ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1974/31974L0062

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1974-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1973-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1973-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 74/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1973 περί ενάτης τροποποιήσεως της οδηγίας περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1973 περί ενάτης τροποποιήσεως της οδηγίας περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 74/62/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , τη γνώμη της Συνελεύσεως , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 26ης Δεκεμβρίου 1972 (2) , ορίζει ειδικώτερα τον κατάλογο των συντηρητικών , των οποίων η χρησιμοποίηση επιτρέπεται για την προστασία των τροφίμων από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από μικροοργανισμούς . ότι η χρησιμοποίηση του μυρμηκικού οξέος και των αλάτων του του νατρίου και ασβεστίου αποδεικνύεται αναγκαία για τη συντήρηση ορισμένων τροφίμων . ότι ωστόσο δεν είναι δυνατό να θεσπισθεί από τώρα για όλη την Κοινότητα ένας πλήρης κατάλογος των τροφίμων αυτών . ότι η χρησιμοποίηση μικρών ποσοτήτων εξαμεθυλενοτετραμίνης στην παρασκευή του τυρού « Προβολόνε » επιτρέπει να αποτρέπεται το φαινόμενο του μετεωρισμού . ότι η ημερήσια αποδεκτή δόση εξαμεθυλενοτετραμίνης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις ποσότητες που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση αυτή και συνεπώς η προστασία της υγείας διασφαλίζεται . ότι θα ήταν δυνατόν η εξαμεθυλενοτετραμίνη , υπό το φως των πρόσφατων αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ερευνών , να βρει πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από αυτό που προβλέπεται μέχρι τώρα και επομένως δικαιολογείται η διατήρηση των άλλων χρήσεων που γίνονται ήδη αποδεκτές δυνάμει των εθνικών νομοθεσιών . ότι ορισμένες εθνικές νομοθεσίες επιτρέπουν ακόμη τη χρήση του βορικού οξέος και του τετραβορικού νατρίου ( βόραξ ) στο χαβιάρι ( αυγά οξυρύγχου ) και στα προϊόντα των αυγών καθώς και της μυρμηκικής αλδεΐδης στο τυρί « Grana padano » υπό ορισμένες προϋποθέσεις ότι οι νομοθεσίες αυτές βασίζονται σε ιδιαίτερες συνθηκες και συνεπώς ενδείκνυται να προβλεφθεί μία μεταβατική περίοδος προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές . ότι η άδεια χρησιμοποιήσεως συντηρητικών που προβλέπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο , δεν θίγει το δικαίωμα των Κρατών μελών να καθορίσουν ιδιαίτερες απαιτήσεις επισημάνσεως για τα τρόφιμα που περιέχουν τις προαναφερθείσες ουσίες , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία της 5ης Νοεμβρίου 1963 τροποποιείται ως εξής : 1 . Το κείμενο του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « 1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1 , τα Κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση της εξαμεθυλενοτετραμίνης : α ) στους ημι-διατηρημένους ( semi- conserves ) ιχθείς και στα προϊόντα αλιείας , των οποίων το pH είναι ανώτερο από 4,5 υπό τον όρο ότι κατά τη στιγμή διαθέσεως στο εμπόριο το ποσοστό της ουσίας αυτής στα εν λόγω προϊόντα δεν θα υπερβαίνει τα 50 mg/kg . β ) στο χαβιάρι ( αυγά οξυρύγχου ) και τα άλλα αυγά ιχθύων , εκτός των καπνιστών , υπό τον όρο , ότι κατά τη στιγμή της διαθέσεως στο εμπόριο , το ποσοστό της ουσίας αυτής στα εν λόγω προϊόντα δεν θα υπερβαίνει το 1 g/kg . 2 . Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , α ) τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση του βορικού οξέος και του τετραβορικού νατρίου ( βόραξ ) στο χαβιάρι ( αυγά όξυρύγχου ) , εφ’ όσον , εννοείται , κατά τη στιγμή της διαθέσεως στο εμπόριο , το ποσοστό των ουσιών αυτών , εκφρασμένο σε βορικό οξύ , δεν θα υπερβαίνει τα 4 g/kg χαβιαρίου . β ) τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τη χρησιμοποίηση : - του βορικού οξέος στα προϊόντα αυγών , - της μυρμηκικής αλδεΰδης στο τυρί « Grana padano » , υπό τον όρο ότι , κατά τη στιγμή της διαθέσεως στο εμπόριο , κανένα υπόλειμμα της ουσίας αυτής δεν θα είναι δυνατό ν’ ανιχνευθεί στο τελικό προϊόν . » 2 . Το τμήμα I του παραρτήματος συμπληρώνεται ως εξής : Αρίθμηση της ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 236 * Μυρμηκικό οξύ * * Ε 237 * Μυρμηκικό νάτριο ( άλας νατρίου του μυρμηκικού οξέος ) * * Ε 238 * Μυρμηκικό ασβέστιο ( άλας ασβεστίου του μυρμηκικού οξέος ) * * Ε 239 * Εξαμεθυλενοτετραμίνη * α ) Αποκλειστικά στο τυρί « Προβολόνε » * * * β ) Κατά τη στιγμή της διαθέσεως στο εμπόριο το ποσοστό της ουσίας αυτής ( εκφρασμένο σε μυρμηκική αλδεΰδη ) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 mg/kg « Προβολόνε » * Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα , ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 1974 και ενημερώνουν περί τούτου αμέσως την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 17 Δεκεμβρίου 1973 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος I. NORGAARD (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. N 298 της 31 . 12 . 1972 , σ. 48 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία