ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1977/31977L0486

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1977-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1977-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1977-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων διακινουμένων εργαζομένων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1977 περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 49, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι, στο ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 1974, περί προγράμματος κοινωνικής δράσεως(3), το Συμβούλιο περιέλαβε μεταξύ των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα εκείνες που τείνουν στη βελτίωση των συνθηκών της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που συνδέεται ιδίως με την υποδοχή και την εκπαίδευση των τέκνων τους- ότι, για να επιτευχθεί η ένταξη των τέκνων αυτών στο σχολικό περιβάλλον ή στο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους υποδοχής, απαιτείται, να δύνανται αυτά να λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση που να περιλαμβάνει τη διδασκαλία της γλώσσας του Κράτος υποδοχής- ότι απαιτείται επίσης να λαμβάνουν τα Κράτη μέλη υποδοχής σε συνεργασία με τα Κράτη μέλη καταγωγής, τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας καταγωγής των τέκνων αυτών, ιδίως για να διευκολυνθεί η ενδεχόμενη επανένταξή τους στο Κράτος μέλος καταγωγής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα τέκνα που υπόκεινται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία του Κράτους υποδοχής, τα συντηρούμενα από οποιοδήποτε εργαζόμενο υπήκοο άλλου Κράτους μέλους, τα οποία κατοικούν στην επικράτεια του Κράτους μέλους, όπου ο εν λόγω υπήκοος ασκεί ή έχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και τα νομικά τους συστήματα, τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να παρέχεται στην επικράτειά τους υπέρ των τέκνων που αναφέρονται στο άρθρο 1, δωρεάν εκπαίδευση υποδοχής, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας ή μιας από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους υποδοχής προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες αυτών των τέκνων. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και τα νομικά τους συστήματα και σε συνεργασία με τα Κράτη καταγωγής τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την προώθηση σε συνδυασμό με την κανονική εκπαίδευση, της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας καταγωγής υπέρ των τέκνων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν σχετικά αμέσως την Επιτροπή. Τα Κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή για όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες διατάξεις, τις οποίες εκδίδουν στον τομέα που εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Άρθρο 5 Εντός προθεσμίας πέντε ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας και με κανονικό τρόπο, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να δύναται η Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουλίου 1977. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. SIMONET (1) ΕΕ αριθ. Α 280 της 8.12.1975, σ. 48. (2) ΕΕ αριθ. Α 45 της 27.2.1976, σ. 6. (3) ΕΕ αριθ. Α 13 της 12.2.1974, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία