ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0628

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-08-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Ιουλίου 1976 περί τετάρτης τροποποιήσεως της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας » ( 76/628/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας (3) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 75/155/ΕΟΚ (4) , προέβλεψε για μεταγενέστερη ημερομηνία τον καθορισμό ζτομικών βαρών για τα προϊόντα του κακάο σε σκόνη . ότι αρμόζει να προσδιορισθεί η κλίμακα των βαρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της αγοράς και να περιορισθούν όσο το δυνατό οι πολύ παραπλήσιες βαθμίδες βαρών που κινδυνεύουν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « 2 . Τα προϊόντα του κακάο σε σκόνη που καθορίζονται στο παράρτημα I παράγραφος 1 υπό 1.8 ως 1.13 , εφόσον φέρονται σε συσκευασία καθαρού ατομικού βάρους ίσου με ή ανώτερου από 50 g και δεν υπερβαίνουν το ένα kg , διατίθενται στο εμπόριο μόνο στα ακόλουθα ατομικά καθαρά βάρη : 50 g , 75 g , 125 g , 250 g , 500 g , 750 g και ενός kg » . Άρθρο 2 Μέσα σε προθεσμία ενός έτους , που υπολογίζεται από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη Μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τις νομοθεσίες τους για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και γνωστοποιούν τούτο αμέσως στην Επιτροπή . Η νομοθεσία μετά την τροποποίησή της αυτή εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε : - να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δύο έτη μετά την κοινοποίηση , - να απαγορεύεται το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο επτά έτη μετά την κοινοποίηση . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 20 Ιουλίου 1976 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A.P.L.M.M. van der STEE (1) ΕΕ αριθ. A 280 της 8 . 12 . 1975 , σ. 69 . (2) ΕΕ αριθ. A 15 της 22 . 1 . 1976 , σ. 7 . (3) ΕΕ αριθ. N 228 της 16 . 8 . 1973 , σ. 23 . (4) ΕΕ αριθ. N 64 της 11 . 3 . 1975 , σ. 21 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία