ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0331

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-03-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρώτη οδηγία 76/331/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά τεύτλων»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 1976 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 ' περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά τεύτλων ' ( 76/331/ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά τεύτλων ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/444/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1975 ( 2 ) , και ιδίως το άρθρο 21α , Εκτιμώντας : ότι , λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων , πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στο παράρτημα Ι της προαναφερομένης οδηγίας για τους κάτωθι εκτιθέμενους λόγους ότι οι μονόσπερμες ποικιλίες τεύτλων , των οποίων η χρήση αντιπροσωπεύει ένα τμήμα ολονέν και σημαντικότερο , εμφανίζουν τάση υβριδισμού ότι , για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν , οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γειτονικών καλλιεργειών πρέπει να αυξάνονται σε καθορισμένες περιπτώσεις ότι , αφ ' ετέρου , η αυξανόμενη ποιότητα των σπόρων ζαχαροτεύλων επιτρέπει μιά ενίσχυση των ελαχίστων απαιτήσεων ως προς τη βλαστητική ικανότητα και τη μονοσπερμία ότι τελικά φαίνεται ενδεδειγμένο να προσαρμοσθούν ορισμένες διατάξεις στις προϋποθέσεις των επισήμων εξετάσεων των σπόρων , που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 5 , το κείμενο στο πίνακα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : * Βασικοί σπόροι * Πιστοποιημένοι σπόροι * α ) Ζαχαρότευτλα : * * * - Ζαχαρότευτλα μονοσπέρμων ποικιλιών , σε σχέση με ζαχαρότευτλα άλλων ποικιλιών * 1000 m * 600 m * - Ζαχαρότευτλα ποικιλιών άλλων εκτός μονοσπέρμων , σε σχέση με ζαχαρότευτλα άλλων ποικιλιών * 600 m * 300 m * - Ζαχαρότευτλα σε σχέση με κτηνοτροφικά τεύλα , ως και με άλλα υποείδη , του είδους Beta vulgaris * 1000 m * 1000 m * β ) Κτηνοτροφικά τεύτλα : * * * - Κτηνοτροφικά τεύτλα ποικιλιών μονοσπέρμων σε σχέση με κτηνοτροφικά τεύτλα άλλων ποικιλιών * 1000 m * 600 m * - Κτηνοτροφικά τεύτλα ποικιλιών εκτός μονοσπέρμων σε σχέση με κτηνοτροφικά τεύτλα άλλων ποικιλιών * 600 m * 300 m * - Κτηνοτροφικά τεύτλα σε σχέση με ζαχαρότευτλα ως και με άλλα υποείδη του είδους Beta vulgaris * 1000 m * 1000 m * Άρθρο 2 Το κείμενο του παραρτήματος Ι μέρος Β σημείο 3 υπό α ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : * Ειδική ελάχιστη καθαρότητα ( 1 ) ( % του βάρους ) * Ελάχιστη βλαστική ικανότητα ( % των συγκαρπίων ή των καθαρών σπόρων ) * Ανώτατο ποσοστό υγρασίας ( 1 ) ( % του βάρους ) * αα ) Ζαχαρότευτλα : * * * * - Σπόροι προς σπορά μονόσπερμοι * 97 * 80 * 15 * - Σπόροι προς σπορά ακριβείας * 97 * 75 * 15 * - Σπόροι προς σπορά πολύσπερμοι , ποικιλιών των οποίων το ποσοστό σε διπλοειδή υπερβαίνει το 85 * 97 * 73 * 15 * - Αλλοι σπόροι προς σπορά * 97 * 68 * 15 * β ) Κτηνοτροφικά τεύτλα : * * * * - Σπόροι προς σπορά πολύσπερμοι , ποικιλιών των οποίων το ποσοστό σε διπλοειδή υπερβαίνει το 85 , σπόροι προς σπορά μονόσπερμοι , σπόροι προς σπορά ακριβείας * 97 * 73 * 15 * - Αλλοι σπόροι προς σπορά * 97 * 68 * 15 * Το ποσοστό σε βάρος σπόρων προς σπορά άλλων φυτών δεν υπερβαίνει το 0,3 . ( 1 ) Εξαιρέσει , ενδεχομένως , των κοκκωδών εντομοκτόνων , των ουσιών κουφετοποιήσεως ή άλλων στερεών προσθετικών . Άρθρο 3 1 . Στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 υπό β ) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση στο σημείο αα ) : ' Το ποσοστό σε συγκάρπια που δίνουν τρία ή περισσότερα φυτάρια δεν υπερβαίνει το 5 % υπολογιζόμενο επί των συγκαρπίων που έχουν εκβλαστήσει . ' 2 . Στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 υπό β ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο μετά το σημείο αα ) : ' αα ) α ) Σπόροι ακριβείας ζαχαροτεύτλων : Κατ ' ελάχιστον , το 70 % των εκβλαστωμένων συγκαρπίων δεν δίνει παρά μόνο ένα φυτάριο . Το ποσοστό σε συγκάρπια που δίνουν τρία ή περισσότερα φυτάρια δεν υπερβαίνει το 5 % υπολογιζόμενο επί των συγκαρπίων που έχουν εκβλαστήσει . ' 3 . Στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 υπό β ) , το κείμενο του τίτλου του σημείου ββ ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ββ ) Σπόροι ακριβείας κτηνοτροφικών τεύτλων . ' Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές ή διοικητικές διάταξεις για να συμμορφωθούν : - Την 1η Ιουλίου 1978 στο αρθρο 1 - Την 1η Ιουλίου 1977 στις λοιπές διατάξεις της παρούσης οδηγίας . Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 29 Μαρτίου 1976 . Για την Επιτροπή P . J . LARDINOIS Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11 . 7 . 1966 , σ . 2290/66 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 196 της 26 . 7 . 1975 , σ . 6 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία