ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0399

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 1976 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Απριλίου 1976 περί πέμπτης τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Όκτωβρίου 1962 « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 76/399/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 70/358/ΕΟΚ (4) , περιέχει έναν ενιαίο κατάλογο χρωστικών υλών . ότι από της εκδόσεως της οδηγίας αυτής έγιναν σημαντικές πρόοδοι στις μεθόδους τοξικολογικής εξετάσεως των προσθέτων των τροφίμων και ιδιαίτερα στην εκτίμηση και την ερμηνεία των πληροφοριών βιολογικής και χημικής φύσεως . ότι από τις σημερινές απαιτήσεις για το ακίνδυνο των χρωστικών υλών προκύπτει ότι η χρήση ορισμένων από αυτές στα τρόφιμα δεν είναι δυνατό να εξακολουθεί να επιτρέπεται . ότι η ως εκ τούτου απαραίτητη απαγόρευση πρέπει να εφαρμοσθεί υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας , αποφεύγοντας ταυτόχρονα , κατά το μέτρο του δυνατού , διαταραχές τεχνολογικής και οικονομικής φύσεως , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1 . Τα παραρτήματα I και III της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 τροποποιούνται ως εξής : Από την 1η Ιανουαρίου 1977 καταργούνται οι ακόλουθες χρωστικές ύλες : Ε 103 Χρυσοΐνες S , Ε 105 Κίτρινο στερεό AB , Ε 111 Πορτοκαλί GGN , Ε 121 Ορσέλλη , Ε 125 Εκαρλάτ GN , Ε 126 Πονσώ 6R , Ε 130 Κυανό της ανθρακινόνης , Ε 152 Μαύρο 7984 , Ε 181 Μαύρη καμένη γη . 2 . Απαγορεύεται το εμπόριο τροφίμων που περιέχουν μία η περισσότερες από τις χρωστικές ύλες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 από την 1η Ιανουαρίου 1978 . Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη τα οποία έχουν την άδεια να απαγορεύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1975 τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα μιας ή περισσοτέρων από τις χρωστικές ύλες που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , μπορούν να διατηρήσουν την απαγόρευση αυτή πέρα από την ορισθείσα ημερομηνία λήξεως . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα , ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία , κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται από το άρθρο 1 , και πληροφορούν αμέσως επ’ αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 6 Απριλίου 1976 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. HAMILIUS (1) ΕΕ αριθ. N 79 της 5 . 4 . 1976 , σ. 46 . (2) ΕΕ αριθ. A 50 της 4 . 3 . 1976 , σ. 8 . (3) ΕΕ αριθ. 115 της 11 . 11 . 1962 , σ. 2645/62 . (4) ΕΕ αριθ. N 157 της 18 . 7 . 1970 , σ. 36 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία