ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0055

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1977-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1977-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/55/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, να τροποποιηθούν ορισμένες από τις οδηγίες περί εμπορίας σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση- ότι οι διατάξεις των οδηγιών αυτών που εφαρμόζονται σήμερα σε θέματα σημάνσεως σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση δεν λαμβάνουν υπ' όψη τις επιτευχθείσες προόδους στον τομέα των λεπτομερειών σημάνσεως και ότι πρέπει επομένως να προσαρμοσθούν- ότι ενδείκνυται, για ορισμένες οδηγίες και σύμφωνα με μία ταχεία διαδικασία, να πρoσαρμοσθεί ο κατάλογος των ειδών, όσον αφορά τις ονομασίες και τα υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση μεταξύ των ειδών- ότι οι σπόροι που προβλέπονται για την πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι, πρέπει κατ' αρχήν να προέρχονται από βασικούς σπόρους- ότι πάντως οι προαναφερθείσες οδηγίες επιτρέπουν επίσης για ορισμένα είδη, κατά παρέκκλιση, να πιστοποιούνται σπόροι ως πιστοποιημένοι σπόροι, αν προέρχονται από προβασικούς σπόρους που εξετάσθηκαν επίσημα- ότι για ορισμένα είδη ή δυνατότης αυτή δεν αποδεικνύεται επαρκής, ιδίως όσον αφορά τα είδη, για τα οποία επιτρέπεται η πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής- ότι πρέπει επομένως να επεκταθεί η δυνατότης αυτή εφ' όσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις- ότι η κτηθείσα πείρα στον τομέα του εφοδιασμού σε σπόρους κλωστικού λίνου αποδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να γίνει αποδεκτή για τέσσερα συμπληρωματικά έτη η κατηγορία 'πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής'- ότι η προθεσμία αυτή θα επιτρέψει επίσης στα Κράτη Μέλη να λάβουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, για να εξασφαλίσουν στο προσεχές μέλλον επαρκή εφοδιασμό σε σπόρους προς σπορά κλωστικού λίνου των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής' και 'πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής'- ότι η οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/438/ΕΟΚ(4) και την οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 76/307/ΕΟΚ(6), προβλέπουν ότι, από 1ης Ιουλίου 1977, η ισοδυναμία των επισήμων εξετάσεων των ποικιλιών και των ελέγχων για την επιλογή διατηρητέων ποικιλιών που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες δεν δύναται πλέον να αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο από τα Κράτη Μέλη- ότι η οδηγία 70/458/ΕΟΚ προβλέπει ότι από 1ης Ιουλίου 1977 η ισοδυναμία σπόρων προς σπορά παραγομένων σε τρίτες χώρες δεν δύναται πλέον να αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο από τα Κράτη Μέλη- ότι, άλλωστε, είναι πιθανό ότι οι εξετάσεις περί χορηγήσεως των ισοδυναμιών αυτών επί κοινοτικής βάσεως δεν θα ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη των προαναφερθεισών προθεσμιών σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες είχαν χορηγηθεί εθνικές ισοδυναμίες- ότι πρέπει να είναι δυνατό να αποφασίζεται, με μία ταχεία διαδικασία, η πιθανή παράταση των προθεσμιών αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις για να μη διαταράσσονται οι παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά(7) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 76/331/ΕΟΚ(8), τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 11 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, στο μέτρο που οι σπόροι της τελευταίας αυτής κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ: α) φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμη, που είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III μέρος A και οι ενδείξεις της οποίας συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή, στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Αν στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 περίπτωση α) οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται ένδειξη τούτου επί της ετικέτας. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 δύναται να επιτρέπεται με επίσημο έλεγχο να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και σύμφωνα με τον τύπο της ετικέτας- β) περιέχουν επίσημη σημείωση για το χρώμα της ετικέτας που αναφέρει τουλάχιστον τις προβλεπόμενες στο παράρτημα III μέρος A I σημεία 3, 4, 5, 10 και 11 ενδείξεις για την ετικέτα- η σημείωση είναι γραμμένη με τρόπο ώστε να μη δύναται να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη, όταν οι ενδείξεις τίθενται στη συσκευασία κατά τρόπο ανεξίτηλο ή όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο α), αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα ενός υλικού μη δυναμένου να σχισθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων, κατά το μέτρο που εκείνες, φέρουν την ένδειξη 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 2. Στο άρθρο 11 β, οι λέξεις: 'ή υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τη λέξη 'επίσημα'. 3. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, οι λέξεις: 'επίσημα σημασμένο και σφραγισμένο' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'σημασμένο και σφραγισμένο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο'. 4. Στο παράρτημα III μέρος A I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '12. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε τουλάχιστον η βλαστικότητα δύνανται να αναφέρονται, οι λέξεις: 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία αυτής της επανεξετάσεως. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να δοθούν επί μίας επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας που τίθεται επί της επισήμου ετικέτας.' Άρθρο 2 Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/444/ΕΟΚ(10), τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: '1α. Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, στον πίνακα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέρος A, όσον αφορά τις ονομασίες και τα υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση μεταξύ των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. 1β. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να παρέχεται άδεια στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σημείο Γ περίπτωση α) την πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι, των σπόρων αυτογάμων ή απομικτικών ειδών που είχαν υποβληθεί προς πιστοποίηση ως βασικοί σπόροι και προέρχονται κατ' ευθείαν από σπόρους προς σπορά προγενέστερης από τους βασικούς σπόρους γενεάς, που δεν είχε εξετασθεί επίσημα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους σπόρους υβριδίων. Η πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο αν εζητήθη από τον αιτούντα την πιστοποίηση, κατόπιν συμφωνίας με το δημιουργό και αν διεπιστώθη κατά τη διεξαγωγή επισήμου μετελέγχου, βάσει των επίσημα ληφθέντων δειγμάτων, και που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την περίοδο της αναπτύξεως των καλλιεργειών για την παραγωγή σπόρων προς σπορά οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως, ότι οι σπόροι της προγενέστερης γενεάς ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις που καθορίσθηκαν για τους βασικούς σπόρους ως προς την ταυτότητα και την καθαρότητα των ποικιλιών. Στην περίπτωση αυτή, ο δημιουργός δηλώνει κατά τη δειγματοληψία τη συνολική έκταση παραγωγής σπόρων της προγενέστερης γενεάς. Οι προϋποθέσεις αυτές δύνανται να τροποποιούνται λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι επίσημες ετικέτες των σπόρων που τίθενται σε εμπορία κατ' εφαρμογή της άδειας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, φέρουν την ένδειξη 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε.... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)' τα Κράτη Μέλη δύνανται άλλωστε να ορίζουν στην περίπτωση αυτήν ότι οι επίσημες ετικέτες φέρουν ομοίως την ένδειξη 'προοριζόμενοι αποκλειστικά για αναπαραγωγή'.' 2. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά, πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων, κατά το μέτρο που οι σπόροι των δύο τελευταίων κατηγοριών δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Β: α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος A και της οποίας οι ενδείξεις είναι διατυπωμένες σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής προερχομένους απ' ευθείας από βασικούς σπόρους, κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους των επομένων αναπαραγωγών που προέρχονται απ' ευθείας από βασικούς σπόρους και καφέ για τους εμπορικούς σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Αν στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 περίπτωση α) οι βασικοί σπόροι ή οι πιστοποιημένοι σπόροι δεν ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, αναφέρεται τούτο στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση των επισήμων αυτοκόλλητων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να επιτρέπεται, υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις, κατά τρόπο ανεξίτηλο και σύμφωνα με τον τύπο της ετικέτας- β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, που φέρει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται για την ετικέτα στο παράρτημα IV μέρος A I περίπτωση α) σημεία 3, 4 και 5 και για τους εμπορικούς σπόρους, περίπτωση β) σημεία 2, 4 και 5. Η σημείωση συντάσσεται με τρόπο ώστε να μη δύναται να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται επί της συσκευασίας με τρόπο ανεξίτηλο ή όταν σύμφωνα με το στοιχείο α) χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό μη δυνάμενο να σχισθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων, εφ' όσον φέρουν την ένδειξη: 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε.... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 3. Στο άρθρο 10β, οι λέξεις: 'ή υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τη λέξη 'επίσημα'. 4. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, οι λέξεις 'επίσημα σημασμένο και σφραγισμένο' αντικαθίστανται από τις λέξεις: 'σημασμένο ή σφραγισμένο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο'. 5. Στο παράρτημα IV μέρος A I περίπτωση α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '12. Στην περίπτωση όπου επανεξετάσθηκε τουλάχιστον η βλαστικότητα, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις: 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία αυτής της επανεξετάσεως. Οι ενδείξεις δύνανται να αναφέρονται επί μιας επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας που τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.' 6. Στο παράρτημα IV μέρος A I περίπτωση β), προστίθεται στο επόμενο σημείο: '9. Στην περίπτωση όπου επανεξετάσθηκε τουλάχιστον η βλαστικότητα δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις: 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως αυτής. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί μιας επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας τιθεμένης επί της επίσημης ετικέτας.' 7. Στο παράρτημα IV μέρος A I περίπτωση γ), προστίθεται το επόμενο σημείο: '7. Στην περίπτωση όπου επανεξετάσθηκε τουλάχιστον η βλαστικότητα όλων των συνθετικών του μίγματος, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία αυτής της επανεξετάσεως. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί μιας επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας τιθεμένης επί της επίσημης ετικέτας.' Άρθρο 3 Η οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών(11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/444/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, προστίθενται οι επόμενοι παράγραφοι: '1α. Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων στον πίνακα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέρος A, όσον αφορά τις ονομασίες και τα υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. 1β. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να παρέχεται άδεια στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σημείο ΣΤ περίπτωση α) ή Ζ περίπτωση α), την πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής ή ως πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής, των σπόρων αυτογάμων ειδών που είχαν υποβληθεί σε πιστοποίηση ως βασικοί σπόροι και προέρχονται απ' ευθείας από σπόρους προγενέστερης, από τους βασικούς σπόρους, γενεάς η οποία δεν εξητάσθη επίσημα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε σπόρους υβριδίων. Η πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι δύναται να πραγματοποιείται μόνο αν εζητήθη από τον αιτούντα το πιστοποιητικό, κατόπιν συμφωνίας με τον δημιουργό και αν διεπιστώθη κατά τη διεξαγωγή επισήμου μετελέγχου, βάσει δειγμάτων που έχουν ληφθεί επίσημα, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο κατά την περίοδο αναπτύξεως των καλλιεργειών για την παραγωγή σπόρων που αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως, ότι οι σπόροι προγενέστερης γενεάς ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί για τους βασικούς σπόρους, ως προς την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας. Στην περίπτωση αυτή ο δημιουργός δηλώνει κατά τη δειγματοληψία την συνολική έκταση παραγωγής σπόρων της προγενέστερης γενεάς. Οι προϋποθέσεις αυτές δύνανται να τροποποιούνται λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι επίσημες ετικέτες των σπόρων που τίθενται σε εμπορία κατ' εφαρμογή της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο άδειας φέρουν την ένδειξη 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'- τα Κράτη Μέλη δύνανται άλλωστε να ορίζουν στην περίπτωση αυτή ότι οι επίσημες ετικέτες φέρουν ομοίως την ένδειξη 'προοριζόμενοι αποκλειστικά για αναπαραγωγή'.' 2. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως: α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμη, που είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV και της οποίας οι ενδείξεις είναι διατυπωμένες σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής και κόκκινο για πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης αναπαραγωγής. Όταν η ετικέτα φέρει μικρή οπή, στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Αν στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό α) και παράγραφος 2 οι βασικοί σπόροι ή οι σπόροι αραβοσίτου δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, αναφέρεται τούτο στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση επισήμων αυτοκόλλητων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 δύναται να επιτρέπεται υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με ανεξίτηλο τρόπο και σύμφωνα με τον τύπο της ετικέτας- β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας που φέρει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται για την ετικέτα στο παράρτημα IV μέρος A I περίπτωση α) σημεία 3, 4, και 5. Η σημείωση συντάσσεται με τρόπο, ώστε να μη δύναται να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται επί της συσκευασίας με ανεξίτηλο τρόπο ή όταν σύμφωνα με το στοιχείο α) χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό μη δυνάμενο να σχισθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες εφ' όσον φέρουν την ένδειξη: 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να επιτρέπεται τα Κράτη Μέλη να διατηρούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 1980 τις διατάξεις που επιτρέπουν την εμπορία σπόρων προς σπορά σιτηρών, των οποίων οι συσκευασίες φέρουν τις οριζόμενες ενδείξεις κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έκτη περίοδος.' 3. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1, οι λέξεις 'επίσημα σημασμένο και σφραγισμένο' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'σημασμένο και σφραγισμένο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο'. 4. Στο παράρτημα IV μέρος A περίπτωση α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '10. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε τουλάχιστον η βλαστικότητα, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία αυτής της επανεξετάσεως. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται σε επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.' 5. Στο παράρτημα IV μέρος A περίπτωση β), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '7. Στην περίπτωση όπου τουλάχιστον η βλαστικότητα όλων των συνθετικών του μίγματος επανεξετάσθηκε, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις 'επανεξετασθείσα...(μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας που τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.' Άρθρο 4 Στο άρθρο 10 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου(12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 74/648/ΕΟΚ(13), προστίθεται η επομένη παράγραφος: '1α. Πάντως, τα Κράτη Μέλη δύνανται να δέχονται να σημαίνονται μόνο με μία ετικέτα, σύμφωνη προς το παράρτημα IV, 10 συσκευασίες ή δέματα εμβολίων ή 5 συσκευασίες ή δέματα ριζών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση αυτή, οι συσκευασίες ή τα δέματα συνδέονται μεταξύ τους, με τρόπο ώστε κατά τον διαχωρισμό τους, η σύνδεση να καταστρέφεται και να μη δύναται να επανέλθει στη θέση της. Η ετικέτα στερεώνεται στη σύνδεση αυτή. Δεν επιτρέπεται νέα σφράγιση.' Άρθρο 5 Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών(14), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/444/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, προστίθενται οι επόμενοι παράγραφοι: '1α. Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων στον πίνακα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέρος A, όσον αφορά τις ονομασίες και τα υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση μεταξύ των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20. 1β. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, δύναται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σημείο Δ περίπτωση α) ή Ε περίπτωση α), την πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής, ή ως πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής, των σπόρων αυτογάμων ειδών που είχαν υποβληθεί προς πιστοποίηση ως σπόρους προγενέστερης γενεάς, που προέρχονται προγενέστερης γενεάς σπόρους, που προέρχονται απ' ευθείας από βασικούς σπόρους, η οποία δεν εξετάσθηκε επίσημα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε σπόρους υβριδίων. Η πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι πραγματοποιείται μόνο αν ζητήθηκε, από τον αιτούντα την πιστοποίηση, κατόπιν συμφωνίας με τον δημιουργό και αν διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ενός επίσημου μετελέγχου, βάσει των επίσημα ληφθέντων δειγμάτων, και πραγματοποιήθηκε το αργότερο στην περίοδο αναπτύξεως των καλλιεργειών για την παραγωγή σπόρων που αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως, ότι οι σπόροι της προγενέστερης γενεάς ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις που καθορίζονται για τους βασικούς σπόρους, ως προς την ταυτότητα και την καθαρότητα των ποικιλιών. Στην περίπτωση αυτή, ο δημιουργός δηλώνει κατά τη δειγματοληψία την συνολική έκταση της παραγωγής σπόρων της προγενέστερης γενεάς. Οι προϋποθέσεις αυτές δύνανται να τροποποιούνται λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι επίσημες ετικέτες σπόρων που τίθενται σε εμπορία κατ' εφαρμογή της αδείας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, φέρουν τη μνεία: 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'- τα Κράτη Μέλη δύνανται άλλωστε να ορίζουν στην περίπτωση αυτή ότι οι επίσημες ετικέτες φέρουν ομοίως την ένδειξη 'προοριζόμενοι αποκλειστικά προς αναπαραγωγή '.' 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ),η ημερομηνία της '30ής Ιουνίου 1978', αντικαθίσταται από αυτή της '30ής Ιουνίου 1982'. 3. Στο άρθρο 10 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων πάσης φύσεως και εμπορικών σπόρων: α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, η οποία είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV και της οποίας οι ενδείξεις διατυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής προερχομένους από βασικούς σπόρους, κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους των επομένων αναπαραγωγών προερχομένους από βασικούς σπόρους και φαιό για τους εμπορικούς σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 περίπτωση α), αν οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία περί αυτού στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επισήμων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, δύναται να επιτρέπεται, υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και σύμφωνα με τον τύπο της ετικέτας- β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, η οποία φέρει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται για την ετικέτα στο παράρτημα IV, μέρος A περίπτωση α) σημεία 4, 5 και 6 και για τους εμπορικούς σπόρους περίπτωση β) σημεία 2, 5 και 6. Η σημείωση συντάσσεται κατά τρόπο ώστε να μη δύναται να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α): Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη, όταν οι ενδείξεις τίθενται κατά τρόπον ανεξίτηλο επί της συσκευασίας ή όταν σύμφωνα με το στοιχείο α), χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό, μη δυνάμενο να σχισθεί. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες εφ' όσον αυτές φέρουν τη μνεία 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 4. Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, οι λέξεις 'επίσημα σημασμένο και σφραγισμένο' αντικαθίσταται από τις λέξεις: 'σημασμένο και σφραγισμένο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο'. 5. Στο παράρτημα IV μέρος A περίπτωση α), προστίθεται το επόμενο σημείο: '11. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε η βλαστικότητα, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις: 'επανεξετασθείσα...(μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως αυτής. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.' 6. Στο παράρτημα IV μέρος A περίπτωση β), προστίθεται το επόμενο σημείο: '10. Στην περίπτωση που επανεξετάσθηκε η βλαστικότητα, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις: 'επανεξετασθείσα... (μήνας και έτος)' και η υπεύθυνη υπηρεσία της επανεξετάσεως αυτής. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναφέρονται επί επίσημης αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία τίθεται επί της επίσημης ετικέτας.' Άρθρο 6 Στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη περίοδος: 'Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για τις τρίτες χώρες, στην περίπτωση που οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν μία διαπίστωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 και για όσο διάστημα δεν το επιτρέπουν.' Άρθρο 7 Η οδηγία 70/458/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 προστίθενται οι επόμενες παράγραφοι: '1α. Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων στον πίνακα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέρος A, όσον αφορά τις ονομασίες και τα υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση μεταξύ των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40. 1β. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, δύναται να παρέχεται η άδεια στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σημείο Γ περίπτωση α), την πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι σπόρων αυτογάμων ειδών που είχαν υποβληθεί προς πιστοποίηση ως βασικοί σπόροι και προέρχονται απ' ευθείας από σπόρους προγενέστερης γενεάς, από σπόρους βασικούς, η οποία δεν εξετάσθηκε επίσημα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε υβρίδια σπόρων. Η πιστοποίηση ως πιστοποιημένοι σπόροι δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο αν ζητήθηκε από τον αιτούντα την πιστοποίηση κατόπιν συμφωνίας με τον δημιουργό και αν διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημου μετελέγχου βάσει επίσημα ληφθέντων δειγμάτων, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το αργότερο στην περίοδο αναπτύξεως των καλλιεργειών, για την παραγωγή σπόρων που αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως, ότι οι σπόροι της προγενέστερης γενεάς ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις που είναι καθορισμένες για τους βασικούς σπόρους ως προς την ταυτότητα και την καθαρότητα των ποικιλιών. Στην περίπτωση αυτή ο δημιουργός δηλώνει κατά τη δειγματοληψία την συνολική έκταση παραγωγής σπόρων της προγενέστερης γενεάς. Οι προϋποθέσεις αυτές δύνανται να τροποποιούνται λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι επίσημες ετικέτες των σπόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία κατ' εφαρμογή της αδείας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, φέρουν την ένδειξη: 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'- τα Κράτη Μέλη δύνανται άλλωστε να ορίζουν στην περίπτωση αυτή ότι οι επίσημες ετικέτες φέρουν ομοίως την ένδειξη 'προοριζόμενοι αποκλειστικά προς αναπαραγωγή'.' 2. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, εφ' όσον οι σπόροι της δευτέρας κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών: α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, η οποία είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος A και της οποίας οι ενδείξεις διατυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Για τις διαφανείς συσκευασίες η ετικέτα δύναται να τίθεται στο εσωτερικό, όταν είναι ευανάγνωστη δια μέσου της συσκευασίας. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή, στερεώνεται σε κάθε περίπτωση με επίσημη σφραγίδα. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 21, αν οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία περί αυτού στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επισήμων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40 δύναται να επιτρέπεται, υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και σύμφωνα με τον τύπο της ετικέτας- β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, η οποία περιέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται για την ετικέτα στο παράρτημα IV μέρος A περίπτωση α) σημεία 4, 5, 6 και 7. Η σημείωση συντάσσεται κατά τρόπον, ώστε να μη δύναται να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται με τρόπο ανεξίτηλο επί της συσκευασίας ή όταν σύμφωνα με το στοιχείο α) η ετικέτα περιλαμβάνεται στο εσωτερικό μιας διαφανούς συσκευασίας ή χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό μη δυνάμενο να σχισθεί.' 3. Στο άρθρο 26, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '1α. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων, εφ' όσον αυτές φέρουν την ένδειξη 'εμπορία αποδεκτή σε... (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος)'.' 4. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1, οι λέξεις 'επίσημα σημασμένο και σφραγισμένο' αντικαθίστανται από τις λέξεις: 'σημασμένο και σφραγισμένο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο'. 5. Στο άρθρο 32 παράγραφος 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για τις τρίτες χώρες, στην περίπτωση που οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τη διαπίστωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 και για όσο διάστημα δεν το επιτρέπουν.' Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς: - το άρθρο 6 και το άρθρο 7 σημείο 5, την 1η Ιουλίου 1977, - το άρθρο 5 σημείο 2, την 1η Ιουλίου 1978, - τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1979. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 19 Δεκεμβρίου 1977. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. SIMONET (1) ΕΕ αριθ. Ν 183 της 1.8.1977, σ. 64. (2) ΕΕ αριθ. Α 180 της 28.7.1977, σ. 29. (3) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. (4) EΕ αριθ. Ν 356 της 27.12.1973, σ. 79. (5) EΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (6) ΕΕ αριθ. Ν 72 της 18.3.1976, σ. 16. (7) EΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (8) ΕΕ αριθ. Ν 83 της 30.3.1976, σ. 34. (9) EΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (10) EΕ αριθ. Ν 196 της 26.7.1975, σ. 6. (11) EΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (12) ΕΕ αριθ. Ν 93 της 17.4.1968, σ. 15. (13) ΕΕ αριθ. Ν 352 της 28.12.1974, σ. 43. (14) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία