όπου καθορίζεται η μεγίστη περιεκτικότητα σε 1 σπόρο στο εδάφιο Α, ένας δεύτερος σπόρος δεν θεωρείται πρόσμιξη, αν ένα δεύτερο δείγμα 500 γραμμαρίων είναι απαλλαγμένο από σπόρους άλλων ειδών σιτηρών.' Άρθρο 4 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, η ημερομηνία της '1ης Ιουλίου 1973' αντικαθίσταται από αυτήν της '1ης Ιουλίου 1975'. 2. Το κείμενο του άρθρου 19α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 19 διαδικασία.' Άρθρο 5 Η οδηγία της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο Α και στο παράρτημα II μέρος I στοιχείο 2 εδάφιο Α, οι λέξεις 'Soia hispida L.' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'Glycine max (L.) Merrill'. 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ) η ημερομηνία της '30ής Ιουνίου 1974' αντικαθίσταται από αυτήν της '30ής Ιουνίου 1978'. 3. Το κείμενο του άρθρου 15 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα Κράτη Μέλη δύνανται, όσον αφορά τρίτη χώρα, να προβαίνουν αυτά τα ίδια στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφ'όσον το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τη χώρα αυτή. Το δικαίωμα τούτο παύει την 1η Ιουλίου 1975.' 4. Το κείμενο του άρθρου 20α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 21 διαδικασία.' Άρθρο 6 Η οδηγία της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος, διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: - στο γερμανικό κείμενο, 'betreffend ihre Verwendung'- - στο γαλλικό κείμενο, 'concernant son utilisation'- - στο ιταλικό κείμενο, 'in loro possesso riguardanti la sua utilizzazione'- - στο δανικό κείμενο, 'med henblik pa dens anvendelse'- - στο αγγλικό κείμενο, 'in respect of use'. 2. Στο άρθρο 24, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να δεχθούν ότι μίγματα σπόρων standard πολλών ποικιλιών της Lactuca sativa L. και μίγματα σπόρων standard πολλών ποικιλιών του Raphanus sativus L. τίθενται σε εμπορία σε μικρές συσκευασίες μη υπερβαίνουσες το μέγιστο βάρος των 50 γραμμαρίων, με τον όρο ότι η ένδειξη 'μίγμα ποικιλιών' καθώς και η ονομασία ποικιλιών οι οποίες συνθέτουν το μίγμα αυτό, αναφέρονται στη συσκευασία.' 3. Το επόμενο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 33: 'Άρθρο 33α Δύναται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 40 διαδικασία, να γίνονται αποδεκτοί στην εμπορία σπόροι που έχουν συγκομισθεί προ της 1ης Ιουλίου 1973 και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες από το παράρτημα ΙΙ για τη βλαστική ικανότητα, αν οι σπόροι αυτοί αποτελούν αντικείμενο ειδικής σημάνσεως. Η άδεια αυτή παρέχεται μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 1975.' 4. Το κείμενο του άρθρου 40α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 40 διαδικασία.' 5. Το κείμενο του παραρτήματος III στοιχείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Ελάχιστο βάρος δείγματος '' ID='1'>Allium cepa> ID='2'>25'> ID='1'>Allium porrum> ID='2'>20'> ID='1'>Anthriscus cerefolium> ID='2'>20'> ID='1'>Apium graveolens> ID='2'>5'> ID='1'>Asparagus officinalis> ID='2'>100'> ID='1'>Beta vulgaris> ID='2'>100'> ID='1'>Brassica oleracea> ID='2'>25'> ID='1'>Brassica rapa> ID='2'>20'> ID='1'>Capsicum annum> ID='2'>40'> ID='1'>Cichorium intybus> ID='2'>15'> ID='1'>Cichorium endivia> ID='2'>15'> ID='1'>Citrullus vulgaris> ID='2'>250'> ID='1'>Cucumis melo> ID='2'>100'> ID='1'>Cucumis sativus> ID='2'>25'> ID='1'>Cucurbita pepo> ID='2'>150'> ID='1'>Daucus carota> ID='2'>10'> ID='1'>Foeniculum vulgare> ID='2'>25'> ID='1'>Lactuca sativa> ID='2'>10'> ID='1'>Petroselinum hortense> ID='2'>10'> ID='1'>Phaseolus coccineus> ID='2'>1 000'> ID='1'>Phaseolus vulgaris> ID='2'>700'> ID='1'>Pisum sativum> ID='2'>500'> ID='1'>Raphanus sativus> ID='2'>50'> ID='1'>Scorzonera hispanica> ID='2'>30'> ID='1'>Solanum lycopersicum> ID='2'>20'> ID='1'>Solanum melongena> ID='2'>20'> ID='1'>Spinacia oleracea> ID='2'>75'> ID='1'>Valerianella locusta> ID='2'>20'> ID='1'>Vicia faba> ID='2'>1 000'> Για τις ποικιλίες υβρίδια F-1 των προαναφερθέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος δύναται να ελαττωθεί μέχρι του τετάρτου του καθορισμένου βάρους. Εν τούτοις, το δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 5 γρ. και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 400 σπόρους.' Άρθρο 7 Η οδηγία της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο ολλανδικό κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος η λέξη 'ervan' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'voor hun gebruik'. 2. Το κείμενο του άρθρου 15 παράγραφος 3 περίπτωση γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'αν έχει διαπιστωθεί, βάσει επισήμων εξετάσεων σε καλλιέργεια, που πραγματοποιούνται στο αιτών Κράτος Μέλος κατ'ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 4, ότι η ποικιλία δεν ανταποκρίνεται σε κανένα τμήμα του εδάφους του στα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν για μια άλλη συγκρίσιμη ποικιλία που έχει γίνει αποδεκτή στο έδαφος του εν λόγω Κράτους Μέλους ή αν είναι κοινώς γνωστό ότι η ποικιλία, λόγω του τύπου της ή της πρωιμότητός της, δεν είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε κανένα τμήμα του εδάφους του.' Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν: α) με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1973, στο άρθρο 1 σημείο 1, στο άρθρο 2 σημείο 4, στο άρθρο 3 σημείο 3, στο άρθρο 4 σημείο 1 και στο άρθρο 5 σημείο 3- β) την 1η Ιανουαρίου 1974 το αργότερο, στο άρθρο 1 σημείο 2, στο άρθρο 2 σημεία 3 και 5, στο άρθρο 3 σημεία 2 και 4, στο άρθρο 4 σημείο 2, στο άρθρο 5 σημείο 4 και στο άρθρο 6 σημείο 4- γ) την 1η Ιουλίου 1974 το αργότερο, στις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Kράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 11 Δεκεμβρίου 1973. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ib. FREDERIKSEN (1) ΕΕ αριθ. Α 62 της 31.7.1973, σ. 37. (2) ΕΕ αριθ. Ν 287 της 26.12.1972, σ. 22. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (6) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (7) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (8) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (9) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία