ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0462

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ενδεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαΐου 1976 περί ενδεκάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 76/462/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 64/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 74/394/ΕΟΚ (4) , επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του συντηρητικού p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα ( Ε 218 ) , αλλά όχι του μετά νατρίου παραγώγου του . ότι η προαναφερθείσα οδηγία επιτρέπει επίσης τη χρησιμοποίηση του νιτρώδους νατρίου ( Ε 250 ) και του προπιονικού νατρίου ( Ε 281 ) ως ουσιών που έχουν δευτερεύον αποτέλεσμα συντηρήσεως , αλλά όχι τη χρήση του νιτρώδους καλίου ούτε του προπιονικού καλίου . ότι απεδείχθη , από τεχνολογικής απόψεως σε κοινοτικό επίπεδο , ότι το μετά νατρίου παράγωγο του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα , το νιτρώδες κάλιο και το προπιονικό κάλιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς για να αντικαταστήσουν , εν όλω ή εν μέρει αντίστοιχα , τον p-υδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα , το νιτρώδες νάτριο και το προπιονικό νάτριο . ότι η καταχώρηση των ουσιών αυτών στον κατάλογο των συντηρητικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται , δεν δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία , λαμβανομένων υπόψη των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν γίνει για το θέμα αυτό . ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν κατ’ ανάλογο τρόπο οι διατάξεις της οδηγίας , οι σχετικές με την παρουσία επικινδύνων από τοξικολογική άποψη στοιχείων ως προσωρινό μέτρο , έως ότου συμπληρωθεί η κοινοτική νομοθεσία η σχετική με τις τοξικές αυτές ουσίες και ότι αρμόζει να εναρμονισθει η οδηγία αυτή με την οδηγία 74/329/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (5) . ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το κείμενο του άρθρου 7 υπό α ) της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « α ) Στα ακόλουθα γενικά κριτήρια καθαρότητας : - να μην παρουσιάζουν καμμία επικίνδυνη από τοξικολογική άποψη περιεκτικότητα σε στοιχεία , ιδίως σε βαρέα μέταλλα , - να μην περιέχουν αρσενικό περισσότερο από 3 mg/kg και μόλυβδο περισσότερο από 10 mg/kg , - να μην περιέχουν , εκτός παρεκκλίσεως που προκύπτει από την καθιέρωση των ειδικών κριτηρίων καθαρότητας που προβλέπονται υπό β ) , χαλκό και ψευδάργυρο , συνολικά , περισσότερο από 50 mg/kg , από τα οποία όμως η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο να μην υπερβαίνει τα 25 mg/kg . » Άρθρο 2 Το μέρος I του παραρτήματος της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως εξής : Αρίθμηση της ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 219 * Άλας νατρίου του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα * * Άρθρο 3 Το μέρος II του παραρτήματος της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως εξής : Αριθμηση της ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 249 * Νιτρώδες κάλιο * Αποκλειστικά σε μίγμα με χλωριούχο νάτριο * Ε 283 * Προπιονικό κάλιο ( άλας καλίου του προπιονικού οξέος ) * * Άρθρο 4 1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή . 2 . Εντούτοις , τα Κράτη μέλη μπορούν να θέσουν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979 , το αργότερο , τις διατάξεις του άρθρου 3 που αφορούν το νιτρωδες κάλιο ( Ε 249 ) . Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 4 Μαΐου 1976 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. THORN (1) ΕΕ αριθ. A 257 της 10 . 11 . 1975 , σ. 41 . (2) ΕΕ αριθ. A 35 της 16 . 2 . 1976 , σ. 25 . (3) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (4) ΕΕ αριθ. N 208 της 30 . 7 . 1974 , σ. 25 . (5) ΕΕ αριθ. N 189 της 12 . 7 . 1974 , σ. 1 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία