ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1977/31977L0143

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1977-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου 1976 περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Δεκεμβρίου 1976 περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των Κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας : ότι η πραγματοποίηση κοινής πολιτικής μεταφορών απαιτεί μεταξύ άλλων, για ορισμένες οδικές μεταφορές εντός της Κοινότητος, να εκτελούνται υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια και τους όρους ανταγωνισμού που ισχύουν που ισχύουν μεταξύ μεταφορέων των Κρατών μελών- ότι η ανάπτυξη της οδικής κυκλοφορίας και η αύξηση των κινδύνων και θορύβων δημιουργεί σε όλα τα Κράτη μέλη προβλήματα ασφαλείας και περιβάλλοντος- ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου σε ορισμένα οχήματα και οι δαπάνες αυτού του ελέγχου είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των οδικών μεταφορέων των Κρατών μελών- ότι τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου διαφέρουν μεταξύ τους από Κράτος μέλος σε Κράτος μέλος- ότι είναι γι' αυτόν το λόγο αναγκαίο να εναρμονισθούν, κατά το μέτρο που είναι δυνατόν, η συχνότητα του ελέγχου και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται- ότι η ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων τα οποία αναφέρονται σ' αυτή την οδηγία πρέπει να καθορισθεί έτσι ώστε να δίδεται αρκετός χρόνος για να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά και τεχνικά μέτρα για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Σε κάθε Κράτος μέλος τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα σ' αυτό, καθώς και τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα αυτών, θα υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τα παραρτήματά της. Άρθρο 2 1. Οι κατηγορίες των οχημάτων που θα ελέγχονται, η συχνότητα ελέγχου και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ελέγχονται απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II. 2. Τα Κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στις δυνάμεις ασφαλείας και δημοσίας τάξεως. 3. Τα Κράτη μέλη δύνανται, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή να υποβάλλουν σε ειδικό καθεστώς ορισμένα οχήματα που λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και οχήματα τα οποία ουδέποτε ή σπάνια χρησιμοποιούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο ή έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την κυκλοφορία. Άρθρο 3 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραρτημάτων I και II, τα Κράτη μέλη δύνανται : - να επισπεύσουν την ημερομηνία του πρώτου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου και, όπου είναι δυνατόν, να υποβάλλουν τα οχήματα σε έλεγχο πριν από την εγγραφή τους, - να περιορίζουν το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, - να καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο του προαιρετικού εξοπλισμού, - να αυξάνουν τον αριθμό των στοιχείων που θα υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο, - να επεκτείνουν τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, - να επιβάλλουν πρόσθετους ειδικούς ελέγχους. Άρθρο 4 Οι τεχνικοί έλεγχοι κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας θα διεξάγονται από το Κράτος ή από εκείνα τα όργανα ή τα συνεργεία τα οποία έχουν ορισθεί από το Κράτος και ελέγχονται κατευθείαν απ' αυτό. Άρθρο 5 1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποδείξουν ότι ένα όχημα έχει υποστεί τεχνικό έλεγχο τον οποίο απαιτούν τουλάχιστον οι διατάξεις αυτής της οδηγίας. 2. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται στα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 3. Κάθε Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως δική του τη βεβαίωση που εκδόθηκε από άλλο Κράτος μέλος και η οποία αποδεικνύει ότι ένα όχημα που είναι εγγεγραμμένο στο άλλο Κράτος, καθώς και το ρυμουλκούμενο και το ημιρυμουλκούμενό του, έχουν υποστεί τον τεχνικό έλεγχο που απαιτούν τουλάχιστον οι διατάξεις αυτής της οδηγίας. Άρθρο 6 Τα Κράτη μέλη εκδίδουν εντός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στις λεπτομέρειες εφαρμογής των προθεσμιών που προβλέπονται στο παράρτημα I. Άρθρο 7 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραρτημάτων I και II και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1983, τα Κράτη μέλη δύνανται : - να αναβάλλουν την ημερομηνία του πρώτου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου, - να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, - να μειώνουν τον αριθμό των στοιχείων που πρόκειται να ελέγχονται, - να τροποποιούν τις κατηγορίες των οχημάτων που θα υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο, με την προϋπόθεση ότι όλα τα οχήματα θα έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Δεκεμβρίου 1976. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος T. WESTERTERP (1) ΕΕ αριθ. Α 23 της 8.3.1974, σ.54. (2) ΕΕ αριθ. Α 60 της 26.7.1973, σ.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I '' ID='1'>1. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά επιβατών, με περισσότερες από 8 θέσεις, εκτός της θέσεως του οδηγού.> ID='2'>Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο.'> ID='1'>2. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα 3 500 χγρ.> ID='2'>Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο.'> ID='1'>3. Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα 3 500 χγρ.> ID='2'>Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο.'> ID='1'>4. Ταξί και αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών.> ID='2'>Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο.'> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ο έλεγχος θα καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι αυτά αναφέρονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος που υπόκειται σε έλεγχο στο ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος. 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ 1.1. Συντήρηση φρένων 1.1.1. Μηχανική κατάσταση 1.1.2. Απόδοση 1.1.3. Έλεγχος στάθμης 1.1.4. Αντλία κενού και συμπιεστής 1.2. Βοηθητικά φρένα 1.2.1. Μηχανική κατάσταση 1.2.2. Απόδοση 1.2.3. Έλεγχος στάθμης 1.3. Φρένα σταθμεύσεως (χειρόφρενα) 1.3.1. Μηχανική κατάσταση 1.3.2. Απόδοση 1.4. Φρένα ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος 1.4.1. Μηχανική κατάσταση - Αυτόματο σύστημα πεδήσεως 1.4.2. Απόδοση 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ - ΤΡΟΧΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ (ΤΙΜΟΝΙ) 2.1. Μηχανική κατάσταση 2.2. Πηδάλιο (τιμόνι) 2.3. Ανοχή (παίξιμο) πηδαλίου 3. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 3.1. Οπτικό πεδίο 3.2. Κατάσταση υαλοπίνακος 3.3. Καθρέπτες πορείας όπισθεν 3.4. Υαλοκαθαριστήρες 3.5. Ακροφύσια (πίδακες καθαρισμού) 4. ΦΩΤΑ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.1. Προβολείς και φώτα πορείας 4.1.1. Κατάσταση και λειτουργία 4.1.2. Ευθυγράμμιση 4.1.3. Διακόπτες 4.1.4. Αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου 4.2. Πλάγια φώτα και φώτα σταθμεύσεως 4.2.1. Κατάσταση και λειτουργία 4.2.2. Χρωματισμός και δυνατότητα ορατότητας 4.3. Φώτα σταθμεύσεως 4.3.1. Κατάσταση και λειτουργία 4.3.2. Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου 4.4. Φώτα κατευθύνσεως 4.4.1. Κατάσταση και λειτουργία 4.4.2. Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου 4.4.3. Διακόπτες 4.4.4. Συχνότητα αναλαμπής (φλας) 4.5. Εμπρόσθια και οπίσθια φώτα ομίχλης 4.5.1. Θέση 4.5.2. Κατάσταση και λειτουργία 4.5.3. Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου 4.6. Φώτα πορείας όπισθεν 4.6.1. Κατάσταση και λειτουργία 4.6.2. Χρωματισμός και αποτελεσματικότητα φωτιστικού πεδίου 4.7. Φώτα οπισθίας πινακίδας κυκλοφορίας 4.8. Ανακλαστήρες - Κατάσταση και χρωματισμός 4.9. Φώτα ελέγχου 4.10. Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου 4.11. Καλώδια 5. ΑΞΟΝΕΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΛΑΣΤΙΧΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5.1. Άξονες 5.2. Τροχοί 5.3. Ανάρτηση 6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 6.1. Πλαίσιο και εξαρτήματα 6.1.1. Γενική κατάσταση 6.1.2. Εξάτμιση και σιγαστήρες (σιλανσιέ) 6.1.3. Δοχείο βενζίνης και σωλήνες 6.1.4. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάσταση του οπισθίου προφυλακτήρα στα βαρέα φορτηγά 6.1.5. Υποδοχή ανταλλακτικού τροχού (ρεζέρβα) 6.1.6. Μηχανισμός ζεύξεως στα ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 6.2. Χώρος οδηγού (καμπίνα) και αμάξωμα 6.2.1. Γενική κατάσταση 6.2.2. Πλαίσιο 6.2.3. Θύρες και κλειδιά 6.2.4. Δάπεδο 6.2.5. Κάθισμα οδηγού 6.2.6. Αναβατήρας (βαθμίδες) 7. ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.1. Ζώνες ασφαλείας 7.2. Πυροσβεστήρες 7.3. Κλειδιά και συσκευή κατά της κλοπής 7.4. Τρίγωνο σημάνσεως 7.5. Κιβώτιο πρώτων βοηθειών 7.6. Υποστάτες (τόκοι) τροχού 7.7. Συσκευή συναγερμού 7.8. Ταχύμετρο 7.9. Ταχογράφος (ύπαρξη και ακεραιότητα σφραγίδων) 8. ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ 8.1. Θόρυβος 8.2. Εξατμίσεις 8.3. Καταστολή παρεμβολών στο ραδιόφωνο 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9.1. Θύρες εξόδου (συμπεριλαμβανομένων των σφυριών για το σπάσιμο των παραθύρων), σήματα που δείχνουν τις θύρες εξόδου 9.2. Σύστημα θερμάνσεως 9.3. Σύστημα εξαερισμού 9.4. Διαστάσεις καθισμάτων 9.5. Εσωτερικός φωτισμός 10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 10.1. Πινακίδες κυκλοφορίας 10.2. Αριθμός πλαισίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία