ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0143

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί δεύτερης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ης Ιανουαρίου 1978 περί δεύτερης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 78/143/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 2 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 13ης Ιουλίου 1970 , περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 74/412/ΕΟΚ (4) , προβλέπει ότι τα Κράτη μέλη δύνανται μετά την κοινοποίηση της εν λόγω οδηγίας , να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του αιθυλενο- διαμινο-τετραοξικού-δινατριο-ασβεστίου , του γαλλικού προπυλεστέρα και των εστέρων του L-ασκορβικού οξέος με μη διακλαδισμένα λιπαρά οξέα με 14 και 18 μόρια άνθρακα , ότι το παράρτημα VII κεφάλαιο IX σημείο 3 της πράξεως προσχωρήσεως επιτρέπει στη Δανία , στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις εθνικές τους νομοθεσίες τις σχετικές με τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του γαλλικού προπυλεστέρα και της αιθοξυκίνης , ότι η χρησιμότητα της αιθοξυκίνης για την επεξεργασία των μήλων και των αχλαδιών , του αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικού-δινατριου-ασβεστίου , σαν ουσία ικανή να αυξήσει την αντιοξειδωτική δράση άλλων ουσιών και του γαλλικού προπυλεστέρα , σαν αντιοξειδωτικού για τα τρόφιμα , έχει αποδειχθεί από τεχνολογική άποψη σε κοινοτικό επίπεδο , ότι εν τούτοις δεν είναι ακόμη δυνατό να ληφθεί οριστική απόφαση για τη σκοπιμότητα της αποδοχής της χρησιμοποιήσεως της αιθοξυκίνης και του αιθυλενο-διαμινο- τετραοξικού-δινατρίου-ασβεστίου σε κοινοτικό επίπεδο και ότι η κατάσταση πρέπει να αναθεωρηθεί στο φως των μελλοντικών επιστημονικών και τοξικολογικών πληροφοριών , ότι με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τοξικολογικές πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθεί στο εξής οριστική σπόφαση που να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του γαλλικού προπυλεστέρα στην Κοινότητα , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το κείμενο του άρθρου 2 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « Άρθρο 2 1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη δύνανται: να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1980 τις εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν : - τη χρησιμοποίηση της αιθοξυκίνης για την επεξεργασία των μήλων και των αχλαδιών κατά του ανάμματος , αρκεί τα υπολείμματα της αιθοξυκίνης να μην υπερβαίνουν τα 3 χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ολόκληρου φρούτου , - τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα του αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικού-δινατρίου-σσβεστίου . 2 . Πριν από τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1 , το Συμβούλιο δύναται , σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 100 της συνθήκης , να συμπεριλάβει την αιθοξυκίνη και το αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό-δινάτριο-σσβέστιο στο παράρτημα . » Άρθρο 2 Το μέρος I του παραρτήματος της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως εξής : Αρίθμηση της ΕΟΚ * Ονομασία * Ε 310 * Γαλλικός προπυλεστέρας * Άρθρο 3 Τα άρθρα 1 και 2 αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1978 . Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία , το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 30 Ιανουαρίου 1978 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DALSAGER (1) ΕΕ αριθ. A 6 της 9 . 1 . 78 , σ. 117 . (2) Γνώμη της 14/15 . 12 . 77 ( που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα ) . (3) ΕΕ αριθ. N 157 της 18 . 7 . 70 , σ. 31 . (4) ΕΕ αριθ. N 221 της 12 . 8 . 74 , σ. 18 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία