ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0307

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/307/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί εμπορίας των φυτών προς φύτευση γεωμήλων και των σπόρων προς σπορά κηπευτικών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 1976 περί τροποποίησεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ ' περί εμπορίας των φυτών προς φύτευση γεωμήλων και των σπόρων προς σπορά κηπευτικών ' ( 76/307/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ) , Εκτιμώντας : ότι , όπως προκύπτει από το άρθρο 15 της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των φυτών προς φύτευση γεωμήλων ( 3 ) , όπως τροποποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/444/ΕΟΚ ( 4 ) και από το άρθρο 32 της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κηπευτικών ( 5 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ ( 6 ) ότι από της 1ης Ιουλίου 1975 τα Κράτη μέλη δεν δύνανται πλέον να διαπιστώσουν με δική τους ευθύνη την ισοτιμία των εξετάσεων και των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες ότι , εν τούτοις , οι εργασίες που προορίζονται να επιτρέψουν μία κοινοτική διαπίστωση ισοτιμίας δεν έχουν ακόμη τελειώσει ότι , ως εκ τούτου , για να μη διαταραχθούν οι παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις των Κρατών μελών , πρέπει , αφ ' ενός , για τα φυτά προς φύτευση γεωμήλων , να παραχωρηθεί στα Κράτη μέλη η δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος των αποφάσεων ισοτιμίας που έχουν ήδη ληφθεί και , αφ ' ετέρου , για τους σπόρους προς σπορά κηπευτικών , τη μεταφορά της προαναφερόμενης προθεσμίας , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο άρθρο 15 της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ ενσωματώνεται η ακόλουθη παράγραφος : ' 2 α . Τα Κράτη μέλη δικαιούνται να παρατείνουν μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1976 τη διάρκεια της ισχύος των διαπιστώσεων στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 , προς της 1ης Ιουλίου 1975 . ' Άρθρο 2 Στο άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ , η ημερομηνία της ' 30ης Ιουνίου 1975 ' αντικαθίσταται από αυτή της ' 30ης Ιουνίου 1977 ' . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία που ισχύει από 1ης Ιουλίου 1975 . Ενημερώνουν σχετικά με αυτό αμέσως την Επιτροπή . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 15 Μαρτίου 1976 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . VOUEL ( 1 ) ΕΕ αριθ . Α 7 της 12 . 1 . 1976 , σ . 64 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . Α 50 της 4 . 3 . 1976 , σ . 29 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11 . 7 . 1966 , σ . 2320/66 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . Ν 196 της 26 . 7 . 1975 , σ . 6 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . Ν 225 της 12 . 10 . 1970 , σ . 7 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . Ν 356 της 27 . 12 . 1973 , σ . 79 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία