ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1975/31975L0444

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1975-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1975-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1975-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 75/444/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1975 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση και σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1975 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση και σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους κάτωθι εκτιθέμενους λόγους, να τροποποιηθούν ορισμένες οδηγίες περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση- ότι αποδείχθηκε κατά την εφαρμογή των οδηγιών αυτών ότι οι μικρές συσκευασίες σπόρων προς σπορά τεύτλων και κτηνοτροφικών φυτών αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών- ότι πρέπει γι' αυτό να εναρμονισθεί ο τομέας αυτός, ο οποίος ερυθμίζετο μέχρι τώρα από τις εθνικές νομοθεσίες- ότι, για το σκοπό αυτόν ενδείκνυται, αφ' ενός, να προβλεφθούν δυνατότητες για τη σήμανση και τη σφράγιση των μικρών αυτών συσκευασιών, αλλά επίσης, αφ' ετέρου, να καταστεί υποχρεωτικός ένας επαρκής έλεγχος της ταυτότητος των σπόρων- ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες οδηγίες προβλέπουν ότι, από της 1ης Ιουλίου 1975, η ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά και των φυτών προς φύτευση που συγκομίζονται σε άλλες χώρες, ιδίως σε τρίτες χώρες, δεν δύναται πλέον να διαπιστούται σε εθνικό επίπεδο από τα Κράτη Μέλη- ότι εν τούτοις, από το γεγονός ότι οι κοινοτικές εξετάσεις που αναφέρονται στους σπόρους κτηνοτροφικών, ελαιωδών και κλωστικών φυτών, δεν κατέστη δυνατό να περατωθούν σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να παραταθεί η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία για τους σπόρους αυτούς για να αποφευχθεί η διαταραχή των υπαρχουσών εμπορικών σχέσεων- ότι πρέπει να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να εισάγουν διευκολύνσεις για τη σφράγιση των μικρών συσκευασιών που περιέχουν σπόρους προς σπορά σιτηρών, σπόρους γεωμήλων προς φύτευση και σπόρους προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών- ότι είναι επί πλέον αναγκαίο να γίνουν ορισμένες διορθώσεις όσον αφορά την ένδειξη των ποσοτήτων σπόρων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ(4), τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 'Η. Μικρές συσκευασίες ΕΟΚ: οι συσκευασίες που περιέχουν τους ακόλουθους πιστοποιημένους σπόρους: - σπόρους μονόσπερμους ή ακριβείας- μέχρι 100 000 συγκαρπίων ή σπόρων ή μέχρι ποσού καθαρού βάρους 2,5 χιλιογράμμων εξαιρέσει, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών- - σπόρους άλλους, εκτός από τους μονόσπερμους ή τους σπόρους ακριβείας: μέχρι ποσού καθαρού βάρους 10 χιλιογράμμων εξαιρέσει κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών.' 2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 οι λέξεις 'των άρθρων 10 και 11' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'των άρθρων 10, 11 ή 11α κατά περίπτωση'. 3. Το κείμενο του άρθρου 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, κατά το μέτρο που οι σπόροι της τελευταίας αυτής κατηγορίας δεν παρουσιάζονται με μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ, σφραγίζονται επίσημα έτσι ώστε κατά την αποσφράγιση της συσκευασίας, να καταστρέφεται το σύστημα σφραγίσεως και να μην δύναται να επανατοποθετηθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι, εκτός της περιπτώσεως του επιμερισμού σε μικρές συσκευασίες ΕΟΚ, είναι δυνατό να διενεργηθούν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επίσης μνεία στην ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας και της υπηρεσίας η οποία την πραγματοποίησε. 3. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ σφραγίζονται έτσι ώστε, κατά την αποσφράγιση της συσκευασίας, να καταστρέφεται το σύστημα σφραγίσεως και να μη δύναται να επανατοποθετηθεί. Δύνανται να προβούν σε μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο υπό επίσημο έλεγχο. 4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις στις παραγράφους 1 και 2 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων.' 4. Το κείμενο της εισαγωγής του άρθρου 11 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, κατά το μέτρο που οι σπόροι της τελευταίας κατηγορίας δεν παρουσιάζονται με μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ...' 5. Το κείμενο του άρθρου 11 παράγραφος 2 σημείωση β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) να προβλέπουν παρεκκλίσεις στην παράγραφο 1 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων, κατά το μέτρο που αυτές φέρουν την ένδειξη: 'Εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε...(ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 6. Τα ακόλουθα άρθρα προστίθενται μετά από το άρθρο 11: 'Άρθρο 11α 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ: α) είναι εφοδιασμένες εξωτερικά, σύμφωνα με το παράρτημα III μέρος Β, με ετικέτα του προμηθευτού, μια εκτυπωμένη επιγραφή ή σφραγίδα διατυπωμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος- για τις διαφανείς συσκευασίες η ετικέτα αυτή δύναται να τοποθετείται στο εσωτερικό, με τον όρο να είναι ευανάγνωστη μέσω της συσκευασίας. Το χρώμα της ετικέτας είναι μπλέ- β) είναι εφοδιασμένες με αύξοντα αριθμό που χορηγείται επίσημα και τοποθετείται είτε στο εξωτερικό της συσκευασίας είτε στην ετικέτα του προμηθευτού, η οποία προβλέπεται υπό α). Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας, το χρώμα είναι μπλέ. Οι μέθοδοι τοποθετήσεως του εν λόγω αύξοντος αριθμού δύναται να καθορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να ορίζουν, για τη σήμανση των μικρών συσκευασιών ΕΟΚ, που συσκευάζονται στο έδαφός τους, τη χρήση αυτοκόλλητης επίσημης ετικέτας, στην οποία επαναλαμβάνονται μερικώς οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος Β. Κατά το μέτρο που οι ενδείξεις επαναλμβάνονται στην ετικέτα αυτή, δεν απαιτείται η σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπό α). Άρθρο 11β Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, όταν τούτο ζητηθεί, οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ σφραγίζονται και σημαίνονται επίσημα κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 11. Άρθρο 11γ Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητος των σπόρων στην περίπτωση μικρών συσκευασιών, ιδίως κατά τον επιμερισμό των παρτίδων των σπόρων. Προς το σκοπό αυτόν, δύνανται να προβλέπουν ότι οι μικρές συσκευασίες οι οποίες μερίζονται στο έδαφός τους, σφραγίζονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο.' 7. Στο άρθρο 12, οι λέξεις 'στο άρθρο 4' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'από την παρούσα οδηγία'. 8. Το κείμενο του άρθρου 14 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε: - οι βασικοί σπόροι και οι πιστοποιημένοι σπόροι, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί επίσημα και των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί επίσημα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, - οι πιστοποιημένοι σπόροι, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί επίσημα και παρουσιάζονται με μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ και των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί επίσημα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να υπόκεινται μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και τη σφράγιση.' 9. Το κείμενο του παραρτήματος III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΗΜΑΝΣΗ Α. Επίσημη ετικέτα I. Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ', 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους, 3. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος, 4. Σακχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα, 5. Ποικιλία, 6. Κατηγορία, 7. Χώρα παραγωγής, 8. Καθαρό ή μεικτό δηλωμένο βάρος ή δηλωθείς αριθμός συγκαρπίων ή καθαρών σπόρων, 9. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους συγκαρπίων ή καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους, 10. Για τους μονόσπερμους σπόρους: ένδειξη 'μονόσπερμοι', 11. Για τους σπόρους ακριβείας: ένδειξη 'ακριβείας'. II. Ελάχιστες διαστάσεις 110 χιλ. x 67 χιλ. Β. Ετικέτα του προμηθευτού ή επιγραφή στη συσκευασία (μικρή συσκευασία ΕΟΚ) Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις 1. 'Μικρή συσκευασία ΕΟΚ', 2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της σημάνσεως προμηθευτού ή το σήμα αναγνωρίσεώς του, 3. Αύξων αριθμός χορηγούμενος επίσημα, 4. Υπηρεσία που χορήγησε τον αύξοντα αριθμό και όνομα του Κράτους Μέλους ή τα αρχικά τους, 5. Σχετικός αριθμός εφ' όσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότητα της μερίδος, 6. Σακχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα, 7. Ποικιλία, 8. 'Πιστοποιημένοι σπόροι', 9. Καθαρό ή μεικτό βάρος ή αριθμός συγκαρπίων ή καθαρών σπόρων, 10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμόκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους συγκαρπίων ή καθαρών σπόρων και του ολικού βάρους, 11. Για τους μονόσπερμους σπόρους: ένδειξη 'μονόσπερμοι', 12. Για τους σπόρους ακριβείας: ένδειξη 'ακριβείας'.' Άρθρο 2 Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 'Η. Μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Α: οι συσκευασίες που περιέχουν μείγμα σπόρων, οι οποίοι δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά, μέχρι ποσού καθαρού βάρους 2 χιλιογράμμων εξαιρέσει, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών. Θ. Μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β: οι συσκευασίες που περιέχουν πιστοποιημένους σπόρους, εμπορικούς σπόρους ή - εφ' όσον δεν πρόκειται περί μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Α - μείγμα σπόρων, μέχρι ποσού καθαρού βάρους 10 χιλιογράμμων, εξαιρέσει, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών.' 2. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, οι λέξεις 'των άρθρων 9 και 10' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'των άρθρων 9, 10, ή 10α, κατά περίπτωση'. 3. Το κείμενο του άρθρου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 9 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων, κατά το μέτρο που οι σπόροι των δύο τελευταίων αυτών κατηγοριών δεν παρουσιάζονται με μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Β σφραγίζονται επίσημα έτσι ώστε, κατά την αποσφράγιση της συσκευασίας, να καταστρέφεται το σύστημα της σφραγίσεως και να μη δύναται να επανατοποθετηθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι, εκτός της περιπτώσεως του επιμερισμού σε μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β, δύνανται να διενεργηθούν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο επίσημα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ομοίως μνεία στην ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας της και της υπηρεσίας η οποία την πραγματοποίησε. 3. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β σφραγίζονται έτσι ώστε, κατά την αποσφράγιση της συσκευασίας, να καταστρέφεται το σύστημα σφραγίσεως και να μη δύναται να επανατοποθετηθεί. Δύνανται να προβούν σε μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο υπό επίσημο έλεγχο. 4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 και 2 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων.' 4. Το κείμενο της εισαγωγής του άρθρου 10 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων κατά το μέτρο που οι σπόροι των δύο τελευταίων αυτών κατηγοριών δεν παρουσιάζονται με μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Β...' 5. Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 2 περίπτωση β) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 'β) να προβλέπουν παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων, εφ' όσον αυτές φέρουν την ένδειξη 'Εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος'.' 6. Τα ακόλουθα άρθρα προστίθενται μετά το άρθρο 10: 'Άρθρο 10α 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β: α) φέρουν εξωτερικά, σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος Β, ετικέτα του προμηθευτού, εκτυπωμένη επιγραφή ή σφραγίδα συντεταγμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Για τις διαφανείς συσκευασίες η ετικέτα αυτή δύναται να τοποθετείται στο εσωτερικό με τον όρο να είναι ευανάγνωστη μέσω της συσκευασίας. Όσον αφορά το χρώμα της ετικέτας, εφαρμόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α)- β) φέρουν αύξοντα αριθμό που χορηγείται επίσημα και που τοποθετείται είτε στο εξωτερικό της συσκευασίας είτε στην ετικέτα του προμηθευτού, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση α). Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας εφαρμόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση α) όσον αφορά το χρώμα. Οι μέθοδοι επιθέσεως του εν λόγω αύξοντος αριθμού δύνανται να καθορίζονται κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να ορίζουν, για τη σήμανση των μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Β που συσκευάζονται στο έδαφός τους, τη χρήση επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας επί της οποίας επαναλαμβάνονται μερικώς οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος Β. Κατά το μέτρο που οι ενδείξεις επαναλαμβάνονται στην ετικέτα αυτή, δεν απαιτείται η σφράγιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α). Άρθρο 10β Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, όταν τούτο ζητηθεί, οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων σφραγίζονται και σημαίνονται επίσημα κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10. Άρθρο 10γ Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητος των σπόρων στην περίπτωση μικρών συσκευασιών, ιδίως κατά τον επιμερισμό των σπορομερίδων. Προς το σκοπό αυτόν δύνανται να προβλέπουν ότι οι μικρές συσκευασίες, οι οποίες μερίζονται στο έδαφός τους, σφραγίζονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο.' 7. Στο άρθρο 11, οι λέξεις 'στο άρθρο 4' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'από την παρούσα οδηγία'. 8. Το κείμενο του άρθρου 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 13 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που παρουσιάζονται με μορφή μειγμάτων σπόρων διαφόρων γενών, ειδών ή ποικιλιών ή μειγμάτων με σπόρους φυτών, τα οποία δεν είναι κτηνοτροφικά φυτά κατά την έννοια της παρουσίας οδηγίας, δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο αν πρόκειται περί μειγμάτων, τα οποία προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά και αν τα διάφορα συνθετικά του μείγματος ανταποκρίνονται προ της αναμείξεως, στους κανόνες εμπορίας, οι οποίοι εφαρμόζονται σ' αυτά. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται επίσης, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, να επιτρέπουν την εμπορία σπόρων κτηνοτροφικών φυτών που παρουσιάζονται με μορφή μειγμάτων: - αν τα μείγματα αυτά προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά, ή - αν τα μείγματα αυτά περιέχουν σπόρους ειδών φυτών για τα οποία οι κοινοτικές διατάξεις δεν προβλέπουν την ανάμειξη με σπόρους κτηνοτροφικών φυτών. 3. Εφαρμόζονται τα άρθρα 8, 9, 10β, 11 και 12, καθώς και τα άρθρα 10 και 10α, υπό την επιφύλαξη ότι η ετικέτα θα είναι πράσινη. Για το σκοπό αυτόν, οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Α θεωρούνται ως μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β. Εν τούτοις, για τις μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Α δεν απαιτείται ο αύξων αριθμός που χορηγείται επίσημα και προβλέπεται στο άρθρο 10α παράγραφος 1 περίπτωση β). Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2 τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία για τις μικρές συσκευασίες όσον αφορά τις μέγιστες ποσότητες και για τις ενδείξεις που πρέπει να παρέχονται κατά τη σήμανση και εφ' όσον οι μικρές αυτές συσκευασίες φέρουν την ένδειξη 'Εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 9. Το κείμενο του άρθρου 14 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε: - οι βασικοί σπόροι και οι πιστοποιημένοι σπόροι, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί επίσημα και των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί επίσημα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, - οι εμπορικοί σπόροι, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επίσημα και των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί επίσημα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, - οι πιστοποιημένοι σπόροι που έχουν επίσημα πιστοποιηθεί και οι εμπορικοί σπόροι που έχουν επίσημα ελεγχθεί, οι οποίοι παρουσιάζονται σε μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β, των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί επίσημα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, - οι παρουσιαζόμενοι σε μείγματα σπόροι, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και δεν προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά και των οποίων η συσκευασία έχει σημανθεί και σφραγισθεί, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να υπόκεινται μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και τη σφράγιση.' 10. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 η ημερομηνία '1η Ιουλίου 1975' αντικαθίσταται από την ημερομηνία '1η Ιουλίου 1977'. 11. Το κείμενο του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΗΜΑΝΣΗ Α. Επίσημη ετικέτα I. Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις α) Για τους βασικούς σπόρους προς σπορά και τους πιστοποιημένους σπόρους: 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ', 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους, 3. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος, 4. Είδος, 5. Ποικιλία, 6. Κατηγορία, 7. Χώρα παραγωγής, 8. Δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός καθαρών σπόρων, 9. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους, 10. Για τους πιστοποιημένους σπόρους της δεύτερης αναπαραγωγής και των επόμενων από τους βασικούς σπόρυς αναπαρωγών: αριθμός γενεών από τους βασικούς σπόρους, 11. Για τους σπόρους ποικιλιών αγρωστωδών που δεν έχουν υποβληθεί σε εξέταση όσον αφορά την καλλιεργητική τους αξία και χρησιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(6): 'Μη προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά'. β) Για τους εμπορεύσιμους σπόρους: 1. 'Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ', 2. 'Εμπορικοί σπόροι (μη πιστοποιημένοι για την ποικιλία)', 3. Υπηρεσία ελέγχου και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους, 4. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος, 5. Είδος(7), 6. Περιοχή παραγωγής, 7. Δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός καθαρών σπόρων, 8. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους. γ) Για τα μείγματα σπόρων: 1. 'Μείγμα σπόρων για... (προβλεπόμενη χρήση)', 2. Υπηρεσία που έχει διενεργήσει τη σφράγιση και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους, 3. Σχετικός αριθμός σπορομερίδος, 4. Αναλογία σε βάρος των διαφόρων συνθετικών που αναφέρονται ανάλογα με τα είδη και κατά περίπτωση οι ποικιλίες- η ένδειξη της ονομασίας του μείγματος είναι επαρκής αν η αναλογία σε βάρος φέρεται γραπτώς σε γνώση του αγοραστού και αν κατατίθεται επίσημα, 5. Δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός καθαρών σπόρων, 6. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, ή ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους. II. Ελάχιστες διαστάσεις 110 χιλ. x 67 χιλ. Β. Ετικέτα του προμηθευτού ή επιγραφή στη συσκευασία (μικρή συσκευασία ΕΟΚ) Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις: α) Για τους πιστοποιημένους σπόρους: 1. 'Μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β', 2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της σημάνσεως προμηθευτού ή το σήμα αναγνωρίσεώς του, 3. Αύξων αριθμός χορηγούμενος επίσημα, 4. Υπηρεσία που χορήγησε τον αύξοντα αριθμό και το όνομα του Κράτους Μέλους ή τα αρχικά τους, 5. Σχετικός αριθμός εφ' όσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητος της σπορομερίδος που έχει πιστοποιηθεί, 6. Είδος, 7. Ποικιλία, 8. 'Πιστοποιημένοι σπόροι', 9. Καθαρό ή μεικτό βάρος ή αριθμός καθαρών σπόρων, 10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους, 11. Για τους σπόρους ποικιλιών αγρωστωδών που δεν έχουν υποστεί εξέταση όσον αφορά την καλλιεργητική τους αξία και χρησιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α) της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών: 'μη προορισμένοι να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά'. β) Για τους εμπορεύσιμους σπόρους: 1. 'Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Β', 2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της σημάνσεως προμηθευτού ή το σήμα αναγνωρίσεώς του, 3. Αύξων αριθμός χορηγούμενος επίσημα, 4. Υπηρεσία που χορήγησε τον αύξοντα αριθμό και όνομα του Κράτους Μέλους ή τα αρχικά τους, 5. Σχετικός αριθμός εφ' όσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητος της σπορομερίδος που έχει ελεγχθεί, 6. Είδος(8), 7. 'Εμπορικοί σπόροι', 8. Καθαρό ή μεικτό βάρος καθαρών σπόρων, 9. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους ή της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους. γ) Για τα μείγματα σπόρων: 1. 'Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Α' ή 'μικρή συσκευασία ΕΟΚ Β', 2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της σημάνσεως προμηθευτού ή το σήμα αναγνωρίσεώς του, 3. Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Β: αύξων αριθμός χορηγούμενος επίσημα, 4. Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Β: Υπηρεσία που χορήγησε τον αύξοντα αριθμό και όνομα του Κράτους Μέλους ή τα αρχικά τους, 5. Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Β: σχετικός αριθμός εφ' όσον ο επίσημος αύξων αριθμός δεν επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητος των μερίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί, 6. Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Α: Σχετικός αριθμός που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητος των σπορομερίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί, 7. Μικρή συσκευασία ΕΟΚ Α: Όνομα του Κράτους Μέλους ή τα αρχικά του, 8. 'Μείγματα σπόρων για... (προβλεπόμενη χρήση)', 9. Καθαρό ή μεικτό βάρος ή αριθμός καθαρών σπόρων, 10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρησιμοποιήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους, 11. Αναλογία σε βάρος διαφόρων συστατικών, δηλωθέντων κατά είδη και κατά περίπτωση, κατά τις ποικιλίες. Μέρος μόνο των ενδείξεων αυτών, εφ' όσον τα Κράτη Μέλη τις κατέστησαν υποχρεωτικές για τις μικρές συσκευασίες που συσκευάζονται στο έδαφός τους ως και η ένδειξη της ονομασίας του μείγματος, επαρκούν αν η αναλογία σε βάρος μπορεί να ανακοινωθεί στον αγοραστή κατόπιν αιτήσεώς του και αν έχει κατατεθεί επίσημα.' Άρθρο 3 Η οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά σιτηρών(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες.' 2. Στο παράρτημα IV μέρος Α τα εδάφια α) και β) συμπληρώνονται αντίστοιχα από τα ακόλουθα στοιχεία 8 α) και β): 'Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.' Άρθρο 4 Η οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων γεωμήλων προς φύτευση(10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες.' Άρθρο 5 Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών(11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες.' 2. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, η ημερομηνία '1η Ιουλίου 1975' αντικαθίσταται από την ημερομηνία '1η Ιουλίου 1977'. 3. Στο παράρτημα IV μέρος Α τα εδάφια α) και β) συμπληρώνονται αντίστοιχα από τα ακόλουθα στοιχεία 10 και 9. 'Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσεως του προσθετικού ως και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.' Άρθρο 6 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν το αργότερο μέχρι: - την 1η Ιουλίου 1975 προς το άρθρο 2 σημείο 10 και προς το άρθρο 5 σημείο 2, - την 1η Ιουλίου 1980 προς το άρθρο 2 σημείο 6 σχετικά με το άρθρο 10α παράγραφος α) περίπτωση β), - την 1η Ιουλίου 1977 προς τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 26 Ιουνίου 1975. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. BARRY (1) ΕΕ αριθ. Ν 62 της 31.7.1973, σ. 37. (2) ΕΕ αριθ. Α 8 της 31.1.1974, σ. 19. (3) ΕΕ αριθ. Ν 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (4) ΕΕ αριθ. Ν 356 της 27.12.1973, σ. 79. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (6) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. (7) Όσον αφορά τα λούπινα πρέπει να αναφέρεται αν πρόκειται για πικρά λούπινα ή για γλυκά λούπινα. (8) Για τα λούπινα, πρέπει να δηλούται αν πρόκειται για πικρά λούπινα ή για γλυκά λούπινα. (9) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (10) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (11) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία