ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1975/31975L0502

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1975-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1975-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 75/502/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1975 περί περιορισμού εμπορίας των σπόρων προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa Pratensis L.) για τους σπόρους οι οποίοι πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 1975 περί περιορισμού εμπορίας των σπόρων προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa Pratensis L.) για τους σπόρους οι οποίοι πιστοποιήθηκαν επίσημα ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι' Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1973(2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3, Εκτιμώντας: ότι η προαναφερομένη οδηγία επιτρέπει την εμπορία βασικών, πιστοποιημένων, και εμπορικών σπόρων της πόας της λειμωνίου (Poa pratensis L.)- ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας παρέχει την εξουσία στην Επιτροπή να απαγορεύσει την εμπορία σπόρων οι οποίοι δεν πιστοποιήθηκαν επίσημα ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι'- ότι, επί του παρόντος, τα Κράτη μέλη παράγουν επαρκώς βασικούς σπόρους και πιστοποιουμένους σπόρους για να ικανοποιούν, στο εσωτερικό της Κοινότητος, τη ζήτηση των σπόρων προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa pratensis L.) με σπόρους των δύο αυτών κατηγοριών- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι από 1ηςΙουλίου 1976 οι σπόροι προς σπορά της πόας της λειμωνίου (Poa pratensis L.) δεν μπορούν να τεθούν σε εμπορία παρά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί ως 'βασικοί σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι'. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, προ της 1ης Ιουλίου 1976 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας. Ενημερώνουν γι' αυτό αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουλίου 1975 Για την Επιτροπή P. J. LARDINOIS Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66 (2) ΕΕ αριθ. Ν 356 της 27.12.1973, σ. 79.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία