ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0144

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/144/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ης Ιανουαρίου 1978 περί έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 , περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα ( 78/144/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 , περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την οδηγία 76/399/ΕΟΚ (4) , περιέχει ενιαίο κατάλογο χρωστικών υλών . ότι , από τεχνολογικής απόψεως , η χρησιμότητα του διοξειδίου του τιτανίου ( Ε 171 ) , των οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου ( Ε 172 ) όχι μόνο για τη χρώση της επιφανείας αλλά και για τη χρώση της μάζας έχει καταδειχθεί σε κοινοτικό επίπεδο . ότι οι πιο πρόσφατες επιστημονικές και τοξικολογικές πληροφορίες επιτρέπουν να εγκριθεί η χρησιμοποίηση των ανωτέρω ουσιών εντός της Κοινότητας . ότι το παράρτημα VII , κεφάλαιο IX , σημείο 1 της πράξεως προσχωρήσεως προβλέπει ότι , μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 , η Δανία , η Ιρλανδία , και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές νομοθεσίες , δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στα τρόφιμα ορισμένων διαλυτών και χρωστικών που δεν αναγράφονται στον ενιαίο κατάλογο . ότι η φωσφορική-5'-ριβοφλαβίνη παρουσιάζει , υπό ορισμένες συνθήκες , τεχνολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη ριβοφλαβίνη ( Ε 101 ) που αναγράφεται ήδη στο παράρτημα I της οδηγίας . ότι οι επιστημονικές έρευνες για ορισμένες από τις ουσίες αυτές δεν έχουν ακόμη περατωθεί και συνεπώς δεν είναι δυνατό να ληφθεί οριστική απόφαση , όσον αφορά την έγκριση της χρησιμοποιήσεως εντός της Κοινότητος του λαμπρού κυανού FCF , του καστανού FK , του καστανού σοκολατί HT , του ερυθρού 2G , της φωσφορικής-5'-ριβοφλαβίνης , του κίτρινου 2G , καθώς επίσης και των ουσιών για την αραίωση ή τη διάλυση των χρωστικών υλών , που αναγράφονται στην πράξη προσχωρήσεως , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ Άρθρο 1 Το κείμενο του άρθρου 2 της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « Άρθρο 2 1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση στα τρόφιμα των ουσιών που αναγράφονται στο παράρτημα II . 2 . Εντός τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και θα προτείνει κάθε αναγκαία τροποποίηση στο Συμβούλιο . » Άρθρο 2 Το παράρτημα I της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 τροποποιείται ως εξής : Τα εδάφια που αναφέρονται στις χρωστικές Ε 171 και Ε 172 μεταφέρονται από το Μέρος II στο Μέρος I και καταχωρούνται μετά από το Ε 163 . Άρθρο 3 Το παράρτημα II της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α ) Χρωστικές για τη χρώση μάζης και επιφάνειας : Κοινή ονομασία (1) * Schultz (2) * CI (2) * DEG (2) * Χημική ονομασία ή περιγραφή * Λαμπρό κυανό FCF * 770 * 42 090 * - * Δινάτριο άλας της 4,4-(N-αιθυλο-p- σουλφοβενζυλάμινο)-φαινυλο-(2- σουλφονιοφαινυλο)-μεθυλενο-)-(1-(N-αιθυλο-N- p-σουλφοβένζυλο)-Δ2,5-) κυκλοεξαδιενοϊμίνη * Καστανό EK * - * - * - * Μίγμα που περιέχει κυρίως το δινάτριο άλας του 1,3 διαμινο-4 , 6-δι-(p-σουλφοφαινυλάζο) βενζολίου και το δινάτριο άλας του 2 , 4-διαμινο 5-(p-σουλφοφαινυλάζο) τολουολίου * Καστανό σοκολατί HT * - * 20 285 * - * Δινάτριο άλας του 4,4 ( 2,4-διυδρόξυ-5-υδροξυ- μεθυλο-M-φαινυλενο ) δίς ( AZO ) δι-1-ναφθαλινοσουλφονικού οξέος * Ερυθρό 2G * 40 * 18 050 * - * Δινάτριο άλας του ακεταμινο-5-υδροξυ-4 (φαινυλαζο)-3- ναφθάλινο-2,7 δισουλφονικού οξέος * Φωσφορική-5-ριβοφλαβίνη * - * - * - * Φωσφορικός εστέρας της ριβοφλαβίνης * Κίτρινο 2G * - * 18 965 * - * Δινάτριο άλας του 1-(2,5 διχλωρο-4 σουλφοφαινυλο-5-υδροξυ-3- μέθυλο-4-p-σουλφοφαινυλαζο-πυροζολίου * β ) προϊόντα για τη διάλυση ή αραίωση των χρωστικών : Οξικός αιθυλεστέρας Διαιθυλαιθέρας ( αιθέρας ) Μονοξικός εστέρας της γλυκερίνης Διοξικός εστέρας της γλυκερίνης Τριοξικός εστέρας της γλυκερίνης Ισοπροπυλική αλκοόλη Προπυλενογλυκόλη Οξικό οξύ Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του αμμωνίου (1) (2) Βλ. υποσημειώσεις στο παράρτημα I . » Άρθρο 4 Τα άρθρα 1 , 2 και 3 αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1978 . Άρθρο 5 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο εντός έτους από την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις , ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και πληροφορούν περί τούτου αμέσως την Επιτροπή . Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 30 Ιανουαρίου 1978 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. DALSAGER (1) ΕΕ αριθ. A 6 , της 9 . 1 . 1978 , σ. 117 . (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14/15 . 12 . 1977 ( δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα ) . (3) ΕΕ αριθ. N 115 της 11 . 11 . 1962 , σ. 2645/62 . (4) ΕΕ αριθ. N 108 της 26 . 4 . 1976 , σ. 19 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία