ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1974/31974L0394

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1974-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1974-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1974-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 74/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1974 περί δεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 1974 περί δεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών , σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 74/394/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 64/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 74/62/ΕΟΚ (2) , προβλέπει τη χρησιμοποίηση , προσωρινά , της θειαβενδαζόλης στη μεγίστη δόση των 6 mg/kg στην περίπτωση των εσπεριδοειδών και των 3 mg/kg στην περίπτωση των μπανανών . ότι η αποκτηθείσα πείρα στη χρησιμοποίηση της θειαβενδαζόλης απέδειξε ότι , η διατήρηση των δόσεων αυτών είναι τεχνολογικά δικαιολογημένη , εξ αιτίας των μυκητοστατικών ιδιοτήτων της ουσίας αυτής . ότι θα ήταν επιθυμητό , από τεχνολογικής απόψεως , να ανέλθει η δόση αυτή σε 10 mg/kg , όσον αφορά τα εσπεριδοειδή , αλλά ότι είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν ορισμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις , πριν προβλεφθεί τέτοιο μέτρο ότι πρέπει επομένως να παραταθεί η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στην οδηγία 71/160/ΕΟΚ (3) , για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των αναγκαίων ερευνών , με την επιφύλαξη της ενδεχομένης εντάξεως της θειαβενδαζόλης σε ένα μεταγενέστερο κοινοτικό καθεστώς για τα εντομοκτόνα . ότι τα μέγιστα ποσοστά θειαβενδαζόλης που γίνονται δεκτά στην παρούσα οδηγία δεν αναφέρονται σε φρούτα που λαμβάνονται μεμονωμένα αλλά σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ότι ο έλεγχος των τιμών αυτών πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας και μιας κατάλληλης μεθόδου αναλύσεως , της οποίας ο καθορισμός σε κοινοτικό επίπεδο προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ και ότι έως ότου τεθούν σε ισχύ αυτά τα μέτρα εφαρμογής , εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις στο θέμα αυτό . ότι κατά τη διάρκεια της ούτω προβλεπομένης μεταβατικής περιόδου , φαίνεται σκόπιμο , όταν πρόκειται για εσπεριδοειδή , ν’ απαιτείται η υποχρεωτική ένδειξη της επεξεργασίας με θειαβενδαζόλη για το χονδρικό εμπόριο , αλλά ν’ αφεθούν τα Κράτη μέλη ελεύθερα να απαιτήσουν την ένδειξη αυτή για το λιανικό εμπόριο , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στον αριθμό Ε 233 του τμήματος I του παραρτήματος της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ : 1 . Το κείμενο του εδαφίου β ) υπό ιι ) αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « ιι ) σε ό,τι αφορά τα εσπεριδοειδή : - στο χονδρικό εμπόριο , η επεξεργασία πρέπει να δηλώνεται στα τιμολόγια και σε μία εξωτερική όψη των συσκευασιών με τη μνεία « διατηρημένο με θειαβενδαζόλη » . - στο λιανικό εμπόριο , τα Κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να δηλώνεται η επεξεργασία με μία εμφανή ένδειξη που να εξασφαλίζει την πληροφόρηση του καταναλωτού χωρίς κίνδυνο παρανοήσεως . » 2 . Στο εδάφιο γ , η ημερομηνία της « 1ης Ιανουαρίου 1974 » αντικαθίσταται με την ημερομηνία της « 1ης Ιουλίου 1976 » . Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1974 και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 22 Ιουλίου 1974 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. SAUNAGNARGUES (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. N 38 της 11 . 2 . 1974 , σ. 29 . (3) ΕΕ αριθ. N 87 της 17 . 4 . 1971 , σ. 12 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία