ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1977/31977L0187

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1977-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1977-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1977-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, σχετικών με την διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας: ότι η οικονομική εξέλιξη επιφέρει επί εθνικού και κοινοτικού επιπέδου μεταβολές στη διάρθρωση των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των άλλων, διά μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων, βιομηχανικών ή εμπορικών εγκαταστάσεων ή τμημάτων παρόμοιων εγκαταστάσεων σε άλλους επιχειρηματίες που προκύπτουν από εκχωρήσεις ή συγχωνεύσεις- ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αλλαγής του επιχειρηματικού φορέα και ιδιαίτερα προς εξασφάλιση της διατηρήσεως των δικαιωμάτων τους- ότι υφίστανται διαφορές στα Κράτη μέλη όσον αφορά την έκταση της προστασίας των εργαζομένων σ' αυτό τον τομέα και ότι είναι σκόπιμο να μειωθούν αυτές οι διαφορές- ότι αυτές οι διαφορές δύνανται να έχουν άμεση επίπτωση επί της λειτουργίας της κοινής αγοράς- ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να προωθηθεί η προσέγγιση των νομοθεσιών με στόχο την πρόοδο, κατά την έννοια του άρθρου 117 της συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επί μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων σε άλλο επιχειρηματία, οι οποίες προκύπτουν από συμβατική εκχώρηση ή συγχώνευση. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται αν, και κατά το μέτρο που η επιχείρηση, η εγκατάσταση ή τα τμήματα εγκαταστάσεως προς μεταβίβαση βρίσκεται στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της συνθήκης. 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επί πλοίων θαλάσσης. Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: α) εκχωρητής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, λόγω μιας μεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, χάνει την ιδιότητα του επιχειρηματία στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα εγκαταστάσεως- β) εκδοχέας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, λόγω μεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, αποκτά την ιδιότητα του επιχειρηματία στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα εγκαταστάσεως- γ) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή την πρακτική των Κρατών μελών, με εξαίρεση των μελών των οργάνων διοικήσεως, διευθύνσεως ή εποπτείας της εταιρίας, τα οποία μετέχουν σ' αυτά τα όργανα, σε ορισμένα Κράτη μέλη, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων Άρθρο 3 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τον εκχωρητή από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση που υφίσταται κατά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1, μεταβιβάζονται, εξ αιτίας της μεταβιβάσεως αυτής, στον εκδοχέα. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι ο εκχωρητής παραμένει και μετά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1 και παράλληλα προς τον εκδοχέα, υπεύθυνος ως προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση. 2. Μετά τη μεταβίβαση, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, ο εκδοχέας διατηρεί τους όρους εργασίας που έχουν συμφωνηθεί από συλλογική σύμβαση κατά το ίδιο μέτρο που αυτοί έχουν προβλεφθεί για τον εκχωρητή, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής συμβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρμογής άλλης συλλογικής συμβάσεως. Τα Κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν την διάρκεια διατηρήσεως των όρων εργασίας με την επιφύλαξη ότι δεν θα είναι κατώτερη του έτους. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί των δικαιωμάτων των εργαζομένων για παροχές λόγω γήρατος, ανικανότητος ή επιζώντων βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής προνοίας που ισχύουν εκτός των νομίμων συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των Κρατών μελών. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, ως και των ατόμων που έχουν ήδη εγκαταλείψει την επιχείρηση του εκχωρητή κατά τη στιγμή της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, όσον αφορά τα κεκτημένα δικαιώματά τους ή εκείνα που πρόκειται ν' αποκτηθούν για παροχές λόγω γήρατος, περιλαμβανομένων των παροχών προς επιζώντες βάσει των συμπληρωματικών συστημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 4 1. Η μεταβίβαση μιας επιχειρήσεως, εγκαταστάσεως ή τμήματος εγκαταστάσεως δεν συνιστά αυτή καθ' εαυτή λόγω απολύσεως για τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα. Αυτή η διάταξη δεν εμποδίζει απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που προϋποθέτουν μεταβολές στο επίπεδο της απασχολήσεως. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες προσδιοριζόμενες κατηγορίες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία ή την πρακτική των Κρατών μελών ως προς την προστασία έναντι απολύσεως. 2. Aν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζομένου, η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ή της εργασιακής σχέσεως θεωρείται ότι επήλθε εξ αιτίας του εργοδότου. Άρθρο 5 1. Κατά το μέτρο που η εγκατάσταση διατηρεί την αυτονομία της, διατηρούνται το καθεστώς και η αποστολή των εργαζομένων που θίγονται από μία μεταβίβαση, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, όπως αυτά προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των Κρατών μελών. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εφ' όσον, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των Κρατών μελών, πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για νέο διορισμό εκπροσώπων των εργαζομένων ή νέα συγκρότηση της εκπροσωπήσεως των εργαζομένων. 2. Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων που θίγονται από μία μεταβίβαση, κατά την έννοια του άρθρου1, παράγραφος 1, λήγει λόγω αυτής της μεταβιβάσεως, οι εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν ν' απολαμβάνουν της προστασίας που προβλέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των Κρατών μελών. ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφόρηση και διαβούλευση Άρθρο 6 1. Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας υποχρεούνται να πληροφορούν τους αντίστοιχους εκπροσώπους των εργαζομένων τους που θίγονται από μία μεταβίβαση, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, για τα ακόλουθα σημεία: - λόγοι μεταβιβάσεως, - νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες εκ της μεταβιβάσεως για τους εργαζομένους, - προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζομένους. Ο εκχωρητής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της μεταβιβάσεως. Ο εκδοχέας είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα, ως προς τις συνθήκες απασχολήσεως και εργασίας, από τη μεταβίβαση. 2. Αν ο εκχωρητής ή ο εκδοχέας προτίθενται να λάβουν μέτρα όσον αφορά τους αντίστοιχους εργαζομένους τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτά με τους εκπροσώπους των αντιστοίχων εργαζομένων τους, προς το σκοπό αναζητήσεως συμφωνίας. 3. Τα Κράτη μέλη, των οποίων οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα για τους εκπροσώπους των εργαζομένων να προσφεύγουν σε διαιτητική αρχή για να επιτύχουν απόφαση για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σε σχέση με τους εργαζομένους, δύνανται να περιορίσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στην περίπτωση που η πραγματοποιούμενη μεταβίβαση προκαλεί αλλαγές στο επίπεδο της εγκαταστάσεως και οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να έχουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση ενός σημαντικού μέρους των εργαζομένων. Η πληροφόρηση και η διαβούλευση πρέπει, τουλάχιστον, ν' αναφέρονται στα μέτρα που προβλέπονται για τους εργαζομένους. Η πληροφόρηση και η διαβούλευση πρέπει να λαμβάνουν χώρα εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής στο επίπεδο της εγκαταστάσεως που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 4. Τα Κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που πληρούν, όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων εργαζομένων, τους όρους τους σχετικούς με την εκλογή ή τον καθορισμό ενός συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους εργαζομένους. 5. Τα Κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μία επιχείρηση ή εγκατάσταση εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι πρέπει να πληροφορούνται προηγουμένως περί της επικείμενης μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1. ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ Τελικές διατάξεις Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των Κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να εισάγουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις περισσότερο ευνοϊκές γιά τους εργαζομένους. Άρθρο 8 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δύο ετών από την κοινοποίησή της και πληροφορούν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, τις οποίες υιοθετούν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 9 Εντός προθεσμίας δύο ετών υπολογιζομένης από τη λήξη της περιόδου των δύο ετών που προβλέπεται στο άρθρο 8, τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα χρήσιμα στοιχεία ώστε αυτή να είναι σε θέση να συντάξει έκθεση περί της εφαρμογής της παρούσης οδηγίας, η οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Φεβρουαρίου 1977. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. SILKIN (1) ΕΕ αριθ. Α 95 της 28.4.1975, σ. 17. (2) ΕΕ αριθ. Α. 255 της 7.11.1975, σ. 25.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία