ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1977/31977L0796

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1977-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1977-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1977-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 77/796/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 49, 57 και 235, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι το Συμβούλιο με τις οδηγίες αυτού 74/561/ΕΟΚ(3) και 74/562/ΕΟΚ(4)θέσπισε ορισμένους όρους προσβάσεως στα επαγγέλματα των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών, στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών και ότι πρέπει να εξασφαλισθεί για τις δραστηριότητες, που καλύπτονται από τις οδηγίες αυτές, η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μεταφορέως- ότι οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις ανωτέρω οδηγίες αφορούν την παρούσα οδηγία, μόνο εφ' όσον πρόκειται περί εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58 της συνθήκης- ότι για την πρόσβαση στις εν λόγω δραστηριότητες σε Κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να γίνεται δεκτή ως επαρκής απόδειξη εντιμότητος και οικονομικής ικανότητος η υποβολή καταλλήλων εγγράφων που χορηγούνται από αρμοδία αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του μεταφορέως- ότι ως προς την επαγγελματική ικανότητα, η βεβαίωση, η οποία χορηγείται βάσει των κοινοτικών διατάξεων περί της προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέως πρέπει να αναγνωρίζεται από το Κράτος μέλος υποδοχής ως επαρκής απόδειξη- ότι, κατά το μέτρο που τα Κράτη μέλη εξαρτούν και για τους μισθωτούς την ανάληψη ή την άσκηση των δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, από επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, η οδηγία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και επί της κατηγορίας αυτής των προσώπων- ότι πρέπει για τον λόγο αυτό να εφαρμόζονται και επί των μισθωτών οι διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται ως προς την απόδειξη εντιμότητος και μη πτωχεύσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, όσον αφορά την εγκατάσταση στην επικράτειά τους των φυσικών προσώπων και των εταιριών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στους υπηκόους των Κρατών μελών, οι οποίοι, δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 1612/68/ΕΟΚ της 15 Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Κοινότητος (5)πρόκειται να ασκήσουν ως μισθωτοί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2. Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που διέπονται από τις οδηγίες 74/561/ΕΟΚ και 74/562/ΕΟΚ. Άρθρο 3 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, Κράτος μέλος υποδοχής δέχεται για την ανάληψη μιας από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 2, ως επαρκή απόδειξη εντιμότητος ή μη πτωχεύσεως, την προσαγωγή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του μεταφορέως, από τα οποία προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές. 2. Όταν Κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του ορισμένους όρους εντιμότητος, οι οποίοι δεν δύνανται να αποδειχθούν με το έγγραφο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Κράτος αυτό δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων Κρατών μελών, βεβαίωση που χορηγείται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αναφέρονται στα συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην χώρα υποδοχής. 3. Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν χορηγεί το έγγραφο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 τούτο δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως, ο οποίος χορηγεί βεβαίωση περί του όρκου αυτού ή περί της υπεύθυνης δηλώσεως. Η δήλωση περί μη πτωχεύσεως δύναται επίσης να γίνει ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της ιδίας αυτής χώρας. 4. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. Ο όρος αυτός ισχύει επίσης και για τις δηλώσεις που γίνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Άρθρο 4 1. Όταν σε Κράτος μέλος υποδοχής η οικονομική ικανότης πρέπει να αποδειχθεί με βεβαίωση, το Κράτος αυτό θεωρεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Τράπεζες της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως ή από άλλους οργανισμούς οριζομένους από τη χώρα αυτή, ισοδύναμες προς τις βεβαιώσεις που χορηγούνται επί της ιδίας αυτού επικρατείας. 2. Όταν Κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του ορισμένους όρους οικονομικής ικανότητος αυτών, οι οποίες δεν δύνανται να αποδειχθούν με το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 έγγραφο, το Κράτος αυτό δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων Κρατών μελών, βεβαίωση, η οποία χορηγείται από αρμοδία διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως, δια της οποίας βεβαιούται ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα που λαμβάνονται υπόψη στη χώρα υποδοχής. Άρθρο 5 1. Τα Κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη επαγγελματικής ικανότητος τις βεβαιώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 74/561/ΕΟΚ, καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 74/562/ΕΟΚ οι οποίες χορηγούνται από άλλο Κράτος μέλος, όταν βασίζονται σε επιτυχείς εξετάσεις του αιτούντος ή σε πρακτική ασκήσεως τριών ετών. 2. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1975 την άδεια να ασκούν σε Κράτος μέλος, βάσει εθνικής ρυθμίσεως, το επάγγελμα του οδικού μεταφορέως εμπορευμάτων ή μεταφορέως επιβατών, στον τομέα των εθνικών και / ή των διεθνών μεταφορών και εφ'όσον οι εν λόγω επιχειρήσεις συνιστούν εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 58 της συνθήκης, τα Κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητος τη βεβαίωση περί πραγματικής ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητος σε Κράτος μέλος επί τρία έτη. Η δραστηριότης αυτή δεν πρέπει να έχει παύσει πριν από πέντε και πλέον έτη από της ημερομηνίας καταθέσεως της βεβαιώσεως. Όταν πρόκειται περί επιχειρήσεως η πραγματική άσκηση των δραστηριοτήτων βεβαιούται για ένα από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία διευθύνουν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα μεταφορών της επιχειρήσεως. Άρθρο 6 Τα Κράτη μέλη ορίζουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7, τις αρχές ή οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, καθώς και της βεβαιώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ενημερώνουν δε αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή. Άρθρο 7 1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1979 και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις σημαντικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Δεκεμβρίου 1977. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. DHOORE (1) ΕΕ αριθ. Α 125 της 8.6.1976, σ. 54. (2) ΕΕ αριθ. Α 197 της 23.8.1976, σ. 35. (3) ΕΕ αριθ. Ν 308 της 19.11.1974, σ. 18. (4) ΕΕ αριθ. Ν 308 της 19.11.1974, σ. 23. (5) ΕΕ αριθ. Ν 257 της 19.10.1968, σ. 2.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία