ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1975/31975L0726

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1975-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1975-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 75/726/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους χυμούς και ορισμένα ομοειδή προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα ( 75/726/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως , (1) τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , με σκοπό τη συμβολή στην πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς των χυμών και νεκτάρ φρούτων , τον ακριβή καθορισμό των συνθηκών παραγωγής , προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών και να διευκολύνονται οι εμπορικές σχέσεις με βάση έναν ανταγωνισμό γνήσιο και νόμιμο , πρέπει να θεσπισθούν ενιαίοι κανόνες που να αφορούν τη σύνθεση , τη χρήση αποκλειστικών ονομασιών , τα χαρακτηριστικά παρασκευής και την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων . ότι , πράγματι , οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών διατάξεων των σχετικών με τα προϊόντα αυτά είναι φύσεως τέτοιας , ώστε να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και να δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού . ότι απαιτείται προπαντός να καθορισθούν οι κανόνες παρασκευής και επισημάνσεως για τους χυμούς και τα νεκτάρ που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση , καθώς και οι κανόνες που αφορούν τις πρώτες τους ύλες , εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι αποκλειστικές ονομασίες της παρούσας οδηγίας δεν θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά . ότι ο καθορισμός των χαρακτηριστικών συνθέσεως των νεκτάρ , τα οποία δεν είναι ακόμη γνωστά κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας , είναι μέτρο εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα και ότι πρέπει να ανατεθεί η θέσπισή του στην Επιτροπή με το σκοπό να απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία . ότι το ίδιο ισχύει για τον καθορισμό των μεθόδων αναλύσεως των σχετικών με τον έλεγχο κριτηρίων καθαρότητας των προϊόντων προσθήκης και επεξεργασίας , τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χυμών και νεκτάρ φρούτων , καθώς και για τον καθορισμό των τρόπων δειγματοληψίας και των μεθόδων αναλύσεως των αναγκαίων για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής αυτών των χυμών και νεκτάρ . ότι , σε όλες τις περιπτώσεις που το Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή κανόνων που έχουν θεσπισθεί στον τομέα των τροφίμων , πρέπει να προβλέπεται διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων , που συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 (2) . ότι η εφαρμογή ορισμένων κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν δύναται να αντιμετωπισθεί προς το παρόν λόγω των τεχνικών δυσχερειών που θα προέκυπταν από αυτήν . ότι αρκεί , σε ορισμένες περιπτώσεις , να προβλεφθεί συμπληρωματική προθεσμία , στη λήξη της οποίας η οδηγία θα εφαρμόζεται πλήρως ότι η λύση αυτή δύναται να δοθεί ως προς την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου των χυμών σταφύλης και πορτοκαλιού , καθώς και ως προς τη διαύγαση των χυμών σταφύλης με σιδηροκυανιούχο κάλιο . ότι , σε άλλες περιπτώσεις , επιβάλλεται η διατήρηση των εθνικών διατάξεων , συνοδευόμενη από ρήτρα αναθεωρήσεως . ότι πρέπει ιδιαίτερα να εξεταστούν οι προϋποθέσεις της ενδεχόμενης χρησιμοποιήσεως των οξέων L μηλικό και DL μηλικό στους χυμούς και τα νεκτάρ φρούτων στο πλαίσιο μιας πιο γενικής ρυθμίσεως που θ’ αφορά τη χρήση ορισμένων οξέων στη διατροφή . ότι τα Κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να μην υιοθετούν στο σύνολό τους τους καταλόγους των προϊόντων προσθήκης και επεξεργασίας , οι οποίοι προβλέπονται στην παρούσα οδηγία , μέχρις ότου καθορισθούν τα κριτήρια ταυτότητας και καθαρότητας των προϊόντων αυτών , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως : 1 . Φρούτο : Το φρούτο , νωπό ή διατηρημένο με ψύξη , υγιές , χωρίς αλλοιώσεις , με όλα τα ουσιώδη του συστατικά για την παρασκευή χυμών ή νεκτάρ φρούτων και που έχει φθάσει σε κατάλληλο βαθμό ωριμότητας . Η ντομάτα δεν θεωρείται σαν φρούτο . 2 . Πολτός ( πουρές ) φρούτου : Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται με κοσκίνισμα του βρωσίμου μέρους ολόκληρων ή καθαρισμένων φρούτων χωρίς απομάκρυνση χυμού . 3 . Πολτός ( πουρές ) φρούτου συμπυκνωμένος : Το προϊόν που λαμβάνεται από τον πολτό φρούτου με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο καθορισμένου μέρους του ενυπάρχοντος ύδατος . 4 . Σάκχαρα : α ) Σε ότι αφορά την παρασκευή των χυμών φρούτων - ζάχαρη ημίλευκη , - ζάχαρη ( ζάχαρη λευκή ) , - υπέρλευκη ζάχαρη ( ζάχαρη λευκή ραφινέ ) , - δεξτρόζη ένυδρη , - δεξτρόζη άνυδρη , - αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης , - φρουκτόζη . β ) σε ότι αφορά την παρασκευή νεκτάρος φρούτων , καθώς και ανασυσταθέντων χυμών φρούτων , πέρα από τα σάκχαρα που αναφέρονται υπό α ) - το σιρόπι γλυκόζης , - το διάλυμα ζάχαρης , - το διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης , - το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης , - το υδατικό διάλυμα σακχαρόζης που ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά : αα ) ξηρά ουσία : όχι λιγότερο από 62 % κατά βάρος , ββ ) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο 3 % ( πηλίκον φρουκτόζης προς δεξτρόζη 1,0 ± 0,2 ) : όχι περισσότερο από 3 % κατά βάρος επί ξηράς ουσίας , γγ ) τέφρα ( αγωγιμομετρικώς ) : όχι περισσότερο από 0,3 % κατά βάρος επί ξηράς ουσίας , δδ ) χρωματισμός διαλύματος : όχι περισσότερο από 75 μονάδες ICUMSA , εε ) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου : όχι περισσότερο από 15 mg/kg επί ξηράς ουσίας . 5 . Χυμός φρούτου : α ) Ο χυμός που λαμβάνεται από φρούτα με μηχανικές μεθόδους , ζυμώσιμος αλλά μη ζυμωθείς και που έχει το χρώμα , το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυμού των φρούτων , από τα οποία προέρχεται . Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών ο χυμός προέρχεται από το ενδοκάρπιο εν τούτοις , ο χυμός του καρπού της λιμεττίας ( γλυκολέμονου ) είναι δυνατό να λαμβάνεται από ολόκληρο το φρούτο , σύμφωνα με τις παραδεκτές μεθόδους παρασκευής που επιτρέπουν να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρουσία στο χυμό συστατικών των εξωτερικών μερών του φρούτου . β ) Ως « χυμός φρούτου » νοείται επίσης το προϊόν που λαμβάνεται από συμπυκνωμένο χυμό φρούτου με : - ανασύσταση της αναλογίας του νερού που είχε απομακρυνθεί από το χυμό κατά τη συμπύκνωση . Το νερό που προστίθεται πρέπει να παρουσιάζει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά , ιδίως από χημικής , μικροβιολογικής και οργανοληπτικής απόψεως , κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι ουσιώδεις ιδιότητες του χυμού , και - αποκατάσταση του αρώματός του με αρωματικές ύλες που έχουν ανακτηθεί κατά τη συμπύκνωση του συγκεκριμένου χυμού φρούτου ή χυμού φρούτων του αυτού είδους , και το οποίο παρουσιάζει οργανοληπτικά και αναλυτικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα του χυμού που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται υπό α ) από φρούτα του αυτού είδους . 6 . Συμπυκνωμένος χυμός φρούτου : Το προϊόν που λαμβάνεται από χυμό φρούτων με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο καθορισμένου μέρους του ενυπάρχοντος νερού . Όταν το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση , η συμπύκνωση είναι τουλάχιστον 50 % 7 . νεκτάρ φρούτου : Το μη ζυμωθέν αλλά ζυμώσιμο προϊόν που λαμβάνεται με προσθήκη νερού και σακχάρων στο χυμό φρούτου , στο συμπυκνωμένο χυμό φρούτου , στον πολτό φρούτου , στο συμπυκνωμένο πολτό φρούτου ή σε μίγμα των προϊόντων αυτών και το οποίο επί πλέον είναι σύμφωνο με το παράρτημα . 8 . Αφυδατωμένος χυμός φρούτου : Το προϊόν που λαμβάνεται από χυμό φρούτων με απομάκρυνση με φυσικό τρόπο όλου σχεδόν του ενυπάρχοντος ύδατος . Άρθρο 2 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο , ώστε τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 5 εώς 8 να μην είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο παρά μόνο , εφ’ όσον ανταποκρίνονται στις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημά της . 2 . Με την επιφύλαξη μεταγενεστέρων κοινοτικών διατάξεων επί του θέματος , τα άρθρα 4 εώς 12 εφαρμόζονται μόνον στους χυμούς φρούτων , στους συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων , στα νεκτάρ φρούτων και στους αφυδατωμένους χυμούς φρούτων που προορίζονται για άμεση κατανάλωση , στους συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων , οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χυμών ή νεκτάρ φρούτων που προορίζονται για άμεση κατανάλωση , καθώς και στους χυμούς φρούτων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των νεκτάρ φρούτων που προορίζονται για άμεση κατανάλωση . Άρθρο 3 1 . Οι ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 5 εώς 8 προορίζονται για τα προϊόντα που καθορίζονται σε αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για να τα προσδιορίζουν , χωρίς να θίγεται το άρθρο 11 παράγραφος 1 , περίπτωση α ) . 2 . Επί πλέον διατηρούνται οι ονομασίες : α ) « Vruchtendrank » , για το νεκτάρ φρούτων . β ) « Submost » , για τα νεκτάρ φρούτων που λαμβάνονται αποκλειστικά από χυμούς φρούτων , από συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων ή από μίγμα των δύο αυτών προϊόντων , μη βρωσίμων στην κατάσταση που βρίσκονται λόγω της εκ φύσεως ύψηλης οξύτητάς τους . γ ) « Succo e polpa » , για το νεκτάρ φρούτων που λαμβάνεται αποκλειστικά από πολτό φρούτων , ενδεχομένως συμπυκνωμένο . δ ) « Aeblemost » , για τους χυμούς μήλου χωρίς προσθήκη σακχάρων . ε ) « Sur ... saft » , που συμπληρώνεται από την ένδειξη , στη δανική γλώσσα , του φρούτου που χρησιμοποιείται , για τους χυμούς χωρίς προσθήκη σακχάρων , οι οποίοι λαμβάνονται από μαύρα φραγκοστάφυλα , κεράσια , κόκκινα φραγκοστάφυλα , λευκά φραγκοστάφυλα , σμέουρα , φράουλες ή καρπούς κουφοξυλιάς . 3 . Όταν το προϊόν προέρχεται από ένα μόνο είδος φρούτου , η ένδειξη του είδους αυτού αντικαθιστά τη λέξη « φρούτου » ή συνοδεύει τις ονομασίες που δεν περιέχουν τη λέξη αυτή . 4 . Η παράγραφος 1 δεν συνιστά εμπόδιο στη χρησιμοποίηση της εκφράσεως « sod ... saft » ή « sodet ... saft » , συμπληρούμενοι από την ένδειξη του φρούτου που έχει χρησιμοποιηθεί στη Δανία για τον προσδιορισμό προϊόντον που αποτελείται : - αφ’ ενός από χυμό που λαμβάνεται από μαύρα φραγκοστάφυλα , κεράσια , κόκκινα φραγκοστάφυλα , λευκά φραγκοστάφυλα , σμέουρα , φράουλες ή καρπούς κουφοξυλίας και , - αφ’ ετέρου από σάκχαρα που προστίθενται σε ποσότητα μεγαλύτερη από 200 γραμμάρια ανά λίτρο , αρκεί να δηλώνεται η ποσότητα των σακχάρων και οι προϋποθέσεις χρησιμοποιήσεως του προϊόντος . Άρθρο 4 1 . Για την παρασκευή των χυμών φρούτων επιτρέπονται μόνον : α ) η ανάμιξη χυμών φρούτων ενός ή περισσότερων ειδών μεταξύ τους , β ) η κατεργασία με τις ακόλουθες ουσίες : - L-ασκορβικό οξύ ( Ε 300 ) στην αναγκαία ποσότητα για αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα , - άζωτο , - διοξείδιο του άνθρακα ( Ε 290 ) , - πηκτινολυτικά ένζυμα , - πρωτεολυτικά ένζυμα , - αμυλολυτικά ένζυμα , - ζελατίνη βρώσιμη , - ταννίνη , - μπεντονίτη , - κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου ( silica aerogel ) , - καολίνη , - άνθρακα , - αδρανή βοηθητικά της διηθήσεως ( περλίτες , αμίαντο , πλυμένη γη διατόμων , κυτταρίνη , αδιάλυτα πολυαμίδια ) , γ ) οι συνήθεις φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας , όπως οι θερμικές κατεργασίες , η φυγοκέντριση και η διήθηση η χρησιμοποίηση ορισμένων μεθόδων και επεξεργασιών είναι δυνατό να περιορισθεί ή να απαγορευθεί από το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση μετά από πρόταση της Επιτροπής . 2 . Επί πλέον επιτρέπονται : α ) για τους χυμούς εκτός από αχλαδιού και σταφύλης , η προσθήκη σακχάρων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : ι . με σκοπό τη διόρθωσή τους : σε ποσότητα εκφρασμένη σε ξηρά ουσία όχι μεγαλύτερη από 15 γραμμάρια ανά λίτρο χυμού , ιι . με σκοπό τη γλύκανσή τους : σε ποσότητα εκφρασμένη σε ξηρά ουσία όχι μεγαλύτερη από : - 40 γραμμάρια ανά λίτρο χυμού στην περίπτωση του χυμού μήλου η προσθήκη αυτή δύναται εν τούτοις να απαγορευθεί από τα Κράτη μέλη , - 200 γραμμάρια ανά λίτρο χυμού , στην περίπτωση του χυμού λεμονιού , του καρπού λιμεττίας ( γλυκολέμονου ) , περγαμότου και κόκκινων , λευκών και μαύρων φραγκοστάφυλων , - 100 γραμμάρια ανά λίτρο χυμού στις άλλες περιπτώσεις , β ) για το χυμό σταφύλης : - η επεξεργασία με τις ακόλουθες ουσίες : - διοξείδιο του θείου ( Ε 220 ) , - θειώδες νάτριο ( Ε 221 ) , - όξινο θειώδες νάτριο ( Ε 222 ) , - διθειώδες νάτριο ( πυροθειώδες νάτριο ) ( Ε 223 ) , - διθειώδες κάλιο ( πυροθειώδες κάλιο ) ( Ε 224 ) , - θειώδες ασβέστιο ( Ε 226 ) , - όξινο θειώδες ασβέστιο ( Ε 227 ) , με τον όρο ότι η ολική περιεκτικότητα στις ουσίες αυτές , εκφρασμένη σε διοξείδιο του θείου του χυμού , όπως προσφέρεται ή παραδίδεται στον καταναλωτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 χιλιστόγραμμα ανά λίτρο εν τούτοις , το όριο αυτό φθάνει τα 50 χιλιοστόγραμμα για το χυμό σταφύλης που έχει παρασκευασθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από τη λήξη προθεσμίας τεσσάρων ετών , που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , - η απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου ( αποθείωση ) με φυσικές μεθόδους , - η διαύγαση με καζεΐνη , λευκό αυγών και άλλες ζωϊκές αλβουμίνες , - η μερική μείωση της οξύτητας με ουδέτερο τρυγικό κάλιο ή ανθρακικό ασβέστιο , όπου το τελευταίο αυτό ενδέχεται να περιέχει μικρές ποσότητες διπολού μετ’ ασβεστίου άλατος των οξέων D- τρυγικού και L- μηλικού . γ ) για το χυμό ανανά , η προσθήκη κιτρικού οξέως ( Ε 330 ) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από τρία γραμμάρια ανά λίτρο . 3 . Απαγορεύεται η προσθήκη σακχάρων και οξέων στον ίδιο χυμό φρούτων . 4 . Αν στον ίδιο χυμό ή νεκτάρ φρούτου έχουν προστεθεί περισσότερα από ένα οξέα , το άθροισμα των ποσοτήτων που προστίθενται από κάθε ένα από αυτά εκφρασμένων επί τοις εκατό της ανώτατης επιτρεπόμενης ποσότητας για καθένα , δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100 . Άρθρο 5 Κατά τη διάρκεια περιόδου πέντε ετών που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη δύνανται , για την επεξεργασία του χυμού σταφύλης , να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν τη διαύγαση με σιδηροκυανούχο κάλιο στην περίπτωση αυτή , η επεξεργασία αυτή γίνεται κάτω από επίσημο έλεγχο . Το τελικό προϊόν που έτυχε αυτής της επεξεργασίας δεν πρέπει να περιέχει καμμία ένωση κυανίου εν διαλύσει . Άρθρο 6 Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας οδηγίας , η περιεκτικότητα ενός χυμού φρούτου σε διοξείδιο του θείου , διαπιστούμενη εργαστηριακώς , δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο χυμού . Εν τούτοις , το όριο αυτό αυξάνεται στα 20 χιλιοστόγραμμα για το χυμό πορτοκαλιού που έχει παρασκευασθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από τη λήξη προθεσμίας τεσσάρων ετών που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 7 1 . Για την παρασκευή των νεκτάρ φρούτων επιτρέπονται μόνον : α ) η ανάμιξη μεταξύ τους νεκτάρ φρούτων ενός ή περισσότερων ειδών με ενδεχόμενη προσθήκη χυμού ή πολτού φρούτων . β ) οι επεξεργασίες και μέθοδοι που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , υπό β ) και γ ) . 2 . Επί πλέον επιτρέπονται : α ) η προσθήκη σακχάρων σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 20 % κατά βάρος σε σχέση με το ολικό βάρος του τελικού προϊόντος . β ) η προσθήκη νερού σε ποσότητα τόση , ώστε η περιεκτικότητα σε χυμό και/ή πολτό φρούτων και η ολική οξύτητα του τελικού προϊόντος να μην είναι μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα σε περίπτωση μίγματος ή περιεκτικότητα σε χυμό και/ή πολτό , καθώς και η ολική οξύτητα είναι σύμφωνες αναλογικά με τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα , αφού ληφθούν υπόψη οι αναλογίες υπό τις οποίες σχηματίστηκε το μίγμα . γ ) για την παρασκευή των νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) , η ολική αντικατάσταση των σακχάρων με μέλι μέσα στο όριο του 20 % που ορίζεται υπό α ) . δ ) για την παρασκευή των νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) , όταν λαμβάνονται από αχλάδια ή ροδάκινα ή από μίγμα των φρούτων αυτών , η προσθήκη κιτρικού οξέως σε ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εν τούτοις , το κιτρικό οξύ μπορεί να αντικατασταθεί ολικά ή μερικά από ισοδύναμη ποσότητα χυμού λεμονιού . 3 . Το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής δύναται να επεκτείνει την εφαρμογή της παραγράφου 2 υπό δ ) σε άλλα νεκτάρ που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) . 4 . Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 , το παράρτημα είναι δυνατό να συμπληρώνεται με την ένδειξη άλλων φρούτων με καθορισμό των κριτηρίων συστάσεως των σχετικών με αυτά . Άρθρο 8 Για την παρασκευή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων επιτρέπεται μόνον : α ) οι επεξεργασίες και μέθοδοι που απαριθμούνται στο άρθρο 4 . β ) η μερική αφυδάτωση του χυμού φρούτου με φυσική επεξεργασία ή μέθοδο εκτός της απ’ ευθείας χρησιμοποιήσεως πύρας η χρησιμοποίηση ορισμένων επεξεργασιών ή μεθόδων είναι δυνατό να περιορισθεί ή να απαγορευθεί από το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση μετά από πρόταση της Επιτροπής . γ ) η αποκατάσταση του αρώματός τους με αρωματικές ουσίες που έχουν ανακτηθεί κατά τη συμπύκνωση του συγκεκριμένου χυμού φρούτου ή χυμού φρούτου του αυτού είδους η προσθήκη αυτή είναι υποχρεωτική για τους συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση . Άρθρο 9 Επί πλέον , για την παρασκευή των αφυδατωμένων χυμών φρούτων επιτρέπεται η ολική σχεδόν αφυδάτωση του χυμού φρούτου με φυσική επεξεργασία ή μέθοδο , αποκλειομένης της απ’ ευθείας χρησιμοποιήσεως πύρας η αποκατάσταση των ουσιωδών αρωματικών ουσιών με ύλες που προέρχονται από το αυτό είδος φρούτων ή που ενδεχομένως ανακτήθηκαν κατά την αφυδάτωση , είναι υποχρεωτική . Άρθρο 10 Οι επεξεργασίες και μέθοδοι που προβλέπονται στα άρθρα 4 , 5 , 7 , 8 και 9 , δεν πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα να παραμένουν στα προϊόντα που υπέστησαν την επεξεργασία οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητες τέτοιες , που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία . Άρθρο 11 1 . Οι μόνες υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναφέρονται πάνω στις συσκευασίες , στους περιέκτες ή στις ετικέττες των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 5 έως 8 , ενδείξεις που πρέπει να είναι εμφανείς , ευανάγνωστες και ανεξίτηλες , είναι οι ακόλουθες : α ) η ονομασία που προορίζεται αποκλειστικά γι’ αυτά δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 , 2 , και 3 εν τούτοις : ι ) η χρησιμοποίηση της ονομασίας « νεκτάρ φρούτων » είναι δυνατό να καταστεί προαιρετική από τα Κράτη μέλη για ένα ή περισσότερα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 , όταν οι ονομασίες που αριθμούνται εκεί , χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τα προϊόντα αυτά . ιι ) για τα προϊόντα που προέρχονται από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων , εκτός από την περίπτωση χρησιμοποιήσεως χυμού λεμονιού με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 υπό δ ) , η ονομασία τους συνοδεύεται ή η λέξη « φρούτων » αντικαθίσταται στην ονομασία αυτή από την απαρίθμηση των φρούτων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας . ιιι ) για τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημείο 8 , ο χαρακτηρισμός « αφυδατωμένος » μπορεί να συνοδεύεται ή να αντικαθίσταται από το χαρακτηρισμό « λυοφιλιωμένος » ή από οποιαδήποτε άλλη ανάλογη ένδειξη σύμφωνα με τη μέθοδο αφυδατώσεως που έχει χρησιμοποιηθεί . β ) για τους χυμούς φρούτων που λαμβάνονται ολικώς ή μερικώς από συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων , η ένδειξη « παρασκευασμένο από ... συμπυκνωμένο » . Η ένδειξη αυτή αναγράφεται πολύ κοντά στην ονομασία , κατά τρόπο πολύ εμφανή σε σχέση με αυτή και σε σχέση με το όλο κείμενο , με στοιχεία πολύ ευδιάκριτα . γ ) ο χαρακτηρισμός « από πούλπα » ή μία ισοδύναμη ένδειξη για τα νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 , παράγραφος 2 υπό γ ) , τα οποία δεν προσδιορίζονται με μόνη την ένδειξη « succo e polpa » σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που προβλέπονται υπό α ) ι ) . δ ) ο ονομαστικός όγκος σε λίτρα , εκατοστόλιτρα ή χιλιοστόλιτρα για τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 5 , 6 και 7 και το ονομαστικό βάρος σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια , για τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 8 . Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι κοινοτικές διατάξεις επί του θέματος , εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις οι σχετικές με τη μέτρηση και τη σήμανση του ονομαστικού όγκου και του ονομαστικού βάρους . Μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου , κατά την οποία επιτρέπεται μέσα στην Κοινότητα η χρήση των μονάδων μετρήσεως του βρεταννικού συστήματος που αναγράφεται στο παράρτημα II της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (3) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την πράξη προσχωρήσεως (4) , η ένδειξη του ονομαστικού βάρους ή του ονομαστικού όγκου του περιεχομένου , εκφρασμένων σε μονάδες μετρήσεως του διεθνούς συστήματος συνοδεύεται , αν η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο το επιθυμούν , για τα προϊόντα που τίθενται σε εμπορία στην επικράτειά τους , από την ένδειξη του ονομαστικού όγκου ή του ονομαστικού βάρους του περιεχομένου εκφρασμένων στα ισοδύναμά τους σε μονάδες μετρήσεως του βρεταννικού συστήματος που υπολογίζονται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής : 1 χιλιοστό του λίτρου = 0,0352 ογκομετρικές ουγγιές ( fluid ounces ) 1 λίτρο = 1,760 πίντες ή 0,220 γαλλονιού 1 γραμμάριο = 0,0353 ουγγιές ( avoirdupois ) 1 χιλιόγραμμο = 2,205 λίβρες ε ) για το συμπυκνωμένο χυμό φρούτου και τον αφυδατωμένο χυμό φρούτου που προορίζονται για άμεση πώληση στον καταναλωτή , η ποσότητα νερού που πρέπει να προστεθεί , για να επαναφέρει το προϊόν στην κανονική πυκνότητα του χυμού του αντίστοιχου φρούτου και για το συμπυκνωμένο χυμό φρούτου που προορίζεται για την παρασκευή χυμού φρούτων ή νεκτάρ φρούτων , ο βαθμός συμπυκνώσεως του προϊόντος . στ ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα . ζ ) για τα προϊόντα που περιέχουν διοξείδιο του θείου περισσότερο από 10 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο , ένδειξη σχετική με την περιεκτικότητα αυτή σύμφωνα με τους κανόνες επισημάνσεως που ισχύουν στο Κράτος μέλος καταναλώσεως . η ) για το νεκτάρ φρούτου , η ένδειξη της ελάχιστης πραγματικής περιεκτικότητος σε χυμό φρούτων , σε πολτό φρούτων ή σε μίγμα των συσταστικών αυτών τη μνεία « περιεκτικότητα σε φρούτο : ... % τουλάχιστον » η μνεία αυτή αναγράφεται πολύ κοντά στην ονομασία με τρόπο εμφανή σε σχέση με αυτήν και σε σχέση με το όλο κείμενο , με στοιχεία πολύ ευδιάκριτα . θ ) ο χαρακτηρισμός « αεριούχος » , αν η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 , 6 και 7 είναι μεγαλύτερη από 2 γραμμάρια ανά λίτρο . ι ) για τους χυμούς φρούτων με πρόσθετα σάκχαρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 , υπό α ) , ιι ) , ο χαρακτηρισμός « σακχαρούχος » , ο οποίος θα περιλαμβάνεται στην ονομασία ο χαρακτηρισμός αυτός θα αναγράφεται εξ ίσου καθαρά με το υπόλοιπο μέρος της ονομασίας η ονομασία συνοδεύεται από ένδειξη που δηλώνει καθαρά τη μεγίστη ποσότητα των σακχάρων που έχουν προστεθεί , υπολογισμένη ως ξηρά ύλη και εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει την πραγματικά προστεθείσα ποσότητα σακχάρων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 15 % αυτής της ποσότητας : ια ) για το νεκτάρ φρούτου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) , οι ποιοτικές ενδείξεις : - « με μέλι » , όταν χρησιμοποιείται μέλι χωρίς προσθήκη σακχάρων , - « με χυμό λεμονιού » , όταν χρησιμοποιείται μόνον χυμός λεμονιού χωρίς προσθήκη οξέος . ιβ ) για τους οξινισμένους χυμούς φρούτων , των οποίων η επισήμανση δεν περιλαμβάνει κατάλογο των συστατικών , η ένδειξη « με οξύ » ή με « οξέα » ακολουθούμενη από το όνομα του ή των οξέων που έχουν χρησιμοποιηθεί . 2 . Το σύνολο των ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) , β ) , γ ) , δ ) και ζ ) πρέπει να αναγράφεται στο αυτό οπτικό πεδίο . 3 . Αν τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 , 6 , και 7 φέρονται συσκευασμένα σε περιέκτες ονομαστικού περιεχομένου μεγαλύτερου από 5 λίτρα ή από 5 χιλιόγραμμα για τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημείο 8 και δεν διατίθενται στη λιανική πώληση , οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 , υπό β ) , γ ) , δ ) , ε ) , ζ ) , η ) , θ ) , ι ) , ια ) και ιβ ) , είναι δυνατό να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα , με την επιφύλαξη ότι είναι ευχερής η εξακρίβωση της ταυτότητας των περιεκτών με τη βοήθεια των εγγράφων αυτών . 4 . Για τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 εώς 8 και που διατίθενται στην κατανάλωση από αυτόματους πωλητές , τα Κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τις ενδείξεις επισημάνσεως που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σε μόνη την αποκλειστική ονομασία . 5 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη : α ) του οίκου παρασκευής για την εθνική τους παραγωγή , β ) της χώρας προελεύσεως εν τούτοις , η μνεία αυτή δεν είναι δυνατό να απαιτείται για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος . 6 . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών , δυνάμει των οποίων προβλέπεται η παράθεση καταλόγου των συστατικών , περιλαμβανομένων και των πρόσθετων . 7 . Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν την ένδειξη του τύπου των χρησιμοποιουμένων σακχάρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 , υπό α ) . 8 . Απαγορεύεται κάθε αναφορά σε προφυλακτικό ή θεραπευτικό αποτέλεσμα στις ενδείξεις που αναγράφονται πάνω στον περιέκτη ή στην ετικέττα των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 εώς 8 . Στην περίπτωση προσθήκης του L-ασκορβικού οξέος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 , παράγραφος 1 , υπό β ) , δεν επιτρέπεται καμμία αναφορά στη βιταμίνη C . 9 . Τα Κράτη μέλη απέχουν του να διευκρινίσουν , πέρα από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 , τους τρόπους , κατά τους οποίους πρέπει να δίνονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο , Εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν στο έδαφός τους το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 έως 8 , αν οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 , υπό α ) , β ) , γ ) , ε ) , ζ ) , η ) , θ ) , ι ) , ια ) και ιβ ) και , κατά περίπτωση , στην παράγραφο 6 δεν αναγράφονται στην ή στις εθνικές γλώσσες πάνω στον περιέκτη ή την ετικέττα . 10 . Οι παράγραφοι 1 έως 9 εφαρμόζονται , χωρίς να θίγονται οι διατάξεις που πρόκειται να θεσπίσει η Κοινότητα για την επισήμανση των τροφίμων . Άρθρο 12 1 . Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα , ώστε το εμπόριο των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 εώς 8 και είναι σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και το παράρτημά της , να μην είναι δυνατό να παρεμποδίζεται από την εφαρμογή μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύνθεση , τα χαρακτηριστικά παρασκευής , τη συσκευασία ή την επισήμανση αυτών μόνο των προϊόντων ή των τροφίμων γενικά . 2 . Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε μη εναρμονισμένες διατάξεις που δικαιολογούνται από λόγους : - προστασίας της δημοσίας υγείας , - καταστολής της απάτης , με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι φύσεως τέτοιας που να παρεμποδίζουν την εφαρμογή των ορισμών και κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία , - προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας , των ενδείξεων προελεύσεως , των ονομασιών προελεύσεως και καταστολής του αθέμιτου ανταγωνισμού . Άρθρο 13 Κατά το μέτρο κατά το οποίο δεν έχουν ήδη κατ’ άλλο τρόπο προσδιορισθεί , αποφασίζονται : α ) από το Συμβούλιο , μετά από πρόταση της Επιτροπής : ι ) τα κριτήρια ταυτότητας και καθαρότητας των προϊόντων προσθήκης και επεξεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 ο καθορισμός αυτός πρέπει να γίνει το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , ιι ) τα αναλυτικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 έως 8 . β ) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 : ι ) οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας που προβλέπονται ανωτέρω , ιι ) οι τρόποι δειγματοληψίας και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , σημεία 5 έως 8 . Άρθρο 14 1 . Στην περίπτωση που γίνεται προσφυγή στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων που συστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1969 , η οποία καλείται στο εξής η « επιτροπή » , συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους . 2 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της πάνω στο σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει σε συνάρτηση με το επείγον του σχετικού ζητήματος , αποφαίνεται δε με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων . Οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει . 3 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα , εφ’ όσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) Αν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής , ή αν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη , η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα προς λήψη . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . γ ) Αν , κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της προτάσεως στο Συμβούλιο , αυτό δεν έχει αποφασίσει , τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή . Άρθρο 15 Το άρθρο 14 εφαρμόζεται για ένα χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συνεκλήθη η επιτροπή για πρώτη φορά , σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 . Άρθρο 16 1 . Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών , δυνάμει των οποίων : α ) επιτρέπεται ο εμπλουτισμός σε βιταμίνες των προϊόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία . β ) οι μέθοδοι διαχύσεως μπορεί να επιτρέπονται για την παρασκευή χυμών φρούτων άλλων από τους χυμούς σταφύλης , εσπεριδοειδών , ανανά , αχλαδιών , ροδακίνων και βερυκόκκων , που προορίζονται για την παρασκευή των συμπυκνωμένων χυμών φρούτων , υπό τον όρο ότι οι συμπυκνωμένοι χυμοί που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτόν ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 1 , σημείο 5 , σε ό,τι αφορά τους χυμούς φρούτων που λαμβάνονται από συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων , και εφ’ όσον παρουσιάζουν οργανοληπτικά και αναλυτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα των συμπυκνωμένων χυμών που λαμβάνονται με μηχανικές μεθόδους . γ ) - οι χυμοί ανανά , μήλου , πορτοκαλιού και γκρέιπ φρούτ είναι δυνατό να εμπλουτίζονται με τις ουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β ) , πρώτη περίπτωση , υπό τον όρο ότι η προστιθεμένη συνολική ποσότητα , εκφρασμένη σε διοξείδιο του θείου , δεν θα υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο . - οι χυμοί λεμονιού και γλυκολέμονου είναι δυνατό να εμπλουτίζονται με τις ουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β ) , πρώτη περίπτωση , υπό τον όρο ότι η προστιθεμένη συνολική ποσότητα , εκφρασμένη σε διοξείδιο του θείου , δεν θα υπερβαίνει τα 350 χιλιστόγραμμα ανά λίτρο . δ ) τό dimethyle-polysiloxane δύναται να χρησιμοποιείται στο χυμό του ανανά μέχρι του ποσού των 10 χιλιοστογράμμων ανά λίτρο . ε ) το γαλακτικό οξύ δύναται να προστίθεται μέχρι του ποσού των 5 γραμμαρίων ανά λίτρο στο νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημείο 7 , όταν λαμβάνεται από μήλα ή αχλάδια ή από μίγμα των φρούτων αυτών . στ ) το μέλι δύναται να προστίθεται , σε συνδυασμό με σάκχαρα , στο νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) , όταν αυτό λαμβάνεται από αχλάδια και ροδάκινα , υπό τον όρο να τηρείται το όριο του 20 % που τίθεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 υπό γ ) . ζ ) το κιτρικό οξύ δύναται να προστίθεται στο χυμό σταφύλης μέχρι του ποσού των 3 γραμμαρίων ανά λίτρο , στο μέτρο που η προσθήκη αυτή επιτρέπεται κατά τη στιγμή της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας . η ) τα οξέα L-μηλικό και DL-μηλικό δύνανται να προστίθενται , μόνα τους ή μαζί , μέχρι του ποσού των 3 γραμμαρίων ανά λίτρο στο χυμό ανανά και στο νεκτάρ φρούτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) , όταν λαμβάνεται από αχλάδια ή ροδάκινα , στο μέτρο που η προσθήκη αυτή επιτρέπεται τη στιγμή της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας . 2 . Πριν από τη λήξη προθεσμίας πέντε ετών που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) έως ζ ) και θα προτείνει στο Συμβούλιο , κατά περίπτωση , τις αναγκαίες τροποποιήσεις . Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπό η ) παύει να ισχύει τη στιγμή που τίθεται σε εφαρμογή κοινοτική ρύθμιση σχετική με τη χρησιμοποίηση βρωσίμων οξέων στα τρόφιμα , ενώ η ρύθμιση αυτή πρέπει να θεσπισθεί το αργότερο τρία έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει : α ) για τα προϊόντα που προορίζονται να εξαχθούν έξω από την Κοινότητα , β ) για τα προϊόντα ειδικής διατροφής μέχρι της ενάρξεως της ισχύος των σχετικών κοινοτικών διατάξεων . Άρθρο 18 1 . Μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας τα Κράτη μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τις νομοθεσίες τους , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Η νομοθεσία μετά την τροποποίησή της αυτή εφαρμόζεται με τρόπο ώστε : - να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία , δύο έτη μετά την κοινοποίησή της , - να απαγορεύεται το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία , τρία έτη μετά την κοινοποίησή της . 2 . Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα Κράτη μέλη να απαγορεύουν την παρασκευή των προϊόντων , που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία , δύο έτη μετά την κοινοποίησή της . 3 . Εν τούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 υπό β ) και παράγραφος 2 υπό β ) τελευταία περίπτωση και του άρθρου 7 παράγραφος 1 υπό β ) , μέχρι να θεσπισθούν τα κριτήρια ταυτότητας και καθαρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 υπό α ) ι ) . Άρθρο 19 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 17 Νοεμβρίου 1975 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος E. COLOMBO (1) ΕΕ αριθ. A 25 της 28 . 10 . 1970 , σ. 6 . (2) ΕΕ αριθ. N 291 της 29 . 11 . 1969 , σ. 9 . (3) ΕΕ αριθ. N 243 της 29 . 10 . 1971 , σ. 29 . (4) ΕΕ αριθ. N 73 της 27 . 3 . 1972 , σ. 14 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ νεκτάρ από * Ελαχίστη ολική οξύτητα εκφρασμένη σε γραμμάρια τρυγικού οξέος ανά λίτρο τελικού προϊόντος * Ελαχίστη περιεκτικότητα σε χυμό και/ή πολτό εκφρασμένη σε % κατά βάρος του τελικού προϊόντος * I . Φρούτα με οξύ χυμό μη βρώσιμο στη φυσική του κατάσταση * * * Γκουάβες * 6 * 25 * Καρποί βρώσιμοι ρολογίας * 8 * 25 * ( Passiflora edulis ) * * * Μαύρα φραγκοστάφυλα * 8 * 25 * Λευκά φραγκοστάφυλα * 8 * 25 * Κόκκινα φραγκοστάφυλα * 8 * 25 * Κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα * 9 * 30 * Καρποί ιπποφαούς του ραμνοειδούς * 9 * 25 * Αγριοκορόμηλα * 8 * 30 * Δαμάσκηνα * 6 * 30 * Χονδροδαμάσκηνα * 6 * 30 * Καρποί σορβίας * 8 * 30 * Κυνόρροδα ( καρποί της Rosa sp. ) * 8 * 40 * Βύσσινα * 8 * 35 * Κεράσια * 6 * 40 * Βατσίνια * 7 * 40 * Καρποί κουφοξυλίας * 7 * 50 * Σμέουρα ( φραμπουάς ) * 7 * 40 * Βερύκοκκα * 6 (1) * 40 * Φράουλες * 5 (1) * 40 * Βατόμουρα και μούρα * 6 * 40 * Κόκκινα βατσίνια * 9 * 40 * Κυδώνια * 7 * 50 * Κουδόμηλα * 8 * 30 * Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή * - * 25 * II . Φρούτα με χυμό βρώσιμο ως έχει * * * Μήλα * 6 * 50 * Αχλάδια * 6 * 50 * Ροδάκινα * 4 * 45 * Εσπεριδοειδή * 7 * 50 * Άλλα φρούτα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή * - * 50 * (1) Όριο που δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του προϊόντος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υπό γ ) .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία