ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1974/31974L0412

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1974-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1974-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1974-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 74/412/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 1974 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Αυγούστου 1974 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 74/412/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 2 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου 1970 περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , επιτρέπει στα Κράτη μέλη να διατηρήσουν , κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από την κοινοποιήση της ανωτέρω οδηγίας , τις εθνικές νομοθεσίες δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικού-δινατρίου-ασβεστίου , του γαλλικού προπυλεστέρα και των εστέρων του L-ασκορβικού οξέος με μη διακλαδισμένα λιπαρά οξέα με 14 και 18 άτομα άνθρακα . ότι το παράρτημα VII , κεφάλαιο IX , σημείο 3 της πράξεως προσχωρήσεως (2) επιτρέπει στα νέα Κράτη μέλη να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις εθνικές νομοθεσίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της προσχωρήσεως και είναι σχετικές με τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του γαλλικού προπυλεστέρα . ότι η χρησιμότητα των ουσιών αυτών στα τρόφιμα έχει αποδειχθεί από τεχνολογική άποψη σε κοινοτικό επίπεδο . ότι η νομοθεσία ορισμένων Κρατών μελών εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των ουσιών αυτών ότι η κατάσταση πρέπει να αναθεωρηθεί στο φως των πιο πρόσφατων επιστημονικών και τοξικολογικών πληροφοριών . ότι η Επιστημονική Επιτροπή για την Ανθρώπινη Διατροφή που συστήθηκε με απόφαση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1974 (3) , δεν ολοκλήρωσε ακόμη τη μελέτη των πληροφοριών αυτών . ότι δεν είναι συνεπώς δυνατό να ληφθεί οριστική απόφαση για τη σκοπιμότητα της παραδοχής των ουσιών αυτών σε κοινοτικό επίπεδο , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το κείμενο του άρθρου 2 εδάφιο πρώτο της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ αντικαθίσταται , με ισχύ από την 13η Ιουλίου 1974 , από το ακόλουθο κείμενο : « Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του αιθυλένο-διάμινο-τετραοξικού-δινατρίου-ασβεστίου , του γαλλικού προπυλεστέρα και των εστέρων του L-ασκορβικού οξέος των μη διακλαδισμένων λιπαρών οξέων με 14 και 18 άτομα άνθρακα . » Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , την 1η Αυγούστου 1974 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος B. DESTREMAU (1) ΕΕ αριθ. N 157 της 18 . 7 . 1970 , σ. 31 . (2) ΕΕ αριθ. N 73 της 27 . 3 . 1972 , σ. 14 . (3) ΕΕ αριθ. N 136 της 20 . 5 . 1974 , σ. 1 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία