ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1974/31974L0644

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1974-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1974-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1974-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 74/644/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας » ( 74/644/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι το Συμβούλιο με την οδηγία 74/411/ΕΟΚ (1) μετέθεσε για την 1η Ιανουαρίου 1975 την ημερομηνία κατά την οποία τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν τροποποιήσει τις νομοθεσίες τους , προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας (2) . ότι η νέα αυτή προθεσμία ετέθη για να επιτρέψει στο Συμβούλιο να προβεί , μετά από πρόταση της Επιτροπής , σε ορισμένες διευκρινίσεις της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ . ότι η νέα προθεσμία που ορίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο με την οδηγία 74/411/ΕΟΚ απεδείχθη πολύ σύντομη και αρμόζει να παραταθεί για έξι μήνες , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο άρθρο 15 πρώτη παράγραφος πρώτη φράση της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 74/411/ΕΟΚ , η ημερομηνία της « 1ης Ιανουαρίου 1975 » αντικαθίσταται με εκείνη της « 1ης Ιουλίου 1975 » . Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 19 Δεκεμβρίου 1974 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. P. FOURCADE (1) ΕΕ αριθ. N 221 της 12 . 8 . 1974 , σ. 17 . (2) ΕΕ αριθ. N 228 της 16 . 8 . 1973 , σ. 23 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία