Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα Κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα- ότι η απόδοση της παραγωγής αυτής προσβάλλεται διαρκώς από επιβλαβείς οργανισμούς- ότι η προστασία των φυτών κατά των οργανισμών αυτών είναι απόλυτα αναγκαία, όχι μόνο προς αποφυγή της μειώσεως της αποδόσεως, αλλ' ακόμη και για την αύξηση της παραγωγικότητoς της γεωργίας- ότι η καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών που διεξάγεται στο εσωτερικό των Κρατών μελών και αποβλέπει στη μεθοδική και επιτόπιο καταστροφή τους θα είχε περιορισμένη μόνο σημασία αν δεν εφηρμόζοντο συγχρόνως μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής τους- ότι η αναγκαιότης των μέτρων αυτών έχει ήδη αναγνωρισθεί προ πολλού και έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολυαρίθμων εθνικών ρυθμίσεων και διεθνών συμβάσεων μεταξύ των οποίων η διεθνής σύμβαση της 6ης Δεκεμβρίου 1951, για την προστασία των φυτών που συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization), παρουσιάζει παγκόσμιο ενδιαφέρον- ότι η διεθνής σύμβαση για την προστασία των φυτών καθώς και η στενή συνεργασία των Κρατών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργανώσεως για την Προστασία των Φυτών έχουν ήδη απολήξει μέχρις ενός βαθμού, σε κάποια προσέγγιση των φυτοϋγειονομικών νομοθεσιών- ότι ανεξάρτητα από τη διεθνή αυτή συνεργασία είναι αναγκαίο να εναρμονισθούν κατά τελειότερο τρόπο οι διατάξεις κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στα Κράτη μέλη της Κοινότητος- ότι είναι αναγκαίο, αφ' ενός μεν, να δημιουργηθεί κοινή προστασία κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών προελεύσεως τρίτων χωρών, αφ' ετέρου δε, παράλληλα προς την προοδευτική κατάργηση των εμποδίων και των ελέγχων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, να αναδιοργανωθεί η φυτοϋγειονομική επίβλεψη- ότι προς τούτο, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα αποτελεί η κατάρτιση ευρετηρίου των ιδιαίτερα επικινδύνων επιβλαβών οργανισμών, των οποίων η εισαγωγή στα Κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορευθεί τελείως και των επιβλαβών οργανισμών των οποίων η εισαγωγή μέσω ορισμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων θα πρέπει επίσης να απαγορευθεί- ότι η παρουσία ορισμένων από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς κατά την εισαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων προελεύσεως χωρών στις οποίες υπάρχουν οι οργανισμοί αυτοί, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί αποτελεσματικά και ότι είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να προβλεφθούν, σε ένα κατά το δυνατό περιορισμένο βαθμό, απαγορεύσεις εισαγωγής ορισμένων φυτών και φυτικών προϊόντων ή να προβλεφθεί η εφαρμογή ειδικών ελέγχων στις χώρες παραγωγής- ότι ορισμένοι άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί έχουν σημασία, λόγω ειδικών συνθηκών, μόνο για ορισμένα Κράτη μέλη, αρκεί δε να αφεθεί στα Κράτη αυτά η δυνατότης να υπαγάγουν τους οργανισμούς αυτούς στο κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς- ότι επί του παρόντος, στο ενδοκοινοτικό εμπόριο πραγματοποιείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, όχι μόνο στη χώρα αποστολής αλλά και στη χώρα προορισμού- ότι, πρέπει να καταργηθεί προοδευτικά ο δεύτερος από τους ελέγχους αυτούς, προς τούτο δε να καταστεί υποχρεωτικός και να ενισχυθεί ο έλεγχος της χώρας αποστολής για να αποκλεισθεί εκ των προτέρων και σε μεγάλο βαθμό κάθε εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών στη χώρα προορισμού- ότι, αν το αποτέλεσμα του φυτοϋγειονομικού ελέγχου που πραγματοποιείται στο Κράτος μέλος αποστολής είναι ικανοποιητικό, θα πρέπει να εκδοθεί κατά γενικό κανόνα ένα πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου σύμφωνα προς το καθιερωμένο από τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των φυτών, πρότυπο- ότι για να αποφευχθεί κάθε νέος περιττός έλεγχος, θα πρέπει να προβλεφθεί, υπό ορισμένους όρους, η σύνταξη πιστοποιητικών φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής, για τις εισαγωγές που είναι εφοδιασμένες με πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου και προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη- ότι, αν ένας φυτοϋγειονομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται στο Κράτος μέλος αποστολής, αποτελεί εγγύηση για το ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα επιβλαβών οργανισμών, είναι δυνατό να καταργηθούν οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο Κράτος μέλος προορισμού- ότι η κατάργηση αυτή είναι δυνατό να γίνει μόνο προοδευτικά, διότι θα πρέπει να εδραιωθεί πρώτα κάποια εμπιστοσύνη μεταξύ των Κρατών μελών όσον αφορά την καλή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου στα Κράτη μέλη αποστολής- ότι, προς το σκοπό αυτό, φαίνεται δικαιολογημένο να γίνει δεκτό το να ασκούνται συστηματικοί έλεγχοι στη χώρα προορισμού για μία περίοδο τεσσάρων ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, ενώ όλες οι άλλες διατάξεις της θα πρέπει ήδη να μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες δύο έτη μετά την κοινοποίηση αυτή- ότι κατά την εκπνοή της τετραετούς αυτής περιόδου, οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στη χώρα προορισμού όσον αφορά τους καρπούς, λαχανικά και τα γεώμηλα, με εξαίρεση τα φυτά προς φύτευση, δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί παρά για ιδιαίτερους λόγους ή σε περιορισμένη κλίμακα, με εξαίρεση ορισμένους τυπικούς ελέγχους- ότι οι φυτοϋγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα πρέπει να περιορισθούν στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών και στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν έχει τηρηθεί μία φυτοϋγειονομική διάταξη και ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μόνο περιστασιακοί έλεγχοι δύνανται να γίνονται δεκτοί- ότι είναι αντίθετα αναγκαίο, τα Κράτη μέλη να ορίζουν, σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών, ελέγχους που να αναφέρονται τουλάχιστον στους κύριους φορείς των επιβλαβών οργανισμών- ότι, εξ άλλου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η ευχέρεια των Κρατών μελών να αποδεχθούν παρεκκλίσεις από ορισμένο αριθμό προδιαγραφών- ότι θα πρέπει επίσης τα Κράτη μέλη να έχουν την ευχέρεια, σε περίπτωση αμέσου κινδύνου εισαγωγής ή διαδόσεως επιβλαβών οργανισμών, να θεσπίσουν προστατευτικές διατάξεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία- ότι ενδείκνυται, ιδίως στην περίπτωση αυτή, να εδραιωθεί στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Μονίμου Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής που συνεστήθη με την απόφαση 76/894/ΕΟΚ(1)- ότι οι κοινοτικές διατάξεις που θεσπίζουν φυτοϋγειονομικά μέτρα δεν θίγονται κατ' αρχή από την παρούσα οδηγία- ότι, επί του παρόντος, ισχύει το ίδιο και για τις ενδεχόμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις των Κρατών μελών σχετικά με την προστασία κατά των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι, κατά γενικό κανόνα, προσβάλλουν τα φυτά ή τα αποθεματοποιημένα φυτικά προϊόντα και μερικά άλλα φυτοϋγειονομικά μέτρα των Κρατών μελών που αφορούν ταυτόχρονα τα εθνικά και τα εισαγόμενα προϊόντα- ότι η κατάσταση των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων είναι διάφορος από εκείνη που υπάρχει στα άλλα μέρη της Κοινότητος εξ αιτίας των συνθηκών που αναφέρονται στο κλίμα, στις γεωργικές παραγωγές, στους επιβλαβείς οργανισμούς, καθώς και στη ροή των συναλλαγών, λαμβανομένων υπόψη στο σύνολό τους- ότι, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό, προς το παρόν, να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας στα εν λόγω διαμερίσματα πριν προσαρμοσθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα Κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. 2. Η οδηγία αυτή δεν ισχύει στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα. Άρθρο 2 1. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται ως: α) φυτά: τα ζώντα φυτά και τα ζώντα μέρη φυτών, περιλαμβανομένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά- β) φυτικά προϊόντα: τα προϊόντα φυτικής προελεύσεως τα μη μεταποιημένα ή έχοντα αποτελέσει αντικείμενο απλής προπαρασκευής, εφ' όσον δεν πρόκειται περί φυτών- γ) φύτευση: κάθε ενέργεια εγκαταστάσεως φυτών ή φυτικών προϊόντων προς εξασφάλιση της αναπτύξεώς τους ή της περαιτέρω αναπαραγωγής/πολλαπλασιασμού τους- δ) επιβλαβείς οργανισμοί: οι εχθροί των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που ανήκουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο, ή εμφανίζονται με μορφή ιών, μυκοπλασμάτων ή λοιπών παθογόνων αιτίων- ε) επίσημη διαπίστωση: διαπίστωση που πραγματοποιείται από υπαλλήλους της επισήμου υπηρεσίας προστασίας των φυτών ή υπ' ευθύνη τους από άλλο προσωπικό δημοσίας υπηρεσίας. 2. Η παρούσα οδηγία αφορά το ξύλο μόνο εφ' όσον διατηρεί εν όλω ή εν μέρει τη φυσική στρογγυλή επιφάνειά του με ή χωρίς φλοιό. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν, ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α, δεν μπορούν να εισαχθούν στο έδαφός τους. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 16ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Απριλίου σε περίπτωση ελαφράς μολύνσεως των κεκομμένων ανθέων από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Α υπό α) σημεία 1 και 4. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, τα Κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να εξουσιοδοτηθούν να συντμήσουν την ανωτέρω προβλεπομένη περίοδο. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ελαφράς μολύνσεως των καρπών από επιβλαβή οργανισμό που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος Α υπό σημείο 3. Πάντως, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Μαΐου μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ανάλογα προς το νεαρόν και την κινητικότητα του επιβλαβούς αυτού οργανισμού. 4. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α, δεν δύνανται να εισαχθούν στο έδαφός τους αν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αντιστοιχούν σ' αυτά και οι οποίοι αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 5. Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν, ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α δεν μπορούν να εισαχθούν στο έδαφός τους μεμονωμένα ή αν εμφανίζονται σε αντικείμενα διαφορετικά από εκείνα που αντιστοιχούν σ' αυτούς και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 6. Τα Κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Β και στο παράρτημα II μέρος Β δύνανται να ορίζουν ότι δεν δύνανται να εισαχθούν στο έδαφός τους: α) οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Β και οι οποίοι αντιστοιχούν σε αυτά- β) τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Β και αντιστοιχούν σε αυτά αν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που τους αντιστοιχούν και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 7. Τα Κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι απαγορεύεται ή υπόκειται σε ειδική άδεια, η εισαγωγή στο έδαφός τους, μεμονωμένα, οργανισμών διαφορετικών από εκείνους που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II, και οι οποίοι είναι δυνατό να θεωρηθούν ως επιβλαβείς. Άρθρο 4 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α, δεν είναι δυνατό να εισαχθούν στο έδαφός τους, εφ' όσον κατάγονται από χώρες που αντιστοιχούν σ' αυτά και μνημονεύονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται: α) να ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Β και αντιστοιχούν σ' αυτά, δεν μπορούν να εισαχθούν στο έδαφός τους- β) να απαιτήσουν από τα άλλα Κράτη μέλη, από τα οποία τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α, εκτός των σημείων 9 και 10, εισάγονται στο έδαφός τους, επίσημο πιστοποιητικό που να προσδιορίζει τη χώρα καταγωγής των προϊόντων αυτών. Άρθρο 5 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, δεν δύνανται να εισαχθούν στο έδαφός τους, παρά μόνο αν τηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τα αφορούν και οι οποίες μνημονεύονται στο μέρος αυτού του παραρτήματος. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται: α) να ορίζουν ότι οι ειδικές προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α σημεία 1, 2, 3 ή 5 εφαρμόζονται εξ ίσου και σε τρίτες χώρες που δεν αναφέρονται στα σημεία αυτά, οι οποίες όμως δεν απαιτούν, για λογαριασμό τους, κανένα ισοδύναμο όρο σ' ό,τι αφορά την ξυλεία που κατάγεται από χώρες που αναφέρονται στα σημεία αυτά- β) να ορίζουν ότι τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Β και τα οποία τα αφορούν, είναι δυνατό να εισαχθούν στο έδαφός τους, μόνο αν τηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τα αφορούν και οι οποίες μνημονεύονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος- γ) να απαιτούν από τα άλλα Κράτη μέλη, από τα οποία εισάγονται στο έδαφός τους τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α σημεία 1, 2, 3, ή 5, επίσημο πιστοποιητικό που να καθορίζει τη χώρα καταγωγής των προϊόντων αυτών. Άρθρο 6 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν, τουλάχιστον για την εισαγωγή σ' ένα άλλο Κράτος μέλος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα V, ότι τόσο αυτά όσο και η συσκευασία τους υφίστανται επίσημο και σχολαστικό έλεγχο, είτε στο σύνολό τους είτε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και ότι σε περίπτωση ανάγκης ελέγχονται επίσης επίσημα τα οχήματα μεταφοράς τους για να εξασφαλισθεί: α) ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α- β) όσον αφορά στα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αντιστοιχούν σ' αυτά και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος- γ) όσον αφορά στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, ότι ανταποκρίνονται στις ειδικές προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτά και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. 2. Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για να εξασφαλισθεί εξ ίσου και η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 5, 6 ή 7 ή στο άρθρο 5 παράγραφος 2, κατά το μέτρο που το Κράτος μέλος προορισμού κάνει χρήση των ευχερειών που απαριθμούνται στα προαναφερθέντα άρθρα. 3. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α και οι οποίοι προορίζονται να εισαχθούν σ' άλλο Κράτος μέλος, θα ελέγχονται επίσημα για να βεβαιωθεί ότι ανταποκρίνονται στις ειδικές προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτούς και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος. Άρθρο 7 1. Όταν κρίνεται, βάσει του ελέγχου που καθορίζεται στο άρθρο 6, ότι πληρούνται οι όροι που αναγράφονται σε αυτό, εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α, συντασσομένου τουλάχιστο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος, κατά προτίμηση δε στη γλώσσα του Κράτους μέλους προορισμού. Όσον αφορά τα λοιπά αντικείμενα, οι λέξεις 'περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα' αντικαθίστανται στο πιστοποιητικό με τις λέξεις 'περιγραφόμενα αντικείμενα'. 2. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα, ή τα άλλα αντικείμενα, που απαριθμούνται στο παράρτημα V, δεν δύνανται να εισαχθούν σε άλλο Κράτος μέλος παρά μόνο αν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου δεν δύναται να συνταχθεί περισσότερο από 14 ημέρες πριν την ημέρα κατά την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα εγκαταλείπουν το Κράτος μέλος αποστολής. 3. Τα μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν από τα Κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθορίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 προ της λήξεως της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 περίπτωση β). Άρθρο 8 1. Εφ' όσον δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V, τα οποία έχουν εισαχθεί στο έδαφός τους και προέρχονται από Κράτος μέλος και τα οποία προορίζονται να εισαχθούν σε άλλο Κράτος μέλος, απαλλάσσονται νέου ελέγχου ο οποίος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 6, αν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου Κράτους μέλους, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α. 2. Όταν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα λοιπά αντικείμενα προελεύσεως ενός Κράτους μέλους, αποτέλεσαν, σε άλλο Κράτος μέλος, αντικείμενο διαμερισμού ή αποθηκεύσεως, ή έχουν υποστεί τροποποίηση της συσκευασίας και αποτελούν εν συνεχεία αντικείμενο εισαγωγής σε τρίτο Κράτος μέλος, το δεύτερο Κράτος μέλος απαλλάσσεται από την άσκηση νέου ελέγχου που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 6, αν έχει διαπιστωθεί επίσημα ότι τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υποστεί στο έδαφός του κανένα κίνδυνο που να θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση των όρων που απαριθμούνται στο άρθρο 6. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Β και το οποίο συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος και κατά προτίμηση σε εκείνη του Κράτους μέλους προορισμού. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προσαρτάται στο πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου που εξεδόθη από το πρώτο Κράτος μέλος ή σε επικυρωμένο αντίγραφό του. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ονομασθεί πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου επανεξαγωγής. Το πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής δεν μπορεί να εκδοθεί περισσότερο από 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα εγκαταλείπουν τη χώρα επαναποστολής. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης, όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισάγονται διαδοχικά σε περισσότερα Κράτη μέλη. Αν με την ευκαιρία αυτή έχουν εκδοθεί περισσότερα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα έγγραφα: α) το τελευταίο πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή επικυρωμένο αντίγραφό του- β) το τελευταίο πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής- γ) τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής που προηγούνται του πιστοποιητικού που αναφέρεται ανωτέρω υπό β) ή επικυρωμένα αντίγραφά τους. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, εκτός των σημείων 1, 2, 3 περίπτωση β), 4 περίπτωση β), 5, 6, 35 και 36 που κατάγονται από άλλο Κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα, δεν πρέπει να εισαχθούν σε άλλο Κράτος μέλος παρά μόνον αν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α, το οποίο έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής τους ή από ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού επί πλέον των πιστοποιητικών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8. 2. Η παράγραφος 1 μπορεί να εφαρμοσθεί επίσης κατά την εισαγωγή των φυτών και των φυτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Β, στα Κράτη μέλη που αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος και αντιστοιχούν στα προϊόντα αυτά. Άρθρο 10 1. Τα Κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτά που απαριθμούνται στο έδαφός τους θα πρέπει από της αφίξεώς τους να έχουν απολυμανθεί αποτελεσματικά κατά της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ. Πάντως, η απολύμανση αυτή δεν απαιτείται, αν εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει φόβος διαδόσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ. 2. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, τα Κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να εξουσιοδοτηθούν να απαιτούν όπως τα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απολυμαίνονται πριν εισέλθουν στο έδαφός τους. Άρθρο 11 1. Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι τόσο τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα, όσο και η συσκευασία τους και τα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους, προερχόμενα από ένα άλλο Κράτος μέλος, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου σχετικά με την τήρηση των απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα, εφ' όσον η εισαγωγή τους δεν απαγορεύεται κατά τους όρους των άρθρων 3, 4 ή 5, να μην υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) δεν προσκομίζονται τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 7, 8 ή 9- β) τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα δεν εισάγονται διερχόμενα από τα σημεία εισόδου- γ) τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα δεν παρουσιάζονται σύμφωνα με τον προκαθορισμένο τρόπο στον επίσημο έλεγχο που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την παράγραφο 3- δ) οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί καθορίζονται βάσει του άρθρου 18. 2. Δεν δύνανται να απαιτήσουν καμμία συμπληρωματική δήλωση επί του πιστοποιητικού φυτοϋγειονομικού ελέγχου. 3. Όσον αφορά τους καρπούς και τα λαχανικά καθώς και τα γεώμηλα, με εξαίρεση τα φυτά προς φύτευση, τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, πέραν του ενός επίσημου ελέγχου περί της ταυτότητος και των απαιτήσεων που γίνονται αποδεκτές στην παράγραφο 1, επίσημους συστηματικούς ελέγχους που αναφέρονται στην τήρηση των διατάξεων που θεσπίσθηκαν κατά τα άρθρα 3 και 5, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν υπάρχει σοβαρή ένδειξη περί του ότι δεν έχει τηρηθεί μία από τις διατάξεις αυτές- β) αν τα φυτά που αναφέρονται ανωτέρω κατάγονται από τρίτη χώρα και κατά το μέτρο που ο προβλεπόμενος στο άρθρο 12 παράγραφος 1 περίπτωση α) έλεγχος, δεν έγινε ήδη σε άλλο Κράτος μέλος. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι επίσημοι έλεγχοι των καρπών και λαχανικών καθώς και των γεωμήλων εκτός των φυτών προς φύτευση, δεν πραγματοποιούνται παρά περιστασιακά με δειγματοληψία. Θεωρούνται σαν περιστασιακοί, αν δεν πραγματοποιούνται σε τμήμα ανώτερο του ενός τρίτου των εισαγωγών προελεύσεως δεδομένου Κράτους μέλους και αν κατανέμονται διαχρονικά κατά το δυνατό αρμονικότερο τρόπο και στο σύνολο των προϊόντων. 4. Αν κατά την εισαγωγή διαπιστωθεί, ότι ένα τμήμα των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή των άλλων αντικειμένων έχει μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς που μολυνθεί και αν φαίνεται ότι αποκλείεται διάδοση επιβλαβών οργανισμών επ' ευκαιρία κατατμήσεως. 5. Τα Κράτη μέλη ορίζουν όπως τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής, που προσκομίζονται κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους των φυτών, φυτικών προϊόντων ή των άλλων αντικειμένων φέρουν σφραγίδα εισόδου της αρμοδίας υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τουλάχιστο την ονομασία της καθώς και την ημερομηνία εισόδου. Άρθρο 12 1. Τα Κράτη μέλη, για την εισαγωγή στο έδαφός τους φυτών, φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα V και που προέρχονται από τρίτες χώρες, ορίζουν τουλάχιστο: α) ότι τόσο τα φυτά αυτά, τα φυτικά προϊόντα, ή τα λοιπά αντικείμενα, καθώς και η συσκευασία τους υφίστανται επίσημο και σχολαστικό έλεγχο στο σύνολό τους ή σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και, σε περίπτωση που θα χρειασθεί, τα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους υφίστανται επίσης επίσημο έλεγχο για να εξασφαλισθεί: - ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α, - όσον αφορά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αντιστοιχούν σε αυτά και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος, - όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, ότι ανταποκρίνονται στις ειδικές προϋποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτά και αναγράφονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος- β) ότι οφείλουν να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 7, 8 ή 9 και ότι ένα πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου δεν μπορεί να συνταχθεί περισσότερο από 14 ημέρες προ της ημέρας κατά την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα εγκατέλειψαν τη χώρα αποστολής. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 3. Η παράγραφος 1 περίπτωση α) δεν εφαρμόζεται στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα ή στα άλλα αντικείμενα που εισάγονται σ' ένα Κράτος μέλος, διερχόμενα από ένα άλλο Κράτος μέλος, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α). 4. Τα Κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 εφαρμόζονται στις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών. Άρθρο 13 Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα παραρτήματα. Άρθρο 14 1. Τα Κράτη μέλη δύνανται, στο μέτρο που δεν υπάρχει φόβος διαδόσεως επιβλαβών οργανισμών, α) να προβλέπουν, γενικά ή για μεμονωμένες περιπτώσεις, εξαιρέσεις: ι) του άρθρου 4 παράγραφος 1 όσον αφορά τη μείωση της περιόδου που προβλέπεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 8, ιι) του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 10 και του άρθρου 12 για τη διαμετακόμιση στο έδαφός τους καθώς και για το άμεσο εμπόριο μεταξύ δύο τοποθεσιών του εδάφους τους, το οποίο διέρχεται από το έδαφος μιας άλλης χώρας, ιιι) του άρθρου 12, αν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα αποστέλλονται απ' ευθείας από άλλο Κράτος μέλος στο έδαφός τους διερχόμενα δια του εδάφους τρίτης χώρας, ιv) των άρθρων 5, 10 και 12, αν πρόκειται: - για αντικείμενα μετακομίσεως, - για μικρές ποσότητες φυτών ή φυτικών προϊόντων καθώς και για τρόφιμα και ζωοτροφές, αν αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον κάτοχο ή τον παραλήπτη για μη βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς ή αν προορίζονται προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, - για φυτά που προέρχονται από γαίες που ευρίσκονται εντός της μεθοριακής ζώνης άλλης χώρας και που τις εκμεταλλεύονται οικισμοί ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις που γειτονεύουν και ευρίσκονται εντός της μεθοριακής ζώνης του εδάφους τους, - για φυτά που προορίζονται προς φύτευση ή πολλαπλασιασμό σε γαίες που ευρίσκονται στη μεθοριακή τους ζώνη και που τις εκμεταλλεύονται οικισμοί ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις που γειτονεύουν και που ευρίσκονται εντός της μεθοριακής ζώνης άλλης χώρας- β) να προβλέπουν για μεμονωμένες περιπτώσεις εξαιρέσεις: ι) του άρθου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 12, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Μαΐου μέχρι 15ης Οκτωβρίου, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Α περίπτωση α) σημείο 1 και 4, αν πρόκειται για κεκομμένα άνθη ελαφρά μολυσμένα, ιι) του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 12, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Α περίπτωση α) σημείο 2, αν πρόκειται για καρπούς ελαφρά μολυσμένους, ιιι) του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 3 και του άρθρου 12 σε περίπτωση που οι καρποί έχουν μολυνθεί περισσότερο από ελαφρά από την ψείρα του Αγίου Ιωσήφ, ιv) του άρθρου 3 παράγραφος 3 δεύτερη φράση και του άρθρου 12, v) του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 12, αν η μόλυνση ορισμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς είναι ελαφρά στο μέτρο που οι επιβλαβείς αυτοί οργανισμοί υπάρχουν ήδη στο εσωτερικό της Κοινότητος- γ) να προβλέπουν, για μεμονωμένες περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εξαιρέσεις: ι) του άρθρου 3, του άρθρου 4 παράγραφος 1, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 8, και των άρθρων 5 και 12 για πειραματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών, ιι) του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 υπό α) τρίτη περίπτωση, όσον αφορά την προϋπόθεση που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α σημεία 1 και 5, ιιι) του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 υπό α) τρίτη περίπτωση, όσον αφορά την προϋπόθεση που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 25, για τα προς σπορά γεώμηλα, υπό τον όρο ότι θα απαιτηθεί μία επίσημη διαπίστωση ότι τα φυτά προς φύτευση κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί κανένα σύμπτωμα μολύνσεως, όσον αφορά τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α περίπτωση ε) σημείο 2, από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 2. Για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περίπτωση γ), τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν αμελλητί στα λοιπά Κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίσθηκαν προς τούτο. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 και το βραδύτερο έξι μήνες μετά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, είναι δυνατό να αποφασισθεί αν αυτές οι διατάξεις πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, είναι δυνατό να επιτραπεί στα Κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, να προβλέπουν εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στο μέτρο που οι εξαιρέσεις αυτού του είδους δεν είναι ήδη δυνατές δυνάμει της παραγράφου 1. 4. Για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις β) και γ) και στην παράγραφο 3, απαιτείται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση επίσημη διαπίστωση ότι πληρούνται οι όροι θεσπίσεως της εξαιρέσεως. 5. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εξαιρέσεις που θεσπίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ) ή σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η Επιτροπή πληροφορεί κατ' έτος τα άλλα Κράτη μέλη περί των ανακοινώσεων αυτών. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, τα Κράτη μέλη δύνανται να απαλλαγούν από τις ανακοινώσεις αυτές. 6. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν εξαιρέσεις των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 για την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων σε άλλο Κράτος μέλος στο μέτρο που τούτο παραιτείται της εφαρμογής των προαναφερθέντων άρθρων από το Κράτος μέλος αποστολής. Άρθρο 15 1. Όταν Κράτος μέλος κρίνει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος εισαγωγής ή διαδόσεως στο έδαφός του επιβλαβών οργανισμών, και αν ακόμη οι οργανισμοί αυτοί δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα, δύναται να θεσπίσει προσωρινά τις αναγκαίες συμπληρωματικές διατάξεις προς προστασία κατά του κινδύνου αυτού. Ανακοινώνει αμελλητί στα λοιπά Κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα, συνοδευόμενα από αιτιολογική έκθεση. 2. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, αποφασίζεται αν τα ληφθέντα από το Κράτος μέλος μέτρα πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Ενόσω δεν έχει ληφθεί απόφαση είτε από το Συμβούλιο είτε από την Επιτροπή κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, το Κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή. Άρθρο 16 1. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Φυτοϋγειονομική Επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως ενός Κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει ένα σχέδιο των προς θέσπιση μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας, την οποία ο πρόεδρος δύναται να ορίσει σε συνάρτηση με το επείγον των θεμάτων που υποβλήθηκαν προς εξέταση, αποφαίνεται δε με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, όταν αυτά είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής. Αν δεν είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα προς θέσπιση μέτρα. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Αν το Συμβούλιο, κατά την εκπνοή τριμήνου προθεσμίας από της ημέρας που επελήφθη της υποθέσεως, δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προταθέντα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή εκτός αν το Συμβούλιο απεφάνθη με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 17 1. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη φυτοϋγειονομική Επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως Κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των προς θέσπιση μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των μέτρων αυτών εντός προθεσμίας δύο ημερών, αποφαίνεται δε με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή εφ' όσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Αν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή αν δεν έχουν διατυπωθεί, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα προς θέσπιση μέτρα. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Αν το Συμβούλιο, κατά την εκπνοή προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της ημέρας που επελήφθη της υποθέσεως, δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προταθέντα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός αν το Συμβούλιο απεφάνθη με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 18 1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις κοινοτικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, απαιτήσεις φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα, εφ' όσον δεν προβλέπει, ή δεν διατυπώνει ρητά για το θέμα αυτό αυστηρότερες προϋποθέσεις. 2. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, τα Κράτη μέλη δύνανται να εξουσιοδοτηθούν να λαμβάνουν κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους φυτών ή φυτικών προϊόντων, ειδικές φυτοϋγειονομικές διατάξεις, εφ' όσον τα μέτρα αυτά προβλέπονται εξ ίσου για την εγχώρια παραγωγή. 3. Τα Κράτη δύνανται να λαμβάνουν, κατά την εισαγωγή στο έδαφός τους φυτών ή φυτικών προϊόντων, ιδίως δε εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα VII καθώς και για τη συσκευασία τους ή τα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ειδικές φυτοϋγειονομικές διατάξεις κατά των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι, κατά γενικό κανόνα, προσβάλλουν τα φυτά ή τα αποθηκευμένα φυτικά προϊόντα. Άρθρο 19 Η οδηγία 69/466/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1969 περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ(1), τροποποιείται ως εξής: α) Στο άρθρο 7 προστίθεται η κατωτέρω παράγραφος 2, ενώ το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου αυτού γίνεται παράγραφος 1: '2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται επί παρτίδων νωπών καρπών και καρπών που έχουν μολυνθεί ελαφρά.' β) Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 περιπτώσεις α), β) και γ), οι λέξεις 'άρθρο 7' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'άρθρο 7 παράγραφος 1'. Άρθρο 20 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με: α) τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών- β) τις άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας, εντός προθεσμίας δύο ετών από της κοινοποιήσεώς της. 2. Τα Κράτη μέλη πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή περί όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που λαμβάνουν κατ' εφαρμογή της παρούσης οδηγίας. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα λοιπά Κράτη μέλη. Άρθρο 21 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 21 Δεκεμβρίου 1976. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A.P.L.M.M. van der STEE (1) ΕΕ αριθ. 187 της 9.11.1965, σ. 2900/65. (2) Γνώμη δοθείσα την 13.10.1965 (μη δημοσιευθείσα στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. Ν 340 της 9.12.1976, σ. 25. (4) ΕΕ αριθ. Ν 323 της 24.12.1969, σ. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ α) Ζώντες οργανισμοί του ζωικού βασιλείου σε όλα τα στάδια της αναπτύξεώς τους 1. Cacoecimorpha pronubana (Hb.), 2. Ceratitis capitata (Wied.), 3. Conotrachelus nenuphar (Herbst), 4. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak., 5. Hylurgopinus rufipes Eichh., 6. Hyphantria cunea (Drury), 7. Laspeyresia molesta (Busck), 8. Popillia japonica Newman, 9. Rhagoletis cingulata (Loew), 10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken), 11. Rhagoletis pomonella (Walsh), 12. Scaphoideus luteolus Van Duz., 13. Scolytus multistriatus (Marsh.), 14. Scolytus scolytus (F.), 15. Spodoptera littoralis (Boisd.), 16. Spodoptera litura (F.). β) Οργανισμοί του ζωικού βασιλείου, σε όλα τα στάδια της αναπτύξεώς τους, αν δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι νεκροί 1. Heterodera pallida Stone, 2. Heterodera rostochiensis Woll., 3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.). γ) Βακτήρια 1. Aplanobacter populi Ride, 2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh., 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. δ) Κρυπτόγαμα 1. Angiosorus solani Thirum. και O'Brien [Syn. Thecaphora solani (Barrus)], 2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, 3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau, 4. Chrysomyxa arctostaphyli Diet., 5. Cronartium comptoniae Arthur, 6. Cronartium fusiforme Hedgc. και Hunt ex Cumm., 7. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, 8. Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka [Syn. Peridermium harknessii (J. P. Moore)], 9. Endothia parasitica (Murrill) P. J. και H. W. Anderson, 10. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, 11. Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke., 12. Melampsora farlowii (Arthur) Davis, 13. Melampsora medusae Thuem. [Syn. M. albertensis (Arthur)], 14. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck), 15. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu και I. Teodoru, 16. Poria weirii Murr., 17. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. ε) Ιοί και μυκοπλάσματα 1. Επιβλαβείς ιοί και μυκοπλάσματα των Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L., 2. Ιοί και μυκοπλάσματα των γεωμήλων (Solanum tuberosum L.): α) potato spindle tuber virus, β) potato yellow dwarf virus, γ) potato yellow vein virus, δ) άλλοι επιβλαβείς ιοί και μυκοπλάσματα, εφ' όσον δεν υπάρχουν εντός της Κοινότητος, 3. Rose wilt, 4. Tomato bunchy top virus, 5. Tomato ring spot virus, 6. Επιβλαβείς ιοί και μυκοπλάσματα της αμπέλου (Vitis L. partim), 7. Νέκρωσις phloem d'Ulmus L. στ) Φανερόγαμα - Arceuthobium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη). Β. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ α) Ζώντες οργανισμοί του ζωικού βασιλείου, σε όλα τα στάδια της αναπτύξεώς τους '' ID='1'>1. Aleurocanthus woglumi Ashby> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>2. Anastrepha fracterculus (Wied)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>3. Anastrepha ludens (Loew)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>4. Busseola fusca (Hamps)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>5. Dacus dorsalis Hendel> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>6. Dialeurodes citri (Ashm.)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>7. Diaphorina citri (Kuway)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>8. Gonipterus scutellatus Gyll.> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>9. Iridomyrmex humilis (Mayr)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>10. Leptinotarsa decemlineata (Say)> ID='2'>Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένον Βασίλειον'> ID='1'>11. Phoracantha semipunctata (F.)> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>12. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>13. Pseudococcus comstocki (Kuw.)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>14. Toxoptera citricida (Kirk.)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>15. Trioza erythreae Del Guercio> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία '> β) Βακτήρια '' ID='1'>Xanthomonas citri (Hasse) Dowson> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> γ) Κρυπτόγαμα '' ID='1'>1. Cronartium ribicola J. C. Fischer> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>2. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>3. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen και Sydow> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>4. Diplodia natalensis P. Evans> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>5. Elsinoe fawcettii Bitanc. et Jenkins> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>6. Phytophthora cinnamomi Rands> ID='2'>Ιρλανδία'> ID='1'>7. Scleroderris lagerbergii Gremmen> ID='2'>Ιρλανδία'> δ) Ιοί '' ID='1'>Ιός των Εσπεριδοειδών (Citrus L.)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ α) Ζώντες οργανισμοί του ζωικού βασιλείου σε όλα τα στάδια της αναπτύξεώς τους '' ID='1'>1. Anarsia lineatella Zell.> ID='2'>Ribes L. και Rubus L. εξαιρέσει των καρπών Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.'> ID='1'>2. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.> ID='2'>Χρυσάνθεμα (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)'> ID='1'>3. Ditylenchus destructor Thorne> ID='2'>Βολβοί ανθέων και κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.)'> ID='1'>4. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev> ID='2'>Σπόροι προς σπορά και βολβοί του Allium cepa L., του Allium porrum L. και του Allium schoenoprasum L. που προορίζονται για φύτευση, βολβοί ανθέων και σπόροι προς σπορά μηδικής (Medicago sativa L.)'> ID='1'>5. Gracilaria azaleella Brants> ID='2'>Αζαλέαι (Rhododendron L. partim)'> ID='1'>6. Lampetia equestris F.> ID='2'>Κρόμμυα και βολβοί ανθέων'> ID='1'>7. Phthorimaea operculella (Zell.)> ID='2'>Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.)'> ID='1'>8. Rhagoletis cerasi L.> ID='2'>Καρποί κερασέας (Prunus avium L. και Prunus cerasus L.)'> ID='1'>9. Scolytidae των κωνοφόρων> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων μετά φλοιού προερχόμενη από χώρες των ευκράτων και υπό-αρκτικών ζωνών εκτός της Ευρώπης'> ID='1'>10. Viteus vitifolii (Fitch.)> ID='2'>Άμπελοι (Vitis L. partim) με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά'> β) Βακτήρια '' ID='1'>1. Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen> ID='2'>Σπόροι προς σπορά μηδικής (Medicago sativa L.)'> ID='1'>2. Corynebacterium michiganense (E. F. Sm.) Jensen> ID='2'>Τομάτες (Solanum Iycopersicum L.) με εξαίρεση τους καρπούς'> ID='1'>3. Erwinia chrysanthemi Burkh. και άλλα [Syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers]> ID='2'>Γαρύφαλλα (Dianthus L.) με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>4. Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr. και Burch.> ID='2'>Γαρύφαλλα (Dianthus L.) με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>5. Pseudomonas gladioli Severini [Syn. Pseudomonas marginata (McCull.) Stapp]> ID='2'>Βολβοί γλαδιόλων (Gladiolus Tourn. πρώην L.) και της φρέζιας (Freesia Klatt.)'> ID='1'>6. Pseudomonas pisi (Sackett)> ID='2'>Σπόροι προς σπορά πίσων (Pisum sativum L.)'> ID='1'>7. Pseudomonas solanacearum (E. F. Sm.) Jensen> ID='2'>Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.) καθώς και τομάτες (Solanum Iycopersicum L.) και μελιτζάνες (Solanum melongena L.) με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>8. Pseudomonas woodsii (E. F. Sm) Stev.> ID='2'>Γαρύφαλλα (Dianthus L.) με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>9. Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows.> ID='2'>Τομάτες (Solanum Iycopersicum L.) με εξαίρεση τους καρπούς'> γ) Κρυπτόγαμα '' ID='1'>1. Atropellis spp.> ID='2'>Pinus L.'> ID='1'>2. Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi και Gullino [Syn. Mycosphaerella ligulicula Baker και al.]> ID='2'>Χρυσάνθεμα (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)'> ID='1'>3. Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans> ID='2'>Βολβοί φρέζιας (Fressia Klatt), γλαδιόλων (Gladiolus Tourn ex L.), κρόκων (Crocus L.) και ίριδων (Iris L.)'> ID='1'>4. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.> ID='2'>Άμπελος (Vitis L. partim), εξαιρέσει των καρπών και των σπόρων προς σπορά'> ID='1'>5. Ovulinia azaleae Weiss> ID='2'>Αζαλέαι (Rhododendron L. partim)'> ID='1'>6. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma> ID='2'>Γαρύφαλλα (Dianthus L.) με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>7. Phytophthora fragariae Hickman> ID='2'>Φυτά φράουλας (Fragaria Tourn. ex L.) με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>8. Puccinia horiana P. Henn> ID='2'>Χρυσάνθεμα (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)'> ID='1'>9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge> ID='2'>Γεράνια (Pelargonium l' Herit. partim)'> ID='1'>10. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm> ID='2'>Κρόμμυα ανθέων'> ID='1'>11. Sclerotinia convoluta Drayt.> ID='2'>Ριζώματα της ίριδος (Iris L.)'> ID='1'>12. Septoria gladioli Pass.> ID='2'>Κρόμμυα και βολβοί ανθέων'> ID='1'>13. Stromatinia gladioli (Drat) Whet.> ID='2'>Κρόμμυα και βολβοί ανθέων'> ID='1'>14. Uromyces spp.> ID='2'>Γλαδίολοι (Gladiolus Tourn. ex L.)'> ID='1'>15. Verticillium albo-atrum Reinke και Berth> ID='2'>Λυκίσκος (Humulus lupulus L.)'> δ) Ιοί και μυκοπλάσματα '' ID='1'>1. Beet leaf curl virus> ID='2'>Τεύτλα (Beta vulgaris L.) προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>2. Chrysanthemum stunt virus> ID='2'>Χρυσάνθεμα (Chrysanthemum Tourn. πρώην L. partim) με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>3. Stolbur> ID='2'>Φυτά των σολανιδών που προορίζονται προς φύτευση, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά'> ID='1'>4. Tomato spotted wilt virus> ID='2'>Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.)'> Β. ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ α) Ζώντες οργανισμοί του ζωικού βασιλείου σε όλα τα στάδια αναπτύξεως '' ID='1'>1. Cephalcia alpina Klug> ID='2'>Larix Mill. προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία)'> ID='1'>2. Dendroctonus micans Kugelan> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων μετά φλοιού> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>3. Eurytoma amygdali End.> ID='2'>Καρποί και σπόροι προς σπορά αμυγδαλιάς (Prunus amygdalus Batsch)> ID='3'>Ιταλία'> ID='1'>4. Gilpinia hercyniae Hartig> ID='2'>Picea A. Dietr. προοριζομένη για φύτευση με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία)'> ID='1'>5. Helicoverpa armigera Huebner> ID='2'>Γαρύφαλλα (Dianthus L.), χρυσάνθεμα (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), γεράνια (Pelargonium l'Herit.) και τομάτες (Solanum Iycopersicum L.) με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, τους καρπούς και τα κεκομμένα άνθη> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>6. Ips amitinus Eichh.> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>7. Ips cembrae Heer> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία)'> ID='1'>8. Ips duplicatus Sahlb.> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>9. Ips sexdentatus (Boerner)> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία)'> ID='1'>10. Ips typographus Heer> ID='2'>Ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>11. Pristiphora abietina Christ.> ID='2'>Picea A. Dietr. προοριζόμενη προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Β. Ιρλανδία)'> β) Βακτήρια '' ID='1'>Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows.> ID='2'>Σπόροι προς σπορά φασολιών (Phaseolus vulgaris L. και Dolichos Jacq.) προοριζόμενα για φύτευση> ID='3'>Ιταλία'> γ) Κρυπτόγαμα '' ID='1'>1. Ascochyta chlorospora Speg.> ID='2'>Αμυγδαλέαι (Prunus amygdalus Batsch)> ID='3'>Ιταλία'> ID='1'>2. Corticium salmonicolor Berk. and Br.> ID='2'>Εσπεριδοειδή (Citrus L.)> ID='3'>Ιταλία'> ID='1'>3. Cryptosporiopsis curvispora (Pk) Gremmen> ID='2'>Μηλέαι (Malus pumila Mill.)> ID='3'>Ιταλία'> ID='1'>4. Gloeosporium limetticola Clausen> ID='2'>Εσπεριδοειδή (Citrus L.)> ID='3'>Ιταλία, Γαλλία'> ID='1'>5. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema> ID='2'>Γεώμηλα προς σπορά προελεύσεως χωρών εκτός της Κοινότητος> ID='3'>Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώραι'> ID='1'>6. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, εφ' όσον ο οργανισμός αυτός έχει προκαλέσει περισσότερο από ελαφρά μόλυνση ξηράς σήψεως> ID='2'>Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.) εκτός των γεωμήλων προς σπορά και των πρωίμων γεωμήλων που προορίζονται αμέσως για βιομηχανική μεταποίηση> ID='3'>Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώραι'> ID='1'>7. Urocystis cepulae Frost> ID='2'>Φυτά d'Allium spp. προοριζόμενα για φύτευση ή για πολλαπλασιασμό> ID='3'>Ιρλανδία'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Α. ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ '' ID='1'>1. Φυτά του Abies Mill., Picea A. Dietr. και Pinus L., με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Μη ευρωπαϊκές χώρες'> ID='1'>2. Φυτά του Larix Mill., με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Χώρες της Βορείου Αμερικής και της Ασίας'> ID='1'>3. Φυτά της Tsuga Carr. και της Pseudotsuga Carr., με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Χώρες της Βορείου Αμερικής'> ID='1'>4. Φυτά του Populus L. και Quercus L. με φύλλα, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Μη ευρωπαϊκές χώρες'> ID='1'>5. Μεμονωμένος φλοιός Κωνοφόρων (Coniferae)> ID='2'>Χώρες των ευκράτων και υπό-αρκτικών ζωνών εκτός της Ευρώπης'> ID='1'>6. Μεμονωμένος φλοιός του Castanea Mill. και του Quercus L.> ID='2'>Χώρες της Βορείου Αμερικής, Ρουμανίας, ΕΣΣΔ'> ID='1'>7. Μεμονωμένος φλοιός του Populus L.> ID='2'>Χώρες της Αμερικής'> ID='1'>8. Από 16 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου φυτά των ειδών: Acacia Tourn. ex L., Acer L., Amelanchier Med., Chaenomeles Ldl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura, Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea, Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpus Duham, Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά και τμήματα φυτών για διακόσμηση> ID='2'>Όλες οι χώρες, εκτός αν στη χώρα καταγωγής, εφ' όσον πρόκειται περί Κράτους μέλους, και σε όλες τις χώρες διά των οποίων διέρχονται τα φυτά δεν υπάρχει ο Quadraspidiotus perniciosus ή αν στην περιοχή παραγωγής και σε όλες τις περιοχές διά των οποίων διέρχονται τα φυτά αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει ο επιβλαβής αυτός οργανισμός σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16'> ID='1'>9. Οι γνήσιοι σπόροι προς σπορά γεωμήλων (Solanum tuberosum L.) και άλλα είδη σολανωδών (Solanum) με κονδύλους> ID='2'>Όλες οι χώρες'> ID='1'>10. Μεμονωμένος φλοιός του Ulmus L.> ID='2'>Όλες οι χώρες'> Β. ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ '' ID='1'>1. Φυτά εσπεριδοειδών (Citrus L.)> ID='2'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>2. Φυτά ευκαλύπτου (Eucalyptus l'Herit.) με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Ιταλία'> ID='1'>3. Ξυλεία και φυτά της αμπέλου (Vitis L. partim) με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά, καθώς και τα άρριζα υλικά αγενούς πολλαπλασιασμού> ID='2'>Γερμανία'> ID='1'>4. Φυτά του Chaemaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. 'Elwoodii', Chaemaecyparis pisifera 'Boulevard', Rhododendron impeditum Balf. f. et Sm., Daboecia spp.> ID='2'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>5. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων προελεύσεως ευκράτων και υπο-αρκτικών περιοχών της Ευρώπης> ID='2'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>6. Μεμονωμένος φλοιός της Picea A. Dietr. προελεύσεως ευκράτων και υπο-αρκτικών περιοχών της Ευρώπης> ID='2'>Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρεταννία)'> ID='1'>7. Berberis spp., εκτός από τα ακόλουθα είδη και υποείδη: Berberis aggregata Schn. Berberis dictyophylla Franch. Berberis koreana Palib. Berberis rubrostilla Chitt. Berberis wilsonae Hemsl. Berberis parvifolia Sprague Berberis prattii Schn. Berberis thunbergii DC. Όλα τα λοιπά αειθαλή είδη με εξαίρεση το Mahoberberis Schn.> ID='2'>Δανία, Ιρλανδία'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ '' ID='1'>1. Ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής χωρών ευκράτων και υπο-αρκτικών ζωνών εκτός της Ευρώπης> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη.'> ID='1' ASSV='2'>2. Ξυλεία του Castanea και του Quercus καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη.'> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι η περιεκτικότης της σε νερό δεν υπερβαίνει το 20 % υπολογιζομένη επί της ξηράς ουσίας'> ID='1' ASSV='2'>3. Ξυλεία του Castanea και του Quercus καταγωγής Ρουμανίας και ΕΣΣΔ> ID='2'>α) Επίσημη διαπίστωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει η Ophiostoma roboris ή η Endothia parasitica, ή'> ID='2'>β) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη. Επίσημη διαπίστωση ότι η περιεκτικότης της σε νερό δεν υπερβαίνει το 20 % υπολογιζομένη επί της ξηράς ουσίας'> ID='1' ASSV='2'>4. Ξυλεία του Castanea και του Quercus καταγομένη από άλλες χώρες εκτός των χωρών της Βορείου Αμερικής, της Ρουμανίας και της ΕΣΣΔ> ID='2'>α) Επίσημη διαπίστωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει η Endothia parasitica, ή'> ID='2'>β) Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη'> ID='1'>5. Ξυλεία του Populus καταγομένη από χώρες της Αμερικής> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη'> ID='1'>6. Ξυλεία του Ulmus> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη'> ID='1'>7. Φυτά του Castanea:' ID='1'>α) καταγωγής κάθε χώρας> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Endothia parasitica από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>β) καταγωγής των χωρών της Βορείου Αμερικής, της Ρουμανίας και της ΕΣΣΔ> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει η Ceratocystis fagacearum και Ophiostoma robotis'' ID='1'>8. Φυτά του Pinus, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά, καταγωγής ευρωπαϊκών χωρών> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Cronartium quercuum από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>9. Φυτά του Populus, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά:' ID='1' ASSV='3'>α) καταγωγής κάθε χώρας> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση:'> ID='2'>- ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='2'>- ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα των ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>β) καταγωγής χωρών Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Hypoxylon pruinatum, της Melampsora medusae από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'' ID='1'>10. Φυτά της Pseudotsuga, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά καταγωγής χωρών της Ασίας> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Guignardia laricina από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>11. Φυτά της Pseudotsuga και της Larix, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά καταγωγής χωρών της Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Melampsora medusae από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>12. Φυτά του Quercus:' ID='1'>α) καταγωγής κάθε χώρας> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Endothia parasitica ή του Cronartium quercuum από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1' ASSV='3'>β) καταγωγής κάθε χώρας της Αμερικής, της Ρουμανίας και της ΕΣΣΔ> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση:'> ID='2'>- ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Cronartium fusiforme από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ούτε εντός του πεδίου παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του'> ID='2'>- και ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει η Ceratocystis fagacearum και η Ophiostoma roboris'' ID='1'>13. Φυτά του Ulmus με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα νεκρώσεως του φλοιού από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του'> ID='1'>14. Φυτά των Ulmaceae, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Ceratocystis ulmi από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του'> ID='1'>15. Φυτά των Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus και Stranvaesia με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και μέρη φυτών για διακόσμηση> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς από την αρχή των δύο τελευταίων βλαστικών περιόδων ούτε στο πεδίο παραγωγής, ούτε στο άμεσο περιβάλλον και ότι δεν έγινε γνωστή καμμία μόλυνση από την Erwinia amylovora κατά την ίδια περίοδο σε ακτίνα τουλάχιστο 5 χιλιομέτρων γύρω από το πεδίο παραγωγής'> ID='1'>16. Φυτά του Prunus, εφ' όσον δεν αναφέρονται στο σημείο 17, φυτά του Rubus, εφ' όσον δεν αναφέρονται στο σημείο 18 και φυτά των Cydonia, Ligustrum, Malus, Pyrus, Ribes, Rosa και Syringa που προορίζονται για φύτευση με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου επί των φυτών του πεδίου παραγωγής'> ID='1'>17. Φυτά των ειδών: Prunus amygdalus Prunus armeniaca Prunus brigantina Prunus cerasifera Prunus domestica Prunus insititia Prunus nigra Prunus persica Prunus salicina Prunus spinosa Prunus tomentosa Prunus triloba και από άλλα είδη Prunus ευαίσθητα στον ιό Sharka που προορίζονται για φύτευση με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα με εξαίρεση την Sharka, από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, επί των φυτών του πεδίου παραγωγής β) ότι τα φυτά, με εξαίρεση τα σπορόφυτα, - είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα στο πλαίσιο συστήματος πιστοποιήσεων που απαιτεί όπως προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί σε κανονικές επίσημες ισολογικές δοκιμασίες, σχετικά τουλάχιστον με τον ιό Sharka, χρησιμοποιώντας δείκτες του Prunus ή ισοδύναμες μεθόδους, και έχουν αποδειχθεί, όταν έγιναν οι δοκιμασίες αυτές, απηλλαγμένα από τους σχετικούς ιούς - είτε προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που διετηρήθησαν υπό ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, τουλάχιστον σε μία επίσημη ισολογική δοκιμασία σχετικά με τον ιό Sharka, χρησιμοποιώντας τους δείκτες του Prunus ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, όταν έγιναν οι δοκιμασίες αυτές, απηλλαγμένα του ιού Sharka γ) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του ιού Sharka από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων ούτε επί των φυτών, ούτε επί των ίδιων ειδών του πεδίου παραγωγής ή του αμέσου περιβάλλοντος αυτών'> ID='1'>18. Φυτά του Rubus idaeus, Rubus fructicosus και Rubus occidentalis, που προορίζονται για φύτευση και κατάγονται από τη Βόρειο Αμερική, την Ιαπωνία και από όλες τις άλλες χώρες στις οποίες έχει γνωσθεί μόλυνση του Rubus από τον tomato ring spot virus> ID='2'>α) Αποτελεσματική καταπολέμηση των αφίδων β) Επίσημη διαπίστωση- αα) ότι τα φυτά: - είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα στο πλαίσιο ενός συστήματος πιστοποιήσεως που απαιτεί όπως προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί σε επίσημες κανονικές ιολογικές δοκιμασίες σχετικά τουλάχιστον με τον tomato ring spot virus και έχουν αποδειχθεί, όταν έγιναν οι δοκιμασίες αυτές, απηλλαγμένα από τους σχετικούς ιούς - είτε προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί, κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, τουλάχιστον σε μία επίσημη ιολογική δοκιμασία σχετικά με τον tomato ring spot virus και έχουν αποδειχθεί, όταν έγιναν οι δοκιμασίες, απηλλαγμένα από τους εν λόγω ιούς ββ) ότι τα φυτά προέρχονται από ένα πεδίο παραγωγής του οποίου το έδαφος και τα φυτά δεν έχουν μολυνθεί από τον tomato ring spot virus και επί του οποίου δεν έχει παρατηρηθεί ούτε ένα σύμπτωμα ασθενείας από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα, από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων'> ID='1'>19. Φυτά του Rubus idaeus, Rubus fructicosus και Rubus occidentalis που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, που κατάγονται από χώρα εντός της οποίας έχει γνωσθεί μόλυνση από τους raspberry leaf curl viruses> ID='2'>α) Αποτελεσματική καταπολέμηση των αφίδων β) Επίσημη διαπίστωση: αα) ότι τα φυτά: - είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα στο πλαίσιο ενός συστήματος πιστοποιήσεων, που απαιτεί όπως προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί σε επίσημες κανονικές ιολογικές δοκιμασίες σχετικά τουλάχιστον με τους raspberry leaf curl viruses και κατά τις δοκιμασίες αυτές έχουν αποδειχθεί απηλλαγμένα από τους εν λόγω ιούς - είτε προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί, κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, σε μία τουλάχιστο επίσημη ιολογική δοκιμασία που αφορά τους raspberry leaf curl viruses και έχουν αποδειχθεί κατά τους ελέγχους απηλλαγμένα από τους εν λόγω ιούς ββ) ότι τα φυτά προέρχονται από πεδίο παραγωγής που δεν έχει μολυνθεί από raspberry leaf curl viruses και επί του οποίου δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα, από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων'> ID='1'>20. Φυτά των Vitis, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή μυκοπλάσματα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, στα φυτά του πεδίου παραγωγής'> ID='1'>21. Φυτά του Fragaria που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, εφ' όσον δεν αναφέρονται στο σημείο 22> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή από επιβλαβή μυκοπλάσματα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του πεδίου παραγωγής β) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Phytophthora fragariae από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>22. Φυτά του Fragaria που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά καταγωγής Βορείου Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τα φυτά, με εξαίρεση τα σπορόφυτα - είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα στο πλαίσιο ενός συστήματος πιστοποιήσεων, που απαιτεί όπως προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που έχουν διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί σε επίσημες κανονικές ιολογικές δοκιμασίες που αφορούν τουλάχιστο τους stawberry vein banding virus, strawberry witches' broom virus και strawberry latent C. virus και που έχουν αποδειχθεί, κατά τις δοκιμασίες αυτές, απηλλαγμένα από τους εν λόγω ιούς - είτε προέρχονται απ' ευθείας από υλικά που διετηρήθησαν υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχουν υποβληθεί, κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, τουλάχιστο σε μία επίσημη ιολογική δοκιμασία σχετικά με τους ανωτέρω μνημονευόμενους ιούς και που έχουν αποδειχθεί, κατά τις δοκιμασίες αυτές, απηλλαγμένα από τους εν λόγω ιούς β) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα ασθενειών από επιβλαβείς ιούς ή μυκοπλάσματα από την αρχή των τεσσάρων τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων επί των φυτών του πεδίου παραγωγής γ) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Phytophthora fragariae από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>23. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum κοινοτικής καταγωγής-> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι έχουν τηρηθεί οι κοινοτικές διατάξεις περί της καταπολεμήσεως του Corynebacterium sepedonicum και Synchytrium endobioticum'> ID='1'>24. Κόνδυλοι γεωμήλων καταγωγής τρίτων χωρών> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει το Corynebacterium sepedonicum και Synchytrium endobioticum διαφορετικών φυλών από την κοινή ευρωπαϊκή φυλή και ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Synchytrium endobioticum από την αρχή μιας ενδεδειγμένης περιόδου ούτε στο πεδίο της παραγωγής, ούτε στο άμεσο περιβάλλον της - ότι στη χώρα καταγωγής έχουν τηρηθεί διατάξεις που αναγνωρίζονται ισοδύναμες προς τις κοινοτικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16'> ID='1'>25. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum, με εξαίρεση τα πρώιμα γεώμηλα καταγωγής Αμερικής και τρίτων χωρών στις οποίες έχει γνωσθεί η εμφάνιση του potato spindle tuber virus> ID='2'>Αφαίρεση της βλαστικής ικανότητος'> ID='1'>26. Φυτά προς φύτευση του Solanum tuberosum> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι τα φυτά προς φύτευση του Solanum tuberosum προέρχονται από πεδίο παραγωγής απηλλαγμένο του Heterodera rostochiensis και Heterodera pallida'> ID='1'>27. Φυτά των Solanaceae που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Stolbur από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του πεδίου παραγωγής'> ID='1'>28. Φυτά του Humulus lupulus, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά και του λυκίσκου που έχει συγκομισθεί> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Verticillium albo-atrum από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>29. Φυτά του Chrysanthemum, με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς από το υλικό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις ιολογικές δοκιμασίες απηλλαγμένο του chrysanthemum stunt virus ή προέρχονται απ' ευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστο 10 % έχει αποδειχθεί απηλλαγμένο του chrysanthemum stunt virus, κατά τη διάρκεια επισήμου ελέγχου που πραγματοποιείται την εποχή της ανθοφορίας β) ότι το επίσημο πιστοποιητικό δεν εξεδόθη περισσότερο από 48 ώρες προ του δηλουμένου χρόνου αποστολής από το πεδίο παραγωγής γ) ότι τα φυτά και τα μοσχεύματα προέρχονται από εγκαταστάσεις: - που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστο μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και στα οποία δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Puccinia horiana κατά την περίοδο αυτή - και, στο άμεσο περιβάλλον αυτών, δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της Puccinia horiana κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της αποστολής δ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει εμφανισθεί κανένα σύμπτωμα της Didymella chrysanthemi ούτε στα μοσχεύματα, ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Didymella chrysanthemi ούτε στα μοσχεύματα ούτε στον περιβάλλοντα χώρο'> ID='1'>30. Φυτά του Dianthus caryophyllus με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά που έχουν αποδειχθεί απηλλαγμένα των Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii και Phialophora cinerescens κατά τις δοκιμασίες που έγιναν επίσημα δεκτές και πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη - ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα των επιβλαβών οργανισμών που μνημονεύονται ανωτέρω από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>31. Φυτά του Gladiolus> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρα στην οποία είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ο Uromyces spp., ή β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Uromyces spp. από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>32. Βολβοί των Tulipa και Narcissus> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Ditylenchus dipsaci από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής'> ID='1'>33. Φυτά του Pelargonium X. hortorum (περιλαμβανομένου του P. zonale) και P. X. domesticum, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτευση και που κατάγονται από χώρες στις οποίες έγινε γνωστή η εμφάνιση του tomato ring spot virus:' ID='1'>α) στις οποίες δεν έγινε γνωστή η εμφάνιση του Xiphinema americanum ή άλλων φορέων του tomato ring spot virus και> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση, ότι τα φυτά: α) προέρχονται απ' ευθείας από φυτώρια που δεν έχουν μολυνθεί από tomato ring spot virus β) ή ανήκουν το πολύ στην τετάρτη γενεά από το μητρικό φυτό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις επίσημα δεκτές ιολογικές δοκιμασίες απηλλαγμένο του tomato ring spot virus'> ID='1'>β) στις οποίες έγινε γνωστή η εμφάνιση του Xiphinema americanum ή άλλων φορέων του tomato ring spot virus> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση, ότι τα φυτά: α) προέρχονται απ' ευθείας από φυτώρια που δεν έχουν μολυνθεί από tomato ring spot ούτε στο έδαφος ούτε στα φυτά virus β) ανήκουν το πολύ στη δεύτερη γενεά από τα μητρικά φυτά τα οποία απεδείχθησαν κατά τις επίσημα δεκτές ιολογικές δοκιμασίες απηλλαγμένα του tomato ring spot virus'' ID='1'>34. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση, υπαιθρίας καλλιέργειας> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο πεδίο παραγωγής δεν υπάρχει Synchytrium endobioticum, Heterodera pallida, Heterodera rostochiensis και Corynebacterium sepedonicum'> ID='1'>35. Φυτά με χώμα, καταγωγής Ιαπωνίας και Βορείου Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο χώμα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί'> ID='1'>36. Χώμα που περιέχει μέρη φυτών ή χώμα καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο χώμα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί'> ID='1'>37. Φυτά του Beta spp. προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά που κατάγονται από χώρες όπου έγινε γνωστή η εμφάνιση του beet leaf curl virus> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι δεν έγινε γνωστή καμμία μόλυνση από τον beet leaf curl virus στις περιοχές παραγωγής β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του beet leaf curl virus από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του'> ID='1'>38. Σπόροι προς σπορά της Medicago sativa> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Ditylenchys dipsaci από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο της παραγωγής και ότι δεν έχει αποκαλυφθεί κανένα σύμπτωμα κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου επί αντιπροσωπευτικού δείγματος ή - ότι πραγματοποιήθηκε απεντόμωση προ της εξαγωγής'> ID='1'>39. Σπόροι προς σπορά της Medicago sativa καταγωγής χωρών στις οποίες εμφανίσθηκε το Corynebacterium insidiosum> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι από την αρχή περιόδου δέκα ετών δεν έχει γνωσθεί η εμφάνιση του Corynebacterium insidiosum, ούτε εντός της εκμεταλλεύσεως, ούτε στο άμεσο περιβάλλον αυτής - ότι κατά την εποχή της συγκομιδής η καλλιέργεια ευρίσκεται στην πρώτη ή στην δεύτερη πλήρη βλαστική περίοδο από την σπορά - ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Corynebacterium insidiosum, ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια της Medicago sativa, κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο ή, ενδεχομένως, κατά τις δύο τελευταίες περιόδους - ότι η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο καμμία καλλιέργεια της Medicago sativa δεν πραγματοποιήθηκε προγενέστερα κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς'> ID='1'>40. Σπόροι προς σπορά του Pisum sativum> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι: - είτε δεν έχει γίνει καμμία μόλυνση από Pseudomonas pisi σε μία ενδεδειγμένη χρονική περίοδο στην περιοχή παραγωγής - είτε δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Pseudomonas pisi από την αρχή της δευτέρας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του πεδίου παραγωγής'> ID='1'>41. Σπόροι προς σπορά του Solanum lycopersicum> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι οι σπόροι προς σπορά προέρχονται από περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από tomato bunchy top virus και από potato spindle tuber virus ή - ότι, στα φυτά του πεδίου παραγωγής από το οποίο προέρχονται οι σπόροι προς σπορά, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα σύμπτωμα tomato bunchy top virus και potato spindle tuber virus από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου'> Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ '' ID='1'>1. Ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής χωρών εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 1> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>2. Ξυλεία του Castanea και του Quercus, μη αποφλοιωμένη καταγωγής Βορείου Αμερικής> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι η ξυλεία προέρχεται από περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από Cronartium quercuum ή Cronartium fusiforme> ID='3'>Ιταλία'> ID='1'>3. Ξυλεία του Picea καταγωγής χωρών διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α σημείο 1> ID='2'>Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>4. Φυτά του Larix με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο πεδίο παραγωγής δεν υπάρχει Cephalcia alpina> ID='3'>Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρεταννία)'> ID='1'>5. Φυτά του Picea και Pinus με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο πεδίο παραγωγής δεν υπάρχει Scleroderris lagerbergii> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>6. Φυτά του Picea, προοριζόμενα για φύτευση με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο πεδίο παραγωγής δεν υπάρχουν Gilpinia bercyniae και Pristiphora abietina> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>7. Φυτά του Ulmus και του Zelkova προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τα φυτά είναι ηλικίας το πολύ ενός έτους και ότι το συνολικό ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. β) ότι τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε φυτώριο εντός του οποίου ή στο άμεσο περιβάλλον του οποίου δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Ceratocystis ulmi από την αρχή των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων και γ) ότι τα φυτά έχουν υποβληθεί σε αγωγή για προστασία από τους φορείς της Ceratocystis ulmi με τη βοήθεια ενδεδειγμένων εντομοκτόνων> ID='3'>Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>8. Φυτά του Citrus με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση, ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθενειών από ιούς από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του πεδίου παραγωγής> ID='3'>Γαλλία, Ιταλία'> ID='1'>9. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum> ID='2'>α) Επίσημη διαπίστωση ότι οι κόνδυλοι: - προέρχονται από περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από Leptinotarsa decemlineata από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή εντός των οποίων ελήφθησαν μέτρα για διεξαγωγή εντατικής καταπολεμήσεως των επιβλαβών αυτών οργανισμών, - έχουν καθαρισθεί και συσκευασθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο προ της εξαγωγής β) Οι κόνδυλοι έχουν μεταφερθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάθε μόλυνση από Leptinotarsa decemlineata> ID='3'>Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>10. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum, με εξαίρεση τα πρώιμα γεώμηλα και τα φυτά προς φύτευση γεωμήλων> ID='2'>Αφαίρεση της βλαστικής ικανότητος> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ID='1'>11. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum καταγωγής τρίτων χωρών> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι τα φυτά κατάγονται από μία τρίτη χώρα της οποίας ο πίνακας έχει συνταχθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 16> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>12. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum προερχόμενοι απ' ευθείας από φυτά προς φύτευση γεωμήλων καταγωγής τρίτης χώρας εκτός από εκείνες κατάλογος των οποίων έχει συνταχθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 16> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι οι κόνδυλοι έχουν υποβληθεί σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δια δειγματοληψίας και έχουν αποδειχθεί απηλλαγμένοι του Corynebacterium sepedonicum> ID='3'>Ιρλανδία'> ID='1'>13. Φυτά του Allium spp. προοριζόμενα για φύτευση ή για πολλαπλασιασμό> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν έχει διαπιστωθεί κανένα σύμπτωμα της Urocystis cepulae από την αρχή της πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο της παραγωγής> ID='3'>Ιρλανδία'> ID='1'>14. Κατά την περίοδο από 1ηςΑπριλίου μέχρι 14 Οκτωβρίου φυτά (με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά) των Beta, Brassica, Cichorium, Daucus, Lactuca με το φύλλωμα> ID='2'>α) Επίσημη διαπίστωση ότι τα φυτά: - έχουν παραχθεί κάτω από σταθερές εγκαταστάσεις από γυαλί ή πλαστικό ή προέρχονται από χώρες που δεν έχουν μολυνθεί από το Leptinotarsa decemlineata από την αρχή της τελευταίας βλαστικής περιόδου ή στις οποίες έχουν ληφθεί εντατικά μέτρα καταπολεμήσεως των επιβλαβών αυτών οργανισμών - έχουν καθαρισθεί και συσκευασθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο προ της εξαγωγής β) Τα φυτά έχουν μεταφερθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάθε μόλυνση από την Leptinotarsa decemlineata> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>15. Φυτά των Chrysanthemum, Dianthus και Pelargonium, με εξαίρεση τα κεκομμένα άνθη και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα των Epichoristodes acerbella, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura και Helicoverpa armigera από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής β) ότι τα φυτά έχουν υποστεί την ενδεδειγμένη αγωγή κατά των εν λόγω οργανισμών> ID='3'>Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>16. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι στο πεδίο παραγωγής δεν υπάρχει Phytophthora cinnamomi> ID='3'>Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρειος Ιρλανδία)'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο εκ μέρους της χώρας καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή τους σε όλα τα Κράτη μέλη 1. Φυτά, φυτεμένα ή προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά και τα φυτά ενυδρείων. 2. Τα ακόλουθα μέρη φυτών: α) Κεκομμένα άνθη και μέρη φυτών για διακόσμηση των: Castanea, Chrysanthemum, Dianthus, Gladiolus, Prunus, Quercus, Rosa, Silax, Syringa, Vitis- β) Νωποί καρποί των: Citrus, με εξαίρεση τα λεμόνια (Citrus limon (L.) Burm. και Citrus medica L.), Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus. 3) Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.). 4. Ξυλεία των: - Castanea, Quercus και Ulmus, - Κωνοφόρων, που κατάγονται από άλλα μέρη του κόσμου εκτός της Ευρώπης, - Populus, καταγωγής Αμερικής. 5. Χώμα: - που περιέχει μέρη φυτών ή χούμο- η τύρφη δεν θεωρείται μέρος των φυτών ή χούμο, - που είναι προσκολλημένο ή έχει προστεθεί στα φυτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Φυτά που πρέπει να υποβάλλονται σε απολύμανση Φυτά των ειδών Acacia, Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crateaegus, Cydonia, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Maclura, Malus, Populus, Prunus, Ptelea, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus, Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus και Vitis, με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και τα μέρη των φυτών για διακόσμηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Φυτά και φυτικά προϊόντα που δύνανται να υποβληθούν σε ειδικό καθεστώς 1. Τα σιτηρά και τα παράγωγά τους. 2. Τα όσπρια. 3. Κόνδυλοι μανιόκας και τα παράγωγά τους. 4. Κατάλοιπα της παραγωγής ελαίων φυτικής προελεύσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. .... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της: .... Προς την (τις): ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΣ) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της: .... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Όνομα και διεύθυνση του αποστολέως: .... Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτου: .... Αριθμός και φύση δεμάτων: .... Σήμα δεμάτων: .... Προέλευση: .... Προβλεπόμενο μέσο μεταφοράς: .... Προβλεπόμενο σημείο εισόδου: .... Δηλωθείσα ποσότητα και ονομασία προϊόντος: .... Βοτανική ονομασία των φυτών: .... Πιστοποιείται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα έχουν εξετασθεί και ευρεθεί απηλλαγμένα από επιδημικούς εχθρούς και πρακτικά απηλλαγμένα από άλλους επικίνδυνους εχθρούς και ότι αυτά κρίνονται σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική ρύθμιση που ισχύει στη χώρα προορισμού. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ημερομηνία: .... Αγωγή: .... Χημικό προϊόν (Δραστική ουσία): .... Διάρκεια και θερμοκρασία: .... Συμπύκνωση: .... Συμπληρωματικές πληροφορίες: .... Συμπληρωματική δήλωση: .... Τόπος παραδόσεως: Όνομα του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: ..... .... Ημερομηνία: .... (Σφραγίδα της υπηρεσίας) (Υπογραφή) Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ Αριθ. .... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της: ....... (επανεξάγουσα χώρα) Προς την (τις): ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΣ) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Της: ....... (χώρα προορισμού) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Όνομα και διεύθυνση του αποστολέως: .... Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτου: .... Αριθμός και περιγραφή των δεμάτων: .... Σήμα δεμάτων: .... Προέλευση: .... Προβλεπόμενο μέσο μεταφοράς .... Προβλεπόμενο σημείο εισόδου: .... Δηλωθείσα ποσότητα και ονομασία προϊόντος: .... Βοτανική ονομασία των φυτών: .... Πιστοποιείται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα εισήχθησαν στ... (επανεξάγουσα χώρα) ... προερχόμενα από ... (χώρα καταγωγής) συνοδευόμενα από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αριθ. ... του οποίου το πρωτότυπο ή το κυρωμένο αντίγραφο προσαρτώνται- ότι είναι συσκευασμένα ανασυσκευασμένα στη συσκευασία καταγωγής σε νέα συσκευασία - ότι με βάση το αρχικό φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και έναν συμπληρωματικό έλεγχο , εθεωρήθησαν σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική ρύθμιση της χώρας προορισμού και ότι κατά τη διάρκεια της αποθηκεύσεώς τους (στην επανεξάγουσα χώρα) ... τα προϊόντα δεν έχουν υποστεί κίνδυνο μολύνσεως ή προσβολής. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ημερομηνία: .... Ψεκασμός: .... Χημικό προϊόν (δραστική ουσία): .... Διάρκεια και θερμοκρασία: .... Συμπύκνωση: .... Συμπληρωματικές πληροφορίες: .... Συμπληρωματική δήλωση: .... Τόπος παραδόσεως: Όνομα του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: .... .... Ημερομηνία: .... (Σφραγίδα της υπηρεσίας) (Υπογραφή)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία