ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1974/31974L0268

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1974-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1974-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1974-05-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 74/268/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1974 περί καθορισμού των ιδιαιτέρων προϋποθέσεων ως προς την παρουσία της «Avena fatua» στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαΐου 1974 περί καθορισμού των ιδιαιτέρων προϋποθέσεων ως προς την παρουσία της 'Avena fatua' στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, τις οδηγίες του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(1),και της εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών(2), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973(3), και ιδίως το άρθρο 11, Εκτιμώντας: ότι οι προαναφερθείσες οδηγίες καθόρισαν τις ανοχές ως προς την παρουσία της Avena fatua στους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών- ότι οι ανοχές αυτές εμφανίζονται υπερβολικά αυξημένες σε σχέση με ορισμένες αναγκαιότητες- ότι από αυτό το γεγονός, οι προαναφερθείσες οδηγίες προβλέπουν μια συμπληρωματική σήμανση για τους σπόρους προς σπορά που ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερες προϋποθέσεις ως προς την παρουσία της Αvena fatua- ότι οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που καθορίζονται ως προς αυτή την άποψη έχουν την ιδιότητα να ικανοποιούν τις αναφερόμενες ως άνω αναγκαιότητες, αλλά λαμβάνουν ομοίως υπόψη δυνατότητες παραγωγής και ελέγχου των σπόρων προς σπορά- ότι τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα Κράτη μέλη εκδίδουν, κατόπιν αιτήσεως, το επίσημο πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, α) στην περίπτωση σπόρων προς σπορά διαστάσεως ίσης ή ανωτέρας εκείνης των κόκκων σίτου, αν ένα δείγμα τουλάχιστο 500 γραμμαρίων, λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της προαναφερθείσης οδηγίας, είναι απαλλαγμένο από την Avena fatua κατά έναν επίσημο έλεγχο- β) στην περίπτωση σπόρων προς σπορά, διαστάσεως κατώτερης εκείνης των κόκκων σίτου, - αν η καλλιέργεια είναι απαλλαγμένη από την Avena fatua κατά επίσημη επιτόπια επιθεώρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της προαναφερθείσης οδηγίας, και αν ένα δείγμα, τουλάχιστον 100 γραμμαρίων, λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της προαναφερθείσης οδηγίας, είναι απαλλαγμένο από την Avena fatua κατά μια επίσημη εξέταση, ή - αν δείγμα τουλάχιστο 300 γραμμαρίων, λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 7 της προαναφερθείσης οδηγίας, είναι απαλλαγμένο από την Avena fatua κατά μια επίσημη εξέταση. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη εκδίδουν, κατόπιν αιτήσεως, το επίσημο πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά, αν η καλλιέργεια είναι απαλλαγμένη της Avena fatua κατά την επίσημη επιτόπια επιθεώρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της προαναφερθείσης οδηγίας, και αν ένα δείγμα, τουλάχιστον 1 χιλιογραμμου, λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της προαναφερθείσης οδηγίας, είναι απαλλαγμένο της Avena fatua κατά μια επίσημα εξέταση, ή - αν ένα δείγμα, τουλάχιστον 3 χιλιογράμμων, λαμβανόμενο σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 7 της προαναφερθείσης οδηγίας είναι απαλλαγμένο από την Avena fatua κατά μια επίσημη εξέταση. Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ότι το επίσημο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται παρά μόνο σε μια εκ των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 εδάφιο β) και στο άρθρο 2 αντιστοίχως. Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το βραδύτερο την 1η Ιουλίου 1974 τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας. Ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τα άλλα Κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 2 Μαΐου 1974. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Francois-Xavier ORTOLI (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (3) ΕΕ αριθ. Ν 356 της 27.12.1973, σ. 79.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία