ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0447

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1977-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/447/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 1976 περί του τριγωνικού συστήματος στο καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 1976 περί του τριγωνικού συστήματος στο καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία αριθ. 76/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή(1), και ιδίως το άρθρο 14, Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τη δυνατότητα επανεισαγωγής των συμψηφιστικών προϊόντων των προερχομένων από μία διαδικασία τελειοποιήσεως σε Κράτος μέλος άλλο από εκείνο της προσωρινής εξαγωγής- ότι οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διαπίστωση της ταυτότητος, εντός των συμψηφιστικών προϊόντων, των εξαχθέντων εμπορευμάτων- ότι ομοίως πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό των στοιχείων φορολογήσεως των σχετικών με τα προσωρινά εξαχθέντα εμπορεύματα προκειμένου να προβούν στη χορήγηση της μερικής ή ολικής απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται στα συμψηφιστικά προϊόντα- ότι σε περίπτωση ελλείψεως αυτών δεν θα ήταν εξασφαλισμένη η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων των σχετικών με το τριγωνικό σύστημα στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή- ότι προς ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πρέπει να καθιερωθεί μία διαδικασία αμοιβαίας πληροφορήσεως μεταξύ των αρμοδίων αρχών των διαφόρων Κρατών μελών- ότι για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η καθιέρωση ενός ενιαίου κοινοτικού εντύπου το οποίο θα προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και ιδίως για εκείνες που έχουν σχέση με τη δασμολογική κατάταξη, την αξία και την ποσότητα των εμπορευμάτων- ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής των Τελωνειακών Καθεστώτων Τελειοποιήσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων εφαρμογής σχετικών με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 της οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή (76/119/ΕΟΚ) αποκαλουμένης εφ' εξής 'βασική οδηγία'. Άρθρο 2 1. Η άδεια προσωρινής εξαγωγής εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητος με το σκοπό της επανεισαγωγής τους με τη μορφή συμψηφιστικών προϊόντων σε Κράτος μέλος άλλο από εκείνο της προσωρινής εξαγωγής, παρέχεται υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας, από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της εξαγωγής. 2. Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας η διακίνηση των εμπορευμάτων η αναφερομένη στην παράγραφο 1 αποκαλείται 'τριγωνικό σύστημα'. 3. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της εξαγωγής παρέχουν την άδεια για την προσφυγή στο τριγωνικό σύστημα: α) είτε στα πλαίσια της αδείας του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της βασικής οδηγίας- β) είτε κατόπιν ειδικής αιτήσεως του δικαιούχου της αδείας, υποβαλλομένης μετά το χρόνο παροχής της αδείας αυτής, αλλά πριν από την επανεισαγωγή. 4. Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου της αδείας οι αρμόδιες αρχές επικυρώνουν τα αντίγραφα της αδείας του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή τα οποία αυτός τους προσκομίζει. Άρθρο 3 1. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της εξαγωγής δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του τριγωνικού συστήματος παρά μόνον εφ' όσον κρίνουν ότι η διαπίστωση της ταυτότητος εντός των συμψηφιστικών προϊόντων των εμπορευμάτων που έχουν εξαχθεί ή πρόκειται να εξαχθούν προσωρινά είναι δυνατή από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής. 2. Στα πλαίσια του τριγωνικού συστήματος οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν και αναγνωρίζουν τους ακόλουθους τρόπους εξακριβώσεως της ταυτότητος: α) μνεία ή περιγραφή των ιδιαιτέρων σημείων ή των αριθμών της κατασκευής- β) θέση μολυβδοσφραγίδων, σφραγίδων, διατρήσεων ή άλλων ατομικών σημείων- γ) λήψη δειγμάτων, φωτογραφίες ή τεχνικές περιγραφές των αρχικών εμπορευμάτων- δ) χρησιμοποίηση του δελτίου πληροφοριών για τη διευκόλυνση της προσωρινής εξαγωγής εμπορευμάτων αποστελλομένων από μία χώρα σε άλλη για επεξεργασία ή επιδιόρθωση που προβλέπεται από τη σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας της 3ης Δεκεμβρίου 1963. 3. Η ταυτότητα των εμπορευμάτων που ελήφθησαν εντός των συμψηφιστικών προϊόντων δύναται επίσης να αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής με βάση άλλα στοιχεία, ιδίως όταν τα μέσα διαπιστώσεως της ταυτότητος τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 καταστράφηκαν ή εξαφανίσθηκαν. 4. Στην περίπτωση προσφυγής στους τρόπους διαπιστώσεως της ταυτότητος τους προβλεπομένους στην παράγραφο 2 γ) οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους εξαγωγής λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των εν λόγω μέσων διαπιστώσεως της ταυτότητος. Αυτές επιστρέφουν τα αντικείμενα αυτά στο δικαιούχο της αδείας για να τα θέσει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής. Άρθρο 4 1. Κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου της αδείας του καθεστώτος τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους εξαγωγής λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής να χορηγήσουν, το ευεργέτημα της μερικής ή ολικής απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς της προβλεπομένης στο άρθρο 10 της βασικής οδηγίας. 2. Η αίτηση η προβλεπομένη στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές με τη μορφή δελτίου πληροφοριών (δελτίον INF 2) που προβλέπεται στο άρθρο 8. 3. Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν το δελτίο πληροφοριών το εκδιδόμενο για τις ποσότητες εμπορευμάτων προς εξαγωγή ή ήδη εξαχθέντων και ακόμη μη επανεισαχθέντων. Αυτές επιστρέφουν το πρωτότυπο στο δικαιούχο και κρατούν ένα αντίγραφο. 4. Εφ' όσον προβλέπεται πραγματοποίηση των επανεισαγωγών με τμηματικές αποστολές μέσω διαφόρων τελωνείων, ο δικαιούχος της αδείας δύναται να ζητήσει την έκδοση περισσοτέρων δελτίων πληροφοριών για τις ποσότητες εμπορευμάτων προς εξαγωγή. 5. Εφ' όσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν και κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου της αδείας, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της εξαγωγής δύνανται να εκδίδουν, σε αντικατάσταση του πρωτοτύπου δελτίου INF 2, δελτία INF 2 για ποσότητες εμπορευμάτων ήδη εξαχθέντων και ακόμη μη επανεισαχθέντων. 6. Σε περίπτωση εκδόσεως ενός ή περισσοτέρων δελτίων αντικαταστάσεως οι αναφερόμενες στο ή στα δελτία αντικαταστάσεως ποσότητες αντιστοιχούν στις ποσότητες που αναφέρονται στο πρωτότυπο δελτίο INF 2. 7. Σε περίπτωση εκδόσεως ενός ή περισσοτέρων δελτίων αντικαταστάσεως, οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν στα τελευταία αυτά δελτία τον αριθμό και το τελωνείο εκδόσεως του πρωτοτύπου δελτίου. 8. Εφ' όσον οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της εξαγωγής κρίνουν ότι η γνώση ορισμένων στοιχείων της αδείας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των πληροφοριών των προβλεπομένων στο δελτίο πληροφοριών, είναι αναγκαία για τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής, αναφέρουν τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία στο δελτίο. Άρθρο 5 1. Ο εισαγωγέας συμψηφιστικών προϊόντων προσκομίζει το δελτίο πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής, την ημερομηνία που δηλώνει τη βούλησή του να θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία τα προϊόντα ή να τους δώσει άλλο προορισμό επιτρεπόμενο από τη βασική οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής δύνανται εξ άλλου να απαιτούν την προσκόμιση ενός κεκυρωμένου αντιγράφου της αδείας του καθεστώτος τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή. 2. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής πιστώνουν στο δελτίο πληροφοριών την ποσότητα των επανεισαγομένων εμπορευμάτων. 3. Εφ' όσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν και κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου της αδείας, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής δύνανται να εκδίδουν σε αντικατάσταση του πρωτοτύπου δελτίου INF 2 δελτία INF 2 εκδιδόμενα για ποσότητες εμπορευμάτων ήδη εξαχθέντων και μη ακόμη επανεισαχθέντων. 4. Σε περίπτωση εκδόσεως ενός ή περισσοτέρων δελτίων αντικαταστάσεως οι ποσότητες οι αναφερόμενες στο ή στα δελτία αυτά αντικαταστάσεως αντιστοιχούν με τις ποσότητες τις αναφερόμενες στο πρωτότυπο δελτίο (INF 2). 5. Σε περίπτωση εκδόσεως ενός ή περισσοτέρων δελτίων αντικαταστάσεως οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν στα τελευταία τον αριθμό και το τελωνείο εκδόσεως του πρωτοτύπου δελτίου. Άρθρο 6 1. Εφ' όσον το δελτίο INF 2 έχει εκδοθεί προσκομίζεται κατά το χρόνο της επανεισαγωγής, έστω και εάν αυτή πραγματοποιείται στο Κράτος μέλος της εξαγωγής. 2. Σε περίπτωση κλοπής, απωλείας ή καταστροφής δελτίου INF 2, ο δικαιούχος της αδείας του καθεστώτος τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή δύναται να ζητήσει αντίγραφο από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες το εξέδωσαν- οι αρμόδιες αρχές ικανοποιούν το αίτημα αυτό εάν οι περιστάσεις το δικαιολογούν και αν τους προσκομίζονται αποδείξεις ικανοποιητικές ως προς την ποσότητα των εξαχθέντων και μη ακόμη επανεισαχθέντων εμπορευμάτων. Το κατ' αυτό τον τρόπο εκδιδόμενο αντίγραφο πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: 'DUPLICATA', 'DUPLIKAT', 'DUPLICATE', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT'. Άρθρο 7 Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους της επανεισαγωγής δύνανται να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν θεωρήσει το δελτίο INF 2 τη διεξαγωγή ελέγχου εκ των υστέρων καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι τελευταίες αυτές αρχές ικανοποιούν το αίτημα αυτό το ταχύτερο δυνατό. Άρθρο 8 1. Το δελτίο πληροφοριών εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο σε έντυπο INF 2, συμπληρούμενο, ενδεχομένως με έναν ή περισσοτέρους πίνακες INF 2 δις- τα έντυπα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 2. Τα έντυπα τυπώνονται επί λευκού χάρτου χωρίς μηχανικούς πολτούς και εμπλουτισμένου με κόλλα για γραφή και βάρους τουλάχιστον 40 γραμμαρίων κατά μ2. 3. Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210x297 χιλ. ενώ τα διάστιχα δακτυλογραφήσεως είναι 4,24 χιλ. (1/6 δακτύλου) και η διάταξη των εντύπων πρέπει να τηρείται αυστηρά. 4. Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκτυπώνουν τα έντυπα. Το έντυπο INF 2 φέρει αύξοντα αριθμό, προεκτυπωμένο ή όχι, προοριζόμενο για την εξατομίκευσή του. 5. Τα έντυπα εκτυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους του εκδίδοντος το δελτίο INF 2. Το τμήμα του δελτίου ή του πίνακα που αποτελεί την αίτηση συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους του εκδίδοντος το δελτίο. Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους οι οποίες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες ή που τις χρησιμοποιούν δύνανται να ζητούν τη μετάφραση στη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους μέλους αυτού, των στοιχείων τα οποία φέρουν τα έντυπα που τους προσκομίζονται. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπον ώστε τα μέτρα αυτά να εφαρμοσθούν από της ημερομηνίας κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα συμμορφώσεως προς τη βασική οδηγία. 2. Εν τούτοις η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον από 1ης Ιουλίου 1977 όταν τα εμπορεύματα ευρίσκονται στο Κράτος μέλος της εξαγωγής υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή. Άρθρο 10 1. Κάθε Κράτος μέλος πληροφορεί αμέσως την Επιτροπή περί των διατάξεων τις οποίες θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας. 2. Η επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα λοιπά Κράτη μέλη. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 4 Μαΐου 1976. Για την Επιτροπή Finn GUNDELACH Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. Ν 24 της 30.1.1976, σ. 58.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία